EN

018-019/2016 Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Številka: 018-019/2016-4
Datum sprejema: 2. 3. 2016

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Nine Velkavrh kot predsednice senata, Tadeje Pušnar kot članice senata in mag. Gregorja Šebenika kot člana senata v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila za »nakup in vgradnjo pisarniške opreme za vezni trakt v II. nadstropju poslovne stavbe naročnika na lokaciji Miklošičeva cesta 24, Ljubljana« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Lesnina MG oprema, d. d., Parmova ulica 53, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), 2. 3. 2016

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji javna naročila, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila« št. 430-25/2015-DI/10 z dne 30. 12. 2015.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške v višini 1.048,84 eurov v 15 dneh od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila (objava 11. 11. 2015 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN7987/2015) z dokumentom »Odločitev o oddaji javnega naročila« št. 430-25/2015-DI/10 z dne 30. 12. 2015 ponudnike obvestil, da je izbral ponudbo ponudnika Učilna, d. o. o., Krtina 18, Dob pri Domžalah (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo z dne 14. 1. 2016 in predlagal razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila, uveljavljal pa je tudi povrnitev stroškov. Vlagatelj je navedel, da:
- naročnik v dokumentu »Odločitev o oddaji javnega naročila« št. 430-25/2015-DI/10 z dne 30. 12. 2015 ni navedel, da je izbranega ponudnika pozval na pojasnilo in dopolnitev ponudbe,
- je naročnik izbranega ponudnika pozval na pojasnilo in dopolnitev ponudbe (dopis št. 430-25/2015-DI/8 z dne 15. 12. 2015), česar pa ta ni storil, saj mu je posredoval »prosti spis« in ni posredoval prospektne dokumentacije, naročnik pa je v pozivu sicer tudi ugotovil, da so rešitve nadmizne pregrade neskladne s tehničnimi zahtevami iz razpisne dokumentacije,
- je naročnik kršil prvi odstavek 78. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2), ker ni izločil ponudbe izbranega ponudnika, ki ni predložil dopolnitve ponudbe na naročnikov poziv, sicer pa njegova ponudba tudi ni popolna,
- je certifikatu o skladnosti podizvajalca H. za konferenčne stole potekla veljavnost, ta pa se tudi ne nanaša na ponujeni tip konferenčnega stola,
- izbrani ponudnik ni predložil dokazil o izpolnjevanju temeljnih okoljskih zahtev, teh dokazil pa ne bo mogel predložiti niti ob morebitnem podpisu pogodbe,
- naročnik ni zahteval dopolnitve formalno nepopolne ponudbe, in sicer obrazcev 3 in 3/A (reference), saj sta v referenci pod zaporedno številko 1 kraj izvedbe in kraj dobave različna, referenca pod zaporedno številko 2 je nepopolno izpolnjena in v referenčnem potrdilu nista navedena kontaktna oseba in datum sklenjene pogodbe,
- naročnik ni preveril ustreznosti referenc podizvajalca H.,
- reference pod zaporedno številko 2 se nanašajo le na radiatorske maske in iz slike ni mogoče ugotoviti, kakšen objekt je na njih,
- je ponudba izbranega ponudnika neprimerna in s tem nepopolna, zato bi jo moral naročnik izločiti,
- je naročnik neutemeljeno v dopisu št. 430-25/2015-DI/16 z dne 13. 1. 2016 navedel, da je izbranega ponudnika pozval le na pojasnilo ponudbe in ne tudi na njeno dopolnitev.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 22. 1. 2016 izjasnil o zahtevku za revizijo in navedel, da:
- kupuje les pri dobavitelju, ki ima vse zahtevana dokazila, ki jih določata ZJN-2 in Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/2011 s sprem.; v nadaljevanju: Uredba o ZJN), zato je sledljivost lesa podana,
- ima izmed družb, ki se ukvarjajo z inženiringom, želeni certifikat le izbrani ponudnik,
- je predložil certifikat s pretečenim datumom, saj je v postopku njegovega pridobivanja oziroma podaljševanja,
- »v času izbora dobavitelja« »bo certifikat že ustrezno podaljšan« in ga bo »priložil[…] z vsemi ostalimi zahtevanimi dokumenti«, podizvajalec H. pa ima certifikate za vse stole,
- je storil napako pri vpisu podatkov v referenčno potrdilo, sicer pa vse reference izkazujejo pravilno stanje,
- je izpolnil prazno polje »številka pogodbe«,
- vse reference se nanašajo na pisarniško opremo in so v zahtevani višini,
- podizvajalec H. razpolaga z najsodobnejšo strojno tehnologijo za obdelavo lesa in je korekten, pošten, odprt in iskren.
Izbrani ponudnik je k vlogi z dne 22. 1. 2016 predložil še posamezna dokazila.

Naročnik je s sklepom št. 430-25/2015-DI/23 z dne 4. 2. 2016 zahtevek za revizijo in zahtevo za povrnitev stroškov zavrnil. Naročnik je navedel, da:
- je odločil o oddaji javnega naročila obrazložil skladno z 79. členom ZJN-2 in mu ni bilo treba pojasnjevati vseh podrobnosti izbire ponudbe, vlagatelj pa tudi ni zatrjeval, da ni obrazložil odločitve o oddaji javnega naročila,
- je izbranega ponudnika pozval na pojasnilo ponudbe v zvezi s prospektno dokumentacijo oziroma slikovnim gradivom, ker iz predloženih fotografij v ponudbi ni mogel razbrati nekaterih lastnosti ponujene opreme, izbrani ponudnik pa je ustrezno pojasnil vsebine, ki jih je določil v dopisu št. 430-25/2015-DI/8 z dne 15. 12. 2015,
- ni zahteval predložitve certifikata za konferenčne stole v ponudbi, temveč je določil, da bo moral imeti ponujeni stol certifikat, kar bo preveril neposredno pred njihovo dobavo,
- ni zahteval, da morajo ponudniki v ponudbi predložiti dokazila o izpolnjevanju temeljnih okoljskih zahtev, temveč je zadoščala lastna izjava,
- zahtev iz razpisne dokumentacije ni mogoče dokazovati le s potrdilom FSC1 zadnjega v skrbniški verigi lesa, temveč tudi z drugimi dokazili, naštetimi v prilogi 8 Uredbe o ZJN, izbrani ponudnik pa je k izjasnitvi o zahtevku za revizijo predložil ustrezna dokazila, čeprav bi jih bilo treba predložiti šele pred sklenitvijo pogodbe,
- različna navedba kraja izvedbe in dobave ter odsotnost številke pogodbe v referenčnih potrdilih so nebistvena pomanjkljivost, sicer pa je vse reference preveril po telefonu,
- je pri vodenju postopka oddaje javnega naročila upošteval tako temeljna načela ZJN-2 kot razpisno dokumentacijo.

Naročnik je kot prilogo dopisu št. 430-25/2015-DI/24 z dne 10. 2. 2016 Državni revizijski komisiji posredoval zahtevek za revizijo in dokumentacijo.

Vlagatelj se je z vlogo brez datuma, poslano 9. 2. 2016 po pošti priporočeno, opredelil do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo in pojasnil, zakaj se z njimi ne strinja.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Naročnik je za javno naročilo blaga (8. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2), ki ga oddaja po odprtem postopku (točka IV.1.1 objav; 25. člen ZJN-2), do 1. 12. 2015 ob 10. uri, ko je potekel rok za predložitev ponudb (točka IV.3.4 objave, IV. točka Povabila k oddaji ponudbe, str. 7 razpisne dokumentacije), prejel ponudbe štirih ponudnikov (zapisnik o javnem odpiranju ponudb z dne 1. 12. 2015), pri čemer je po merilu najnižja cena (točka IV.2.1 objav; XVI. točka Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, str. 21) izbral (dokument »Odločitev o oddaji javnega naročila« št. 430-25/2015-DI/10 z dne 30. 12. 2015) ponudbo izbranega ponudnika, za katero je navedel, da je »pravilna, popolna in sprejemljiva«, čemur vlagatelj nasprotuje. Vlagatelj je navedel, da bi jo moral naročnik izločiti že na podlagi tretje povedi iz prvega odstavka 78. člena ZJN-2, ker je izbrani ponudnik ni dopolnil skladno z naročnikovim pozivom (dopis št. 430-25/2015-DI/8 z dne 15. 12. 2015), sicer pa bi jo moral izločiti tudi na podlagi prve povedi iz prvega odstavka 80. člena ZJN-2, ker ni popolna (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2), saj je nepravilna (19. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2), ker izbrani ponudnik ne izpolnjuje referenčnega in tehničnega pogoja, in neprimerna (20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2), ker ponujena oprema ne izpolnjuje vseh tehničnih zahtev.

Nepravilna ponudba je tista ponudba, ki med drugim ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena ZJN-2 (19. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Naročnik (lahko) določi referenčni pogoj, če oddaja javno naročilo blaga, ob upoštevanju osmega odstavka 41. člena ZJN-2 v povezavi z drugo alineo točke a drugega odstavka 45. člena ZJN-2 glede na prvi in šesti odstavek 45. člena ZJN-2, pogoj za priznanje tehnične sposobnosti v zvezi s proizvodi, ki jih je treba dobaviti, pa ob upoštevanju osmega odstavka 41. člena ZJN-2 v povezavi s točko j drugega odstavka 45. člena ZJN-2 glede na prvi in šesti odstavek 45. člena ZJN-2. Če je ponudba nepravilna, hkrati ni popolna (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2), zato jo mora naročnik, če ponudba ni pravilna niti po upoštevanju dopolnjevanja ali spreminjanja ponudbe (prvi odstavek 78. člena ZJN-2), izločiti (prvi odstavek 80. člena ZJN-2).

Neprimerna pa je tista ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji (20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Če je ponudba neprimerna, hkrati ni popolna (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2), zato jo mora naročnik izločiti (prvi odstavek 80. člena ZJN-2), možnost dopolnjevanja ali spreminjanja ponudbe (prvi odstavek 78. člena ZJN-2) pa je v takšnem primeru omejena, saj naročnik tudi v primeru, če bi omogočil dopolnitev ali spremembo ponudbe, mora upoštevati, da ponudnik ne sme dopolnjevati ali spreminjati tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila v smislu zamenjave prvotno ponujenega predmeta naročanja z novim predmetom naročanja (druga alinea tretjega odstavka 78. člena ZJN-2).

Naročnik je v:
- II. poglavju Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (str. 8 razpisne dokumentacije) določil, kaj je predmet javnega naročila, pri čemer je med drugim navedel, da:
• je podrobnejši opis predmeta javna naročila razviden iz dela D razpisne dokumentacije, in sicer priloge 1 »Popis opreme« in priloge 2 »Načrt opreme«. (četrti odstavek), in
• »Razpisana – ponujena oprema mora ustrezati specifikacijam navedenim v popisu opreme« (šesti odstavek),
- VI. poglavju Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (str. 9 razpisne dokumentacije), ki nosi naslov »Ponudba s podizvajalci«, med drugim (prvi, drugi in tretji odstavek) določil:
»Ponudba s podizvajalci je dopustna. Dobavitelj sme storitve, ki so predmet javnega naročila oddati v izvajanje podizvajalcem.
V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila posloval s podizvajalci, mora to označiti v obrazcu Ponudba (Obrazec 2) in za vsakega podizvajalca predložiti obrazec Podatki o podizvajalcih (Obrazec 1/B). Ponudnik v mora v ponudbi predložiti tudi obrazec Seznam podizvajalcev z navedbo vsebine in vrednosti del (Obrazec 1/A), kjer navede v kolikšnem delu, oziroma katera dela pri izvedbi javnega naročila bo oddal podizvajalcu (po posameznem podizvajalcu, če jih je več).
V kolikor bo ponudnik pri izvedbi naročila posloval s podizvajalci, bo moral sam izpolnjevati vse zahtevane pogoje iz XV. poglavja te razpisne dokumentacije in ne kumulativno s prijavljenimi podizvajalci. Podizvajalci ne prilagajo dokazil o izpolnjevanju pogojev iz XV. poglavja te razpisne dokumentacije.«
- XI. poglavju Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (str. 12–13 razpisne dokumentacije), ki nosi naslov »Reference«, določil:
»Naročnik bo upošteval kot sprejemljive ponudbe le ponudbe tistih ponudnikov, ki bodo v ponudbi predložili dokazila o NAJMANJ TREH (3) REFERENCAH s področja dobave in vgradnje pisarniške opreme (Obrazec 3, 3/A) v obdobju zadnjih petih (5) let. V primeru neizpolnjevanja tega pogoja bo naročnik ponudbo zavrnil.
Naročnik bo v primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci upošteval tudi reference podizvajalcev.
Kot referenčno dobavo in vgradnjo pisarniške opreme za poslovne prostore bo naročnik upošteval le tiste referenčne dobave in vgradnje pisarniške opreme, za katere je bila pogodbena vrednost (brez DDV) višja od 50.000,00 €.
Naročnik bo upošteval samo tiste, v obrazcu Seznam referenc ponudnika o izvedenih dobavah in vgradnji opreme (Obrazec 3), navedene reference, za katere bo ponudnik v dokaz predložil s strani pristojnega organa referenčnega naslova oziroma s strani odgovorne osebe referenčnega naslova izpolnjen, žigosan in podpisan obrazec, Referenčno potrdilo o izvedenih dobavah in vgradnji opreme (Obrazec 3/A) ali na drugih obrazcih, ki po vsebini v celoti ustrezajo Obrazcu 3/A iz razpisne dokumentacije.
Naročnik si pridržuje pravico do preverjanja verodostojnosti seznama referenc ponudnika in predloženih potrdil o izvedenih dobavah in vgradnji opreme pri naročnikih, pri katerih naj bi bili referenčni projekti izvedeni.«,
- XIV. poglavju Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (str. 17–18 razpisne dokumentacije), ki nosi naslov »Sestavni deli ponudbene dokumentacije (pogoji za udeležbo)«, določil, da »ponudnik mora predložiti naslednjo ponudbeno dokumentacijo«, ter jo naštel v 18. točkah, pri čemer v:
• 2. točki »Obrazec Seznam podizvajalcev z navedbo vsebine in vrednosti del (Obrazec 1/A)«, ki je »Izpolnjen in podpisan s strani pooblaščene osebe ponudnika.«
• 3. točki »Obrazec Podatki o podizvajalcu (Obrazec 1/B)«, ki je »Izpolnjen in podpisan s strani pooblaščene osebe ponudnika.«,
• 5. točki »Seznam referenc ponudnika o izvedenih dobavah in vgradnji opreme (Obrazec 3)«, ki je »Izpolnjen in podpisan s strani pooblaščene osebe ponudnika.«, pri čemer »Ponudnik v Obrazec 3 lahko navede tudi reference podizvajalcev v primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci.«,
• 6. točki »Referenčno potrdilo o izvedenih dobavah in vgradnji opreme (Obrazec 3/A)«, ki je »Izpolnjen in podpisan s strani pooblaščene osebe referenčnega naslova.«, pri čemer »Referenčno potrdilo (Obrazec 3/A) lahko ponudnik priloži tudi za posameznega podizvajalca v primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci.«,
• 8. točki »Obrazec Izjava ponudnika o sposobnosti (Obrazec 5)«, ki je »Izpolnjen in podpisan s strani pooblaščene osebe ponudnika.«,
• 15. točki »Ponudbeni predračun - Popis opreme (D. del razpisne dokumentacije, Priloga 1)«, ki je »Izpolnjen in podpisan s strani pooblaščene osebe ponudnika na vsaki strani obrazca Ponudbeni predračun.« in
• 16. točki »Prospektno dokumentacijo za ponujeno pisarniško opremo, skupaj z izjavami o skladnosti«, za kar velja »Podpisan s strani pooblaščene osebe.«,
- XV. poglavju Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (str. 17–18 razpisne dokumentacije), ki nosi naslov »Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja sposobnosti ponudnika in morebitnih podizvajalcev« (str. 18–21 razpisne dokumentacije), določil v:
• točki 5.3 »Kakovost vgrajenih materialov« (str. 20 razpisne dokumentacije):
»Ponudnik bo uporabil in vgradil material in/ali opremo, ki izpolnjuje vsaj minimalne pogoje, določene s strani naročnika v tehničnih specifikacijah in popisu opreme.
Dokazilo: Pisna izjava ponudnika dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego (obrazec Izjava ponudnika o sposobnosti - Obrazec 5).«,
• točki 6 »Pogoj[e], vezan[e] na Uredbo o zelenem javnem naročanju« (str. 20 razpisne dokumentacije):
»Ponudnik bo pri izvedbi del, ki so predmet javnega naročila, upošteval temeljna določila Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012 in 02/2013).«,
• točkah 6.1 (str. 20–21 razpisne dokumentacije) in 6.2 (str. 21 razpisne dokumentacije) snovi, ki jih ponudnik ne bo uporabljal v proizvodih, kar dokaže s »Pisn[o] izjav[o] ponudnika dan[o] pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjav[o] pod prisego (obrazec Izjava ponudnika o sposobnosti - Obrazec 5).«, pri čemer je še navedel:
»Ponudnik bo moral potrdila o dokazovanju zahtevanih temeljih okoljskih zahtev dostaviti naknadno ob sklenjenem poslovanju z dobaviteljem:
- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
- tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.«,
- obrazcu 3 (str. 32 razpisne dokumentacije), ki nosi naslov »Seznam referenc ponudnika o dobavah in vgradnji opreme«, določil tabelo za vpis podatkov, med drugim »Kraj izvedbe« (stolpec 2), ki glede na opombo pomeni »Kraj izvedbe referenčnega projekta– naslov objekta (kraj, ulica in številka)«,
- obrazcu 3/A (str. 33 razpisne dokumentacije), ki nosi naslov »Referenčno potrdilo o izvedenih dobavah in vgradnji opreme«, določil posamezne razdelke za vpis podatkov, med drugim »(kraj referenčne dobave – naslov (kraj, ulica in številka))«,
- obrazcu 5 (str. 51–52 razpisne dokumentacije), ki nosi naslov »Izjava o sposobnosti«, določil tudi izjavo »da bomo uporabili in vgradili material in/ali opremo, ki izpolnjuje vsaj minimalne pogoje, določene s strani naročnika v tehnični dokumentaciji« (šesta izjava pod 4. točko).

V prilogi 1 »Popis opreme« je med drugim navedeno (1. točka, ki nosi naslov »Splošne opombe«, str. 4/23):
»Splošne opombe vezane na projektno dokumentacijo, obveznosti za izdelavo vzorcev, ravnanje z odpadki ter temeljne okoljske zahteve za stavbe, ki jih določa Uredba o zelenem javnem naročanju. Ponudnik mora pri izračunu ponudbene cene / enotnih cen poleg vsega navedenega v razpisni in projektni dokumentaciji upoštevati in vključiti tudi naslednje.
Popis je veljaven le v kombinaciji z grafičnimi prilogami.
Ponudba mora vsebovati ves pritrdilni, vezni material in ustrezne podkonstrukcije, dobavo in vgradnjo zaključnih profilov za izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij. Ponudba, ki se sklicuje zgolj na tekstualni del popisa ni veljavna oziroma je nepopolna in nepravilna. Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavlja popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt, kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta.
Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je na osnovi dokumetnacije sposoben v popolnosti kvalitetno in strokovno pravilno izvesti predmetno opremo. Za vse nejasnosti mora ponudnik v za to namenjenem razpisnem roku z vprašanji kontaktirati investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno odgovornemu vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi projekta ali posameznim odgovornim projektantom ni dovoljeno.
Posamezni ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, da bo predmetno opremo izvajal izključno skladno s PZI projektno dokumentacijo. Vse morebitne spremembe in dopolnitve lahko izdelajo izključno projektanti, pri čemer mora biti vsaka sprememba in dopolnitev pisno zavedena potrjena, žigosana in podpisana s strani odgovornih projektantov in odgovornega nadzornika, oziroma pooblaščenega predstavnika naročnika.«

V prilogi 1 »Popis opreme« so pod naslovom »Splošni opis« iz poglavja B »Opis in specifikacija opreme«, str. 9/23 navedene posamezne zahteve v 11 alineah, med drugim:
- »Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami!« (prva alinea),
- »V vseh postavkah, kjer je naveden točno določen tip opreme ali ime proizvajalca, je to napisano zgolj zaradi določitve kvalitete in nivoja vgrajene ponujene opreme. Zaradi tega lahko ponudnik ponudi enakovredno ali boljšo opremo.« (tretja alinea),
- »Pri izdelavi in dobavi elementov notranje opreme je potrebno upoštevati grafične risbe tlorisov, poglede in opise posameznih elementov, zbrane v popisu opreme. Barva opreme in vzorci se obvezno uskladijo s projektantom.« (četrta alinea),
- »Predmet javnega naročila je samo nova oprema.« (peta alinea),
- »Vse vzorce in tehnične specifikacije izbranih materialov, površinskih obdelav in okovja mora NUJNO potrditi investitor in odgovorni vodja projekta. To je pogoj za dobavo in montažo notranje opreme.« (šesta alinea).

Na portalu javnih naročil so bili objavljeni še posamezni odgovori na vprašanja ponudnikov (18. 11. 2015 ob 13.30 v zvezi z referenčnim pogojem, 24. 11. 2015 ob 14. uri pa v zvezi s tehničnimi specifikacijami, z referenčnim pogojem, pa tudi zahtevami v zvezi z Uredbo o ZJN), s čimer so ti postali del razpisne dokumentacije (tretja poved iz drugega odstavka 71. člena ZJN-2). Kar pomeni, da so jih morali ponudniki upoštevati pri pripravi in predložitvi ponudb, naročnik pa pri njihovem pregledu in ocenjevanju.

Izbrani ponudnik je v ponudbi med drugim predložil:
- za pregradnim kartonom »Obrazec 1/A« izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 1/A, v katerem je navedel kot podizvajalca družbo Hit Preless, d. o. o., Žlebe 1, Medvode (v nadaljevanju: družba Hit Preless, d. o. o., Medvode),
- za pregradnim kartonom »Obrazec 1/AB« izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 1/B, v katerem je navedel podatke o podizvajalcu – družbi Hit Preless, d. o. o., Medvode,
- za pregradnim kartonom »Obrazec 3« izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 3, v katerem je navedel podatke za tri referenčne posle,
- za pregradnim kartonom »Obrazec 3/A« tri referenčna potrdila (obrazci 3/A),
- za pregradnim kartonom »Obrazec 5« dva obrazca 5, pri čemer se en nanaša na izbranega ponudnika, drugi pa na podizvajalca – družbo Hit Preless, d. o. o., Medvode,
- za pregradnim kartonom »Popis opreme« zgoščenko in izpolnjen obrazec »Popis opreme«,
- za pregradnim kartonom »Prospektna dokumentacija« 12 listov s črno-belimi fotografijami opreme in certifikat o skladnosti za konferenčne stole z veljavnostjo do 11. 11. 2015.

Naročnik je fazi pregleda in ocenjevanja ponudb (7. točka prvega odstavka 70. člena ZJN-2) izbranemu ponudniku poslal dopis št. 430-25/2015-DI/8 z dne 15. 12. 2015, ki ga je naslovil »Poziv k posredovanju pojasnil in dopolnitvi ponudbe«, v katerem je navedel, da je pregledal predloženo slikovno gradivo in kaj je ugotovil, zato ga je pozval, da »se glede ugotovljenih bistvenih neskladij razvidnih iz priložene prospektne dokumentacije pisno opredeli ter predloži prospektno dokumentacijo, ki bo izpolnjevala zahtevane tehnične karakteristike iz razpisne dokumentacije«, mu določil rok (do 21. 12. 2015 do 12. ure) in ga opozoril, da »v primeru, da navedene dopolnitve ponudbe ne prejmemo v zahtevanem roku, bomo vašo ponudbo kot nepopolno oziroma neustrezno izločiti iz nadaljnjega postopka izbire najugodnejšega ponudnika za predmetno javno naročilo«.

Izbrani ponudnik je odgovoril z dopisom z dne 17. 12. 2015, ki ga je naročnik prejel 21. 12. 2015 ob 7. uri (razvidno iz podatkov iz prejemne štampiljke, odtisnjene na ovojnici), v njem pa je med drugim navedel, da je naročniku ponudil enakovredno blago, da »iz slikovnega gradiva se težko vidi kaj vse ponuja« ponujeni »program«, vendar »glede tehničnega opisa in dimenzij ustreza razpisanemu programu. Dimenzije se prilagodijo razpisu.«, »Oprema, ki ste jo razpisali ni neka klasična tipizirana oprema, ki se izdeluje vsak dan masovno. Opisali ste dokaj specifično opremo, ki se izdeluje individulano. Vsak artikel mora zadovoljevati Vaši zahtevi in na osnovi naše podane ponudbe tudi bo.« in »Vsi dokumenti v naši oddaji ponudbi nas zavezujejo k izdelavi opreme, kot je bila razpisana. Slike in priložena gradiva Vam nikoli ne bodo razjasnila kako delamo in kaj Vam lahko ponudimo.«

Vlagatelj je najprej navedel (str. 4–5 zahtevka za revizijo), da bi moral naročnik ponudbo izbranega ponudnika izločiti že zato, ker je izbrani ponudnik ni dopolnil skladno z naročnikovim pozivom, vendar se Državna revizijska komisija s tem ne strinja. Naročnik je sicer dopis št. 430-25/2015-DI/8 z dne 15. 12. 2015 naslovil tako, da vsebuje pojem »dopolnitev ponudbe«, pa tudi iz besedila je razvidno, da se je naročnik skliceval na dopolnitev ponudbe, vendar navedeno še ne zadošča za zaključek, da bi bilo treba dopis št. 430-25/2015-DI/8 z dne 15. 12. 2015 obravnavati kot poziv za dopolnitev (formalno nepopolne) ponudbe v smislu prve povedi iz prvega odstavka 78. člena ZJN-2. Državna revizijska komisija namreč izpostavlja, da je treba upoštevati vsebino tega dopisa glede na vsebino predložene ponudbe izbranega ponudnika. Namreč, v primeru, če ponudba ni formalno nepopolna v smislu 17. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2, potem niti izrecna naročnikova zahteva za dopolnitev ponudbe ne bi mogla pomeniti, da je treba ponudbo dopolniti, temveč bi bilo treba tak naročnikov poziv obravnavati kvečjemu kot poziv za pojasnilo ponudbe. Čeprav se naročnik lahko odloči, da zahteva pojasnilo ponudbe v delu, ki se nanaša na predmet, saj mu tega ZJN-2 ne prepoveduje, pa je to le njegova možnost in ne dolžnost (prim. zadeve št. 018-001/2014, 018-075/2015 in 018-005/2016). Pojasnjevanja ponudb (v delu, ki se nanaša na predmet) pa tudi ni mogoče že enačiti z institutom dopolnitve in spremembe ponudbe, ki je formalno nepopolna (prvi odstavek 78. člena ZJN-2). Pri pojasnjevanju ponudbe (v delu, ki se nanaša na predmet) gre namreč za to, da se obstoječim podatkom da (bolj) jasna oziroma razumljiva vsebina, pri dopolnitvi formalno nepopolne ponudbe pa je treba šele pridobiti manjkajoče podatke, pri njeni spremembi pa je treba obstoječe podatke nadomestiti z drugimi podatki. V ZJN-2 tudi ni določeno, da mora naročnik izločiti ponudbo, če bi na zahtevo za pojasnilo ponudbe prejel »pavšalen odgovor« (prim. str. 5 zahtevka za revizijo, drugi odstavek).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v 16. točki XIV. poglavja Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (str. 17–18 razpisne dokumentacije) določil, da je sestavni del ponudb(ene dokumentacij)e tudi »prospektna dokumentacijo za ponujeno pisarniško opremo«, vendar pa je treba opozoriti, da naročnik ni določil, da bi morale biti iz te dokumentacije razvidne prav vse lastnosti opreme ali podrobnosti o njeni izdelavi. Po drugi strani je treba upoštevati, da je izbrani ponudnik ponudil opremo, ki jo proizvaja njegov podizvajalec – družba Hit Preless, d. o. o., Medvode, in da je kljub temu, da za podizvajalce ni bilo treba predložiti obrazca 5, izbrani ponudnik tudi za tega podizvajalca predložil obrazec 5 in s tem tudi šesto zaporedno izjavo pod 4. točko. Ob izhodišču, da prospektno dokumentacijo lahko pripravijo proizvajalci in torej ta lahko pomeni izjavo proizvajalca o lastnostnih opreme, za ta primer ne more imeti manjše teže izjava proizvajalca opreme (šesta zaporedna izjavo pod 4. točko na obrazcu 5), da bo imela oprema take lastnosti, kot jih je določil naročnik v tehničnih specifikacijah (tehnični dokumentaciji). Državna revizijska komisija je zato štela, da je naročnik smel šteti slikovno gradivo, ki ga je predložil izbrani ponudnik v ponudbi, le kot informativno in da zato ponudbe izbranega ponudnika zaradi namizne pregradne stene, ki je razvidna iz predloženega slikovnega gradiva v ponudbi, ne bi mogel že šteti za neprimerno in zato nepopolno. Izbrani ponudnik je v dopisu z dne 17. 12. 2015 podal posamezna pojasnila, ta pa kljub vlagateljevemu nestrinjanju in tolmačenju, da gre za »prosti spis« (str. 5 zahtevka za revizijo), po vsebini pomenijo potrjevanje že predložene izjave (šesta zaporedna izjavo pod 4. točko na obrazcu 5) proizvajalca opreme, tj. podizvajalca – družbe Hit Preless, d. o. o., Medvode. Upoštevajoč predstavljene okoliščine konkretnega primera je treba zaključiti, da je dopis št. 430-25/2015-DI/8 z dne 15. 12. 2015 po vsebini le poziv za pojasnilo ponudbe, kar je navedel tudi naročnik že v odgovoru na poziv za spremembo odločitve št. 430-25/2015-DI/16 z dne 13. 1. 2016 in nato v sklepu št. 430-25/2015-DI/23 z dne 4. 2. 2016. Državna revizijska komisija zato ni mogla slediti vlagatelju (str. 6–8 zahtevka za revizijo), ki takemu tolmačenju sicer nasprotuje.

Državna revizijska komisija tako ni mogla zaključiti, da bi moral naročnik ponudbo izbranega ponudnika izločiti na podlagi tretje povedi iz prvega odstavka 78. člena ZJN-2.

Vlagatelj je nadalje navedel (str. 5 in 7 zahtevka za revizijo), da je certifikatu o skladnosti za konferenčne stole že v trenutku predložitve ponudbe potekla veljavnost, sicer pa se certifikat niti ne nanaša na ponujeni tip konferenčnega stola.

Državna revizijska komisija je vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika in ugotovila, da je izbrani ponudnik za konferenčne stole predložil fotografijo stola P…, certifikat o skladnosti z dne 11. 11. 2015 pa se na stol P… izrecno ne sklicuje, kot je pravilno navedel vlagatelj (str. 5 zahtevka za revizijo). Državna revizijska komisija sicer ni ugotavljala, ali se ta certifikat sklicuje na stol P… pod kakšnim drugim imenom, saj to ni bistveno za rešitev zadeve. Državna revizijska komisija pritrjuje vlagatelju (str. 5 zahtevka za revizijo) tudi v tem, da je certifikatu o skladnosti potekla veljavnost še pred potekom roka za predložitev ponudb, saj je rok za predložitev ponudb potekel 1. 12. 2015. Vendar kljub temu Državna revizijska komisija ni mogla ugotoviti kršitve ZJN-2. Naročnik namreč ni določil, da je za popolnost ponudbe treba predložiti certifikat o skladnosti konferenčnih stolov, saj take sestavine ni naštel v XIV. poglavju Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (str. 17–18 razpisne dokumentacije), ki nosi naslov »Sestavni deli ponudbene dokumentacije (pogoji za udeležbo)«. Državna revizijska komisija sicer tudi pritrjuje vlagatelju (str. 7 zahtevka za revizijo), da je v III. točki priloge 1, kjer so določeni »Osnovni tehnični opisi delovnih in konferenčnih stolov«, navedeno »Potreben GS certifikat«, vendar tudi iz te zahteve ni mogoče razbrati, da bi bila popolnost ponudbe odvisna od predložitve certifikata o skladnosti za konferenčne stole. Vlagateljevo opozorilo (str. 7 zahtevka za revizijo), da ponujeni stoli P… »tega certifikata nimajo, kar pomeni, da izbrani ponudnik zahtevanega certifikata ne bo mogel predložiti niti pred podpisom pogodbe« tako kaže na morebiten zaplet v izvedbeni fazi, vendar pa ne vpliva na vprašanje, ali je ponudba izbranega ponudnika popolna v smislu 16. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2.

Vlagatelj je nadalje navedel (str. 5 zahtevka za revizijo), da izbrani ponudnik ni predložil dokazil in potrdil, ki dokazujejo izpolnjevanje temeljnih okoljskih zahtev, kar zlasti velja za FSC1, teh dokazil pa ne bo mogel predložiti niti ob podpisu pogodbe.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik ni določil, da je za popolnost ponudbe treba predložiti potrdila o dokazovanju zahtevanih temeljih okoljskih zahtev, saj take sestavine ni naštel v XIV. poglavju Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (str. 17–18 razpisne dokumentacije), ki nosi naslov »Sestavni deli ponudbene dokumentacije (pogoji za udeležbo)«. Za popolnost ponudbe glede izpolnjevanja zahtev iz točk 6.1 (str. 20–21 razpisne dokumentacije) in 6.2 (str. 21 razpisne dokumentacije) XV. poglavja Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (str. 17–18 razpisne dokumentacije), ki nosi naslov »Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja sposobnosti ponudnika in morebitnih podizvajalcev« (str. 18–21 razpisne dokumentacije), je namreč zadostovala izjava z obrazca 5, ki jo je izbrani ponudnik podal, saj se na predloženem obrazcu 5 ta tudi nahaja, v kar se je Državna revizijska komisija prepričala z vpogledom v njegovo ponudbo. Izbrani ponudnik je sicer predložil obrazec 5 s to izjavo tudi za svojega podizvajalca – družbo Hit Preless, d. o. o., Medvode. Kot je sicer tudi razvidno iz besedila za točkama 6.1 in 6.2, je naročnik določil, da je treba taka potrdila »dostaviti naknadno ob sklenjenem poslovanju z dobaviteljem«, enako pa je naročnik pojasnil tudi v odgovoru št. 2/02, ki je bil objavljen 24. 11. 2015 ob 14. uri na portalu javnih naročil. Glede na predstavljena izhodišča Državna revizijska komisija ni ugotavljala, ali je izbrani ponudnik že v ponudbi predložil kakšno potrdilo o dokazovanju zahtevanih temeljih okoljskih zahtev, saj neodvisno od odgovora, ali jih ni, naročnik ne bi mogel ugotoviti, da bi bila ponudba izbranega ponudnika lahko nepopolna v smislu 16. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2. Za rešitev zadeve je nebistveno vlagateljevo spraševanje (str. 3 vloge z dne vlogo brez datuma, poslane 9. 2. 2016 po pošti priporočeno), čemu je izbrani ponudnik predložil taka dokazila k vlogi z dne 22. 1. 2016, Državni revizijski komisiji pa teh dokazil tudi ni treba preverjati, kot je predlagal vlagatelj, saj tudi v primeru, če bi ta dokazila ne bila ustrezna, to ne bi vplivalo na vprašanje popolnosti ponudbe izbranega ponudnika.

Vlagatelj je kot zadnje navedel (str. 5 in 8–9 zahtevka za revizijo), da je ponudba izbranega ponudnika formalno nepopolna v delu, ki se nanaša na reference, niti teh naročnik ni preveril.

Izbrani ponudnik se je skliceval na tri reference in zanje predložil referenčna potrdila. Če bi se ugotovila neskladnost naročnikovega ravnanja z vsaj eno referenco, bi bilo treba zahtevku za revizijo ugoditi in razveljaviti odločitev o oddaji javnega naročila, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila« št. 430-25/2015-DI/10 z dne 30. 12. 2015, saj je treba upoštevati, da je naročnik v XI. poglavju Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (str. 12–13 razpisne dokumentacije), ki nosi naslov »Reference«, zahteval dokazovanje najmanj treh referenc.

Vlagatelj za eno izmed referenc (referenca pod zaporedno številko 3 v obrazcu 3) ni navedel, da bi bila v čem neskladna z referenčnim pogojem. Vlagatelj je sicer navedel (str. 5 zahtevka za revizijo), da je naročnik ni preveril v smislu (prvega odstavka) 77. člena ZJN-2, vendar pa zgolj morebitna opustitev preveritve v smislu prvega odstavka 77. člena ZJN-2 ne bi že vplivala na razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila« št. 430-25/2015-DI/10 z dne 30. 12. 2015. Vlagatelj namreč ni zatrjeval, da bi moral naročnik v primeru njene preveritve ugotoviti, da ne dokazuje, da so izpolnjene zahteve iz referenčnega pogoja (npr. vrsta posla, čas, vrednost).

Vlagatelj je navedel (str. 8 zahtevka za revizijo), da je med podatki za referenco pod zaporedno številko 1 iz obrazca 3 neskladje s podatki iz referenčnega potrdila zanjo (obrazec 3/A), saj se razlikujeta kraja izvedbe. Državna revizijska komisija se strinja z vlagateljem, da je v obrazcu 3 pri »Kraju izvedbe« naveden en kraj, v obrazcu 3/A pa pri »kraju referenčne dobave – naslov (kraj, ulica in številka)« drug kraj, vendar je ta pomanjkljivost – glede na vlagateljeve navedbe – nebistvena v smislu druge povedi iz 17 točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2. Če je formalna pomanjkljivost ponudbe nebistvena, ponudbe v tem delu ni treba dopolniti oziroma spremeniti (druga poved iz 17. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Iz podatkov o referenčnem naročniku, datumu podpisa pogodbe in pogodbeni vrednosti, ki se pojavljajo v obeh obrazcih, izhaja, da gre za isti posel za istega naročnika. Kraj izvedbe bi v obravnavanem primeru imel težo le v primeru, če bi na tako prvi kot na drugi lokaciji ne šlo za objekt, kot ga je zahteval naročnik v XI. poglavju Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (str. 12–13 razpisne dokumentacije) ter pojasnil v odgovoru št. 1/01, ki je bil objavljen 18. 11. 2015 ob 13.30 na portalu javnih naročil, in v odgovoru št. 5/02, ki je bil objavljen 24. 11. 2015 ob 14. uri na portalu javnih naročil, česar pa vlagatelj ni zatrjeval. Državna revizijska komisija zato ni mogla ugotoviti niti, da bi moral naročnik ugotoviti, da je ponudba formalno nepopolna v smislu prve povedi iz 17. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2 in da bi bil dolžan uporabiti institut dopolnitve in spremembe ponudbe iz 78. člena ZJN-2 (prim. str. 8 in 9 zahtevka za revizijo). Na to v ničemer ne vpliva vlagateljevo zatrjevanje (str. 5 in 8 zahtevka za revizijo), da naročnik ni preveril te reference v smislu (prvega odstavka) 77. člena ZJN-2, saj vlagatelj niti ni zatrjeval, da bi v primeru njene preveritve moral ugotoviti, da ne dokazuje, da so izpolnjene zahteve iz referenčnega pogoja (npr. vrsta posla, čas, vrednost).

Vlagatelj je še navedel (str. 8–9 zahtevka za revizijo), da:
- je nepopolno izpolnjen obrazec 3 za referenco pod zaporedno številko 2 iz obrazca 3, ker sta v stolpcu »Kraj izvedbe« zapisana le tuje mesto in država, niti v obrazcu 3/A nista navedena kontaktna oseba in datum sklenjene pogodbe,
- »upravičeno pričakuje, da je naročnik navedeno referenco preveril in zahteval (najmanj) kopijo pogodbe, iz katere je razvidno katero pisarniško opremo je podizvajalec HIT PRELES d.o.o. vgradil in v kateri objekt«,
- naročnik ni pozval izbranega ponudnika na dopolnitev ponudbe, ponudbe pa niti ni preveril,
- je preveril referenco in ugotovil, da gre le za radiatorske maske, »ni pa mogoče ugotoviti, kakšen objekt je na slikah, zato je pričakovanje vlagatelja zahtevka za revizijo, da je naročnik dejansko preveril reference, upravičeno«.

Državna revizijska komisija pritrjuje vlagatelju (str. 8 zahtevka za revizijo), da sta obrazca 3 in 3/A za referenco iz tujine posamezni podatki pomanjkljivo vpisani. Vendar je treba dejstvo, da v obrazcu 3/A manjka datum sklenjene pogodbe, glede na vlagateljeve navedbe šteti, da pomeni pomanjkljivost, ki je nebistvena v smislu druge povedi iz 17 točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2. Iz obrazca 3 je namreč razvidno leto sklenitve pogodbe 2012, za katerega vlagatelj ni navedel, da ni resnično. Glede na to, da je naročnik omogočil ponudnikom sklicevanje na reference iz obdobja »zadnjih petih (5) let«, se je dobava, ki se je zgodila po pogodbi, ki je bila sklenjena v letu 2012, po sili stvari morala zgoditi v zadnjih petih letih. Navedba dneva in meseca (v obrazcu 3/A) bi imela težo šele v primeru, če bi bila ta podatka pokazatelj, da se je dobava zgodila pred referenčnim obdobjem.

Državna revizijska komisija se načeloma strinja z naročnikom (str. 5 sklepa št. 430-25/2015-DI/23 z dne 4. 2. 2016), da bi bila opustitev navedbe ulice in številke (pri navedbi »Kraja referenčne dobave«) lahko nebistvena pomanjkljivost v smislu druge povedi iz 17. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2. Vendar je treba v tem primeru upoštevati, da je naročnik za priznanje izpolnjevanja referenčnega pogoja omejil namembnost objektov, za katere je bila dobavljena pisarniška oprema (prim. zadeva št. 018-214/2014). Tako je naročnik v odgovoru št. 1/01, ki je bil objavljen 18. 11. 2015 ob 13.30 na portalu javnih naročil, navedel: »Tako bo naročnik kot pravilno referenco upošteval le dobavo in vgradnjo pisarniške opreme (ne splošne opreme) v objektih po klasifikaciji 122 (Poslovne in upravne stavbe) po "Enotni klasifikaciji vrst objektov (CC-SI) 2012" po uredbi Vlade RS, Uradni list RS št. 109/1.«. Podatki o natančnejši lokaciji v tem primeru pomenijo bistveno pomanjkljivost ponudbe (prim. zadevi št. 018-115/2015 in 018-174/2015), ki bi jo moral naročnik odpraviti z uporabo instituta dopolnitve in spremembe ponudbe (78. člen ZJN-2), saj je ponudba izbranega ponudnika v tem delu formalno nepopolna (prva poved iz 17. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Iz ponudbe izbranega ponudnika namreč ni razviden noben drug podatek o objektu, ki bi omogočil ugotovitev njegove namembnosti. V tem se referenca pod zaporedno številko 2 iz obrazca 3 bistveno razlikuje od reference pod zaporedno številko 1 iz obrazca 3, saj so bili v slednji referenci razvidni podatki, ki omogočajo ugotovitev namembnosti objekta. Naročnik je sicer v sklepu št. 430-25/2015-DI/23 z dne 4. 2. 2016 navedel (str. 5), da je tudi to referenco (telefonsko) preveril skladno s 77. členom ZJN-2, vendar pa je treba upoštevati, da iz njega ni razvidno, 1. pri kom jo je preveril in 2. kaj je ta oseba navedla, v odstopljeni dokumentaciji pa njegovo ravnanje ni z ničimer dokumentirano. Dejstvo, da v obrazcu 3/A manjka tudi podatek o kontaktni osebi (str. 8 zahtevka za revizijo) za konkretno zadevo ni ključen in bi ga bilo mogoče šteti kot nebistveno pomanjkljivost v smislu druge povedi iz 17. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2, saj je treba upoštevati, da je navedeno, kdo je to referenčno potrdilo v Sloveniji podpisal, zraven pa je odtisnjena tudi štampiljka (slovenske) družbe – dajalke reference. Izbrani ponudnik je k vlogi z dne 22. 1. 2016 sicer predložil dopolnjeno referenčno potrdilo, vendar le z navedbo podatkov za številko pogodbe in kontaktno osebo, ne pa tudi s tistimi podatki, ki bi omogočili ugotovitev namembnosti objekta, za katerega je bila opravljena referenčna dobava.

Že upoštevajoč navedeno je Državna revizijska komisija ugotovila kršitev 78. člena ZJN-2, ki je vplivala tudi na pravilnost uporabe prve povedi iz prvega odstavka 80. člena ZJN-2, zato je zahtevku za revizijo skladno z drugo alineo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN v povezavi s prvo alineo iz druge povedi iz prvega odstavka 5. člena ZPVPJN ugodila in razveljavila odločitev o oddaji javnega naročila, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila« št. 430-25/2015-DI/10 z dne 30. 12. 2015. Državna revizijska komisija ni ugotavljala, ali bi bila referenca pod zaporedno številko 2 iz obrazca 3 tudi neskladna zaradi vsebine posla, kot jo je navedel vlagatelj (tj. dobava le radiatorskih mask), saj to za vlagateljev uspeh z zahtevkom za revizijo ni bistveno. Bo pa to naročnik lahko razjasnil pri pregledu in ocenjevanju ponudb (7. točka prvega odstavka 70. člena ZJN-2).

Skladno s tretjim odstavkom 39. člena ZPVPJN daje Državna revizijska komisija naročniku napotke za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen.

Z razveljavitvijo odločitve o oddaji javnega naročila se postopek oddaje javnega naročila pri naročniku znova znajde v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb (gl. 7. točka prvega odstavka 70. člena ZJN-2). Če se naročnik odloči, da bo nadaljeval postopek javnega naročanja s sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila, mora ob upoštevanju 78. člena ZJN-2 izbrati ponudbo, ki je popolna, pri tem pa zagotoviti upoštevanje 8. in 9. člena ZJN-2. Naročnik je sicer v sklepu št. 430-25/2015-DI/23 z dne 4. 2. 2016 opozoril (str. 5) zlasti na načelo iz 6. člena ZJN-2, vendar je treba upoštevati, da mora zagotoviti spoštovanje vseh temeljnih načel (gl. 5. člen ZJN-2), po poteku roka za predložitev ponudb pa ne sme več spreminjati ali dopolnjevati razpisne dokumentacije (tretji odstavek 71. člena ZJN-2).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj je uspel z zahtevkom za revizijo, zato mu Državna revizijska komisija upoštevajoč prvi in tretji odstavek 70. člena ZPVPJN kot potrebne priznava stroške takse višini 1.048,84 eurov, ki jih je naročnik dolžan povrniti v 15 dneh od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 2. 3. 2016

Predsednica senata:
Nina Velkavrh, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana,
- Lesnina MG oprema, d. d., Parmova ulica 53, 1000Ljubljana,
- Učilna, d. o. o., Krtina 18, 1233 Dob pri Domžalah,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran