Na vsebino
EN

018-209/2015 Občina Dol pri Ljubljani

Številka: 018-209/2015-6
Datum sprejema: 8. 10. 2015

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 31. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spr.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Tadeje Pušnar kot predsednice senata, mag. Gregorja Šebenika kot člana senata in mag. Mateje Škabar kot članice senata v postopku pravnega varstva pri oddaji naročila za »vzdrževanje in urejanje javne razsvetljave na območju občine Dol pri Ljubljani za obdobje od 1. 8. 2015 do 31. 7. 2016« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj EIS Skočaj, d. o. o., Preserje pri Radomljah, Gajeva ulica 58, Radomlje (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, Dol pri Ljubljani (v nadaljevanju: naročnik), 8. 10. 2015

odločila:

Zahtevek za revizijo se zavrže.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje naročila male vrednosti (objava 9. 7. 2015 na portalu javnih naročil, pod št. objave NMV4183/2015) z dokumentom »Obvestilo« št. 360-0003/2015-17 z dne 14. 8. 2015 ponudnike obvestil, da je izbral ponudbo ponudnika Miso, d. o. o., Besnica 54, Ljubljana za vrednost 35.141,73 eurov z DDV. Naročnik je v pravni pouk v zvezi z višino takse (druga alinea iz tretje povedi iz prvega odstavka 79. člena Zakona o javnem naročanju, Uradni list RS, št. 128/2006 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2) najprej zapisal, koliko znaša njen razpon (podatki iz prve povedi iz drugega odstavka 71. člena ZPVPJN), k temu pa je še dopisal besedilo »tj. 500,00 evrov«.

Vlagatelj je zoper odločitev o oddaji naročila male vrednosti vložil zahtevek za revizijo z dne 26. 8. 2015 in mu predložil dokazilo o plačilu takse v višini 500 eurov. Naročnik je zahtevek za revizijo zavrnil s sklepom št. 360-0003/2015-23 z dne 22. 9. 2015 (prva alinea prvega odstavka 28. člena ZPVPJN) in ga skupaj z dokumentacijo posredoval v nadaljnjo obravnavo Državni revizijski komisiji (prvi odstavek 29. člena ZPVPJN).

Državna revizijska komisija je ob predhodnem preizkusu zahtevka za revizijo (prvi odstavek 31. člena ZPVPJN) v skladu z ustaljeno prakso v primeru napačnih ali pomanjkljivih pravnih poukov (npr. zadevi št. 018-242/2012 in 018-304/2012) s pozivom št. 018-209/2015-3 z dne 28. 9. 2015 vlagatelja skladno s prvo alineo iz četrtega odstavka 72. člena ZPVPJN pozvala, da v treh delovnih dneh od prejema tega poziva doplača takso v višini 202,83 eurov, saj je ugotovila, da naročnik v dokumentu »Obvestilo« št. 360-0003/2015-17 z dne 14. 8. 2015 ni pravilno upošteval prve povedi iz četrtega odstavka 71. člena ZPVPJN v povezavi s prvo povedjo iz drugega odstavka 71. člena ZPVPJN in drugo alineo iz tretje povedi iz prvega odstavka 79. člena ZJN-2, da taksa v višini dveh odstotkov od vrednosti izbrane ponudbe z DDV znaša (zaokroženo na dve decimalki) 702,83 eurov. Državna revizijska komisija je v tem pozivu vlagatelja opozorila, da bo v primeru opustitve doplačila takse zavrgla zahtevek za revizijo. Ta poziv je bil vlagatelju vročen 30. 9. 2015 (razvidno iz podpisane povratnice).

Upoštevajoč pravila o štetju rokov iz petega odstavka 1. člena ZPVPJN in drugega odstavka 111. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 s sprem.) v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN se je rok za doplačilo takse iztekel 5. 10. 2015. Do poteka tega roka taksa ni bila doplačana, v kar se je Državna revizijska komisija 8. 10. 2015 prepričala z vpogledom v evidenco plačanih taks pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (spletna aplikacija UJPnet). Državna revizijska komisija dodaja, da je vlagatelj sicer ni morebiti obvestil o doplačilu takse s predložitvijo potrdila o takem doplačilu. Državna revizijska komisija zato ugotavlja, da niso izpolnjeni vsi pogoji iz prvega odstavka 31. člena ZPVPJN, da bi zahtevek za revizijo sprejela v obravnavo po drugem odstavku 31. člena ZPVPJN, zato ga je (upoštevajoč tretji in četrti odstavek 31. člena ZPVPJN) zavrgla.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 8. 10. 2015

Predsednica senata:
Tadeja Pušnar, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani,
- EIS Skočaj, d. o. o., Preserje pri Radomljah, Gajeva ulica 58, 1235 Radomlje,
- Miso, d. o. o., Besnica 54, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v arhiv, tu.

Natisni stran