EN

018-223/2015 Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo

Številka: 018-223/2015-6
Datum sprejema: 5. 11. 2015

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Tadeje Pušnar kot predsednice senata ter Boruta Smrdela in Nine Velkavrh kot članov senata v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Nakup okoljsko manj obremenjujočih vozil, razen specialnih vozil in vozil po posebnem naročilu, s pnevmatikami z boljšim izkoristkom goriva in boljšim oprijemom na mokri podlagi, v sklopu št. 2: "Osebno vozilo nižjega srednjega razreda« na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik in partnerji o.p., d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), 5. 11. 2015

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne.

3. Naročnikova zahteva za povrnitev stroškov predrevizijskega postopka se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 2. 9. 2015 sprejel Sklep o izvedbi skupnega javnega naročila, oznaka 2015/POB 10, št. 4301-23/2015/1, za izvedbo postopka s pogajanji po predhodni objavi. Za sklop 2 je prejel dve pravočasni ponudbi in po razvrstitvi ponudb, glede na merilo ekonomsko najugodnejša ponudba in po izvedenih treh krogih pogajanj, je javno naročilo v sklopu 2, z Odločitvijo o oddaji naročila, št. 4301-23/2015/23, z dne 16. 9. 2015, oddal ponudniku, ki je prejel največje število točk in oddal popolno ponudbo, Avtotehna Vis d.o.o., Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost je bilo dne 17. 9. 2015 objavljeno na Portalu javnih naročil, št. objave JN6457/2015.

Zoper odločitev o oddaji javnega naročila je vlagatelj pravočasno vložil Zahtevek za revizijo z dne 30. 9. 2015, v katerem predlaga, da se zahtevku za revizijo ugodi tako, da se razveljavi odločitev naročnika o oddaji javnega naročila v sklopu 2, javno naročilo odda vlagatelju kot najugodnejšemu ponudniku in se mu povrne vse takse in stroške za vloženi zahtevek za revizijo, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva odločitve naročnika o zahtevku za revizijo do plačila, v 15 dneh, da ne bo izvršbe.

Vlagatelj zatrjuje, da je naročnik s tem, ko je ponudbo izbranega ponudnika označil kot popolno, kršil pogoje javnega razpisa in veljavno zakonodajo in navaja:
- izbrani ponudnik ni natančno definiral predmeta ponudbe, naročnik zato ni mogel preveriti izpolnjevanja tehničnih zahtev, posledično pa tudi primernosti in popolnosti, ponudbe;
- izbrani ponudnik je po roku za oddajo ponudbe spreminjal tehnične podatke za predmet ponudbe, kar je v nasprotju z razpisno dokumentacijo in 78. členom ZJN-2,
- izbrani ponudnik je podal štiri različne ponudbe, poleg cene pa je na vsaki izmed treh nadaljnjih ponudb spremenil razpredelnico na drugi strani obrazca »PONUDBA/PREDRAČUN za SKLOP 2«,
- v prvi ponudbi je izbrani ponudnik v obrazcu »PONUDBA/PREDRAČUN za SKLOP 2«, v točki Tovarniška oznaka – tip/varianta/izvedenka (D.2) navedel »Astra ST Enjoy 1.6 CDTI ECOTEC® Start/Stop«, v točki Homologacijska oznaka vozila – z ekstenzijo (K) pa »DGEJC12-BA1**JKA5«,
- v drugi, tretji in četrti ponudbi je v obrazcu »PONUDBA/PREDRAČUN za SKLOP 2«, v točki Tovarniška oznaka – tip/varianta/izvedenka (D.2) navedel »CADCA12BA1J1JDWA5«, v točki Homologacijska oznaka vozila – z ekstenzijo (K) pa »E4*2007/46*0204*20«.

Vlagatelj nadalje zatrjuje, da naročnik ne ve, katero vozilo je izbral, saj na podlagi navedb izbranega ponudnika na prvi strani obrazca »PONUDBA/PREDRAČUN za SKLOP 2«, ni mogoče definirati za katero vozilo gre. V zvezi s tem navaja:
- izbrani ponudnik je ponudil vozilo »Opel Astra«, pri čemer obstaja velika količina vozil različnih variant in izvedenk pod tem imenom,
- na podlagi podatka v točki Znamka (D.1), »Opel«, je naročnik lahko ugotovil le znamko vozila,
- vpisani podatek v točki Tovarniška oznaka – tip/varianta/izvedenka (D.2), »CADCA12BA1J1JDWA5«, ne predstavlja nobenega od zahtevanih podatkov v tej točki, ampak gre za šasijo točno določenega vozila, zato naročnik zahtevanih podatkov iz te navedbe ni mogel ugotoviti,
- s podatkom, vpisanim v točki Komercialna oznaka (D.3), »ASTRA ST 16 CDTI«, je vozilo sicer bolj definirano, a še vedno lahko pride v poštev več variant vozila,
- na podlagi podatka v točki Homologacijska oznaka vozila – z ekstenzijo (K), »E4*2007/46*0204*20«, ni mogoče definirati predmeta ponudbe, ena homologacija-ekstenzija običajno obsega več tipov/variant/izvedenk,
- v kolikor se navedbo naročnika iz odločitve o oddaji naročila, in sicer »OPEL ASTRA ST ENJOY 1,6 CDTI« primerja z javno objavljenim cenikom gre ugotoviti, da se pod navedeno oznako lahko opredelita dve možni varianti vozila, in sicer »OPEL ASTRA ST 1.6 CDTI ECOTEC® Start/Stop 100 kW/136 KM« in »OPEL ASTRA ST 1.6 CDTI ECOFLEC® ecoFLEX Start/Stop 100 kW/136 KM«.

Vlagatelj se sklicuje na odločitev Državne revizijske komisije, št. 018-128/2015-4, kjer je izbrani ponudnik šele v odgovoru naročniku na njegov poziv natančneje opredelil vozilo, ki ga ponuja, Državna revizijska komisija pa je takrat zaključila, da ker v prvotni ponudbi predmet sploh ni bil opredeljen, naročnik posledično ni mogel preveriti, ali ponujeno vozilo ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije. Nadalje je Državna revizijska komisija v omenjenem sklepu zapisala, da bi pojasnilo naročniku, s katerim ponudnik šele določi predmet ponudbe, omogočilo naknadno prilagajanje oziroma spreminjanje ponudbe v delu, ki se nanaša na predmet ponudbe.

Vlagatelj zatrjuje, da je nastali položaj posledica neizpolnitve dolžnosti skrbnega ravnanja izbranega ponudnika pri pripravi ponudbe, ter da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna in neustrezna in bi morala biti iz postopka izločena. Hkrati vlagatelj poudarja, da je njegova ponudba popolna in primerna.

Naročnik je dne 9. 10. 2015 sprejel Sklep, št. 4301-23/2015/46, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega in zavrnil vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov, zahteval pa je tudi povrnitev svojih stroškov, nastalih v predrevizijskem postopku.

Naročnik navaja, da v odprtem postopku naročila za sklop 2 ni oddal zaradi nesprejemljivosti vseh predloženih ponudb, zato je oddajo naročila, po pravnomočnosti odločitve o izločitvi vseh ponudb, nadaljeval v postopku s pogajanji po predhodni objavi, kar pomeni, da je izvedel dva ločena postopka. V postopku s pogajanji po predhodni objavi je izbrani ponudnik predložil tri, ne štiri ponudbe, vse z enakimi podatki. Izbrani ponudnik predmeta ponudbe ni spreminjal, niti dopolnjeval (na to ni bil pozvan niti ni tega storil na lastno pobudo). Naročnik navaja, da vlagatelj ni navedel in izkazal, na kakšen način naj bi izbrani ponudnik spremenil predmet naročila, saj je v obeh postopkih ponudil vozilo znamke »Opel Astra ST 16 CDTI«. Da izbrani ponudnik ves čas ponuja enako vozilo (tako v odprtem kot tudi v postopku s pogajanji po predhodni objavi), po navedbah naročnika izhaja tudi iz predloženega dokazila »Enotna evropska homologacija WVTA«, saj so podatki tako iz odprtega kot tudi postopka s pogajanji po predhodni objavi, zapisani v istem dokumentu. Glede na navedeno, naročnik navaja, da vlagateljevim navedbam ni mogoče slediti.

Glede sklicevanja na odločitev Državne revizijske komisije, št. 018-128/2015-4, naročnik ugotavlja, da gre za drugačno dejansko stanje kot v konkretnem primeru, saj v omenjeni zadevi naročnik ni zahteval, da ponudniki navedejo naziv ponujenega vozila, so pa morali v ponudbi predložiti prospektni material, iz katerega je razviden proizvajalec predmeta in zahtevane tehnične lastnosti.

Naročnik nadalje navaja, da je izbrani ponudnik navedel vse zahtevane podatke, jih vpisal in označil ter že v odprtem postopku predložil Enotno evropsko homologacijo (WVTA) ter katalog za ponujeno vozilo. Naročnik prav tako ni sledil vlagateljevim navedbam glede izpostavljenih podatkov na drugi strani obrazca »PONUDBA/PREDRAČUN za SKLOP 2«, in jih je označil za pavšalne.

Naročnik zaključuje, da je na podlagi podatkov in dokumentov, ki jih je izbrani ponudnik predložil v ponudbi, lahko identificiral vozilo, ki ga izbrani ponudnik ponuja in vse njegove zahtevane karakteristike. Naročnik je oddal naročilo za sklop 2 za točno določena vozila, točno določene blagovne znamke, proizvajalca, s prostornino 1598 ccm, z močjo motorja 81 kW, medosno razdaljo 2685 mm ter vsemi drugimi karakteristikami, ki jih je izbrani ponudnik zapisal v obrazec »PONUDBA/PREDRAČUN za SKLOP 2« ter zanje predložil dokazila. Naročnik poudarja še, da vlagatelj ne zatrjuje, da ponujeno vozilo ne izpolnjuje naročnikovih zahtev, kljub temu, da v zahtevku za revizijo zaključi, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna in neustrezna, neustreznosti pa ne opredeli.

V Opredelitvi do navedb naročnika, z dne 15. 10. 2015, vlagatelj poleg navedb, ki izhajajo že iz zahtevka za revizijo, dodatno poudarja še, da razlaga naročnika o ločenih postopkih ne drži, saj naročnik v razpisni dokumentaciji sam navaja, da mora ponudba iz odprtega postopka ostati v veljavi v vseh, razen v tistih delih, katerih spremembo zahteva naročnik; da ni mogoče razbrati, da izbrani ponudnik ves čas ponuja isto vozilo in da sploh ni jasno, za katero vozilo gre; da naročnik spregleda, da iz Enotne evropske homologacije (WVTA) ni mogoče razbrati, za katero izmed štirih možnosti gre, in sicer možnost 1 in 2 »OPEL ASTRA ST 1.6 CDTI ECOTEC® Start/Stop 100 kW/136 KM ENJOY ali COSMO« in možnost 3 in 4 »OPEL ASTRA ST 1.6 CDTI ECOFLEC® ecoFLEX Start/Stop 100 kW/136 KM ENJOY ali COSMO«.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Postopek s pogajanji po predhodni objavi ni postopek, ki bi ga lahko naročnik prosto izbiral. Uporaba postopka s pogajanji je izjema (in ne pravilo) in jo je treba kot takšno restriktivno razlagati, zanjo pa morajo biti izpolnjeni zakonski pogoji, ki jih mora utemeljiti in dokazati naročnik. ZJN-2 ureja postopek s pogajanji po predhodni objavi in določa pogoje za njegovo izvedbo v 28. členu, ki v 1. točki prvega odstavka določa, da sme naročnik oddati javno naročilo po postopku s pogajanji po predhodni objavi, če v postopku oddaje naročila male vrednosti, postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi, odprtem postopku, postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali v konkurenčnem dialogu ne dobi nobene pravilne ali sprejemljive ponudbe, pri čemer se prvotno določene zahteve iz razpisne dokumentacije ne smejo bistveno spremeniti.

Vlagateljevim navedbam, da gre v predmetnem javnem naročilu po postopku s pogajanji po predhodni objavi za nadaljevanje odprtega postopka in ne za dva ločena postopka, ni mogoče slediti, četudi se je naročnik v postopku s pogajanji skliceval na odprti postopek oziroma v njem predloženo dokumentacijo. Kot je Državna revizijska komisija že večkrat poudarila, postopek s pogajanji ne predstavlja nadaljevanja odprtega postopka, temveč gre za dva ločena postopka, zaradi česar je treba pred začetkom postopka s pogajanji po 1. točki prvega odstavka 28. člena ZJN-2, odprti postopek pravnomočno zaključiti. V konkretnem primeru je naročnik po pravnomočno zaključenem odprtem postopku pričel z oddajo javnega naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi. Pri tem gre ugotoviti, da glede zakonitosti naročnikovega ravnanja in upravičenosti za izvajanje take vrste postopka med strankama ni spora.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji v točki 3. (Način oddaje javnega naročila) navedel, da predmet naročila in vsebina razpisne dokumentacije, kot tudi vsa pojasnila, podana v odprtem postopku z oznako ODVOZ-8/2015, ostajajo enaki, razen v tistih delih, ki so izrecno spremenjeni v novi razpisni dokumentaciji. Nadalje je naročnik navedel, da mora ponudba iz odprtega postopka z oznako ODVOZ-8/2015 ostati v veljavi v vseh, razen v tistih delih, katerih spremembo zahteva naročnik v novih navodilih, saj se postopek oddaje predmetnega naročila nadaljuje.

Vlagatelj zatrjuje, da je izbrani ponudnik po roku za oddajo ponudbe spreminjal tehnične podatke za predmet ponudbe, kar je v nasprotju z razpisno dokumentacijo in 78. členom ZJN-2, da je podal štiri različne ponudbe in poleg cene, na vsaki izmed treh nadaljnjih ponudb, spremenil razpredelnico na drugi strani obrazca »PONUDBA/PREDRAČUN za SKLOP 2«.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je izbrani ponudnik predložil eno ponudbo v, sedaj že pravnomočno zaključenem, odprtem postopku in tri ponudbe v postopku s pogajanji po predhodni objavi.

V prvi ponudbi (iz odprtega postopka) je v obrazcu 2, v točki Tovarniška oznaka – tip/varianta/izvedenka (D.2) navedel »Astra ST Enjoy 1.6 CDTI ECOTEC® Start/Stop«, v točki Homologacijska oznaka vozila – z ekstenzijo (K) pa »DGEJC12-BA1**JKA5«, v treh ponudbah, ki jih je oddal v postopku pogajanj pa je v teh dveh, za vlagatelja spornih točkah, v točki Tovarniška oznaka – tip/varianta/izvedenka (D.2) zapisal »CADCA12BA1J1JDWA5«, v točki Homologacijska oznaka vozila – z ekstenzijo (K) pa »E4*2007/46*0204*20«.

Naročnik navaja, da izbrani ponudnik predmeta ponudbe ni spreminjal, niti dopolnjeval (na to ni bil pozvan niti ni tega storil na lastno pobudo) in da je v obeh postopkih ponudil vozilo znamke »Opel Astra ST 16 CDTI«, kar izhaja tudi iz predloženega dokazila »Enotna evropska homologacija (WVTA)«, saj so podatki tako iz odprtega kot tudi iz postopka s pogajanji po predhodni objavi zapisani v istem dokumentu.

Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da iz predloženega dokumenta, na katerem se nahajajo podatki, ki jih je izbrani ponudnik vpisoval v obrazec »PONUDBA/PREDRAČUN za SKLOP 2« in na katerega se sklicujeta tako vlagatelj kot tudi naročnik in ga poimenujeta Enotna evropska homologacija (WVTA), izrecno ne izhaja ime dokumenta, da pa iz pisanj strank izhaja, da med njima o vrsti oziroma imenu tega dokumenta ni spora.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik v navedenih točkah v odprtem postopku res vpisal drugačne podatke, kot kasneje v postopku s pogajanji (op. podatki so v vseh treh ponudbah slednjega postopka enaki), a gre hkrati ugotoviti, da iz obeh obrazcev 2 (iz odprtega postopka in postopka s pogajanji po predhodni objavi), točke Komercialna oznaka (D.3) izhaja, da izbrani ponudnik ponuja vozilo »Astra ST 16 CDTI«. Izbrani ponudnik je v ponudbi v okviru postopka s pogajanji pod točko Homologacijska oznaka vozila – z ekstenzijo (K) vpisal podatek, ki izhaja iz dokumenta, predloženega v ponudbi v odprtem postopku, in sicer »e4*2007/46*0204*20« iz česar, ob upoštevanju dejstva, da izbrani ponudnik v postopku s pogajanji ni predložil nobenih drugih dokumentov v zvezi s ponujenimi vozilom, izhaja, da izbrani ponudnik ponujenega predmeta ni spremenil.

Glede na navedeno, Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagateljeve navedbe o spreminjanju tehničnih podatkov po roku za oddajo ponudbe in štirih različnih ponudbah izbranega ponudnika niso utemeljene.

Naročnik je v obrazcu »PONUDBA/PREDRAČUN za SKLOP 2« zapisal zahtevane tehnične lastnosti in zahtevano opremo vozila, ponudniki pa so morali v obrazec vpisati znamko in tip ponujenega vozila, podatke o ponujenem vozilu za vsako od navedenih zahtev in zahtevano opremo ponujenega vozila.

Vlagatelj zatrjuje, da izbrani ponudnik ni definiral predmeta ponudbe in da tudi sam naročnik ne ve, kaj je izbral, kar utemeljuje z navedbo, da je izbrani ponudnik v obrazcu »PONUDBA/PREDRAČUN za SKLOP 2« navedel »Opel Astra«, pri čemer obstaja več možnih variant in izvedenk pod tem imenom, in da je izbrani ponudnik v več točkah obrazca »PONUDBA/PREDRAČUN za SKLOP 2«, stran 2, navedel podatke, na podlagi katerih vozila ni mogoče definirati.

Naročnik je v obrazcu »PONUDBA/PREDRAČUN za SKLOP 2« od ponudnikov zahteval, da vanj vnesejo podatke iz Enotne evropske homologacije (WVTA), in sicer Znamko (D.1), Tovarniško oznako – tip/varianto/izvedenko (D.2), Komercialno oznako (D.3), Homologacijsko oznako vozila – z ekstenzijo (K), Emisije NOx (V.3), Emisije delcev pri dizel motorjih (V.5), Emisije nemetanskih ogljikovodikov (NHCeM), Emisije CO2 (CO2em) in Kombinirano porabo goriva (V.8).

Naročnik navaja, da je izbrani ponudnik navedel vse zahtevane podatke, jih vpisal in označil ter že v odprtem postopku predložil Enotno evropsko homologacijo (WVTA) ter katalog za ponujeno vozilo. Naročnik je vlagateljeve navedbe glede izpostavljenih podatkov na drugi strani obrazca »PONUDBA/PREDRAČUN za SKLOP 2« označil za pavšalne.

Državna revizijska komisija v zvezi s tem najprej ugotavlja, da je izbrani ponudnik v točkah Znamka (D.1) in Tovarniška oznaka – tip/varianta/izvedenka (D.2) vpisal podatka »Opel« in »CADCA12BA1J1JDWA5« in ne podatkov, kot le-ti izhajajo iz predložene Enotne evropske homologacije (WVTA). Kljub temu, pa to ne more v ničemer vplivati na presojo popolnosti ponudbe izbranega ponudnika, saj je bil dokument, iz katerega je izbrani ponudnik prepisoval podatke v obrazec »PONUDBA/PREDRAČUN za SKLOP 2«, priložen ponudbi izbranega ponudnika že v odprtem postopku, v postopku s pogajanji po predhodni objavi ni bil spremenjen ali zamenjan, iz njega pa izhajajo vsi podatki, ki jih naročnik zahteva. Naročnik je namreč zahteval le prepis podatkov iz predloženega dokumenta v predpripravljeno tabelo v obrazcu »PONUDBA/PREDRAČUN za SKLOP 2«, vsi zahtevani podatki pa so iz Enotne evropske homologacije (WVTA) razvidni in jih je naročnik lahko kadarkoli preveril oziroma vpogledal vanje.

V zvezi z navedbami vlagatelja, da gre v primerjavi z objavljenim cenikom ugotoviti, da sta na voljo dve možni varianti vozila, in sicer »OPEL ASTRA ST 1.6 CDTI ECOTEC® Start/Stop 100 kW/136 KM« in »OPEL ASTRA ST 1.6 CDTI ECOFLEC® ecoFLEX Start/Stop 100 kW/136 KM« v dveh različicah (ENJOY in COSMO) pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da so navedbe vlagatelja v konkretnem primeru brezpredmetne.

Naročnik je v okviru tehničnih lastnosti vozila zapisal, da lahko moč motorja ponujenega vozila znaša »od vključno 74 do vključno 90« kW. Iz ponudbe izbranega ponudnika izhaja, da je ponudil vozilo z močjo motorja 81 kW. Zaradi tega podatka gre posledično ugotoviti, da nobeno od vozil, ki jih navaja vlagatelj, tehnično sploh ne more biti ustrezno, saj vozili, zaradi moči motorja 100 kW, nista skladni z zahtevo naročnika po moči motorja, kot taki pa ju ni mogoče enačiti oziroma primerjati z vozilom, ki ga ponuja izbrani ponudnik. Iz cenika, priloženega ponudbeni dokumentaciji prav tako izhaja, da obstaja le ena različica vozila Opel Astra Sports Tourer, diezel, ki ima moč motorja 81 kW, in sicer vozilo »Opel Astra ST 1.6 CDTI ECOTEC® Start/Stop 81 kW / 110 KM«. Glede na navedeno ugotovitev, Državna revizijska komisija vse vlagateljeve navedbe v zvezi s tem, da ni jasno, katerega od vozil z močjo motorja 100 kW, ki jih vlagatelj navaja, ponuja, zavrača kot neutemeljene.

Kot je zapisal že naročnik, dejansko stanje v odločitvi Državne revizijske komisije, št. 018-128/2015-4, na katero se sklicuje vlagatelj, ni enako dejanskemu stanju v konkretni zadevi. V zadevi, na katero se sklicuje vlagatelj, iz ponudbe izbranega ponudnika, pred njegovim pojasnilom, sploh ni bilo mogoče razbrati, katero vozilo ponuja, v konkretnem primeru pa je iz ponudbene dokumentacije razvidno, katero vozilo izbrani ponudnik ponuja in katero vozilo je naročnik izbral. Upoštevaje predhodne ugotovitve Državne revizijske komisije v tem sklepu, je ponudbo izbranega ponudnika potrebno gledati kot celoto, ki izhaja iz ponudbene dokumentacije (to je predloženih obrazcev, cenika, kataloga, tehnične dokumentacije). Izbrani ponudnik je namreč navedel, da za ceno 13.999,99 EUR, ponuja vozilo Opel Astra, ki izpolnjuje vse zahtevane tehnične lastnosti vozila in ima zahtevano tehnično opremo. Na podlagi obrazca »PONUDBA/PREDRAČUN za SKLOP 2«, tehničnih podatkov vozila in predložene dokumentacije je izbrani ponudnik predmet ponudbe določno opredelil, naročnik pa ga izbral, in sicer vozilo Opel Astra ST 1.6 CDTI ENJOY.

Glede na navedeno, Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagateljeve navedbe o tem, da vozila, ki ga je ponudil izbrani ponudnik, naročnik pa izbral, ni mogoče definirati, niso utemeljene.

Ker vlagateljeve navedbe v zahtevku za revizijo niso bile izkazane, naročniku ni mogoče očitati kršitev zakonodaje in lastne razpisne dokumentacije, s tem, ko je ponudbo izbranega ponudnika označil kot popolno, zato je Državna revizijska komisija, upoštevaje prvo alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, zavrnila vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj uveljavlja povračilo stroškov, nastalih v postopku pravnega varstva. Ker z zahtevkom za revizijo ni uspel, povrnitev stroškov pa je odvisna od utemeljenosti zahtevka za revizijo, je Državna revizijska komisija, upoštevajoč tretji odstavek 70. člena ZPVPJN, njegovo zahtevo za povrnitev stroškov zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Naročnik je v sklepu št. 430-23/2015/46 z dne 9. 10. 2015 odločil, da mu mora vlagatelj povrniti stroške predrevizijskega postopka v višini 127,44 EUR.

Državna revizijska komisija je naročnikovo stroškovno zahtevo v skladu z ustaljeno prakso zavrnila, saj naročnik v predrevizijskem postopku odločitve ni sprejel kot stranka predrevizijskega postopka (prvi odstavek 3. člena ZPVPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, 5. 11. 2015


predsednica senata
Tadeja Pušnar, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
- Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik in partnerji o.p., d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana
- Avtotehna Vis d.o.o., Celovška cesta 228, 1000 Ljubljana


Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran