EN

018-206/2015 Občina Renče - Vogrsko

Številka: 018-206/2015-4
Datum sprejema: 22. 10. 2015

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Gregorja Šebenika, kot predsednika senata, ter Nine Velkavrh in mag. Mateje Škabar, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Izvajanje prevozov učencev v Občini Renče - Vogrsko v šolskem letu 2015/2016« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba AVRIGO d.o.o., Kidričeva ulica 20, Nova Gorica (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Občina Renče - Vogrsko, Bukovica 43, Volčja Draga (v nadaljevanju: naročnik), dne 22.10.2015

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o predmetnem naročilu dne 04.08.2015 objavil na Portalu javnih naročil, pod številko objave NMV 4811/2015. Naročnik je dne 26.08.2015 z Obvestilom o izbiri št. 43003-8/2015-20 vse tri sodelujoče ponudnike obvestil, da je javno naročilo oddal v izvedbo ponudniku Prevozništvo Milan Rijavec s.p., Vogrsko 3, Volčja Draga (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz obrazložitve je razvidno, da je ponudba izbranega ponudnika popolna in (ob upoštevanju edinega merila najnižja cena) najugodnejša.

Zoper navedeno odločitev je vlagatelj dne 03.09.2015 pravočasno vložil zahtevek za revizijo. Predlaga, da se da se odločitev o oddaji javnega naročila razveljavi, zahteva pa tudi povračilo stroškov pravnega varstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Navaja, da Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2) v 41. členu določa, da naročnik odda naročilo potem, ko preveri, ali je ponudba, ki je bila ocenjena kot najugodnejša, popolna. Ker naročnik te zakonske dolžnosti ni opravil in ker obrazložitev ne vsebuje vsebinskih razlogov, vlagatelj pravilnosti izbire ne more preveriti in je zato njegova pravica do pravnega varstva okrnjena. Poleg tega obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika ni podpisal župan, k odločitvi pa tudi ni predloženo pooblastilo. Vlagatelj zatrjuje, da izbrani ponudnik ni izpolnil referenčnih zahtev, saj je predložil dve referenci, ki ju je opravil za istega referenčnega naročnika. Naročnik ni določil višine in trajanja opravljene referenčne storitve, zato si razpisne dokumentacije ni mogoče razlagati na način, da je bilo dovoljeno predložiti več referenc od istega referenčnega naročnika. Ker naročnik ni določil dolžine referenčnega obdobja, se lahko dve ali več referenc, ki so bile opravljene za istega naročnika, upoštevajo le kot ena referenca. Drugačna razlaga naročnikovih razpisnih pogojev ni mogoča, saj bi privedla do absurdne situacije, v kateri bi (na primer) prevoznik le dva tedna zapored izvajal linijski prevoz, pa bi imel dve referenci. Vlagatelj še navaja, da je naročnik zahteval predložitev licence za prevoz potnikov v notranjem prometu, izbrani ponudnik pa je predložil licenco za prevoz potnikov v mednarodnem prometu. Za prevoz potnikov v notranjem prometu se nedvomno zahteva licenca, torej posebno dovoljenje, izbrani ponudnik pa je v ponudbi na dveh mestih navedel, da licence ne potrebuje. Ne glede na dejstvo, da izbrani ponudnik opravlja prevoze za naročnika, bi moral naročnik vseeno preveriti, ali izpolnjuje zahteve iz razpisne dokumentacije. Licenca namreč ni trajna in jo je potrebno obnavljati. Ker v točki 31.1 razpisne dokumentacije jasno navedeno, da mora imeti ponudnik veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti in predložiti ustrezno licenco, izbrani ponudnik pa je v ponudbi navedel, da posebnega dovoljenja ne potrebuje, je njegova ponudba nepravilna in bi morala biti izločena. Vlagatelj v zvezi s tem še navaja, da naročnik tudi sicer ne bi smel zahtevati licenc, saj gre za dokazila iz uradnih evidenc, ki bi jih moral pri nosilcih javnih pooblastil (pri Obrtni zbornici Slovenije oziroma pri Gospodarski zbornici Slovenije) pridobiti sam. Vlagatelj na koncu še navaja, da bi moral naročnik ob dejstvu, da izvaja dejavnost na področju transporta, upoštevati Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/06 s spremembami; v nadaljevanju: ZJNVETPS).

Izbrani ponudnik se je z vlogo, z dne 10.09.2015, vloženo na podlagi drugega odstavka 27. člena ZPVPJN, izjasnil o revizijskih navedbah vlagatelja. Zatrjuje, da je ponudil obe zahtevani referenci, s čimer je izpolnil referenčno zahtevo. V razpisni dokumentaciji je navedeno, da sta zahtevani dve referenčni potrdili, kar pa ne pomeni, da morata biti referenčni potrdili od dveh različnih naročnikov. Že iz vrednosti pogodb je razvidno, da gre za dve referenčni storitvi, oziroma za prevoze učencev v šolskem letu 2013/2014 in šolskem letu 2014/2015. Izbrani ponudnik še navaja, da ima uradno registrirano dejavnost za medkrajevni ali drug cestni promet, kamor sodi tudi obratovanje šolskih in delavskih avtobusnih linij. Veljavno ima tudi Licenco Skupnosti, ki jo je dne 30.12.2012 izdala Obrtna zbornica Slovenije in velja do 30.12.2017. Ker z navedeno licenco lahko opravlja prevoze v notranjem in mednarodnem prometu, je njegova ponudba pravilna in popolna.

Naročnik je dne 21.09.2015 sprejel sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil in (posledično) zavrnil tudi zahtevo za povrnitev stroškov. Navaja, da je iz izpodbijane odločitve razvidno, da je izbrani ponudnik ponudil najnižjo cena (ki je bila edino merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika) in oddal popolno ponudbo. Naročnik pojasnjuje, da v postopku oddaje naročila male vrednosti, najprej razvrsti pravočasne ponudbe in nato preveri, ali je ponudba, ki je bila najugodnejša, popolna. Da je ravnal v skladu z zakonom in preveril popolnost ponudbe izbranega ponudnika, izhaja iz Poročila o pregledu in oceni ponudb št. 43003-8/2015-16, z dne 26.08.2015, ter iz Priloge 2, ki je priložena k temu poročilu. Naročnik pojasnjuje, da je obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika podpisala direktorica občinske uprave. V skladu s 17. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS št. 80/1999 s spremembami) ter 49. in 67. členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/1993 s spremembami), o upravnih zadevah iz občinske pristojnost odloča občinska uprava, s tem pa je dana tudi pristojnost direktorju občinske uprave, da odloča o vseh upravnih zadevah na prvi stopnji. Naročnik še navaja, da je bilo vlagatelju pravno varstvo zagotovljeno v skladu z zakonom, poleg tega mu je bil omogočen vpogled v ponudbo izbranega ponudnika in v vso dokumentacijo naročnika. Vlagatelj se je tako lahko seznanil z vsemi dokumenti, med drugim tudi s Poročilom o pregledu in oceni ponudb ter s Prilogo 2, ki je priložena k temu poročilu (dokument št. 43003-8/2015 -16, z dne 26.08.2015). Naročnik zavrača tudi očitke, ki se nanašajo na reference. Zatrjuje, da je izbrani ponudnik predložil dve referenčni potrdili, eno za prevoze učencev v šolskem letu 2013/2014, drugo pa za prevoze učencev v šolskem letu 2014/2015. Ker se obe referenčni potrdili nanašata na storitev prevozov učencev, je izbrani ponudnik izpolnil zahtevo iz razpisne dokumentacije. Naročnik namreč v razpisni dokumentaciji ni izključil možnosti, da lahko ponudnik uveljavlja referenčna posla, ki sta bila opravljena za istega naročnika. Ker predstavlja predmet razpisa opravljanje prevozov učencev v šolskem letu 2015/2016, in ker je izbrani ponudnik izkazal dve referenci o izvajanju prevozov učencev v dveh šolskih letih, ima ustrezno znanje in izkušnje za izvedbo javnega naročila. Naročnik še navaja, da se skladno z 19. členom Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/2006 s spremembami; v nadaljevanju: ZPCP-2), pravica za opravljanje dejavnosti cestnega prevoza potnikov v cestnem prometu pridobi z licenco. V prvem odstavku 32. a člena ZPCP-2 je določeno, da se pravica za opravljanje dejavnosti cestnega prevoza potnikov ali blaga v mednarodnem cestnem prometu pridobi z licenco Skupnosti, ki jo izdajatelj licence izda v skladu z določbami Uredbe 1071/2009/ES, Uredbe 1072/2009/ES ter Uredbe 1073/2009/ES in tega zakona. Drugi odstavek 32. a člena istega zakona določa še, da licenca Skupnosti velja tudi za izvajanje prevozov v notranjem cestnem prometu. Pravilnik o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 67/2007) v drugem odstavku 23. člena določa, da se osebi, ki opravlja oziroma želi opravljati prevoze v mednarodnem in notranjem cestnem prometu, izda samo licenca Skupnosti in izvod licence Skupnosti. Ker je izbrani ponudnik predložil Overjeno kopijo licence Evropske Skupnosti št. 000553/001, z dne 30.11.2012 (ki velja od 30.12.2012 do 30.12.2017), je zadostil zahtevi iz razpisne dokumentacije. Naročnik še pojasnjuje, da ZPCP-2 za prevoz učencev ne predvideva pridobitve posebnega dovoljenja. Posebni linijski prevoz je namreč prevoz, ki se izvaja na posebni liniji in ne prevoz, za katerega bi se zahtevalo posebno dovoljenje. Zato je izbrani ponudnik pravilno potrdil (izjavil), da posebnega dovoljenja za opravljanje razpisanih storitev ne potrebuje. Naročnik tudi zatrjuje, da z zahtevo po predložitvi licence ponudnikom ni nastala nobena škodljiva posledica. Naročnik še navaja, da ima z vlagateljem sklenjeno veljavno pogodbo o izvajanju prevozov učencev v šolskem letu 2014/2015, z dne 02.09.2014. Iz navedene pogodbe izhaja, da naj bi prevoze opravljal vlagateljev podizvajalec, ki teh prevozov ne izvaja več. Ker vlagatelj v zvezi s tem ni izpolnil svojih obveznosti po 71. členu ZJN-2, ki mu jih zakon nalaga ob zamenjavi izvajalca, naročnik predlaga Državni revizijski komisiji, da začne s postopkom o prekršku. Naročnik še navaja, da prvi odstavek 7. člena ZJNVETPS določa, da se ta zakon uporablja za dejavnosti v zvezi z zagotavljanjem ali delovanjem omrežij, ki zagotavljajo izvajanje javne storitve na področju prevoza z železnico, avtomatiziranimi sistemi, tramvajem, trolejbusom, avtobusom ali žičnico. Navedena določba ga torej ne zavezuje k uporabi ZJNVETPS.

Naročnik je dne 24.09.2015, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in o predrevizijskem postopku.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V obravnavanem primeru vlagatelj zatrjuje, da obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila ne vsebuje vsebinskih razlogov, zato pravilnosti naročnikove odločitve ne more preveriti in je njegova pravica do pravnega varstva okrnjena. Navaja tudi, da odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika ni podpisal župan ter da k obvestilu ni predloženo pooblastilo. Vlagatelj pa zlasti zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna in nepopolna. Kot navaja vlagatelj, je ponudba izbranega ponudnika nepravilna in nepopolna zato, ker je predložil dve referenci, ki ju je opravil za istega naročnika, ter tudi iz razloga, ker ni predložil licence za prevoz potnikov v notranjem prometu. Vlagatelj tudi navaja, da naročnik licenc ne bi smel zahtevati od ponudnikov, pač pa bi jih moral pri nosilcih javnih pooblastil pridobiti sam, ter zatrjuje, da bi moral naročnik ob dejstvu, da izvaja dejavnost na področju transporta, upoštevati ZJNVETPS.

Državna revizijska komisija je najprej obravnavala očitek, ki se nanaša na obrazložitev izpodbijane odločitve.

V obravnavanem primeru naročnik razpisano storitev prevoza šolskih otrok vodi po postopku oddaje naročila male vrednosti. V skladu z drugim odstavkom 41. člena ZJN-2, naročnik v postopku oddaje naročila male vrednosti javno naročilo odda potem, ko najprej razvrsti pravočasne ponudbe glede na merila, ter nato preveri, ali je ponudba, ki je bila ocenjena kot najugodnejša, popolna. Iz obrazložitve izpodbijane odločitve je razvidno, da je izbrani ponudnik ponudil najnižjo ceno ter da je oddal popolno ponudbo. Vlagatelj se je z informacijo o tem, da je izbrani ponudnik ponudil najnižjo ceno (ki v obravnavanem primeru predstavlja edino merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika - XIII. točka Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe), seznanil že na javnem odpiranju ponudb. Kot izhaja iz Zapisnika o javnem odpiranju ponudb št. 43003-8/2015-11, z dne 13.08.2015, se je odpiranja ponudb udeležil tudi predstavnik vlagatelja, izročen pa mu je bil tudi izvod zapisnika. Da je naročnik preveril popolnost ponudbe izbranega ponudnika, je razvidno iz Poročila o pregledu in oceni ponudb št. 43003-8/2015-16, z dne 26.08.2015, ter iz Priloge 2, ki je priložena k poročilu. V oba dokumenta je bil vlagatelju omogočen vpogled. Poleg tega je vlagatelj vpogledal v celotno ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika, izročena pa mu je bila tudi fotokopija ponudbe. Ker se je vlagatelj tako lahko seznanil z vsemi podrobnostmi, ki so botrovale izbiri izbranega ponudnika, Državna revizijska komisija njegovim očitkom, da obrazložitev ne vsebuje vsebinskih razlogov, ter da pravilnosti naročnikove izbire ni mogel preveriti, ni mogla slediti.

Državna revizijska komisija se strinja z vlagateljem v tem, da izpodbijane odločitve ni podpisal župan. Ker pa iz odstopljene dokumentacije (točneje iz Sklepa o začetku postopka št. 43003-8/2015-6, z dne 20.07.2015, ki ga je podpisal župan) razvidno, da je za izvedbo predmetnega javnega naročila odgovorna (in pooblaščena) oseba V.G.J, torej oseba, ki je podpisala tudi odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika, vlagateljevemu očitku, da naveden dokument ni veljaven, ni mogla slediti.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju obravnavala očitka, ki se nanašata na nepravilnost in nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika. Najprej je obravnavala očitek, ki se nanaša na reference, potem pa še očitek, ki se nanaša na licenco.

Naročnik je referenčne zahteve navedel v 13. točki točke 31.4 (Tehnične in kadrovske sposobnosti) Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe, in sicer:

»Ponudnik je v zadnjih petih letih že izvajal storitve, ki so predmet javnega naročila. Ponudnik predloži potrdilo (2x). Iz opisa storitev mora biti razvidno, da ponudnik izpolnjuje referenčni pogoj - posebni linijski prevoz najmanj petkrat na teden.«

Naročnik je v razpisno dokumentacijo priložil dva referenčna obrazca - obrazec OBR-8 (Izjava o referencah) in obrazec OBR-8a (Potrdilo). V referenčni obrazec OBR-8 so morali ponudniki vpisati najmanj dve referenci »o opravljanju rednih prevozov šolskih otrok najmanj petkrat na teden«, pogodbenega partnerja, leto izvedene reference ter vrednost pogodbe. S podpisom obrazca so ponudniki potrdili, »da so v zadnjih petih letih že izvajali storitve, ki so predmet javnega naročila«.

Obrazec OBR-8a (Potrdilo) je moral podpisati naročnik referenčnih prevozov. Obrazec je moral biti izpolnjen s podatki o naročniku referenčne storitve ter izvajalcu, z opisom storitve, krajem opravljanja prevozov (in relacijo), s številom prevoženih kilometrov na dan na tej relaciji, ter z vrednostjo storitve in obdobjem, v katerem so se prevozi opravljali. S podpisom obrazca je referenčni naročnik potrdil vnaprej pripravljeno besedilo, »da se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca ter je v celoti upošteval zahteve iz pogodbe«.

Pregled vlagateljeve ponudbe pokaže (o čemer se je vlagatelj lahko prepričal pri vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika), da je v ponudbo predložil tri referenčne obrazce (en obrazec OBR-8, kamor je vpisal dve referenci, za vsako izmed njiju pa je predložil tudi potrdilo referenčnega naročnika - obrazec OBR-8a). V referenčne obrazce so vpisani vsi zahtevani podatki, obrazci so tudi podpisani in žigosani.

Med naročnikom in vlagateljem ni spora o tem, da je izbrani ponudnik z obema referencama izpolnil zahteve naročnika, ki se nanašajo na predmet (izbrani ponudnik je v okviru obeh referenčnih storitev opravljal redne prevoze šolskih otrok vsaj petkrat na teden) in obdobje (izbrani ponudnik je opravljal prevoze v šolskem letu 2013/2014 in 2014/2015). Ravno tako vlagatelj ne oporeka kvaliteti izvedenih referenčnih prevozov. Pač pa si naročnik in vlagatelj ne strinjata v tem, ali dve referenci, ki sta bili opravljeni za istega naročnika, zadoščata referenčni zahtevi. Vlagatelj zatrjuje, da iz razloga, ker naročnik referenčnih zahtev ni opredelil vrednostno, ter tudi ni določil trajanja opravljanja prevozov, ni bilo dovoljeno predložiti dveh referenc, ki sta bila opravljeni za istega referenčnega naročnika. Nasprotno, naročnik zatrjuje, da iz razpisne dokumentacija takšna omejitev ne izhaja, zato je ponudba izbranega ponudnika pravilna in popolna.

Ker naročnik ni prepovedal, da referenčne storitve ne smejo biti opravljene za istega referenčnega naročnika, se z vlagateljevim stališčem ni mogoče strinjati. Iz ponudbe izbranega ponudnika izhajata dve referenci, ki sta izpolnili vse naročnikove zahteve iz razpisne dokumentacije, zato je ponudba pravilna in popolna. Prva referenčno storitev je bila opravljena v šolskem letu 2013/2014 (oziroma v obdobju od 01.09.2013 do 30.06.2014), v okviru katere je izbrani ponudnik petkrat na teden izvajal redne prevoze šolskih otrok v pogodbeni vrednosti, ki znaša 69.705,00 EUR brez DDV. Izbrani ponudnik je (za istega) referenčnega naročnika petkrat tedensko opravljal prevoze šolskih otrok tudi v šolskem letu 2014/2015 (oziroma v obdobju od 01.09.2014 do 30.06.2015) v vrednosti 69.707,20 EUR brez DDV. Ker je izbrani ponudnik oba referenčna prevoza opravljal celo šolsko leto in v vrednosti, ki je primerljiva razpisani storitvi, je neupravičena tudi vlagateljeva bojazen, »da bi lahko naročnikove referenčne zahteve privedle do absurdne situacije, v kateri bi lahko prevoznik le dva tedna zapored izvajal linijski prevoz, in imel tako dve referenci«.

Naročnik je zahtevo, ki se nanaša na licenco, navedel v drugi alineji IV. točke Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe, in sicer:

»Za popolnost ponudbe mora ponudnik predložiti kopijo veljavne licence za opravljanje prevozov potnikov v notranjem prometu (priloga k OBR-3/3a)«.

Kot pravilno navaja tudi naročnik, se pravica za opravljanje dejavnosti cestnega prevoza potnikov v cestnem prometu, skladno s prvim odstavkom 19. člena ZPCP-2, pridobi z licenco. Licenca se, skladno z drugim odstavkom 19. člena ZPCP-2, pridobi za prevoz blaga in potnikov ter za avtotaksi prevoze. Prvi odstavek 32. a člena ZPCP-2 določa, da se pravica za opravljanje dejavnosti cestnega prevoza potnikov ali blaga v mednarodnem cestnem prometu pridobi z licenco Skupnosti, ki jo izdajatelj licence izda v skladu z določbami Uredbe 1071/2009/ES, Uredbe 1072/2009/ES ter Uredbe 1073/2009/ES in tega zakona. Skladno z drugim odstavkom 32. a člena ZPCP-2, licenca Skupnosti velja tudi za izvajanje prevozov v notranjem cestnem prometu. Pravilnik o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 67/2007) v drugem odstavku 23. člena določa, da se osebi, ki opravlja oziroma želi opravljati prevoze v mednarodnem in notranjem cestnem prometu, izda samo licenca Skupnosti in izvod licence Skupnosti.

Državna revizijska komisija se strinja z naročnikom tudi v tem, da ZPCP-2 za prevoz učencev ne predvideva pridobitve posebnega dovoljenja. Posebni linijski prevoz je prevoz, ki se izvaja na posebni liniji in ne prevoz, za katerega bi se zahtevalo posebno dovoljenje. Zato je izbrani ponudnik z Izjavo, z dne 13.08.2015, pravilno potrdil (izjavil), da posebnega dovoljenja za opravljanje razpisanih storitev ne potrebuje.

Pregled ponudbe izbranega ponudnika pokaže, da je predložil overjeno kopijo licence Skupnosti št. 000553/001, z dne 30.11.2012, ki velja od 30.12.2012 do 30.12.2017. Ker z navedeno licenco lahko opravlja tudi prevoze potnikov v notranjem prometu, Državna revizijska komisija vlagateljevim očitkom, da bi moral izbrani ponudnik predložiti (še) licenco za prevoz potnikov v notranjem prometu ter posebno dovoljenje za opravljanje razpisanih storitev, ni mogla slediti. Med vlagateljem in naročnikom pa tudi ni spora o tem (kar potrjuje tudi predložena ponudba), da ima izbrani ponudnik registrirano dejavnost za medkrajevni ali drug cestni promet, kamor sodijo tudi redni prevozi šolskih otrok.

Preostala dva vlagateljeva očitka (vlagatelj očita naročniku, da gre pri licencah za dokazila iz uradnih evidenc, ki bi jih moral pridobiti naročnik sam, ter tudi zatrjuje, da bi moral naročnik, ob upoštevanju razpisane storitve, uporabiti ZJNVETPS) se nanašata na razpisno dokumentacijo, zato ju Državna revizijska komisija ni obravnavala. Vlagatelj se je bil z razpisno dokumentacijo seznanjen že z dnem objave javnega naročila na Portala javnih naročil., vsekakor pa pred potekom roka za oddajo ponudb. Navedeno pomeni, da bi moral vlagatelj, zahtevek za revizijo zoper domnevno sporna določila razpisne dokumentacije, vložiti že pred potekom roka za predložitev ponudb. Ker tega ni storil (ter tudi ni dokazal, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom), obravnava teh revizijskih navedb, skladno z določili četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, ni dopustna.

Državna revizijska komisija še pripominja, da o zatrjevanih (domnevnih) prekrških lahko odloča v postopkih na podlagi Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/2003 s spremembami; v nadaljevanju ZP-1), ne pa v revizijskem postopku postopka oddaje javnega naročila. Postopek o prekršku vodi in o njem odloča pooblaščena uradna oseba Državne revizijske komisije (drugi odstavek 108. člena ZJN-2). Glede na navedeno bo Državna revizijska komisija v ločenem postopku, na podlagi ZP-1 proučila, ali so podani pogoji za začetek postopka o prekršku.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.
Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval tudi povračilo stroškov. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljenega, tretji odstavek 70. člena ZPVPJN pa povrnitev potrebnih stroškov veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je bilo potrebno zavrniti tudi zahtevo vlagatelja za povračilo stroškov.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, dne 22.10. 2015


predsednik senata:
mag. Gregor Šebenik
član Državne revizijske komisijeVročiti:

- Avrigo d.o.o., Kidričeva ulica 20, Nova Gorica
- Občina Renče - Vogrsko, Bukovica 43, Volčja Draga
- Prevozništvo Milan Rijavec s.p., Vogrsko 3, Volčja Draga
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana


Vložiti:

- v spis zadeve, tu

Natisni stran