EN

018-048/2016 Občina Domžale

Številka: 018-048/2016-4
Datum sprejema: 4. 4. 2016

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Nine Velkavrh, kot predsednice senata, ter mag. Gregorja Šebenika in Tadeje Pušnar, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Obnova horizontalne signalizacije na občinskih cestah za obdobje 2016 do 2020« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba CVP d.o.o., Tbilisijska ulica 81, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Tanja Glušič, Pod Javorji 6, PC Žeje pri Komendi, Komenda (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Domžale, Ljubljanska 69, Domžale (v nadaljevanju: naročnik), dne 04.04.2016

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o predmetnem naročilu dne 17.12.2015 objavil na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN 8888/2015. Naročnik je dne 15.02.2016 sprejel Odločitev o oddaji naročila, št. 4301-23/2015-22, s katero je javno naročilo oddal v izvedbo ponudniku BTO - Zelenik d.o.o., Stojnci 59, Markovci (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz obrazložitve je razvidno, da so bili vse štiri prejete ponudbe pregledane, ter da je izbrana ponudba (ob upoštevanju edinega merila za ocenjevanje ponudb - to je merila najnižja cena) najugodnejša.

Zoper navedeno odločitev je vlagatelj dne 03.03.2016 vložil zahtevek za revizijo. Predlaga, da se odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika razveljavi, zahteva pa tudi povračilo stroškov pravnega varstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Zatrjuje, da stroji, ki jih je ponudil izbrani ponudnik, ne izpolnjujejo vseh zahtev iz razpisne dokumentacije, zato je ponudba izbranega ponudnika nepravilna in nepopolna. Naročnik je v razpisni dokumentaciji natančno določil, kakšna mora biti strojna in tehnična oprema, s katero bo izvedena razpisana storitev, pri čemer je za kvalitetno in strokovno izvedbo horizontalne signalizacije zahteval sistem brizganja Airless. Naročnik je tekom pojasnjevanja razpisne dokumentacije (na pobudo enega izmed potencialnih ponudnikov, in sicer naj poleg sistema Airless dopusti tudi sistem »na zrak«) navedel, da od zahteve, ki se nanaša na sistem brizganja Airless, ne bo odstopil. Izbrani ponudnik je izpolnil obrazec 11b (Seznam tehnične opreme) in vanj vpisal stroj za barvanje vzdolžnih talnih označb na cestiščih, in sicer (lasten) stroj Hofmann Winter (št. osnovnega sredstva 66). Vlagatelj navaja, da navaden stroj nima zahtevanega sistema brizganja Airless, temveč ima ponujen stroj sistem »na zrak«, torej sistem, ki deluje s pomočjo kompresorja ter tlačne posode, pri čemer barva brizga iz stroja s pomočjo zraka. Dejstvo, da stroj izbranega ponudnika nima sistema Airless, je razvidno iz priloženega opisa in slike stroja (Winter Grün, WP 251 Airspray Light), ki po izgledu in karakteristikah ustreza stroju izbranega ponudnika, pri čemer iz opisanih karakteristik stroja izhaja, da ima naveden stroj kompresor in tako deluje na sistem potiskanja. Tudi stroj Graco (št. osnovnega sredstva 4) ne ustreza zahtevam naročnika, saj ni opremljen s hidrostatičnim ali lastnim pogonom. Iz slikovnega gradiva osnovnih sredstev izbranega ponudnika je namreč razvidno, da stroj potiska delavec. Prav tako naročnikovih zahtev ne izpolnjuje stroj Graco (št. osnovnega sredstva 72). Vlagatelj navaja, da je ta stroj primerjal s strojema Graco Line Lazer 3900 in Graco Line Lazer 5900. Iz priložene tabele strojev Graco je razvidno, da noben izmed njiju nima zahtevanega sistema za posipavanje steklenih kroglic s pištolo na stisnjen zrak. Izbrani ponudnik je ponudil tudi stroj Hofman (št. osnovnega sredstva 35). Iz slike navedenega stroja je razvidno, da z njim ni mogoče nanašati strukturnega nanosa, ki ga je zahteval naročnik. Vlagatelj še navaja, da je naročnik z izbiro izbranega ponudnika kršil tudi načelo enakopravnega obravnavanja ponudnikov, saj je izbral ponudnika, ki ni izpolnil vseh tehničnih zahtev, pri čemer stroji, ki jih je ponudil sam, ustrezajo vsem zahtevam naročnika.

Izbrani ponudnik se je z vlogo, z dne 16.03.2016, vloženo na podlagi drugega odstavka 27. člena ZPVPJN, izjasnil o revizijskih navedbah vlagatelja. Navaja, da ima v seznamu osnovnih sredstev preko 80 delov opreme. Spletna stran njegovega podjetja je simbolična in na njej niso objavljena vsa osnovna sredstva. Fotografije strojev niso ažurirane, prav tako na spletni strani niso objavljene fotografije novih strojev. Na stroje, ki so objavljeni na spletni strani, se poleg tega lahko montirajo priključki ali pa je posamezen stroj sestavljen iz več delov in na fotografiji bodisi ni vseh priključkov ali vseh delov stroja. Izbrani ponudnik zatrjuje, da ima za vsak stroj račun in zapis v seznamu osnovnih sredstev, prav tako navaja, da si njegove stroje lahko ogleda tudi strokovnjak. Navaja, da je lastnik stroja Winter Markiertehnologi, model TM130 (št. 66), ki ima pištolo za barvo in je opremljen s hidrostatičnim pogonom, sistemom za tlačni posip steklenih kroglic, sistemom za brizganje Airless (nadgradnja leta 2013) in je dolg 4,4 m. Prav tako je lastnik stroja Hofman H25, ki je trenutno v remontu. Izbrani ponudnik tudi navaja, da je lastnik stroja Graco Line Lazer + Driver IV5900 (št. 4), ki ima lasten hidrostatičen pogon, sistem brizganja Airless, sistem za posip steklenih kroglic in je dolg 2,2 m. Izbrani ponudnik ima v lasti tudi stroj Graco Line Lazer IV200HS (št. 72), ki je opremljen s sistemom brizganja Airless in sistemom za posipavanje steklenih kroglic s pištolo na stisnjen zrak. Prav tako je lastnik stroja Hofmann 2K50 (št. 35), ki omogoča gladki nanos materiala, debeline 2-3 mm. Izbrani ponudnik prilaga račune in slike navedenih strojev in popisni list vseh osnovnih sredstev.

Naročnik je dne 20.03.2016 sprejel sklep, št. 4301-23/2015, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil in zavrnil tudi zahtevo za povrnitev stroškov. Navaja, da je tekom pregleda in ocenjevanja ponudb ugotovil, da je ponudba izbranega ponudnika pravilna in popolna, kar je razvidno iz Poročila o pregledu in ocenjevanju ponudb, št. 4301-23/2015, z dne 21.02.2016. Po prejemu zahtevka za revizijo je naročnik zaprosil podjetje NEKS, inženiring in meritve d.o.o., Kotarjeva cesta 6B, Šentjernej, naj preveri, ali oprema, ki je navedena v Obrazcu 11b, ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije. Naročnik zatrjuje, da je količina informacij, ki jih je zahteval ter pridobil na podlagi Obrazca 11b in dodatnega mnenja, zadostna, da je lahko ponovno ocenil, da je ponudba izbranega ponudnika pravilna in popolna. Poleg tega je Obrazec 11b predložen zgolj v informativni namen, saj se njegova zahteva ne nanaša na ponudnike, pač pa na izvajalca, slednji pa mora z zahtevano tehnično opremo razpolagati šele v času izvedbe del. Naročnik ima torej pravico pri izvajalcu pregledati vse stroje in opremo za izvajanje del šele pred začetkom oziroma v času izvajanja del. Naročnik ob tem opozarja, da je v razpisni dokumentaciji uporabljena beseda izvajalec in ne ponudnik.

Vlagatelj se je z vlogo, z dne 25.03.2016, izjasnil o navedbah naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo. Zatrjuje, da je bilo potrebno za izpopolnjevanje tehničnih pogojev predložiti dokazila o tem, da ponudnik izpolnjuje pogoje glede tehnične opreme, sicer bo ponudba označena za nepopolno in izločena iz postopka. Vlagatelj opozarja, da naročnika zavezuje vse, kar je zapisal v razpisni dokumentaciji, pri čemer je relevantna gramatikalna razlaga razpisne dokumentacije, kot se je do tega vprašanja že večkrat opredelila tudi Državna revizijska komisija. Naročniki so dolžni (v skladu z 81. členom Zakona o javnem naročanju - Uradni list RS, št. 128/2006 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2) na ali preko portala posredovati dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb. Ta pojasnila oziroma informacije pa se (v skladu drugim odstavkom 71. člena ZJN-2) štejejo kot del razpisne dokumentacije. Zlasti pa je v konkretnem primeru pomembno, da naročnik (v skladu z tretjim odstavkom 71. člena ZJN-2) po poteku rok za oddajo ponudb ne sme več spreminjati ali dopolnjevati razpisne dokumentacije. Vlagatelj zatrjuje, da je naročnik s svojo odločitvijo nedopustno posegel v razpisno dokumentacijo. S tem je kršil načela zagotavljanja konkurence med ponudniki, transparentnosti, sorazmernosti in enakopravne obravnave ponudnikov. Naročnik je nedvomno določil, da je potrebno v trenutku oddaje predložiti dokazilo o izpolnjevanju pogojev glede tehnične opreme, sicer bo ponudba (kot nepopolna) izločena iz postopka. Sporna zahteva je navedena v sedanjiku, kar pomeni, da je izpolnjena le, če ponudnik na dan oddaje ponudbe razpolaga z opremo, ki jo je navedel v Obrazcu 11b. Prav tako razpisna dokumentacija nikjer ne določa, da je Obrazec 11b zgolj informativne narave. Naveden obrazec predstavlja dokazilo, da ponudnik izpolnjuje vse zahteve glede zahtevane tehnične in strojne opreme na dan oddaje ponudbe. Vsak ponudnik je bil dolžan navesti stroje in podati informacijo tudi o tem, ali jih ima v lasti (ali ne). Vlagatelj še navaja, da podjetje NEKS d.o.o., čigar mnenje je tekom predrevizijskega postopka pridobil naročnik, ni kvalificirano za preverjanje ustreznosti opreme izbranega ponudnika. Strokovno mnenje lahko namreč poda le ustrezen sodni izvedenec. Ker tudi naročnik ustreznosti opreme izbranega ponudnika ni izkazal, vlagatelj vztraja tudi pri dokaznem predlogu imenovanja izvedenca strojne stroke oziroma druge ustrezne institucije, ki bo preveril(a) karakteristike ponujenih strojev. Vlagatelj ponovno poudarja, da mora ponudnik (in ne izvajalec) za prevzeti posel predložiti tudi dokazilo o izpolnjevanju tehničnih pogojev, pri čemer je naročnik natančno navedel, kakšna mora biti ta strojna in tehnična oprema. Vlagatelj opozarja na naročnikov odgovor, s katerim je naročnik zahteval sistem brizganja Airless, pri čemer je ponudnike tudi opozoril, da zahtevanih tehničnih pogojev ne bo spreminjal. Iz tega odgovora pa nedvomno izhaja, da je potrebno pogoje glede tehnične in strojne opreme izpolnjevati ves čas, tudi ob oddaji ponudbe. Vlagatelj še navaja, da je naročnikova opredelitev iz odločitve o zahtevku za revizijo, in sicer, da mora imeti izvajalec strojno in tehnično opremo na razpolago šele pred pričetkom del, namenjena temu, da naročnik pri ponudniku, ki sicer izpolnjuje vse pogoje glede tehnične in strojne opreme in je njegova ponudba popolna, še dodatno preveri, ali razpolaga z vsemi zahtevanimi stroji. Vlagatelj priglaša stroške za sestavo vloge.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V obravnavanem primeru vlagatelj očita naročniku, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna in nepopolna. Kot zatrjuje vlagatelj, je ponudba izbranega ponudnika nepravilna in nepopolna iz razloga, ker štirje stroji (številke osnovnih sredstev 66, 4, 72 in 35), s katerimi naj bi izvajal razpisano storitev, ne ustrezajo vsem zahtevam iz razpisne dokumentacije.

V obravnavanem primeru je naročnik pogoje za priznanje sposobnosti navedel na 4. in 5. strani razpisne dokumentacije. V prvem odstavku so navedene zahteve, ki se nanašajo na ponudnikovo osnovno sposobnost in na sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti (v smislu 42. in 43. člena ZJN-2), v drugem odstavku se nanašajo na ponudnikovo ekonomsko - finančno sposobnost (44. člen ZJN-2) in v tretjem odstavku na tehnično in kadrovsko sposobnost (45. člen ZJN-2). Z izpolnitvijo, podpisom in žigosanjem Obrazca 8 (Izjava o izpolnjevanju osnovne sposobnosti) so ponudniki potrdili, da niso na seznamu z negativnimi referencami, da so registrirani za dejavnost, ki jo prevzemajo v ponudbi, da njihov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2, da niso v stečajnem postopku, postopku prisilnega prenehanja ali prisilni poravnavi, da nimajo neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in davkov v vrednosti nad 50 EUR, da niso bili pravnomočno obsojeni v zvezi s poklicnim ravnanjem, da jim naročnik ne more dokazati velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil in da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami od 41. do 49. člena ZJN-2, niso namerno podali zavajajoče izjave. V zvezi z izkazovanjem ekonomsko-finančne sposobnosti so morali ponudniki dokazati, da v zadnjih šestih mesecih nimajo dospelih neporavnanih obveznosti (blokad) in da znaša njihov promet v zadnjih dveh letih najmanj trikrat toliko, kot znaša njihova cena za eno leto izvajanja predmetnega javnega naročila. V ta namen so morali ponudniki predložiti eS.BON obrazec. V okviru izkazovanja tehnične in kadrovske sposobnosti so morali ponudniki izkazati, da so v obdobju zadnjih 5 let strokovno in kvalitetno izvedli tri enakovrstne posle, vsakega v vrednosti vsaj 40.000,00 EUR brez DDV, od tega je morala biti vsaj ena referenca opravljena za naročnika, ki ima v upravljanju vsaj 200 km javnih cest. Reference so morali vpisati v Obrazec 11a (Podatki o referenčnem delu). Naročnik je od ponudnikov tudi zahteval, da morajo zagotoviti odgovornega vodjo del za vodenje gradbišča, ki ima strokovno izobrazbo in strokovni izpit za odgovorno vodenje del s področja gradbeništva. Ponudniki so morali podatke o nominiranem odgovornemu vodji del vpisati v Obrazec 10 (Podatki o kadrovskih zmogljivosti).

Tehnične zahteve, ki se nanašajo na stroje za izvedbo razpisane storitve so navedene na 5. strani razpisne dokumentacije, in sicer:

»Izvajalec del mora razpolagati z zadostno količino strojne in druge opreme, s katero bo lahko zagotovil dokončanje del do pogodbenega roka in v skladu s terminskim planom napredovanja po količinah v popisu.

Izvajalec del mora pred pričetkom izvedbe predstavniku naročnika omogočiti pregled vseh strojev in opreme za izvajanje del. V kolikor predstavnik naročnika oceni, da tehnične karakteristike strojne in druge opreme ne zadoščajo zahtevam iz prejšnjega odstavka, naročnik takemu izvajalcu del ne bo oddal.

Strojna in tehnična oprema za kvalitetno in strokovno izvajanje horizontalne signalizacije:

- stroj za barvanje vzdolžnih talnih označb na cestiščih, opremljen s hidrostatičnim ali lastnim pogonom, sistemom brizganja Airless in sistemom za tlačni posip steklenih kroglic za izboljšanje nočne vidljivosti, minimalna dolžina stroja 4 m (za sredinske ločilne črte in robne črte na cestiščih),
- stroj za barvanje vzdolžnih talnih označb na pločnikih, opremljen s hidrostatičnim ali lastnim pogonom, sistemom brizganja Airless in sistemom za posip steklenih kroglic za izboljšanje nočne vidljivosti, minimalne dolžine 1,8 m,
- stroj za barvanje prečnih talnih označb, opremljen s sistemom brizganja Airless in sistemom za posipavanje steklenih kroglic s pištolo na stisnjen zrak,
- stroj za odstranjevanje starih talnih označb (stroj za rezkanje - demarkirni stroj),
- stroj za izdelavo debeloslojnih talnih označb (debelina označb 2-3 mm), izvedba talnih označb s strukturnim in gladkim nanosom
- naprava za posip steklenih kroglic za izboljšanje nočne vidljivosti pod tlakom,
- naprava za ročni posip steklenih kroglic za izboljšanje nočne vidljivosti,
- šablone za označevanje prečnih talnih označb, katere so skladne s pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah in TSC 02.401:2012, Označbe na vozišču - oblika in mere,
- pihalnik za odpihovanje prahu iz delovnih površin.«

Naročnik je v razpisni dokumentaciji predložil Obrazec 11b (Seznam tehnične opreme), v katerega so ponudniki vpisali znamko opreme, podatke o tem, ali je oprema v njihovi lasti in številke osnovnih sredstev.

Pogoji so element za ugotavljanje ponudnikove osnovne, poklicne, ekonomsko-finančne in tehnično-kadrovske usposobljenosti za izvedbo naročila in morajo biti v ponudbi izpolnjeni na način, kot so določeni v razpisni dokumentaciji. Vezani so na osebo ponudnika. Z njimi naročnik določi, kdo sploh lahko sodeluje v postopku oddaje javnega naročila, oziroma kakšne lastnosti in kvalitete morajo imeti ponudniki, ki želijo konkurirati za pridobitev razpisanega posla. Naročnik mora v skladu z drugim oziroma tretjim odstavkom 41. člena ZJN-2 preveriti, ali je ponudba popolna - ali torej izpolnjuje vse pogoje. V nasprotnem primeru naročnik takšnemu ponudniku (ne glede na ekonomsko ugodnost njegove ponudbe oziroma nizko ceno) ne sme priznati sposobnosti in mu ne sme dodeliti naročila, temveč mora njegovo ponudbo (po opravljenem postopku dopustne dopolnitve in spremembe ponudbe, ki ga ureja 78. člen ZJN-2) označiti za nepopolno in jo izločiti iz postopka (prvi odstavek 80. člena ZJN-2).

V obravnavanem primeru je kot pogoje nedvomno potrebno šteti naročnikove zahteve, ki se nanašajo na izkazovanje osnovne in poklicne sposobnosti, njihovo ekonomsko in finančno sposobnost ter na reference in zahtevanega odgovornega vodjo del. Za razliko od navedenih zahtev, pa je v zvezi z zahtevo, ki se nanaša na strojno in tehnično opremo za izvajanje razpisane obnove horizontalne signalizacije, potrebno upoštevati, da se ta zahteva nanaša na tistega ponudnika, ki bo v tem postopku izbran kot najugodnejši ponudnik in ga bo naročnik pozval k podpisu pogodbe V tem smislu je potrebno pritrditi naročniku v tem, da teh zahtev ni mogoče obravnavati kot tehnični pogoj v smislu 45. člena ZJN-2, temveč kot pogoj, ki se nanaša (zgolj) na izvajalca del, in ga bo naročnik (kot je napovedal v zgoraj citiranem delu razpisne dokumentacije) preveril po podpisu pogodbe oziroma pred pričetkom izvedbe razpisanih del. Iz navedenega razloga je potrebno pritrditi naročniku tudi v tem, da mu Obrazec 11b lahko služi zgolj kot preliminarna informacija o tem, s katerimi (in čigavimi) stroji namerava izvajalec (izbrani ponudnik) izvesti razpisano storitev. Navedeno pa ne pomeni, da lahko izbrani ponudnik izvede razpisano storitev s stroji, ki ne ustrezajo naročnikovim zahtevam. Čeprav torej naročnik zahtev, ki se nanašajo na stroje, s katerimi bo izvedena razpisana storitev, ni uvrstil med tehnične pogoje za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov (kar bi, skladno s 45. členom ZJN-2, lahko storil), pač pa se te zahteve nanašajo (šele) na izvedbeno fazo predmetnega javnega naročila (na izvrševanje pogodbe o izvedbi javnega naročila), bo lahko izbrani ponudnik razpisano storitev izvedel le s takšnimi stroji, ki ustrezajo vsem postavljenim zahtevam, izvedba predmetnega javnega naročila z neustrezno tehnično opremo pa bi pomenila kršitev pogodbenih obveznosti.

Ob opisanem dejanskem stanju je vlagatelj imel možnost na naročnika nasloviti zahtevo za dodatno pojasnilo (na navedeno možnost je bil opozorjen na 3. strani razpisne dokumentacije - Pojasnila, popravki, spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije) ali (v kolikor je menil, da naročnikove zahteve v tem delu niso dovolj jasne in/ali določene v skladu s pravili javnega naročanja) vložiti zahtevek za revizijo, vendar je bil dolžan to storiti v rokih, ki jih za vložitev zahtevka za revizijo (ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali na razpisno dokumentacijo) določa 25. člen ZPVPJN. Po poteku teh rokov vsebinska presoja navodil in zahtev iz razpisne dokumentacije ni več dopustna, zaradi česar lahko Državna revizijska komisija le še preveri, ali ponudba izpolnjuje naročnikove zahteve na način, kot je določen v razpisni dokumentaciji. Ker je izbrani ponudnik, kar med vlagateljem in naročnikom ni sporno, v ponudbo predložil v celoti izpolnjen Obrazec 11b - Seznam tehnične opreme (obrazec je izpolnil s podatki o znamkah tehnične opreme ter s številkami osnovnih sredstev, zapisal pa je tudi, da ima v lasti vso navedeno tehnično opremo), Državna revizijska komisija vlagateljevim očitkom ni mogla slediti.

Ob vsem navedenem Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj ni uspel dokazati, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna in nepopolna. Ker vlagatelj (posledično) tudi ni dokazal, da je naročnik z izbiro izbranega ponudnika kršil določila ZJN-2 in razpisne dokumentacije, je Državna revizijska komisija, skladno s 1. alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval tudi povračilo stroškov. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljenega, tretji odstavek 70. člena ZPVPJN pa povrnitev potrebnih stroškov veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je bilo potrebno zavrniti tudi zahtevo vlagatelja za povračilo stroškov.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, dne 04.04.2016

predsednica senata:
Nina Velkavrh, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:

- Občina Domžale, Ljubljanska 69, Domžale
- Tanja Glušič, Pod Javorji 6, PC Žeje pri Komendi, Komenda
- BTO- Zelenik d.o.o., Stojnci 59, Markovci
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana


Vložiti:

- v spis zadeve, tuNatisni stran