Na vsebino
EN

018-065/2016 Elektro Maribor, d.d.

Številka: 018-065/2016-4
Datum sprejema: 9. 5. 2016

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Boruta Smrdela, kot predsednika senata, ter mag. Mateje Škabar in Tadeje Pušnar, kot članic senata, v postopku odločanja o zakonitosti postopka oddaje naročila male vrednosti za »NAJEM TRANSPORTNIH SREDSTEV« (sklop številka 10: »Najem kombiniranega vozila z NDM do 3,5 t«) in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj MST – LORBEK, GLAZER SONJA, s. p., Mezgovci ob Pesnici 64, Dornava, ki ga zastopa odvetnik Jure Šega, Slovenska ulica 37, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika ELEKTRO MARIBOR, d. d., Vetrinjska ulica 2, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 9. 5. 2016

odločila:

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo z dne 29. 3. 2016 se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, vsebovana v dokumentu »ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA«, znak naročnika 2201-11/2016-2, z dne 21. 3. 2016, v sklopu številka 10: »Najem kombiniranega vozila z NDM do 3,5 t«.

2. Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške pravnega varstva v znesku 1.342,71 EUR in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 2. 2. 2016 sprejel Sklep o objavi javnega naročila za najem transportnih sredstev za leto 2016 (v nadaljevanju: naročilo male vrednosti), obvestilo o naročilu za oddajo predmetnega naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti pa je bilo dne 3. 2. 2016 (s številko objave NMV630/2016) objavljeno na Portalu javnih naročil.

Naročnik je dne 21. 3. 2016 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila, znak 2201-11/2016-2 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila), iz katere med drugim izhaja, da se v sklopu številka 10: »Najem kombiniranega vozila z NDM do 3,5 t« (v nadaljevanju: sklop številka 10) ne izbere nobena ponudba.

Odločitev o oddaji naročila je vlagatelj prejel dne 23. 3. 2016, dne 29. 3. 2016 pa je na pošto oddal zahtevek za revizijo, z dne 29. 3. 2016, skupaj s prilogami (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo). V zahtevku za revizijo vlagatelj zatrjuje, da je v ponudbenem predračunu sklopa številka 10 zapisal »znesek za dve vozili na mesec, brez zneska DDV« in »podal ponudbo za dve vozili na mesec, pri čemer je skupna vrednost najema dveh vozil bila takšna, kot jo je« […] »zapisal v koloni 3«. Vlagatelj ob tem dodaja, da »je naročnik sprejel popolnoma zmoten zaključek, da je tokom postopka javnega naročanja spreminjal ponudbo«, navedbo naročnika, da naj bi »spremenil ceno tokom postopka javnega naročanja«, pa označuje za »popolnoma neresničn[o]«. Vlagatelj v nadaljevanju zahtevka za revizijo še meni, da »je odločitev o oddaji javnega naročila v delu, ki se nanaša na sklop 10 povsem ne obrazložena«, zatrjuje, da »je povsem nelogično, da je naročnik« njegovo »ponudbo označil za neprimerno tudi iz razloga, ker je bila ponudba drugega, neizbranega, ponudnika kar za 200,00 EUR po posameznem vozilu na mesec višja od vlagateljeve«, kot zadnje pa »izpostavlja tudi dejstvo, da iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb« […] »sploh ni razvidno kdo iz komisije je član te komisije, kdo pa je predsednik«.

Naročnik je dne 8. 4. 2016 sprejel sklep, znak 2201-12/2016-17, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil, zavrnil pa je tudi zahtevo vlagatelja za povrnitev stroškov (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo). V odločitvi o zahtevku za revizijo naročnik zatrjuje, da je vzorec ponudbenega predračuna tudi v koloni »z natisnjenim zapisom "CENA/EM na mesec (brez DDV)"« pripravljen jasno, vlagatelj pa mu v zvezi s ponudbenim predračunom ni zastavil nobenega vprašanja. Naročnik meni, da je vlagatelj na njegov poziv na pojasnilo spremenil ceno na enoto, ceno na enoto v svoji ponudbi pa je »namenoma zapisal nejasno« […] »z možnostjo manipuliranja v postopku oddaje javnega naročila«. V nadaljevanju odločitve o zahtevku za revizijo naročnik zatrjuje tudi, da »[z]akon kot obvezno sestavino zapisnika o odpiranju ne navaja sestavo članov strokovne komisije niti njenih funkcij«.

Naročnik je z dopisom z dne 13. 4. 2016, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 18. 4. 2016, odstopil dokumentacijo o oddaji zadevnega naročila male vrednosti in dokumentacijo predrevizijskega postopka v zvezi s postopkom oddaje naročila male vrednosti v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 18. 4. 2016 prejela »OPREDELITEV DO NAVEDB NAROČNIKA v sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo«, številka M 004/16, z dne 15. 4. 2016 (v nadaljevanju: opredelitev do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo). V tej vlogi se vlagatelj opredeljuje do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo in predlaga, da naročnik »zahtevo posreduje v nadaljnjo obravnavo Državni revizijski komisiji«.

Po proučitvi vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje tega naročila male vrednosti in predrevizijski postopek postopka oddaje zadevnega naročila male vrednosti, po proučitvi navedb vlagatelja in naročnika, pa tudi po proučitvi predlaganih in izvedenih dokazov v predmetnem postopku je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, skladno z 39. in 70. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da naročnik zadevno naročilo male vrednosti oddaja po sklopih, kar izhaja tako iz »PRILOG[E] INFORMACIJE O SKLOPIH« obvestila o naročilu male vrednosti, kakor tudi iz 1. točke Povabila k sodelovanju v postopku oddaje javnega naročila (v nadaljevanju: Povabilo k sodelovanju v postopku) ter odločitve o oddaji naročila. Iz vsebine vlagateljevega zahtevka za revizijo izhaja, da »se je na objavljen razpis prijavil z vlogo za sklop 10« (drugi odstavek na drugi strani, vsebinsko primerljivo pa tudi prvi odstavek II. točke na drugi strani), kakor tudi, da zahtevek za revizijo vlaga v sklopu številka 10. Dejstvo, da je v postopku oddaje zadevnega naročila male vrednosti vlagatelj svojo ponudbo predložil le v sklopu številka 10, na več mestih izhaja tudi iz same ponudbe.

Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da je v postopku oddaje zadevnega naročila male vrednosti naročnik v sklopu številka 10 pravočasno prejel dve ponudbi, med njimi tudi ponudbo vlagatelja. Omenjeni podatek izhaja tako iz 4. točke Zapisnika o javnem odpiranju ponudb, z dne 19. 2. 2016, v povezavi z njegovo 5. točko (v delu, ki se nanaša na slop številka 10), kakor tudi iz zadnjega odstavka na strani 1 odločitve o oddaji naročila, v povezavi z vsebino naslova »Sklop 10: Najem kombiniranega vozila z NDM do 3,5 t« na strani 3 odločitve o oddaji naročila. Naročnik je postopek oddaje naročila male vrednosti v sklopu številka 10 zaključil brez izbire, saj je ugotovil, da v tem sklopu »ni prejel nobene popolne ponudbe« (zadnji odstavek na strani 3 odločitve o oddaji naročila).

V zvezi z vlagateljevo ponudbo je naročnik (pod naslovom »Sklop 10: Najem kombiniranega vozila z NDM do 3,5 t« na strani 3 odločitve o oddaji naročila) ugotovil, da je vlagatelj »[s] tem ko je« […] »pojasnil, da je navedena CENA/EM dejansko ponujena cena za 2 kom«, […] »spremenil svojo ceno na enoto«. Kot izhaja iz dodatnega pojasnila naročnika, »Datum objave: 05.02.2016 09:51«, objavljenega na Portalu javnih naročil, ki se kot informacija, ki jo je naročnik posredoval gospodarskim subjektom, sodelujočim v postopku oddaje javnega naročila, šteje za del razpisne dokumentacije (tretja poved drugega odstavka 74. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev – Uradni list RS, št. 128/2006 in sprem.; v nadaljevanju: ZJNVETPS), kratica »NDM pomeni največja dovoljena masa vozila«.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da je v ponudbenem predračunu sklopa številka 10 zapisal »znesek za dve vozili na mesec, brez zneska DDV« in »podal ponudbo za dve vozili na mesec, pri čemer je skupna vrednost najema dveh vozil bila takšna, kot jo je« […] »zapisal v koloni 3«. Vlagatelj ob tem dodaja, da »je naročnik sprejel popolnoma zmoten zaključek, da je tokom postopka javnega naročanja spreminjal ponudbo« (drugi odstavek na drugi strani zahtevka za revizijo), oziroma, da »je navedba naročnika, da bi naj vlagatelj spremenil ceno tokom postopka javnega naročanja popolnoma neresnična« (tretji odstavek na drugi strani zahtevka za revizijo).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je v Povabilu k sodelovanju v postopku naročnik zapisal, da se ponudnik lahko prijavi za katerikoli sklop (za enega ali več), za sklope pa se zahteva izpolnjevanje vseh pogojev, ki so navedeni v navodilih. Ostale zahteve naročnika (v drugih delih razpisne dokumentacije) so morali ponudniki izpolnjevati (na način) kot so zapisane za posamezen sklop, najugodnejši ponudnik pa je bil izbran po posameznem sklopu.

Vsaka ponudba je morala biti podana na prilogah razpisne dokumentacije, izdelanih s strani naročnika, vse zahtevane priloge, izpolnjene z zahtevanimi informacijami, datirane, podpisane in žigosane, pa so morale biti priložene k ponudbi. Vsebine obrazcev ni bilo dovoljeno spreminjati (9. točka Navodil ponudnikom za izdelavo ponudb – splošni del; v nadaljevanju: Navodila ponudnikom za izdelavo ponudb). Naročnik je v 10. točki Navodil ponudnikom za izdelavo ponudb še določil, da bodo vse ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo oziroma ne bodo izpolnjevale pogojev iz razpisne dokumentacije (in zaradi tega ne bodo popolne), izločene, razen če bo »taka ponudba po ZJNVETPS formalno nepopolna oz. če ta razpisna dokumentacija ne določa drugače«.

Glede cene je naročnik v 17. točki Navodil ponudnikom za izdelavo ponudb med drugim določil, da »mora vključevati vse stroške in morebitne druge dajatve (carine itd.), ki jih bo moral kriti naročnik«, dodal pa je tudi, da »si pridržuje pravico pred odločitvijo oddaje naročila preveriti cene po posameznih postavkah specifikacije in od dobavitelja zahtevati pisna pojasnila«.

V posledici navedenega je Državna revizijska komisija sledila dokaznemu predlogu vlagatelja in vpogledala v vlagateljevo ponudbo. Državna revizijska komisija je ob tem ugotovila, da se v njej (v pravno relevantnem delu) nahajata izpolnjena, podpisana in žigosana obrazca »PONUDBA« ter »PONUDBENI PREDRAČUN – KOMBINIRANA VOZILA« za »SKLOP 10 - najem kombiniranega vozila z NDM do 3,5t« (v nadaljevanju: ponudbeni predračun). V slednje omenjenem ponudbenem predračunu je naročnik v drugem stolpcu, poimenovanem »Kol.«, že zapisal številko 2, v tretjem stolpcu, poimenovanem »EM«, pa je že zapisal besedo »kom«. V četrti stolpec, poimenovan »CENA/EM na mesec (brez DDV)«, ter peti stolpec, poimenovan »VREDNOST na mesec (z DDV)«, so morali ustrezna manjkajoča podatka zapisati ponudniki.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je v četrtem stolpcu ponudbenega predračuna (za podatkom »2 kom«, ki ga je v obrazcu ponudbenega predračuna zapisal že naročnik) ponudbe vlagatelja vpisan podatek 1.400,00 (EUR), v petem stolpcu pa podatek 1.708,00 (EUR). V četrtem stolpcu ponudbenega predračuna, poimenovanem »CENA/EM na mesec (brez DDV)«, je sicer res zahtevan podatek »CENA/EM«, vendar pa je iz nekaterih ostalih podatkov v ponudbi vlagatelja prepričljivo razbrati, da cena na mesec (brez davka na dodano vrednost) 1.400,00 (EUR) in vrednost na mesec (z davkom na dodano vrednost) 1.708,00 (EUR) predstavljata ceno/vrednost najema dveh kombiniranih vozil (in ne enega kombiniranega vozila) z največjo dovoljeno maso vozila do 3,5 tone. Iz istega ponudbenega predračuna tako izhaja, da znaša skupna cena (brez davka na dodano vrednost) za devet mesecev 12.600,00 EUR, preračun 12.600,00 (EUR) deljeno z devet (mesecev) pa privede do rezultata 1.400,00 (EUR). Dejstvo, da v vlagateljevi ponudbi znaša ponudbena cena na mesec (brez davka na dodano vrednost) 1.400,00 EUR in vrednost na mesec (z davkom na dodano vrednost) 1.708,00 EUR za celoten sklop številka 10, torej za najem dveh kombiniranih vozil (in ne enega kombiniranega vozila) z največjo dovoljeno maso vozila do 3,5 tone, dodatno potrjuje tudi
– podatek 1.400,00 (EUR), vpisan v drugi stolpec (poimenovan »Cena v EUR (brez DDV)«) izpolnjenega, podpisanega in žigosanega obrazca »PONUDBA«, ter podatek 1.708,00 (EUR), vpisan v tretji stolpec (poimenovan »Cena v EUR (z DDV)«) istega obrazca;
– podatek, zapisan v 4. členu vzorca Pogodbe številka 001-2016 (obrazec »PRILOGA A/5«), po katerem znaša »[s]kupna pogodbena vrednost« za sklop številka 10 »€ 12.600,00 brez DDV«;
– podatek, zapisan v 4. členu vzorca Pogodbe številka 001-2016 (obrazec »PRILOGA A/5«), po katerem »[p]ogodbena vrednost vsebuje vse elemente cene ter druge morebitne stroške in je ni možno povečati na nobeni osnovi«;
– dejstvo, da se v ponudbi vlagatelja nahajata dva različna dokumenta s tehnični podatki za »KOMBINIRANO VOZILO 1« oziroma za »KOMBINIRANO VOZILO 2«, poimenovanji (znamki) vsakega od teh vozil ter fotografiji za vsako od vozil.
Glede na navedeno je v predstavljenem smislu slediti tudi vlagatelju, ki v zahtevku za revizijo (prvi odstavek na strani 3) zatrjuje, da je, »glede na že zapisano številko 2 v prvi koloni«, […] »v tretji koloni« ponudbenega predračuna v ponudbi »zapisa[l] znesek za dve vozili na mesec, brez zneska DDV«.

Na podlagi predstavljenih podatkov v ponudbi vlagatelja je torej prepričljivo zaključiti, da je vlagatelj iz razloga, ker je bila v ponudbenem predračunu, ki ga je v razpisni dokumentaciji pripravil naročnik, v drugem stolpcu, poimenovanem »Kol.«, že zapisana številka 2, v tretjem stolpcu, poimenovanem »EM«, pa je bila že zapisana beseda »kom«, kot enoto mere utemeljeno vzel dva »kom« (dva komada) in ne en »kom« (en komad) ter v ponudbi zapisal ceno (brez davka na dodano vrednost) na mesec (1.400,00 (EUR)) in vrednost (z davkom na dodano vrednost) na mesec (1.708,00 (EUR)) najema dveh kombiniranih vozil (in ne enega kombiniranega vozila) z največjo dovoljeno maso vozila do 3,5 tone.

Naročnik je vlagatelja s pozivom, poslanim po elektronski pošti dne 8. 3. 2016, sicer pozval, da »pojasni ali je navedena ponudbena CENA/EM na mesec (brez DDV) 1.400,00 € ponujena cena za najem 1 kom kombinirano vozilo ali 2 kom kombinirano vozilo«, […] »[v] kolikor je ponujena cena za 1 kom kombinirano vozilo,« pa ga je prosil »za pojasnilo ali v sklopu 10 nud[i] najem 2 kom kombinirano vozilo«, vendar je vlagatelj v prilogi vloge, poimenovane »Dopolnitev ponudbene dokumentacije NAJEM TRANSPORTNIH SREDSTEV«, z dne 9. 3. 2016 (v nadaljevanju: pojasnilo), jasno potrdil, da je v njegovi ponudbi »navedena cena na mesec brez DDV-ja za 2 kombinirani vozili 1.400,00 EUR«, to je »1 komad – 700,00 EUR brez DDV-ja« in »1 komad – 700,00 EUR brez DDV-ja«, skupaj torej »na mesec za sklop 10: 1.400,00 EUR brez DDV-ja«. Vlagatelj je pri tem izrecno dodal, da sta na razpolago »dve vozili letnik 2011«, zadevni podatek pa se ujema s podatkoma o letnikih izdelave vozil na dokumentih s tehnični podatki za »KOMBINIRANO VOZILO 1« oziroma »KOMBINIRANO VOZILO 2«, ki sta sestavni del vlagateljeve ponudbe. Ker je že iz ponudbe vlagatelja prepričljivo razbrati, da cena na mesec (brez davka na dodano vrednost) 1.400,00 (EUR) predstavlja ceno najema dveh kombiniranih vozil (in ne enega kombiniranega vozila) z največjo dovoljeno maso vozila do 3,5 tone, podatka »1 komad – 700,00 EUR brez DDV-ja« po vsebini predstavljata le strukturo omenjene cene in pojasnilo, iz katerega ne izhaja, da bi vlagatelj z njim (v nasprotju s tretjim odstavkom 82. člena ZJNVETPS) spreminjal svojo ceno na enoto, vrednost postavke oziroma skupno vrednost ponudbe. Glede na navedeno je v predstavljenem smislu slediti vlagatelju, ki v zahtevku za revizijo po vsebini zatrjuje, da je v pojasnilu zgolj dodatno potrdil, da »je skupna vrednost najema dveh vozil« […] »takšna, kot jo je vlagatelj zapisal v koloni 3« (drugi odstavek na strani 3), pa tudi, da »je naročnik povsem neutemeljeno zaključil, da je vlagatelj spremenil ceno tekom postopka« (tretji odstavek na strani 3).

Ob upoštevanju predstavljenih ugotovitev in dejstev je naročnik s tem, ko je v odločitvi o oddaji naročila (prvi odstavek naslova »Sklop 10: Najem kombiniranega vozila z NDM do 3,5 t« na strani 3) zaključil, da vlagatelj s tem, ko mu je »pojasnil, da je navedena CENA/EM dejansko ponujena cena za 2 kom«, […] »spremenil svojo ceno na enoto« in vlagateljevo ponudbo »ocenil kot neprimerno ter jo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja«, kršil prvi odstavek 84. člena ZJNVETPS, v povezavi z 18. točko drugega odstavka 2. člena ZJNVETPS in s tretjim odstavkom 82. člena ZJNVETPS. V postopku oddaje javnega naročila mora namreč naročnik po opravljenem pregledu in dopolnitvi oziroma spremembi ponudb v skladu z 82. členom ZJNVETPS (upoštevaje sedmi in osmi odstavek 45. člena ZJNVETPS) izločiti tiste ponudbe, ki niso popolne, v odločitvi o oddaji naročila pa ni ustrezno izkazano, da je ponudba vlagatelja, predložena v sklopu številka 10, nepopolna (17. točka drugega odstavka 2. člena ZJNVETPS).

Na navedene zaključke iz razlogov, predstavljenih doslej, v ničemer ne vplivajo naročnikova zatrjevanja v odločitvi o zahtevku za revizijo, po katerih
– »so vsi računi oz. predračuni v Republiki Sloveniji izdani na enak oz. podoben način«, pa tudi, da »je cena na enoto obvezen podatek računa oz. predračuna« (tretji odstavek na strani 3);
– »je podatek o "CENA/EM na mesec (brez DDV)" ključnega pomena za sprotni obračun najema vozil« (četrti odstavek na strani 3). Podatek »CENA/EM na mesec (brez DDV)« glede najema kombiniranih vozil z največjo dovoljeno maso vozila do 3,5 tone je namreč v postopku oddaje zadevnega naročila male vrednosti znan;
– mu vlagatelj v zvezi s ponudbenim predračunom na Portalu javnih naročil ni zastavil nobenega vprašanja (peti odstavek na strani 3 in zadnji odstavek na strani 4 odločitve o zahtevku za revizijo).
Naročnik prav tako ni ustrezno dokazal svojega mnenja, da »je vlagatelj namenoma zapisal nejasno ponudbeno ceno na enoto, z možnostjo manipuliranja v postopku oddaje javnega naročila« (tretji odstavek na strani 4 odločitve o zahtevku za revizijo). Omenjeni zaključek ni prepričljivo izkazan niti ob dejstvu, da je skupna vrednost (cena) vlagateljeve ponudbe (tudi ob upoštevanju pojasnila) višja od skupne vrednosti (cene) konkurenčne ponudbe drugega ponudnika v sklopu številka 10, ki je edini (poleg vlagatelja) v sklopu številka 10 naročniku pravočasno predložil svojo ponudbo.

Na dosedanje zaključke v ničemer ne vpliva niti sklicevanje vlagatelja na odločitev Državne revizijske komisije, številka 018-016/2015-4, z dne 16. 2. 2015, saj je bilo dejansko stanje v takratni zadevi bistveno drugačno od dejanskega stanja v tokratni zadevi. V takratni zadevi je namreč (za razliko od tokratne zadeve) Državna revizijska komisija (kot bistveno) ugotovila, da je v ponudbi takratnega »izbranega ponudnika sicer res prišlo do napak pri seštevanju in množenju v okviru postavk 2. in 3., ki bi jih bilo mogoče same po sebi opredeliti kot očitne računske napake in jih skladno s četrtim odstavkom 82. člena ZJNVETPS tudi odpraviti«, vendar pa je v takratnem »postopku oddaje javnega naročila naročnik ponudbeni predračun oblikoval tako, da je seštevek teh (in vseh ostalih) postavk predstavljal osnovo za izračun cene na enoto v postavki »7. NEPREDVIDENA DELA 5 % od poz. 6.« rekapitulacije ponudbenega predračuna«. To je pomenilo, da »je odprava računske napake v okviru postavk »2. PODPORE« in »3. PREZRAČEVANJE« ter posledično postavke »6. SKUPAJ« kot seštevku postavk od 1. do 5. (katere naročnik ni zajel v pozivu k predložitvi pisnega soglasja za odpravo računskih napak), povzročila spremembo cene na enoto postavke »7. NEPREDVIDENA DELA 5 % od poz. 6.«, kar pa četrti odstavek 82. člena ZJNVETPS izrecno prepoveduje«.

Upoštevaje vse doslej navedeno je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo, z dne 29. 3. 2016, na podlagi druge alinee prvega odstavka 39. člena ZPVPJN ugodila in razveljavila odločitev naročnika, vsebovano v dokumentu »ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA«, znak naročnika 2201-11/2016-2, z dne 21. 3. 2016, v sklopu številka 10: »Najem kombiniranega vozila z NDM do 3,5 t«.

Državna revizijska komisija ni sledila (pravovarstvenemu) predlogu vlagatelja, da »v celoti razveljavi« naročnikovo »odločitev o oddaji naročila z dne 21.3.2016«, saj vlagatelj za to ni izkazal aktivne legitimacije (v smislu 14. člena ZPVPJN). Pri tem zadostuje že ugotovitev, da se šteje, da je interes za dodelitev naročila izkazala tista oseba, ki je oddala pravočasno ponudbo (prvi del prve povedi drugega odstavka 14. člena ZPVPJN), iz vsebine zahtevka za revizijo pa izhaja, da se je vlagatelj »na objavljen razpis prijavil z vlogo za sklop 10« (drugi odstavek na drugi strani, vsebinsko primerljivo pa tudi prvi odstavek II. točke na drugi strani), kakor tudi, da zahtevek za revizijo vlaga v sklopu številka 10. Tudi sicer je v predstavljenih okoliščinah konkretnega dejanskega stanja mogoče ugotovljeno nezakonitost naročnikovega ravnanja sanirati že z razveljavitvijo odločitve o oddaji naročila v sklopu številka 10.

Ker je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodila in v posledici delno razveljavila postopek oddaje zadevnega javnega naročila v sklopu številka 10 (druga alinea prvega odstavka 39. člena ZPVPJN), v nadaljevanju ni odločala o delu vlagateljevega zahtevka za revizijo, v katerem vlagatelj meni, da »je odločitev o oddaji javnega naročila v delu, ki se nanaša na sklop 10 povsem ne obrazložena« (tretji odstavek na strani 3), niti o delu vlagateljevega zahtevka za revizijo, v katerem vlagatelj navaja, da »je povsem nelogično, da je naročnik vlagateljevo ponudbo označil za neprimerno tudi iz razloga, ker je bila ponudba drugega, neizbranega, ponudnika kar za 200,00 EUR po posameznem vozilu na mesec višja od vlagateljeve« (četrti odstavek na strani 3).

V navezavi na navedbe vlagatelja, v katerih »izpostavlja tudi dejstvo, da iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb« […] »sploh ni razvidno kdo iz komisije je član te komisije, kdo pa je predsednik«, v posledici česar »ni mogoče natančno opredeliti odgovornosti posameznikov, ki so sodelovali pri odločanju o oddaji javnega naročila« (prvi odstavek na četrti strani zahtevka za revizijo), pa Državna revizijska komisija pripominja, da je v skladu z drugim odstavkom 80. člena ZJNVETPS v zapisniku o odpiranju ponudb potrebno navesti (le) »naziv ponudnika ali šifro, če je bil razpis anonimen«, »variantne ponudbe, če so dopustne ali ponudbe z opcijami« in »ponudbeno ceno ter morebitne popuste«. V zapisnik o odpiranju ponudb se lahko vpišejo tudi drugi podatki iz ponudb, vendar le, če tako odloči naročnik. Glede na navedeno je v predstavljenem smislu slediti naročniku, ki v odločitvi o zahtevku za revizijo zatrjuje, da »[z]akon kot obvezno sestavino zapisnika o odpiranju ne navaja sestavo članov strokovne komisije niti njenih funkcij« (drugi odstavek III. točke na strani 5). Državna revizijska komisija ob tem ugotavlja, da so podatki o tem, »kdo iz komisije je član te komisije, kdo pa je predsednik«, razvidni iz naročnikovega dokumenta »SKLEP O IMENOVANJU STROKOVNE KOMISIJE ZA ODDAJO IN OCENITEV PONUDB« (OBR-2), številka 2201-3/2016-1, z dne 15. 1. 2016, pa tudi iz naročnikovega dokumenta »PRIČETEK POSTOPKA PROJEKTA«, z dne 13. 1. 2016, ki se oba nahajata v spisu postopka oddaje tega naročila male vrednosti. Glede na navedeno ni slediti zatrjevanju vlagatelja, da v postopku oddaje tega naročila male vrednosti »ni mogoče natančno opredeliti odgovornosti posameznikov, ki so sodelovali pri odločanju o oddaji javnega naročila« (prvi odstavek na četrti strani zahtevka za revizijo). Vlagatelj tudi sicer v zahtevku za revizijo (prvi odstavek na četrti strani) navaja, da »[n]avedeno sicer ni bistveno vplivalo na samo oddajo javnega naročila«.

Z razveljavitvijo odločitve o oddaji naročila v sklopu številka 10 se postopek oddaje tega naročila male vrednosti v sklopu številka 10 pri naročniku vrne v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb (7. točka 73. člena ZJNVETPS, v povezavi z drugo alineo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN). Državna revizijska komisija z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je razveljavljen (v sklopu številka 10), naročnika na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN napotuje, da v nadaljevanju postopka oddaje zadevnega naročila male vrednosti v sklopu številka 10 sprejme eno od odločitev, ki jih predvideva ZJNVETPS, pri tem pa upošteva ugotovitve Državne revizijske komisije, kot izhajajo iz tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V zahtevku za revizijo vlagatelj zahteva povrnitev stroškov, opredeljenih kot »Zahtevek za revizijo (tar št. 40/1)« […] »600 točk«, »konferenca s stranko (1. odst. št. 46 OT)« […] »50 točk«, »materialni stroški« […] »(2%)«, »22% DDV«, »taksa v višini 1.000,00 EUR« in »stroški fotokopij«.

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (pravno relevantni del prve povedi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN).

Državna revizijska komisija je vlagatelju (upoštevaje zlasti 70. člen ZPVPJN) priznala naslednje potrebne in opredeljeno navedene stroške:
– strošek dolžne plačane takse (za postopek pravnega varstva) v znesku 1.000,00 EUR,
– strošek odvetniške storitve za zahtevek za revizijo v znesku 275,40 EUR (600 točk), ki ga je Državna revizijska komisija izračunala ob upoštevanju 1. točke Tarifne številke 40 Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 2/2015; v nadaljevanju: Odvetniška tarifa),
– izdatke (priglašene kot »materialn[e] strošk[e]« […] »(2%)«) v pavšalnem znesku 5,51 EUR (12 točk), ki jih je Državna revizijska komisija izračunala ob upoštevanju tretjega odstavka 11. člena Odvetniške tarife,
– 22 % davek na dodano vrednost v znesku 61,80 EUR na strošek odvetniške storitve za zahtevek za revizijo in na izdatke, izračunan na podlagi drugega odstavka 2. člena (v povezavi z drugim odstavkom 12. člena) Odvetniške tarife, ob upoštevanju prvega odstavka 41. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/2006 in sprem.). Iz »Seznam[a] davčnih zavezancev – fizične osebe, ki opravljajo dejavnost«, dostopnega na spletni strani Republike Slovenije, Ministrstva za finance, Finančne uprave Republike Slovenije, je namreč razbrati, da je pooblaščeni odvetnik, ki zastopa vlagatelja, na seznamu davčnih zavezancev vpisan kot davčni zavezanec,
skupaj torej 1.342,71 EUR.

Državna revizijska komisija vlagatelju ni priznala v zahtevku za revizijo priglašenega stroška »konferenca s stranko (1. odst. št. 46 OT)« […] »50 točk«, saj so v prvi točki tarifne številke 46 Odvetniške tarife opredeljene storitve, ki so odvisne zlasti od porabljenega časa in v tarifi niso posebej ovrednotene, v prvi točki tarifne številke 39 Odvetniške tarife pa so opredeljene storitve, ki jih obračuna odvetnik in niso zajete v drugih tarifnih številkah (ker gre za samostojno storitev). Sestava zahtevka za revizijo v konkretnem primeru ni bila mogoča brez konference s stranko, zato gre šteti, da je priglašeni strošek »konferenca s stranko (1. odst. št. 46 OT)« […] »50 točk« že ovrednoten v strošku odvetniške storitve za sestavo zahtevka za revizijo in ni samostojna storitev.

Državna revizijska komisija vlagatelju ni priznala v zahtevku za revizijo priglašenega stroška »stroški fotokopij«, saj ta ni opredeljeno naveden (primerjaj zadnjo poved petega odstavka 70. člena ZPVPJN). Državna revizijska komisija pripominja, da je tudi sicer vlagatelju priznala izdatke (priglašene kot »materialn[e] strošk[e]« […] »(2%)«) v pavšalnem znesku.

Višjo stroškovno zahtevo vlagatelja, kot izhaja iz opredelitve do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo (v delih, v katerih vlagatelj zahteva povračilo stroška »konferenca s stranko (1. odst. št. 46 OT)« […] »50 točk«, »materialni[h] strošk[ov]« […] »(2%)« in »22% DDV« – v prvi alinei stroškovnika vlagatelj priglaša stroške »Zahtevek za revizijo (tar št. 40/1)« in ne stroškov opredelitve do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo), je Državna revizijska komisija zavrnila, saj je ugotovila, da ti stroški v konkretnem primeru niso bili potrebni (peti odstavek 70. člena ZPVPJN, v povezavi z osmim odstavkom istega člena, pa tudi drugi odstavek 2. člena Odvetniške tarife). Vsebina opredelitve do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo namreč v konkretnem primeru ni bistvena in ni pripomogla ne k hitrejši in ne k enostavnejši rešitvi zadeve. Dejstva, ki so narekovala ugoditev zahtevku za revizijo, v celoti izhajajo že iz dokumentacije, ki jo je Državni revizijski komisiji odstopil naročnik.

Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške pravnega varstva v znesku 1.342,71 EUR in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 9. 5. 2016


Predsednik senata
Borut Smrdel, univ. dipl. prav.,
predsednik Državne revizijske komisije


Vročiti:
– ELEKTRO MARIBOR, d. d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor
– odvetnik Jure Šega, Slovenska ulica 37, 2000 Maribor
– Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

Vložiti:
– v spis zadeve, tu

Natisni stran