Na vsebino
EN

018-003/2016 Komunala Tolmin, javno podjetje, d.o.o.

Številka: 018-003/2016-5
Datum sprejema: 12. 2. 2016

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Nine Velkavrh, kot predsednice senata, ter Tadeje Pušnar in mag. Gregorja Šebenika, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Dobava vodovodnega materiala v letu 2016«, na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj CMC Ekocon d.o.o., IOC Zapolje I/10, 1370 Logatec (v nadaljevanju: prvi vlagatelj), in zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Instalacije in materiali SA d.o.o., Gradišče nad Prvačino 7, 5292 Renče (v nadaljevanju: drugi vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Komunala Tolmin, javno podjetje d.o.o., Poljubinj 89h, 5220 Tolmin (v nadaljevanju: naročnik), dne 12. 2. 2016

odločila:

1. Obravnavanje zahtevkov za revizijo prvega vlagatelja in drugega vlagatelja se združi v en revizijski postopek.

2. Zahtevek za revizijo prvega vlagatelja in zahtevek za revizijo drugega vlagatelja se zavrneta kot neutemeljena.

3. Zahtevi prvega in drugega vlagatelja za povračilo stroškov se zavrneta kot neutemeljeni.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 4. 11. 2015 sprejel Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila, št. 5/2015-JN VV-1. Na Portalu javnih naročil je bilo dne 4. 11. 2015 objavljeno Obvestilo o naročilu, št. objave JN7774/2015.

Ponudbo za sklop 1: Litoželezni fazonski kosi (v nadaljevanju: sklop 1) in ponudbo za sklop 2: Litoželezne ductil cevi (v nadaljevanju: sklop 2) so oddali štirje ponudniki. Naročnik je prispele ponudbe v obeh sklopih razvrstil glede na merilo najnižje cene posameznega sklopa in na podlagi sedmega odstavka 45. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 72/2011 – UPB, s sprem.; v nadaljevanju: ZJNVETPS) izvedel postopek ugotavljanja pravilnosti, primernosti in popolnosti posameznih ponudb za posamezni sklop, glede na vsebino razpisne dokumentacije. Javno naročilo je z Obvestilom o oddaji javnega naročila po odprtem postopku, št. 5/2015 JN VV-11, z dne 26. 11. 2015 v obeh izpodbijanih sklopih oddal ponudniku Zagožen d.o.o., Cesta na Lavo 2a, Žalec (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), pri čemer sta bili v postopku ocenjevanja ponudbi obeh vlagateljev uvrščeni na drugo mesto, in sicer ponudba prvega vlagatelja v sklopu 1, ponudba drugega vlagatelja pa v sklopu 2.

Obvestilo o oddaji javnega naročila sta oba vlagatelja prejela 30. 11. 2015.

Prvi vlagatelj je dne 1. 12. 2015 zahteval vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega in drugouvrščenega ponudnika (t.j. drugega vlagatelja), drugi vlagatelj pa je dne 25. 11. 2015 (op. očitna pomota v datumu, saj se je vlagatelj z obvestilom naročnika seznanil šele 30. 11. 2015, naročnik pa je zahtevo prejel 1. 12. 2015) zahteval vpogled le v ponudbo izbranega ponudnika. Vpogledi so bili izvedeni 8. 12. 2015.

Prvi vlagatelj je v sklopu 1 pravočasno vložil Zahtevek za revizijo, št. 15513.dop, z dne 10. 12. 2015 v katerem predlaga, da se razveljavi odločitev naročnika o oddaji naročila v sklopu 1, da se zadeva v razveljavljenem delu vrne naročniku v ponovno odločanje in da naročnik vlagatelju izplača vplačano takso. Navaja, da je po vpogledu v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika ugotovil, da ponujeni material izbranega ponudnika ne ustreza zahtevam naročnika in bi ga moral naročnik izločiti, vlagatelja pa izbrati kot najugodnejšega ponudnika. Navaja, da:
- izbrani ponudnik za material proizvajalca družbe Vodoplast d.o.o., Makedonija (v nadaljevanju: Vodoplast d.o.o.) iz sklopa 1 ni predložil ustreznih izjav in dokumentov, kot je zahtevala razpisna dokumentacija,
- iz dokumenta Ispitni izvještaj za analitički broj: 05401 133/15 oziroma Poročilo o preizkusu št.: 05401 133/15 (slovenski prevod), ki ga je izdal Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar (v nadaljevanju: Poročilo o preizkusu št. 05401 133/15) izhaja, da ponujeni fazonski kosi proizvajalca družbe MZT Learnica a.d., Makedonija (v nadaljevanju: MZT Learnica a.d.) ustrezajo predpisom na Hrvaškem, poročilo pa ne potrjuje, da proizvod proizvajalca Vodoplast d.o.o. ustreza veljavnim predpisom za pitno vodo,
- izbrani ponudnik za montažno demontažne kose ni predložil certifikata o skladnosti proizvodov, izdanega s strani neodvisnega certifikacijskega organa, temveč le poročilo, pri čemer pa navaja, da ne gre za dokumenta enake vrste,
- v zvezi s ponujenimi litoželeznimi fazonskimi kosi in montažno demontažnimi kosi ni jasno, ali je Vodoplast d.o.o. proizvajalec, nosilec blagovne znamke ali fazonske kose le plasira na tržišče.

Drugi vlagatelj je v sklopu 2 pravočasno vložil Zahtevek za revizijo, št. JNKT02/2015, z dne 9. 12. 2015, v katerem predlaga, da se razveljavi odločitev naročnika o oddaji naročila v sklopu 2, da se zadeva v razveljavljenem delu vrne naročniku v ponovno odločanje in da naročnik vlagatelju izplača vplačano takso. Navaja, da je po vpogledu v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika ugotovil, da ponujeni material izbranega ponudnika ne ustreza zahtevam naročnika in bi ga moral naročnik izločiti, vlagatelja pa izbrati kot najugodnejšega ponudnika. Navaja, da:
- izbrani ponudnik za material proizvajalca Vodoplast d.o.o. iz sklopa 2 ni predložil ustreznih izjav in dokumentov, kot je zahtevala razpisna dokumentacija,
- iz Poročila o preizkusu št. 05401 133/15 izhaja, da ponujeni fazonski kosi proizvajalca MZT Learnica a.d. ustrezajo predpisom na Hrvaškem, iz poročila pa ni razviden podatek, da proizvod proizvajalca Vodoplast d.o.o. ustreza veljavnim predpisom za pitno vodo,
- v zvezi s ponujenimi fazonskimi kosi ni jasno, ali je Vodoplast d.o.o. proizvajalec, nosilec blagovne znamke ali fazonske kose le plasira na tržišče.

Izbrani ponudnik je v Izjasnitvi izbranega ponudnika Zagožen d.o.o. glede vloženega revizijskega zahtevka neizbranega ponudnika CMC Ekocon d.o.o. za sklop 1 z dne 21. 12. 2015 v zvezi z zahtevkom prvega vlagatelja in v Izjasnitvi izbranega ponudnika Zagožen d.o.o. glede vloženega revizijskega zahtevka neizbranega ponudnika Instalacije in materiali SA d.o.o. za sklop 2 z dne 21. 12. 2015 v zvezi z zahtevkom drugega vlagatelja navedel, da mnenje vlagateljev ni pravilno v nobeni točki zahtevkov za revizijo in ni podkrepljeno z nobenimi relevantnimi dokazi. Pojasnjuje, da je predložil vse zahtevane listine in predlaga, da se zahtevek za revizijo tako prvega kot tudi drugega vlagatelja v celoti zavrne kot neutemeljen, vlagateljema pa naloži povračilo vseh stroškov postopka.

Naročnik je sprejel Sklep, št. 5/2015 JN VV-26, z dne 5. 1. 2016 in Sklep, št. 5/2015 JN VV-27, z dne 5. 1. 2016, s katerima je zahtevek za revizijo prvega vlagatelja in zahtevek za revizijo drugega vlagatelja zavrnil kot neutemeljen, zavrnil pa tudi njuno zahtevo za povrnitev stroškov, nastalih z vložitvijo zahtevka za revizijo. Sklep je bil vlagateljema vročen 6. 1. 2016, iz dokumentacije naročnika pa ne izhaja, da bi se vlagatelja do navedb naročnika v sklepu, skladno s petim odstavkom 29. člena ZPVPJN opredelila, opredelitve do navedb naročnika pa prav tako, od nobenega od vlagateljev, ni prejela niti Državna revizijska komisija.

II.

Skladno s prvim odstavkom 300. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/2007-UPB s sprem.), katerega določbe se na podlagi prvega odstavka 13. člena ZPVPJN glede vprašanj, ki jih ta zakon ne ureja, uporabljajo v revizijskem postopku, se lahko v primeru, kadar teče pred istim sodiščem več pravd med istimi osebami, ali več pravd, v katerih je ista oseba nasprotnik raznih tožnikov ali raznih tožencev, vse te pravde s sklepom senata združijo za skupno obravnavanje, če se s tem pospeši obravnavanje ali zmanjšajo stroški. O vseh združenih pravdah lahko izda sodišče skupno sodbo. Glede na to, da je naročnik prejel dva zahtevka za revizijo dveh različnih vlagateljev, a v istem postopku oddaje javnega naročila, je Državna revizijska komisija zaradi pospešitve postopka obravnavanje zahtevkov za revizijo obeh vlagateljev združila v en revizijski postopek, v katerem je odločila z enim sklepom.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

III.

Med prvim vlagateljem in naročnikom ter drugim vlagateljem in naročnikom je sporno vprašanje, ali je naročnik ravnal pravilno, ko je ponudbo izbranega ponudnika označil za popolno in mu oddal predmetno javno naročilo v sklopu 1 oziroma v sklopu 2.

Prvi vlagatelj zatrjuje, da izbrani ponudnik za ponujeni material proizvajalca Vodoplast d.o.o. iz sklopa 1 ni predložil ustreznih izjav in dokumentov, kot jih zahteva naročnikova razpisna dokumentacija. Tudi drugi vlagatelj zatrjuje, da izbrani ponudnik za ponujeni material proizvajalca Vodoplast d.o.o. iz sklopa 2 ni predložil ustreznih izjav in dokumentov, kot jih zahteva naročnikova razpisna dokumentacije.

Po vpogledu v razpisno dokumentacijo Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v poglavju 2. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe (v nadaljevanju: Navodila ponudnikom) zahteval (op. navedene le relevantne zahteve, vezane na očitke iz zahtevkov za revizijo):
- navedbo proizvajalca za posamezen artikel oziroma element (druga alineja podtočke l) 4. točke),
- izpolnjeno in podpisano izjavo o ustreznosti artiklov tehničnim pogojem in zahtevanim specifikacijam ter zagotavljanju živilske neoporečnosti (četrta alineja podtočke l) 4. točke),
- izjavo o skladnosti, izdano s strani proizvajalca ali samega ponudnika, s katero se zagotavlja, da je proizvodnja usklajena z ustreznimi tehničnimi specifikacijami oziroma da je proizvod skladen z zahtevanimi standardi (sklop 1, 2, 3) (šesta alineja podtočke l) 4. točke),
- certifikat o skladnosti proizvodov, izdan s strani neodvisnega certifikacijskega organa (sklop 1, 2, 3) (sedma alineja podtočke l) 4. točke).

Državna revizijska komisija je nato vpogledala v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika, in sicer v obrazec št. 10.1.2 Navedba proizvajalca (za sklop 1) in obrazec št. 10.2.2 Navedba proizvajalca (za sklop 2) in ugotovila, da je v izbrani ponudnik v sklopu 1 ponudil elemente »FF, FFK, FFR, T, TT, N, MDK« proizvajalca Vodoplast d.o.o., v sklopu 2 pa »fazonske kose« istega proizvajalca, zanje pa predložil:
- v sklopu 1 za elemente »FF, FFK, FFR, T, TT, N« Izjavo o skladnosti z dne 24. 3. 2015, ki jo je izdal Vodoplast d.o.o., Certifikat o nespremenljivosti lastnosti št. 16/12-ZGP-197 (slovenski prevod) z dne 24. 2. 2015, ki ga je izdal Zavod za ispitavanje kvalitete d.o.o., Zagreb in Poročilo o preizkusu št. 05401 133/15,
- v sklopu 1 za elemente »MDK« Izjavo o skladnosti z dne 8. 6. 2015, ki jo je izdal Vodoplast d.o.o. in Svjedodožbo br. S-44616/2 oziroma Poročilo št. 44616/2 (slovenski prevod) z dne 24. 2. 2015, ki ga je izdal Zavod za ispitavanje kvalitete d.o.o., Zagreb,
- v sklopu 2 za »fazonske kose« pa identične dokumente, kot v sklopu 1 za elemente »FF, FFK, FFR, T, TT, N«, torej Izjavo o skladnosti z dne 24. 3. 2015, Certifikat o nespremenljivosti lastnosti št. 16/12-ZGP-197 z dne 24. 2. 2015 in Poročilo o preizkusu št.: 05401 133/15.

V zvezi z zahtevo naročnika iz druge alineje podtočke l) 4. točke Navodil ponudnikom Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik v obeh sklopih navedel proizvajalca za posamezen artikel oziroma element, kar izhaja iz obrazca št. 10.1.2 Navedba proizvajalca (za sklop 1) in obrazca št. 10.2.2 Navedba proizvajalca (za sklop 2). Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročniku ni mogoče očitati, da ni ravnal pravilno, ko je ponudbo izbranega ponudnika v sklopu 1 in v sklopu 2 v zvezi z zahtevo iz druge alineje podtočke l) 4. točke Navodil ponudnikom, glede na predloženo dokumentacijo izbranega ponudnika, označil kot popolno.

V zvezi zahtevo naročnika iz četrte alineje podtočke l) 4. točke Navodil ponudnikom Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik v obeh sklopih predložil izpolnjeno in podpisano izjavo o ustreznosti artiklov tehničnim pogojem in zahtevanim specifikacijam ter zagotavljanju živilske neoporečnosti, kar izhaja iz obrazca št. 10.1.4 Izjava o zagotavljanju tehničnih pogojev in živilski neoporečnosti (za sklop 1) in obrazca št. 10.2.4 Izjava o zagotavljanju tehničnih pogojev in živilski neoporečnosti (za sklop 2). Iz ponudbe izbranega ponudnika izhaja, da je v okviru te naročnikove zahteve svoji ponudbi priložil tudi Poročilo o preizkusu št.: 05401 133/15. Oba vlagatelja zatrjujeta, da je iz poročila o preizkusu razvidno, da fazonski kosi proizvajalca MZT Learnica a.d. ustrezajo veljavnim predpisom na Hrvaškem, poročilo pa ne potrjuje oziroma iz njega ni razvidno, da proizvodi proizvajalca Vodoplast d.o.o. ustrezajo veljavnim predpisom za pitno vodo. Državna revizijska komisija ugotavlja, tako kot navaja že naročnik v sklepu o zahtevku za revizijo, da naročnik od ponudnikov v zvezi z izpolnjevanjem zahteve iz četrte alineje podtočke l) 4. točke Navodil ponudnikom ni zahteval dokazil, ki bi izkazovala resničnost ponudnikove izjave, temveč le, da predložijo »izpolnjeno in podpisano izjavo o […] zagotavljanju živilske neoporečnosti«, kar je izbrani ponudnik tudi storil, in sicer kot že ugotovljeno, tako v sklopu 1, kot v sklopu 2. Iz tega razloga Državna revizijska komisija revizijskih navedb v zvezi s predloženim poročilom o preizkusu in očitkom, da poročilo ne potrjuje oziroma iz njega ni razvidno, da proizvod proizvajalca Vodoplast d.o.o. ustreza veljavnim predpisom za pitno vodo, vsebinsko ni presojala. Četudi bi se namreč navedbe obeh vlagateljev v izpostavljenem delu izkazale za utemeljene, to na presojo popolnosti ponudbe izbranega ponudnika, glede na določbe razpisne dokumentacije, ne bi vplivalo, saj naročnik predložitve takega dokumenta v razpisni dokumentaciji ni zahteval. Navedeno ne pomeni, da lahko izbrani ponudnik predmetno javno naročilo izvede, ne da bi pri izvedbi upošteval vsa določila relevantne zakonodaje, ampak le, da morebitne kršitve v fazi izvrševanja predmeta javnega naročila ne morejo vplivati na presojo popolnosti ponudb. V fazi izvajanja pogodbe bo tako izbrani ponudnik moral dobaviti predmet javnega naročila v skladu z veljavnimi predpisi in glede ponujenih artiklov zagotoviti ustreznost tehničnim pogojev, specifikacijam in živilski neoporečnosti, za nadzor nad ustrezno izvedbo predmeta javnega naročila (oz. s tem v zvezi sklenjene pogodbe) pa bo odgovoren tudi naročnik. Državna revizijska komisija tudi na tem mestu ugotavlja, da naročniku ni mogoče očitati, da ni ravnal pravilno, ko je ponudbo izbranega ponudnika v sklopu 1 in v sklopu 2 v zvezi z zahtevo iz četrte alineje podtočke l) 4. točke Navodil ponudnikom, glede na predloženo dokumentacijo izbranega ponudnika, označil kot popolno.

V zvezi z zahtevo naročnika iz šeste alineje podtočke l) 4. točke Navodil ponudnikom Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik v obeh sklopih predložil zahtevano izjavo o skladnosti, izdano s strani proizvajalca ali samega ponudnika, s katero se zagotavlja, da je proizvodnja usklajena z ustreznimi tehničnimi specifikacijami oziroma da je proizvod skladen z zahtevanimi standardi. Izpolnjevanje zahteve izhaja iz predloženih dokumentov, in sicer za elemente »FF, FFK, FFR, T, TT, N« iz sklopa 1 in za elemente iz sklopa 2 iz Izjave o skladnosti proizvajalca Vodoplast d.o.o. z dne 24. 3. 2015, za elemente »MDK« iz sklopa 1 pa iz Izjave o skladnosti proizvajalca Vodoplast d.o.o. z dne 8. 6. 2015. Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročniku tudi v tem delu ni mogoče očitati, da ni ravnal pravilno, ko je ponudbo izbranega ponudnika v sklopu 1 in v sklopu 2 v zvezi z zahtevo iz šeste alineje podtočke l) 4. točke Navodil ponudnikom, glede na predloženo dokumentacijo izbranega ponudnika, označil kot popolno.

V zvezi z zahtevo naročnika iz sedme alineje podtočke l) 4. točke Navodil ponudnikom Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik predložil za elemente »FF, FFK, FFR, T, TT, N« iz sklopa 1 in za elemente iz sklopa 2 Certifikat o nespremenljivosti lastnosti 16/12-ZFP-197 z dne 24. 2. 2015, za elemente »MDK« iz sklopa 1 pa Poročilo št. S-44616/2. Prvi vlagatelj v zvezi s predloženim Poročilom št. S-44616/2 za elemente »MDK« proizvajalca Vodoplast d.o.o. za sklop 1 dodatno zatrjuje, da predloženega potrdila ni v javno dostopni bazi izdanih certifikatov za gradbene proizvode pri priglašenem organu in zaključuje, da iz tega izhaja, da izbrani ponudnik ni predložil certifikata o skladnosti proizvodov, izdanega s strani neodvisnega certifikacijskega organa, temveč le poročilo. Izbrani ponudnik pojasnjuje, da Imenik izdanih isprava o ocenjevanju i poveri stalnosti svojstva broj: 053/2015, ki ga prilaga vlagatelj, zajema samo potrdila, izdana za proizvode, katerih tehnične specifikacije, standardi, so vključeni v hrvaški tehnični predpis za gradbene proizvode, zato predloženo potrdilo ni navedeno v omenjenem imeniku. Izbrani ponudnik je svoji izjasnitvi priložil pojasnilo inšpektorja g. D.P. iz Zavoda za ispitavanje kvalitete d.o.o., Zagreb, ki navedeno tudi potrjuje in dodaja, da je Poročilo št. S-44616/2 izdano na temelju enakega postopka certificiranja, a na osnovi tehnične specifikacije proizvajalca, naziv dokumenta pa je različen zaradi formalnih razlogov. Izbrani ponudnik zaključuje, da navedeno potrjuje, da proizvod montažno demontažni kos popolnoma ustreza tehničnim specifikacijam, je skladen s standardi, priloženo Poročilo št. 44616/2, izdano s strani neodvisnega certifikacijskega organa pa ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije, čemur, glede na predloženo dokumentacijo, sledi tudi Državna revizijska komisija. Upoštevati je namreč potrebno, da naročnik ni navedel konkretnih dokazil, ki jih bo štel za ustrezne pri preverjanju izpolnjevanja navedenega pogoja, zato predloženemu dokumentu ni mogoče odreči ustreznosti zgolj zaradi drugačnega poimenovanja, kar še dodatno potrjuje izjava inšpektorja priglašenega organa, iz katere izhaja, da je predloženi dokument enakovreden sicer izdanim certifikatom in je zaradi formalnih razlogov le poimenovan drugače. Državna revizijska komisija na koncu ugotavlja še, da tudi v zvezi s to zahtevo iz razpisne dokumentacije naročniku ni mogoče očitati, da ni ravnal pravilno, ko je ponudbo izbranega ponudnika v sklopu 1 in v sklopu 2 v zvezi z zahtevo iz sedme alineje podtočke l) 4. točke Navodil ponudnikom, glede na predloženo dokumentacijo izbranega ponudnika, označil kot popolno.

Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da ni mogoče slediti navedbam prvega vlagatelja v delu, ko zatrjuje, da izbrani ponudnik za material proizvajalca Vodoplast d.o.o. iz sklopa 1 ni predložil vseh zahtevanih izjav in dokumentov, da Poročilo o preizkusu št. 05401 133/15 ne potrjuje, da ponujeni proizvodi proizvajalca Vodoplast d.o.o. ustrezajo veljavnim predpisom za pitno vodo ter da izbrani ponudnik za montažno demontažne kose ni predložil certifikata o skladnosti proizvodov, izdanega s strani neodvisnega certifikacijskega organa, temveč le poročilo, zato vse njegove navedbe zavrača kot neutemeljene.

Državna revizijska komisija prav tako ugotavlja, da ni mogoče slediti navedbam drugega vlagatelja v delu, ko zatrjuje, da izbrani ponudnik za material proizvajalca Vodoplast d.o.o. iz sklopa 2 ni predložil vseh zahtevanih izjav in dokumentov ter da iz Poročila o preizkusu št. 05401 133/15 ni razviden podatek, da ponujeni proizvodi proizvajalca Vodoplast d.o.o. ustrezajo veljavnim predpisom za pitno vodo, zato vse njegove navedbe zavrača kot neutemeljene.

IV.

Prvi vlagatelj dalje zatrjuje, da iz dokumentov, ki jih je predložil izbrani ponudnik ni jasno, v kakšni vlogi nastopa Vodoplast d.o.o. v zvezi s ponujenimi litoželeznimi fazonskimi kosi iz sklopa 1, saj
- je izbrani ponudnik v izjavi 10.1.2 Navedba proizvajalca Vodoplast d.o.o. navedel kot proizvajalca litoželeznih fazonskih kosov,
- je Vodoplast d.o.o. v Izjavi o skladnosti naveden kot proizvajalec, MZT Learnica a.d. pa kot proizvodni obrat,
- je Vodoplast d.o.o. v Certifikatu o nespremenljivosti lastnosti 16/12-ZGP-197, naveden kot vlagatelj/lastnik blagovne znamke/ki jih daje na trg, MZT Learnica a.d. pa kot proizvodni obrat,
- je MZT Learnica a.d. v Poročilu o preizkusu št. 05401 133/15, naveden kot vlagatelj in proizvajalec,
- iz javno dostopne baze izdanih certifikatov za gradbene proizvode pri Zavodu za ispričavanje kvalitete d.o.o. izhaja, da je pod številko 16/12-ZGP-197 v rubriki Građevinski proizvod – proizvođač (gradbeni proizvod – proizvajalec) MZT Learnica a.d., v rubriki Na tržište stavlja (Na tržišče plasira) naveden Vodoplast d.o.o.,
- iz izjave, pridobljene pri slovenskem zastopniku in posredno pri MZT Learnica a.d. izhaja, da je MZT Learnica a.d. edini proizvajalec fazonskih kosov v Makedoniji in da jim dejavnost drugih podjetij ni poznana.

Izbrani ponudnik v izjasnitvi o vlogi, v kateri nastopa Vodoplast d.o.o. v zvezi litoželeznimi fazonskimi kosi v sklopu 1 pojasnil, da je Vodoplast d.o.o. proizvajalec ponujenih kosov, proizvodnja omenjenih kosov pa se izvaja v proizvodnem obratu MZT Learnica a.d., da iz Poročila o preizkusu št. 05401 133/15 izhaja, da se je MZT Learnica a.d. zavezala izvesti vse potrebne postopke in testiranja za izdelke, izdelane pod blagovno znamko Vodoplast d.o.o.. Izbrani ponudnik je izjasnitvi priložil tudi skupno Izjavo Vodoplast d.o.o. in MZT Learnica a.d. z dne 18. 12. 2015, iz katere izhaja, da na podlagi sklenjene pogodbe Vodoplast d.o.o. pod lastno blagovno znamko proizvaja litoželezne fazonske kose ter montažno demontažne kose v proizvodnem obratu MZT Learnica a.d., ki proizvodnjo organizira in izvaja nadzor nad izvajanjem notranje kontrole celotnega procesa izdelave izdelkov, kontrole materiala, izdelave izdelkov po standardu EN 545. Skladno s pogodbo je MZT Learnica a.d. zavezana, da za izdelke, izdelane pod blagovno znamko Vodoplast d.o.o., pri akreditiranih državnih organih in laboratorijih doma ali v tujini izvede vse potrebne postopke in če tako zahteva zakonodajo, pridobi tudi certifikate. Iz izjave izhaja še, da je za predmetne izdelke MZT Learnica a.d. že izvedla postopke pri akreditiranih organih, in sicer pri Zavodu za ispitavanje kvalitete d.o.o., Zagreb in Nastavnem zavodu za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar. Izbrani ponudnik je izjasnitvi priložil tudi fotografijo ponujenega kosa, na katerem je razviden odlit naziv »Vodoplast«.

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da navedbam vlagatelja, da ni jasno, v kakšni vlogi nastopa Vodoplast d.o.o. v zvezi s ponujenimi litoželeznimi fazonskimi kosi, ne gre slediti. Iz dokazil, priloženih ponudbi ter izjave Vodoplast d.o.o. in MZT Learnica a.d. izhaja, da se litoželezni fazonski kosi pod blagovno znamko Vodoplast d.o.o. proizvajajo v proizvodnem obratu MZT Learnica a.d., razvidno pa je tudi, kakšne storitve MZT Learnica a.d. opravlja za Vodoplast d.o.o.. Ob upoštevanju ugotovitve, da se torej proizvodnja litoželeznih fazonskih kosov Vodoplast d.o.o. izvaja v proizvodnem obratu MZT Learnica a.d. je po mnenju Državne revizijske komisije potrebno razumeti tudi izjavo vodje prodaje R.J. iz MZT Learnica a.d., ki je izjavil, da so edini proizvajalec litoželeznih fazonskih kosov v Makedoniji. Glede na pogodbeni dogovor, kot sta ga opisali Vodoplast d.o.o. in MZT Learnica a.d. v izjavi z dne 18. 12. 2015 gre zaključiti, da četudi se kosi dejansko proizvajajo v proizvodnem obratu MZT Learnica a.d., gre Vodoplast d.o.o. šteti za proizvajalca omenjenih kosov.

Glede na navedeno Državna revizijska komisija zaključuje, da vlagatelj ni uspel izkazati, da ni jasno, v kakšni vlogi nastopa Vodoplast d.o.o. v zvezi s ponujenimi litoželeznimi fazonskimi kosi in njegove navedbe zavrača kot neutemeljene.Prvi vlagatelj v zvezi s ponujenimi montažno demontažnimi kosi proizvajalca Vodoplast d.o.o. zatrjuje, da:
- je izbrani ponudnik v izjavi 10.1.2 Navedba proizvajalca Vodoplast d.o.o. navedel kot proizvajalca montažno demontažnih kosov,
- je Vodoplast d.o.o. v Izjavi o skladnosti z dne 8. 6. 2015 naveden kot proizvajalec, MZT Learnica a.d. pa kot proizvodni obrat,
- je Vodoplast d.o.o. v Poročilu št. S-44616/2, MZT Learnica a.d. pa kot proizvodni obrat.

Kot je Državna revizijska komisija ugotovila že glede vprašanja vloge Vodoplast d.o.o. pri litoželeznih fazonskih kosih, gre tudi v primeru montažno demontažnih kosov, upoštevaje že omenjeno skupno izjavo Vodoplast d.o.o. in MZT Learnica a.d. z dne 18. 12. 2015, Vodoplast d.o.o. šteti za proizvajalca omenjenih kosov.

Glede na navedeno Državna revizijska komisija tudi glede te navedbe zaključuje, da vlagatelj ni uspel izkazati, da ni jasno, v kakšni vlogi nastopa Vodoplast d.o.o. v zvezi s ponujenimi montažno demontažnimi kosi in njegove navedbe zavrača kot neutemeljene.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da so navedbe drugega vlagatelj glede vprašanja vloge Vodoplast d.o.o. pri fazonskih kosih v sklopu 2 identične navedbam prvega vlagatelja glede vprašanja vloge Vodoplast d.o.o. pri litoželeznih fazosnkih kosih v sklopu 1 ter da se revizijski navedbi prvega in drugega vlagatelja nanašata na iste predložene dokumente, čeprav v dveh različnih sklopih. Glede na to Državna revizijska komisija zaključuje, da gre tudi v primeru fazonskih kosov v sklopu 2, upoštevaje že omenjeno skupno izjavo Vodoplast d.o.o. in MZT Learnica a.d. z dne 18. 12. 2015 in utemeljitve odločitve Državne revizijske komisije v zvezi z zahtevkom za revizijo v sklopu 1 zaključiti, da gre Vodoplast d.o.o. šteti za proizvajalca omenjenih kosov.

Glede na navedeno Državna revizijska komisija zaključuje, da tudi drugi vlagatelj ni uspel izkazati, da ni jasno, v kakšni vlogi nastopa Vodoplast d.o.o. v zvezi s ponujenimi fazonskimi kosi in njegove navedbe zavrača kot neutemeljene.

Ker, kot ugotovljeno, naročniku ni mogoče očitati nobene od obravnavanih zatrjevanih kršitev, ki jih v zahtevku za revizijo navaja prvi vlagatelj, je Državna revizijska komisija, upoštevaje prvo alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, zahtevek za revizijo prvega vlagatelja zavrnila kot neutemeljen.

Ker, kot ugotovljeno, naročniku prav tako ni mogoče očitati nobene od obravnavanih zatrjevanih kršitev, ki jih v zahtevku za revizijo navaja drugi vlagatelj, je Državna revizijska komisija, upoštevaje prvo alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, zahtevek za revizijo drugega vlagatelja zavrnila kot neutemeljen.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V.

Prvi in drugi vlagatelj v zahtevku za revizijo zahtevata, da jima naročnik povrne vplačano takso.

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (pravno relevantni del prve povedi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN). Ker vlagatelja z zahtevkoma za revizijo nista uspela ne v predrevizijskem postopku ne v revizijskem postopku, je Državna revizijska komisija njuno zahtevo za povrnitev stroškov na podlagi 70. člena ZPVPJN zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, 12. 2. 2016


predsednica senata
Nina Velkavrh, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Komunala Tolmin, javno podjetje d.o.o., Poljubinj 89h, 5220 Tolmin
- CMC Ekocon d.o.o., IOC Zapolje I/10, 1370 Logatec
- Instalacije in materiali SA d.o.o., Gradišče nad Prvačino 7, 5292 Renče
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
- Zagožen d.o.o., Cesta na Lavo 2a, Žalec


Vložiti:
- v spis zadeve, tu.


Natisni stran