EN

018-088/2016 Eles, d.o.o.

Številka: 018-088/2016-6
Datum sprejema: 6. 6. 2016

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Tadeje Pušnar kot predsednice senata, Boruta Smrdela kot člana senata in mag. Gregorja Šebenika kot člana senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Gradbena in obrtniška dela ter izdelava, dobava in montaža jeklene konstrukcije za 110 kV GIS stikališče z razpletom daljnovodov za RTP 110/20 kV Pekre«, na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba KOLEKTOR KOLING, d. o. o., Arkova ulica 43, Idrija, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji, d. o. o., Brdnikova 44, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika ELES, d. o. o., Hajdrihova ulica 2, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 6. 6. 2016

odločila:

Postopek revizije oddaje javnega naročila »Gradbena in obrtniška dela ter izdelava, dobava in montaža jeklene konstrukcije za 110 kV GIS stikališče z razpletom daljnovodov za RTP 110/20 kV Pekre«, ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 28. 4. 2016, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o javnem naročilu »Gradbena in obrtniška dela ter izdelava, dobava in montaža jeklene konstrukcije za 110 kV GIS stikališče z razpletom daljnovodov za RTP 110/20 kV Pekre« dne 27. 11. 2015 objavil na portalu javnih naročil, in sicer pod številko objave JN8405/2015. Dne 5. 4. 2016 je naročnik izdal dokument »Odločitev o oddaji naročila po odprtem postopku«, iz katerega je razvidno, da je predmetno naročilo dodelil ponudnikoma Solida, d. o. o., Špruha 36, Trzin, in Dalekovod, d. o. o., Zavetiška ulica 1, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper odločitev o oddaji naročila je vlagatelj pravočasno, z vlogo z dne 28. 4. 2016, vložil zahtevek za revizijo, v katerem zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna in da bi jo moral naročnik izločiti iz postopka, zaradi česar predlaga razveljavitev odločitve o oddaji naročila.

Izbrani ponudnik se je po pooblaščencu, Odvetniški družba Potočnik in Prebil, o. p., d. o. o., Ajdovščina 4, Ljubljana, z vlogo z dne 11. 5. 2016 izjasnil o zahtevku za revizijo ter predlagal njegovo zavrnitev. Izbrani ponudnik je zahteval tudi povrnitev stroškov, ki so mu nastali zaradi postopka pravnega varstva.

Naročnik je zahtevek za revizijo s sklepom z dne 24. 5. 2016 zavrnil kot neutemeljen, z dopisom z dne 25. 5. 2016 pa je odstopil dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 2. 6. 2016 od vlagatelja prejela vlogo (datirano z dne 1. 6. 2016), v kateri jo ta obvešča, da umika zahtevek za revizijo, ki ga je vložil v postopku oddaje javnega naročila »Gradbena in obrtniška dela ter izdelava, dobava in montaža jeklene konstrukcije za 110 kV GIS stikališče z razpletom daljnovodov za RTP 110/20 kV Pekre«. V vlogi vlagatelj zahteva tudi vrnitev polovice vplačane takse.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija bo o zahtevi za povračilo polovice plačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

V Ljubljani, dne 6. 6. 2016


predsednica senata
Tadeja Pušnar, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- ELES, d. o. o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana
- Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji, d. o. o., Brdnikova 44, 1000 Ljubljana
- Odvetniška družba Potočnik in Prebil, o. p., d. o. o., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana

V vednost:
- finančno – računovodska služba Državne revizijske komisije

Vložiti:
- v spis zadeve

Natisni stran