Na vsebino
EN

018-055/2016 Javno podjetje Prlekija d.o.o.

Številka: 018-055/2016-3
Datum sprejema: 8. 4. 2016

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 55. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) po članici Nini Velkavrh v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »DOBAVA VODOVODNEGA IN KANALIZACIJSKEGA MATERIALA za obdobje 1 leta« in v zvezi s pritožbo, ki jo je vložil vlagatelj SIM Radenci d.o.o., Panonska cesta 29, Radenci (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Javno podjetje Prlekija d.o.o., Babinska cesta 2A, Ljutomer (v nadaljevanju: naročnik), dne 8. 4. 2016

odločila:

Vlagateljevi pritožbi se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo, kot izhaja iz sklepa št. IDP-0238/2016, z dne 21. 3. 2016. Naročnik mora, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, o vlagateljevem zahtevku za revizijo z dne 16. 3. 2016 odločiti v skladu s prvim odstavkom 28. člena ZPVPJN.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 11. 1. 2016 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila. Obvestilo o javnem naročilu male vrednosti je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 15. 1. 2016, pod št. objave NMV285/2016.

Naročnik je dne 7. 3. 2016 sprejel dokumente »ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA – 9. sklop«, št. IDP-0206/2016, »ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA – 11. sklop«, št. IDP-0208/2016 in »ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA – 12. sklop«, št. IDP-0209/2016, s katerimi je naročila po posameznih sklopih oddal ponudnikoma COMA COMERCE d.o.o. (v sklopih 9 in 11) in Zagožen d.o.o. (v sklopu 12), vlagateljevo ponudbo pa vsakokrat izločil kot nepopolno. Vlagatelj je navedene odločitve prejel dne 9. 3. 2016.

Vlagatelj je dne 16. 3. 2016 pravočasno vložil zahtevek za revizijo zoper te naročnikove odločitve.

Naročnik je s sklepom št. IDP-0238/2016 z dne 21. 3. 2016 zahtevek za revizijo zavrgel zaradi premalo plačane takse, pri čemer je pojasnil, da vlagatelj ni plačal takse (in priložil potrdila o plačilu takse) za vsak posamezen sklop, za katerega je vložil zahtevek za revizijo, kot je bilo določeno v pravnem pouku izpodbijanih odločitev – vlagatelj bi moral plačati skupno 1.500,00 EUR takse, plačal pa je le 500,00 EUR.

Vlagatelj je dne 24. 3. 2016 na naročnika naslovil vlogo »Zadeva: zavrnitev zahtevka za revizijo postopka odločitve o oddaji javnega naročila 9.,11. in 12., ki ga je vložilo podjetje SIM Radenci d.o.o.«, v katerem navaja, da je takso plačal v skladu z drugim odstavkom 71. člena ZPVPJN in ponovno pojasnjuje razloge, zaradi katerih je vložil zahtevek za revizijo. Meni, da bi ga moral naročnik pred zavrženjem zahtevka za revizijo pozvati na odpravo eventualne napake, ter zaključuje, da je bila taksa pravilno plačana vsaj za en sklop, zato v zvezi s sklopom 12 vztraja pri zahtevku za revizijo.

Naročnik je z vlogo z dne 29. 3. 2016 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in o predrevizijskem postopku, skupaj s pojasnilom, da iz vsebine vlagateljeve vloge z dne 24. 3. 2016 izhaja, da gre za pritožbo zoper sklep o zavrženju zahtevka za revizijo.

Državna revizijska komisija po prejemu dokumentacije pritrjuje naročniku, da vlagateljeva vloga z dne 24. 3. 2016 po vsebini predstavlja pritožbo zoper naročnikov sklep o zavrženju zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija je opravila predhodni preizkus pritožbe v skladu z 54. členom ZPVPJN ter ugotovila, da izpolnjuje vse pogoje iz prvega odstavka 54. člena ZPVPJN, zato jo je sprejela v obravnavo.

Državna revizijska komisija je po proučitvi pritožbe ter odstopljene dokumentacije odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom je sporno vprašanje, ali je naročnik ravnal skladno s tretjim odstavkom 26. člena ZPVPJN, s tem, ko je zahtevek za revizijo vlagatelja zavrgel iz razloga, ker ni bila plačana ustrezna taksa.

Skladno z drugim odstavkom 15. člena ZPVPJN mora vlagatelj zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega ali tretjega odstavka 71. člena ZPVPJN. Naročnik po prejemu zahtevka za revizijo preveri, ali ta med drugim vsebuje vse obvezne sestavine iz 15. člena ZPVPJN (druga alineja prvega odstavka 26. člena ZPVPJN). Če naročnik ugotovi, da vlagatelj ni v skladu z drugim odstavkom 15. člena ZPVPJN predložil potrdila o plačilu ustrezne takse ali da ni bila plačana ustrezna taksa, zahtevek za revizijo v treh delovnih dneh od prejema zavrže s sklepom (tretji odstavek 26. člena ZPVPJN).

Prvi odstavek 71. člena ZPVPJN določa višino takse za predrevizijski in revizijski postopek, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo. Drugi odstavek 71. člena ZPVPJN določa, da znaša taksa v ostalih primerih (kot je tudi ta – zahtevek za revizijo zoper odločitev o oddaji javnega naročila) dva odstotka od cene najugodnejše popolne ponudbe (z DDV) za sklop ali javno naročilo, vendar ne manj kot 500,00 EUR in ne več kot 25.000,00 EUR.

Med strankama dejansko stanje ni sporno: naročnik izvaja postopek oddaje naročila male vrednosti po sklopih, vlagatelj pa je vložil zahtevek za revizijo zoper odločitev naročnika v treh sklopih, pri čemer so bile vrednosti najugodnejših popolnih ponudb v teh sklopih 4.320,40 EUR brez DDV, 608,42 EUR brez DDV in 6.581,07 EUR brez DDV.

Glede na navedene vrednosti je potrebno ugotoviti, da dva odstotka od skupne vrednosti izbranih ponudb v sklopih 9, 11 in 12 v seštevku znaša manj kot 500,00 EUR, zato v konkretnem primeru, kjer je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo zoper odločitev naročnika v treh sklopih, znaša pravilno odmerjena taksa za ta zahtevek za revizijo 500,00 EUR, kolikor je vlagatelj tudi plačal (razvidno iz zahtevku za revizijo predloženega potrdila o plačilu takse).

Upoštevajoč navedeno Državna revizijska komisija zaključuje, da naročnik ni bil upravičen zavreči zahtevka za revizijo iz razloga v nezadostni višini plačane takse, zato je pritožbi skladno s prvim odstavkom 55. člena ZPVPJN ugodila in razveljavila naročnikov sklep št. IDP-0238/2016, z dne 21. 3. 2016.

Ker je Državna revizijska komisija razveljavila naročnikovo odločitev, da zavrže zahtevek za revizijo, je skladno z drugim odstavkom 55. člena ZPVPJN odločila, da mora naročnik o zahtevku za revizijo, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločati skladno s prvim odstavkom 28. člena ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 8. 4. 2016

Nina Velkavrh, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- SIM Radenci d.o.o., Panonska cesta 29, 9252 Radenci
- Javno podjetje Prlekija d.o.o., Babinska cesta 2A, 9240 Ljutomer
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran