EN

018-257/2015 Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor

Številka: 018-257/2015-5
Datum sprejema: 26. 11. 2015

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Gregorja Šebenika, kot predsednika senata, ter Nine Velkavrh in mag. Mateje Škabar, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Prevzem, prevoz in oddaja v predelavo izrabljenih gum« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Gorenje Surovina, družba za predelavo odpadkov d. o. o., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor, Vožarski pot 12, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 26. 11. 2015

odločila:

Postopek revizije oddaje javnega naročila »Prevzem, prevoz in oddaja v predelavo izrabljenih gum«, ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 16. 11. 2015, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 6. 10. 2015 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za »Prevzem, prevoz in oddaja v predelavo izrabljenih gum« (v nadaljevanju: javno naročilo), obvestilo o naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila po odprtem postopku pa je bilo dne 6. 10. 2015 (s številko objave JN6951/2015) objavljeno na Portalu javnih naročil.

Vlagatelj je z vlogo z dne 16. 11. 2015 vložil zahtevek za revizijo zoper razpisno dokumentacijo. Vlagatelj je zahteval tudi povrnitev stroškov pravnega varstva.

Naročnik je s sklepom z dne 23. 11. 2015 zavrnil zahtevek za revizijo in posledično vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov pravnega varstva.

Naročnik je z dopisom z dne 23. 11. 2015 odstopil dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.
Državna revizijska komisija je dne 26. 11. 2015 prejela tudi vlagateljevo vlogo, poimenovano »Umik zahtevka za revizijo zoper postopek javnega naročila«, z dne 24. 11. 2015. V zadevni vlogi vlagatelj Državno revizijsko komisijo obvešča, da umika zahtevek za revizijo in zahteva vrnitev polovice vplačane takse.

ZPVPJN določa, da lahko vlagatelj kadar koli med predrevizijskim in revizijskim postopkom pisno umakne svoj zahtevek za revizijo (prvi odstavek 18. člena ZPVPJN). V tem primeru Državna revizijska komisija v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten (tretji odstavek 18. člena ZPVPJN).

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo, je Državna revizijska komisija revizijski postopek postopka oddaje zadevnega javnega naročila, voden na podlagi vlagateljevega zahtevka za revizijo z dne 16. 11. 2015, ob upoštevanju tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN, ustavila. Predmetni sklep Državne revizijske komisije o ustavitvi revizijskega postopka je pravnomočen (peti odstavek 18. člena ZPVPJN).

Državna revizijska komisija bo o zahtevi za povračilo polovice plačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, dne 26. 11. 2015


Predsednik senata
mag. Gregor Šebenik,
član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana,
- Gorenje Surovina, družba za predelavo odpadkov d. o. o., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana.


Vložiti:
- v spis zadeve Državne revizijske komisije


V vednost:
- finančna služba Državne revizijske komisije

Natisni stran