Na vsebino
EN

018-074/2016 Eles, d.o.o.

Številka: 018-074/2016-5
Datum sprejema: 24. 5. 2016

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Mateje Škabar, kot predsednice senata, ter Tadeje Pušnar in Boruta Smrdela, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Izgradnja prve faze tehnološkega središča ELES Beričevo« v sklopu 1 in v sklopu 2, na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika SGP Graditelj, d.d., Maistrova ulica 7, Kamnik, ki ga zastopa odvetnica mag. Katja Seljak Varga, Radio cesta 12, Domžale (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Eles, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 24.5.2016

odločila:

Postopek revizije oddaje javnega naročila »Izgradnja prve faze tehnološkega središča ELES Beričevo« v sklopu 1 in v sklopu 2, ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 20.4.2016, se ustavi.

Obrazložitev:

Obvestilo o predmetnem javnem naročilu, katerega je naročnik razdelil na dva sklopa, je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 21.4.2015, pod št. objave JN2494/2015, in v Uradnem listu EU dne 23.4.2015, pod št. objave 2015/S 079-140286.

Naročnik je z dokumentom »Odločitev o zavrnitvi vseh ponudb«, št. /894/MK/23/2015, z dne 7.4.2016 sodelujoče ponudnike obvestil, da v obeh sklopih zavrne vse prejete ponudbe.

Vlagatelj je z vlogo z dne 20.4.2016 pravočasno vložil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga razveljavitev odločitve o zavrnitvi vseh ponudb v sklopu 1 in sklopu 2, ponovno odločanje naročnika o izbiri najugodnejše ponudbe in povrnitev stroškov pravnega varstva.

Naročnik je s sklepom z dne 5.5.2016 zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, z dopisom z dne 9.5.2016 pa je odstopil dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Naročnik je dne 23.5.2016 Državni revizijski komisiji v obravnavo odstopil vlagateljevo vlogo »Umik zahtevka za revizijo zoper odločitev o zavrnitvi vseh ponudb, številka 894/MK/23/2015, z dne 7.4.2016«, z dne 13.5.2016, v kateri vlagatelj navaja, da umika zahtevek za revizijo z dne 20.4.2016 in zahteva vrnitev polovice vplačane takse.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija bo o zahtevi za povračilo polovice plačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

V Ljubljani, 24.5.2016


Predsednica senata
mag. Mateja Škabar
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Eles, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,
- odvetnica mag. Katja Seljak Varga, Radio cesta 12, 1230 Domžale,
- Kolektor Gradnje, d.o.o., Arkova ulica 43, 5280 Idrija,
- CGP-CP, d.o.o., Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo Mesto,
- RIKO, d.o.o., Bizjanova ulica 2, 1000 Ljubljana,
- AS-Primus, d.o.o., Ulica Bračičeve brigade 28, 1386 Stari trg pri Ložu,
- VG5, d.o.o., Tehnološki park 24, 1000 Ljubljana,
- Strabag, d.o.o., Letališka cesta 33, 1000 Ljubljana,
- SGP Pomgrad, d.d., Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota,
- GIC Gradnje, d.o.o., Sv Florijan 120 3250 Rogaška Slatina,
- GH Holding, d.d., Letališka cesta 27, 1000 Ljubljana,
- Ginex International, d.o.o., Rejčeva ulica 3, 5000 Nova Gorica,
- Kovinar – Gradnje ST, d.o.o., Spodnji Plavž 26, 4270 Jesenice,
- GPI Tehnika, d.o.o., Dolenje Kamence 56, 8000 Novo Mesto,
- Makro 5 Gradnje, d.o.o., Obrtniška ulica 5, 6000 Koper,
- Lesnina MG oprema, d.d., Parmova 53, 1000 Ljubljana,
- Gonzaga-Pro, d.o.o., Sedejeva ulica 2a, 5000 Nova Gorica,
- Atlas oprema, d.o.o., Samova ulica 12a, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana.

V vednost:
- finančno-računovodska služba Državne revizijske komisije, tu.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran