EN

018-261/2015 Termoelektrarna Šoštanj, d. o. o.

Številka: 018-261/2015-6
Datum sprejema: 8. 12. 2015

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 31. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Nine Velkavrh kot predsednice senata, Tadeje Pušnar kot članice senata in mag. Gregorja Šebenika kot člana senata v postopku pravnega varstva pri oddaji naročila za »dobavo materiala dodelilnikov bloka 5« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj M&M Intercom, d. o. o., Letališka cesta 33f, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Termoelektrarna Šoštanj, d. o. o., Cesta Lole Ribarja 18, Šoštanj (v nadaljevanju: naročnik), 8. 12. 2015

odločila:

Zahtevek za revizijo se zavrže.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje naročila (objava obvestila o naročilu male vrednosti 14. 9. 2015 na portalu javnih naročil, pod št. objave NMV5782/2015, sprememba objavljena 29. 9. 2015 na portalu javnih naročil, pod št. objave NMV6170/2015) z dokumentom »Sklep o izločitvi vseh ponudb« z dne 6. 11. 2015 sodelujoča ponudnika obvestil, da je izločil njuni ponudbi. Naročnik je v pravni pouk v zvezi z višino takse (druga alinea iz tretje povedi iz prvega odstavka 83. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev, Uradni list RS, št. 128/2006 s sprem.) zapisal, da se »v skladu s prakso Državne revizijske komisije (npr. sklep št. 018-377/2013-4)« »taksa za revizijski postopek v primeru izločitve vseh ponudb ne plača, saj zakon za takšen primer ne določa načina njene odmere«.

Vlagatelj je po prejemu dokumenta »Sklep o izločitvi vseh ponudb« z dne 6. 11. 2015 vložil zahtevek za revizijo z dne 13. 11. 2015, ki ga je naročnik zavrnil s sklepom z dne 24. 11. 2015 (prva alinea prvega odstavka 28. člena ZPVPJN) in ga skupaj z dokumentacijo posredoval v nadaljnjo obravnavo Državni revizijski komisiji (prvi odstavek 29. člena ZPVPJN).

Državna revizijska komisija je ob predhodnem preizkusu zahtevka za revizijo (prvi odstavek 31. člena ZPVPJN) v skladu z ustaljeno prakso v primeru napačnih ali pomanjkljivih pravnih poukov (npr. zadeve št. 018-242/2012, 018-304/2012 in 018-209/2015) s pozivom št. 018-261/2015-4 z dne 30. 11. 2015 vlagatelja skladno s prvo alineo iz četrtega odstavka 72. člena ZPVPJN pozvala, da v treh delovnih dneh od prejema tega poziva plača takso v višini 1.000 eurov, saj je ugotovila, da naročnik v dokumentu »Sklep o izločitvi vseh ponudb« z dne 6. 11. 2015 ni upošteval, da je bil po sprejemu sklepa št. 018-377/2013-4 z dne 7. 11. 2013, na katerega se je skliceval, v Uradnem listu RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (v nadaljevanju: ZIPRS1415-C), ki v 13. členu določa: »Ne glede na drugi odstavek 71. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D in 63/13) znaša taksa v letu 2015 v primeru, ko se zahtevek za revizijo ne nanaša na odločitev o oddaji naročila, 1.000 eurov.« ZIPRS1415-C je začel veljati 30. 12. 2014 (15. člen ZIPRS1415-C). Državna revizijska komisija je v tem pozivu vlagatelja opozorila, da bo v primeru opustitve plačila takse zavrgla zahtevek za revizijo. Ta poziv je bil vlagatelju vročen 1. 12. 2015 (razvidno iz podpisane povratnice).

Upoštevajoč pravila o štetju rokov iz petega odstavka 1. člena ZPVPJN in drugega odstavka 111. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 s sprem.) v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN se je rok za plačilo takse iztekel 4. 12. 2015. Do poteka tega roka taksa ni bila plačana, v kar se je Državna revizijska komisija 8. 12. 2015 prepričala z vpogledom v evidenco plačanih taks pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (spletna aplikacija UJPnet). Državna revizijska komisija dodaja, da je vlagatelj sicer ni morebiti obvestil o plačilu takse s predložitvijo potrdila o takem plačilu. Državna revizijska komisija zato ugotavlja, da niso izpolnjeni vsi pogoji iz prvega odstavka 31. člena ZPVPJN, da bi zahtevek za revizijo sprejela v obravnavo po drugem odstavku 31. člena ZPVPJN, zato ga je (upoštevajoč tretji in četrti odstavek 31. člena ZPVPJN) zavrgla.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 8. 12. 2015

Predsednica senata:
Nina Velkavrh, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Termoelektrarna Šoštanj, d. o. o., Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj,
- M&M Intercom, d. o. o., Letališka cesta 33f, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v arhiv, tu.

Natisni stran