EN

018-059/2016 Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d.d.

Številka: 018-059/2016-3
Datum sprejema: 19. 4. 2016

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Nine Velkavrh kot predsednice senata ter Tadeje Pušnar in mag. Gregorja Šebenika kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Dobava vodovodnega in kanalizacijskega materiala – dvoletna dobava«, začetega na podlagi zahtevka za revizijo družbe CIMMEX d.o.o., Vojkova cesta 8, 5250 Solkan (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d.d., Cesta 25. junija 1B, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju: naročnik), dne 19.4.2016

odločila:

Ugotovi se, da je umik zahtevka za revizijo brezpredmeten.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 22.1.2016 na portalu javnih naročil pod številko objave JN499/2016 objavil obvestilo o javnem naročilu »Dobava vodovodnega in kanalizacijskega materiala – dvoletna dobava«. Dne 25.1.2016 je naročnik pod številko objave JN1336/2016 na portalu javnih naročil objavil prvi, dne 26.1.2016 pa pod številko objave JN1381/2016 še drugi popravek razpisne dokumentacije.

Vlagatelj je dne 7.3.2016 zoper razpisno dokumentacijo vložil zahtevek za revizijo, ki ga je naročnik s sklepom z dne 10.3.2016, zaradi umanjkanja procesnih predpostavk (tj. nepravočasnega plačila takse za predrevizijski in revizijski postopek ter neobstoja aktivne legitimacije) zavrgel, vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov predrevizijskega postopka pa posledično zavrnil. Vlagatelj zoper omenjeni sklep, ki mu je bil vročen dne 11.3.2016, ni vložil pritožbe.

Po pravnomočnosti omenjenega sklepa je vlagatelj na Državno revizijsko komisijo naslovil vlogo, datirano z dnem 18.3.2016 in naslovljeno z »Umik nadaljevanja revizijskega postopka zoper vsebino razpisne dokumentacije po JN št. 499/2016«. Navaja, da se je po preučitvi prejetega sklepa odločil, da postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo ne bo nadaljeval, in zahteva povrnitev stroškov, nastalih v predrevizijskem postopku (tj. takse v znesku 3.500,00 EUR in stroškov priprave zahtevka za revizijo v znesku 90,00 EUR).

Omenjeno vlagateljevo vlogo z dne 18.3.2016 je Državna revizijska komisija glede na njeno vsebino in poimenovanje štela za umik zahtevka za revizijo.

Umik zahtevka za revizijo je urejen v 18. členu ZPVPJN, ki v prvem odstavku določa, da lahko vlagatelj kadarkoli med predrevizijskim in revizijskim postopkom pisno umakne svoj zahtevek za revizijo. Nadalje je v drugem odstavku 18. člena istega zakona določeno, da naročnik v treh delovnih dneh od prejema pisnega umika zahtevka za revizijo izda sklep o ustavitvi predrevizijskega postopka, če še ni sprejel odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 26. člena ali iz prvega odstavka 28. člena ZPVPJN. V kolikor je naročnik zavrnil zahtevek za revizijo, mora umik zahtevka v treh delovnih dneh od prejema odstopiti v obravnavo Državni revizijski komisiji. Če je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel ali mu ugodil, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v posredovano dokumentacijo iz predrevizijskega postopka uvodoma ugotavlja, da je naročnik s sklepom z dne 10.3.2016 zahtevek za revizijo zavrgel, zahtevo vlagatelja za povračilo stroškov, nastalih v predrevizijskem postopku, pa zavrnil. Iz sklepu priložene povratnice izhaja, da je bila omenjena naročnikova odločitev dne 11.3.2016 vročena vlagatelju. Ker le-ta v roku treh delovnih dni od prejema naročnikovega sklepa z dne 10.3.2016, niti zoper odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo niti zoper odločitev o stroških predrevizijskega postopka ni vložil pritožbe, je omenjeni sklep v celoti postal pravnomočen (peti in šesti odstavek 26. člena v povezavi s prvim odstavkom 51. člena ZPVPJN ter deseti odstavek 70. člena v povezavi s prvim odstavkom 51. člena ZPVPJN).

Državna revizijska komisija zato zaključuje, da je umik zahteve za pravno varstvo, podan po pravnomočnosti sklepa o zavrženju zahtevka za revizijo, v skladu z drugim odstavkom 18. člena ZPVPJN potrebno šteti za brezpredmetnega. Ker je naročnik s sklepom z dne 10.3.2016 odločil tudi o vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov predrevizijskega postopka (taksa za predrevizijski in revizijski postopek v znesku 3.500,00 EUR ter stroški priprave zahtevka za revizijo v znesku 90,00 EUR) in je odločitev o stroških zaradi nevložitve pritožbe že postala pravnomočna, Državna revizijska komisija vlagateljeve zahteve za povračilo omenjenih stroškov postopka pravnega varstva ni obravnavala.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 19.4.2016

Predsednica senata:
Nina Velkavrh, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- CIMMEX d.o.o., Vojkova cesta 8, 5250 Solkan,
- Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d.d., Cesta 25. junija 1B, 5000 Nova Gorica,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve.

Natisni stran