EN

018-022/2016 Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo

Številka: 018-022/2016 -3
Datum sprejema: 16. 2. 2016

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 19. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Gregorja Šebenika, kot predsednika senata, ter Boruta Smrdela in Nine Velkavrh, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Nakup zdravil v skladu z razpisno dokumentacijo«, v zvezi s predlogom vlagatelja Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo 100, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Fatur, o.p., d.o.o., Štefanova 13a, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 16.2.2016

odločila:

Predlogu vlagatelja za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila se ne ugodi.

Obrazložitev:

Obvestilo o predmetnem javnem naročilu je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 31.07.2015, pod št. objave JN5225/2015, in v Uradnem listu EU dne 4.8.2015, pod št. objave 2015/S 148-272932.

Vlagatelj je pred potekom roka za oddajo ponudb z vlogo z dne 2.2.2016 (katero je naročnik prejel dne 9.2.2016) vložil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga razveljavitev postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Vlagatelj predlaga tudi, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija zadrži vsa dejanja v postopku oddaje predmetnega javnega naročila do pravnomočnosti odločitve o zahtevku za revizijo.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z vlogo z dne 10.2.2016 (katero je Državna revizijska komisija prejela dne 12.2.2016) odstopil predlog vlagatelja za zadržanje postopka. V vlogi naročnik navaja, da bo nadaljeval postopek oddaje javnega naročila in ne bo sprejel sklepa o zadržanju postopka. Naročnik še navaja, da je rok za oddajo in odpiranje ponudb podaljšal in da ga bo v prihodnje podaljševal, dokler ne bo pravnomočno odločeno o vloženem zahtevku za revizijo.

Po pregledu odstopljene dokumentacije je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Skladno s prvim odstavkom 19. člena ZPVPJN ima vlagatelj pravico, da ob vložitvi zahtevka za revizijo naročniku posreduje predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Naročnik mora v treh delovnih dneh od prejema predloga iz prejšnjega odstavka bodisi zadržati nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila, o čemer sprejme sklep, bodisi predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila odstopiti Državni revizijski komisiji, pri čemer lahko poda svoje mnenje o zadržanju postopka oddaje javnega naročila.

Naročnik je z vlogo z dne 10.2.2016 Državni revizijski komisiji odstopil v reševanje predlog vlagatelja za izdajo sklepa po 19. členu ZPVPJN. V navedeni vlogi je naročnik v zvezi z vlagateljevim predlogom navedel, da sklepa o zadržanju nadaljnjih aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila ne bo sprejel, pač pa bo nadaljeval s postopkom. Naročnik je še navedel, da je rok za oddajo in odpiranje ponudb podaljšal in da ga bo podaljševal do pravnomočne odločitve o vloženem zahtevku za revizijo. Kot je razvidno iz obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (objavljen na Portalu javnih naročil dne 9.2.2016, pod št. objave JN885/2016), je naročnik rok za prejem ponudb v predmetnem postopku oddaje naročila podaljšal na dan 15.3.2016 do 10.00 ure (pred tem je bil rok za prejem ponudb določen na dan 11.2.2016 do 10.00 ure), prav tako je naročnik tudi spremenil čas odpiranja ponudb, in sicer na dan 15.3.2016 ob 12:00 (pred tem je bil čas odpiranja ponudb določen na dan 11.2.2016 ob 12:00 uri).

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik v treh delovnih dneh od prejema vlagateljevega predloga za izdajo sklepa po 19. členu ZPVPJN ni (s sklepom) zadržal nadaljnjih aktivnosti v postopku oddaje predmetnega javnega naročila do pravnomočnosti odločitve o zahtevku za revizijo, pač pa je predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila odstopil Državni revizijski komisiji in pri tem podal svoje mnenje o predlogu (primerjaj drugi odstavek 19. člena ZPVPJN).

Skladno s prvim odstavkom 17. člena ZPVPJN lahko naročnik, ne glede na vloženi zahtevek za revizijo, nadaljuje postopek oddaje javnega naročila, ne sme pa skleniti pogodbe o oddaji naročila, ustaviti postopka javnega naročanja, zavrniti vseh ponudb ali začeti novega postopka javnega naročanja za isti predmet javnega naročanja, razen, če so za to podani razlogi, ki jih zakon v nadaljevanju te določbe taksativno našteva. Če Državna revizijska komisija po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, na podlagi predloga iz prvega odstavka 19. člena ZPVPJN ali na lastno pobudo, sprejme sklep, s katerim zadrži nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila (četrti odstavek 19. člena ZPVPJN).

Iz navedenih določb ZPVPJN torej izhaja, da naročnik praviloma lahko nadaljuje z izvedbo postopka oddaje javnega naročila ne glede na vloženi zahtevek za revizijo, ne sme pa skleniti pogodbe o oddaji javnega naročila oziroma opraviti določenih drugih ravnanj (razen v primeru, ko to dovoljuje zakon), dokler postopek pravnega varstva po ZPVPJN ni končan s (pravnomočno) odločitvijo naročnika ali Državne revizijske komisije. Možnost zadržanja postopka oddaje javnega naročila je zato, skladno z 19. členom ZPVPJN, pridržana le za izjemne primere, ko Državna revizijska komisija ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva.

V konkretnem primeru je tako potrebno presoditi, ali bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na pravni položaj vlagatelja zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj v vlogi z dne 2.2.2016 navedel dejstva in dokaze, s katerimi utemeljuje zahtevek za revizijo, med tem ko razlogov, s katerimi bi utemeljil svoj predlog za zadržanje postopka oddaje javnega naročila ni navedel. Prav tako Državna revizijska komisija tudi sama ni ugotovila okoliščin, ki bi izkazovale, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje predmetnega javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva. Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo zoper določbe razpisne dokumentacije, ki ga bo naročnik (oziroma Državna revizijska komisija) moral obravnavati skladno z določili ZPVPJN, in v kolikor bo zahtevku za revizijo ugodeno, bo moral naročnik delno ali v celoti razveljaviti postopek javnega naročanja ali odpraviti kršitve (glej druga alineja prvega odstavka 28. člena ZPVPJN in druga alineja prvega odstavka 39. člena ZPVPJN). To pomeni, da bi naročnik, v primeru, če bi vlagatelj uspel z zahtevkom za revizijo, moral uskladiti svoja ravnanja že v razpisni fazi (npr. začeti postopek oddaje javnega naročila znova). Učinkovitost pravnega varstva torej vlagatelju, ne glede na nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila (največ do sklenitve pogodbe o oddaji naročila, do ustavitve postopka javnega naročila, zavrnitve vsej ponudb ali do začetka novega postopka javnega naročanja za isti predmet javnega naročanja), ne bo zmanjšana ali otežena. Le-to bo vlagatelju zagotovljeno v obsegu, kot ga določa ZPVPJN, pri čemer bodo v primeru ugotovljenih kršitev naročnika razveljavljena vsa njegova ravnanja v postopku oddaje javnega naročila, ki so bila izvedena v nasprotju z zakonom.

Državna revizijska komisija ob ugotovljenem zaključuje, da vlagatelj ni uspel izkazati okoliščin, zaradi katerih bi nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila lahko bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, zato predlogu vlagatelja za izdajo sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži postopek oddaje javnega naročila, ni ugodila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz tega sklepa.

V Ljubljani, 16.2.2016


Predsednik senata
mag. Gregor Šebenik
član Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Odvetniška družba Fatur, o.p., d.o.o., Štefanova 13a, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve.

Natisni stran