EN

018-092/2016 Občina Markovci

Številka: 018-092/2016-4
Datum sprejema: 6. 6. 2016

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Gregorja Šebenika kot predsednika senata, Nine Velkavrh kot članice senata in mag. Mateje Škabar kot članice senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Izgradnja kanalizacije in obnova vodovoda Nova vas«, na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba IPI, d. o. o., Zgornje Negonje 36d, Rogaška Slatina, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji, d. o. o., Brdnikova 44, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Markovci, Markovci 43, Markovci (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 6. 6. 2016

odločila:

Postopek revizije oddaje javnega naročila »Izgradnja kanalizacije in obnova vodovoda Nova vas«, ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 12. 5. 2016, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o javnem naročilu »Izgradnja kanalizacije in obnova vodovoda Nova vas« dne 3. 3. 2016 objavil na portalu javnih naročil, in sicer pod številko objave JN1476/2016. Dne 26. 4. 2016 je naročnik izdal dokument »Odločitev o oddaji naročila« št. 430-0003/2016, iz katerega je razvidno, da je predmetno naročilo dodelil ponudniku Komunala Slovenske Gorice, d. o. o., Kidričeva ulica 26, Lenart (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper odločitev o oddaji naročila je vlagatelj pravočasno, z vlogo z dne 12. 5. 2016, vložil zahtevek za revizijo, v katerem zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna in da bi jo moral naročnik izločiti iz postopka, zaradi česar predlaga razveljavitev odločitve o oddaji naročila.

Naročnik je zahtevek za revizijo s sklepom z dne 26. 5. 2016 zavrnil kot neutemeljen, z dopisom z dne 31. 5. 2016 pa je odstopil dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je po pregledu dokumentacije ugotovila, da je naročnik, potem ko je sprejel odločitev o zahtevku za revizijo, od vlagatelja prejel vlogo, s katero ga ta obvešča, da umika zahtevek za revizijo z dne 12. 5. 2016, vložen zoper odločitev o oddaji naročila št. 430-0003/2016 z dne 26. 4. 2016. Vlogo z dne 1. 6. 2016, s katero vlagatelj umika zahtevek za revizijo, je dne 6. 6. 2016 prejela tudi Državna revizijska komisija.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija bo o zahtevi za povračilo polovice plačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


V Ljubljani, dne 6. 6. 2016predsednik senata
mag. Gregor Šebenik
član Državne revizijske komisije
Vročiti:

- Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci
- Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji, d. o. o., Brdnikova 44, 1000 Ljubljana
- Komunala Slovenske Gorice, d. o. o., Kidričeva ulica 26, 2230 Lenart
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana

V vednost:

- finančno – računovodska služba Državne revizijske komisije

Vložiti:

- v spis zadeve

Natisni stran