EN

018-200/2015 Občina Zavrč

Številka: 018-200/2015-7
Datum sprejema: 29. 9. 2015

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Gregorja Šebenika, kot predsednika senata, ter Nine Velkavrh in mag. Mateje Škabar, kot članic senata, v postopku odločanja o zakonitosti postopka oddaje javnega naročila »SANACIJA PLAZU NA LOKALNI CESTI GORIČAK-MEJA RH LC 483051, ID 999564« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj INDRAST, d. o. o., Lackova cesta 35, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Zavrč, Goričak 6, Zavrč (v nadaljevanju: naročnik), dne 29. 9. 2015

odločila:

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 9. 9. 2015 se zavrne.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 14. 8. 2015 sprejel sklep o začetku postopka oddaje naročila za sanacijo plazu na lokalni cesti Goričak – Meja RH LC 483051, ID 999564 (v nadaljevanju: naročilo male vrednosti), obvestilo o naročilu za oddajo predmetnega naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti pa je bilo dne 21. 8. 2015 (s številko objave NMV5212/2015) objavljeno na Portalu javnih naročil.

Naročnik je dne 1. 9. 2015 sprejel Obvestilo o oddaji javnega naročila, številka 430-00003/2015-026 (v nadaljevanju: obvestilo o oddaji naročila), iz katerega med drugim izhaja, da se v postopku oddaje zadevnega naročila male vrednosti izbere ponudnik »CESTNO PODJETJE PTUJ D.D.« čigar ponudbo je naročnik izbral kot najugodnejšo (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Obvestilo o oddaji naročila je vlagatelj prejel dne 2. 9. 2015, dne 9. 9. 2015 pa je na pošto priporočeno oddal Zahtevek za revizijo z dne 9. 9. 2015, skupaj s prilogo (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo). V zahtevku za revizijo vlagatelj predlaga, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo v celoti ugodi in v celoti razveljavi obvestilo o oddaji naročila. Vlagatelj obenem zahteva tudi, da mu naročnik povrne »stroške v zvezi s postopkom revizije«.

V obrazložitvi zahtevka za revizijo vlagatelj zatrjuje, da je naročnik »kršil določila ZJN-2 in je neupravičeno in nezakonito izločil vlagateljevo ponudbo kot nepopolno«, saj je »pri postavki 54 236 v popisu del, ki je del razpisne dokumentacije«, […] »zahteval zgolj izvedbo kamnito betonskega zidu, pri posameznih postavkah iz popisa del pa je naročnik izrecno zahteval dobavo in izvedbo oz. izdelavo (kot npr. postavka 43 115, ipd.), iz česar sledi, da pri sporni postavki naročnik dobave materiala z dostavo ni zahteval«. »Da je temu tako«, po stališču vlagatelja »priča tudi dejstvo, da je naročnik povabil vlagatelja na pogajanja«. Po stališču vlagatelja bi naročnik v primeru, če je menil, da je njegova ponudba neobičajno nizka, moral ravnati v skladu z 49. členom ZJN-2, naročnik pa tega ni storil v skladu z določbo 49. člena ZJN-2, v posledici česar je kršil tudi omenjeno določbo.

Izbrani ponudnik je dne 11. 9. 2015 na pošto priporočeno oddal vlogo številka 09/MH-2015, z dne 11. 9. 2015 (v nadaljevanju: izjasnitev o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo). V omenjeni vlogi izbrani ponudnik meni, da vlagatelj »namensko ni upošteval dobave in prevoza materiala, da bi na ta način lahko z nerealno nizko ceno za enoto mere pridobil delo«, v »fazi izvedbe javnega naročila pa bi od naročnika zahteval dobavo materiala za predmetno pozicijo«. Izbrani ponudnik ob tem dodaja, da je v postopku oddaje tega naročila male vrednosti »sodelovalo več ponudnikov, ki so« postavko 54 236 popisa del (ponudbenega predračuna) »razumeli tako, da je potrebno v enoti mere upoštevati tudi material«. Izbrani ponudnik še opozarja, da se v razpisni dokumentaciji nahajajo tudi »Tehnično poročilo in vsi potrebni vzdolžni ter prečni prerezi, iz katerih se je jasno dalo razbrati, kaj je potrebno izvesti in dobaviti za izvedbo predmetne pozicije«.

Naročnik je dne 17. 9. 2015 sprejel sklep številka 430-3/2015-037, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen zavrnil, zavrnil pa je tudi zahtevo vlagatelja po povračilu stroškov (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo). V obrazložitvi zadevne odločitve naročnik zatrjuje, da je iz postavke 54 236 popisa del (ponudbenega predračuna) razvidno, da »morajo ponudniki ponuditi ceno na enoto mere za kompletno izvedbo kamnito betonskega zidu na eno lice iz magmatskih kamenin«, enako pa je to razvidno iz »tehničnega poročila, vzdolžnih in prečnih prerezov«. Naročnik meni, da »je vlagatelj namenoma v predmetni poziciji ovrednotil samo delo in ne dobave in odvoza materiala, saj bi s tem dosegel nizko vrednost ponudbe«. Naročnik v nadaljevanju izpostavlja, da je običajno, da »se pri gradbenih delih zahteva tudi dobava gradbenega materiala, ki ga zagotovi izvajalec«, sklicuje pa se tudi na »92. posebno gradbeno uzanco iz leta 1977«.

Naročnik je z dopisom z dne 18. 9. 2015, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 21. 9. 2015, odstopil dokumentacijo postopka oddaje in dokumentacijo predrevizijskega postopka v zvezi s postopkom oddaje tega naročila male vrednosti v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po proučitvi vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje in na predrevizijski postopek postopka oddaje zadevnega naročila male vrednosti, proučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika, pa tudi po proučitvi predlaganih in izvedenih dokazov v predmetnem postopku je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, skladno z 39. in 70. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je v postopku oddaje zadevnega naročila male vrednosti naročnik prejel štiri pravočasne ponudbe. Omenjeni podatek potrjuje pregled prispelih ponudb, Zapisnik o javnem odpiranju ponudb, številka 430-3/2015-011, z dne 31. 8. 2015 (v nadaljevanju: zapisnik o odpiranju ponudb), obvestilo o oddaji naročila in nekateri drugi dokumenti dokumentacije postopka oddaje tega naročila male vrednosti.

Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da je bila vlagateljeva ponudba, sodeč (zgolj) po podatkih o vrednosti ponudb, kot izhajajo zapisnika o odpiranju ponudb (to je pred izvedbo pogajanj), upoštevaje merilo najnižja cena (točka I.8 obvestila o naročilu male vrednosti) oziroma upoštevaje merilo najnižja končna cena ponudbenega predračuna (točka IX. naslova 2.3 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe), uvrščena na prvo mesto. Vendar pa iz obvestila o oddaji naročila izhaja, da »je naročnik izločil ponudbo« vlagatelja, ker ta »ni popolna, v delu, ki nanaša na tehnične specifikacije. Ponudnik v ponudbi ni ponudil dobave in dostave materiala (kamen in beton), za postavko 54 236 (Izvedba kamnito betonskega zidu na eno lice iz magatskih kamenin)« (zadnji odstavek na drugi strani, vsebinsko enako pa tudi prvi odstavek na tretji strani).

V zahtevku za revizijo vlagatelj zatrjuje, da je naročnik »kršil določila ZJN-2 in je neupravičeno in nezakonito izločil vlagateljevo ponudbo kot nepopolno« (drugi odstavek na strani 5), saj je »pri postavki 54 236 v popisu del, ki je del razpisne dokumentacije«, […] »zahteval zgolj izvedbo kamnito betonskega zidu, pri posameznih postavkah iz popisa del pa je naročnik izrecno zahteval dobavo in izvedbo oz. izdelavo (kot npr. postavka 43 115, ipd.), iz česar sledi, da pri sporni postavki naročnik dobave materiala z dostavo ni zahteval« (tretji odstavek na strani 5). »Da je temu tako«, po stališču vlagatelja »priča tudi dejstvo, da je naročnik povabil vlagatelja na pogajanja« (četrti odstavek na strani 5).

Ob upoštevanju navedenega je Državna revizijska komisija vpogledala v Povabilo in razpisno dokumentacijo, številka 430-0003/2015-004/001, z dne 24. 8. 2015, za oddajo zadevnega naročila male vrednosti (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija). Pri tem je ugotovila, da je naročnik v njej med drugim gospodarske subjekte povabil, da predložijo ponudbo »na ta javni razpis v skladu z Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe« (drugi odstavek Povabila k oddaji ponudbe). Podrobnejši opis predmeta naročila in druge tehnične zahteve naročnika so določene v tehničnih specifikacijah, popisu del in razpisni dokumentaciji (tretji odstavek točke II. naslova 2.1 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe). Za popolnost ponudbe so morali ponudniki (v ponudbi) med drugim predložiti tudi ponudbeni predračun – obrazec OBR-3, naročnik pa je določil, da bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje in predložili vsa ustrezna dokazila (točka V. naslova 2.2 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe). Ponudniki so morali predračun predložiti na predpisanih obrazcih naročnika brez dodatnih pogojev, pripisi in dodatni pogoji ponudnika pa se ne upoštevajo (točka VIII. naslova 2.2.4 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe).

V »postavki 54 236 v popisu del, ki je del razpisne dokumentacije«, je naročnik zapisal:
»Izvedba kamnito betonskega zidu na eno lice iz magmatskih kamenin-. Razmerje kamen-beton 60%-40%(C 16/20)(rege obdelane)
75x7,2+100'x2=740m3« (v nadaljevanju: postavka 54 236).

Iz dopisa številka 413-3/2015-020, z dne 31. 8. 2015, ki se nahaja v dokumentaciji postopka oddaje zadevnega naročila male vrednosti (v nadaljevanju: dopis številka 413-3/2015-020), izhaja, da je naročnik z njim vlagatelja obvestil, da je pri »preverbi predračuna pri postavki "54 236 Izvedba kamnito betonskega zidu na eno lice iz magmatskih kamenin- razmerje kamen-beton 60%-40% (C 16/20)"« ugotovil »večje odstopanje od ostalih ponudb«. V zadevnem dopisu je naročnik vlagatelja v posledici prosil, da komisiji na pogajanjih preda obrazložitev, ali je »v tej postavki zaje[l] tudi dobavo materiala(kamen in beton), dostavo materiala(kamen in beton), vgraditev materiala(kamen in beton) in izvedbo kamnito betonskega zidu«. Vsebinsko primerljivo dejstvo izhaja tudi iz Zapisnika o pregledu in ocenjevanju ponudb, številka 430-3/2015-016, z dne 31. 8. 2015, ki se prav tako nahaja v odstopljeni dokumentaciji postopka oddaje zadevnega naročila male vrednosti.

Kot izhaja iz Zapisnika o izvedenem pogajanju, številka 430-3/2015-024, z dne 1. 9. 2015 (v nadaljevanju: zapisnik o pogajanjih), je vlagatelj na pogajanjih izjavil, da »v postavki 54 236 (izvedba kamnito betonskega zidu) ni zajeta dobava materiala (kamen, beton) in dostava materiala«. Vlagatelj je pri tem izjavil, da je »v postavki 54 236 (izvedbo kamnito betonskega zidu)« […] »dodatni strošek za dobavo in dostavo materiala 20 €/m³ kar skupaj dodatno znaša 14.800 €. Skupaj vrednost postavke 54 236 dobava, dostava, vgraditev materiala in izvedba kamnito betonskega zidu je 45 €/m³ kar skupaj znaša 33.300 €«. Vsebinsko enako dejstvo izhaja tudi iz Nadaljevanja zapisnika o pregledu in ocenjevanju ponudb, številka 430-3/2015-016-01, z dne 1. 9. 2015, ki se nahaja v odstopljeni dokumentaciji postopka oddaje zadevnega naročila male vrednosti.

V posledici predstavljenih dejstev Državna revizijska komisija zaključuje, da v postavki 54 236 popisa del (ponudbenega predračuna) svoje ponudbe vlagatelj ni ponudil ne dobave materiala (kamen, beton) in ne dostave materiala. Ker vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da je naročnik »pri postavki 54 236 v popisu del, ki je del razpisne dokumentacije«, […] »zahteval zgolj izvedbo kamnito betonskega zidu,« ne pa »dobave materiala z dostavo« (tretji odstavek na strani 5), je Državna revizijska komisija v nadaljevanju pristopila k odločanju o tem, ali je naročnik v zadevni postavki popisa del zahteval tudi »dobav[o] materiala z dostavo« ali ne.

V navezavi na zatrjevanje vlagatelja, da je naročnik »pri posameznih postavkah iz popisa del« […] »izrecno zahteval dobavo in izvedbo oz. izdelavo«, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v nekaterih v postavkah sicer izrecno zahteval dobavo (materiala), vendar je v teh postavkah praviloma uporabil besedno zvezo »dobava in izdelava«, ne pa besede »izvedba« ali besedne zveze »dobava in izvedba«. Iz Tehničnega poročila »za sanacijo plazu pod cesto, odvodnja in ureditve poškodb na cesti LC 483 051 Goričak-meja RH v Zavrču«, januar 2015, je tako v točki T.2 razvidno, da izvedba kamnito betonskega zidu vključuje beton in kamne, saj določa, da se kamnito betonski zid izvede »na cca 10-20cm sloj betona C 16/20«, pri čemer morajo biti kamni čisti (kamnita »zložba se izvede iz zmrzlinsko odpornega kamna (tonalit) v razmerju 40% beton C 16/20, 60% kamen«). Pri tem je pritrditi naročniku, da je običajno, da »se pri gradbenih delih zahteva tudi dobava gradbenega materiala, ki ga zagotovi izvajalec« (zadnji odstavek na tretji strani odločitve o zahtevku za revizijo). Ob upoštevanju
- predstavljenih dejstev
- dejstva, da pojem izvêsti pomeni »napraviti, da kaj zamišljenega, danega postane stvarnost, dejstvo« (na primer »izvesti gradbena dela«; glej Slovar slovenskega knjižnega jezika – izdala Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, založila DZS, d. d., natisnila Tiskarna Mladinska knjiga, Ljubljana 1997)
- dejstva, da naročnik ne v popisih del ne v razpisni dokumentaciji ni nikjer zapisal, da bo material za izvedbo del v postavki 54 236 prispeval sam,
je pojem »izvedba« v postavki 54 236 popisa del (ponudbenega predračuna) razumeti na način, da je moral ponudnik v njej ponuditi tako dobavo in dostavo materiala kot storitev izvedbe gradbenih in morebitnih drugih potrebnih del (ter stroške, povezane s tem). Takšna razlaga je ob upoštevanju predstavljenih dejstev edina logična in razumna. Praviloma ni zaključiti, da bo naročnik, ki je občina, v navezavi na postavko 54 236, katera predstavlja kamnito betonski zid na eno lice iz magmatskih kamenin, material (kamen in beton) prispeval sam. Na predstavljeni zaključek v ničemer ne vpliva dejstvo, da je naročnik pri vsebini posameznih postavk popisa del (ponudbenega predračuna) uporabil izraza oziroma besedni zvezi »dobava in izdelava« in »izvedba«. Bistvo namreč ni v tem, katera izraza oziroma kateri besedni zvezi je v navezavi na posamezne postavke uporabil naročnik, pač pa je bistvena vsebina uporabljenih izrazov oziroma besednih zvez v kontekstu, v katerem je zapisana. Ta pa je v kontekstu, v katerem je v popisih del (ponudbenem predračunu) zapisana, takšna, kot je bilo to ugotovljeno že doslej, torej takšna, da je pojem »izvedba« v postavki 54 236 razumeti na način, da mora ponudnik v zadevni postavki v predračunu ponuditi tako dobavo in dostavo materiala kot storitev izvedbe gradbenih in morebitnih drugih potrebnih del (ter stroške, povezane s tem).

Dejstvo, da je vsebina postavke 54 236 popisa del (ponudbenega predračuna) dovolj jasna v smislu, da morajo ponudniki v njej vključiti tako dobavo in dostavo materiala kot storitev izvedbe gradbenih in morebitnih drugih potrebnih del (ter stroške, povezane s tem), prepričljivo potrjuje tudi dejstvo, da so jo vsi ostali ponudniki očitno razumeli na predstavljeni (ustrezen) način. Cena ponudnika, ki je v postavki 54 236 popisa del (ponudbenega predračuna) najbližje ceni, kakršno je v omenjeni postavki svoje ponudbe ponudil vlagatelj, je namreč skoraj 2,7-krat višja od vlagateljeve cene te postavke. Državna revizijska komisija omenjenega dejstva (v nasprotju s stališčem vlagatelja) ne ocenjuje za »pavšaln[o] ugotovitev« ali za »pavšaln[o] ugotovitev naročnika« (zadnji odstavek na strani 7 zahtevka za revizijo). Zaključek, da so ostali ponudniki v postavki 54 236 popisa del (ponudbenega predračuna) ponudili tudi dobavo in dostavo materiala, v bistvu (vsaj posredno) potrjuje tudi podatek, po katerem je vlagatelj na pogajanjih izjavil, da je »v postavki 54 236« […] »dodatni strošek za dobavo in dostavo materiala 20 €/m³ kar skupaj dodatno znaša 14.800 €«. Ob upoštevanju doslej navedenega in ob upoštevanju dejstva, da je malo verjetno, da bi trije ponudniki v isti postavki »ponudili le neobičajno visok strošek izvedbe«, Državna revizijska komisija zatrjevanje vlagatelja, da »so drugi ponudniki pri postavki 54 236 ponudili le neobičajno visok strošek izvedbe, ne pa tudi strošek dobave materiala z dostavo«, ocenjuje za neprepričljivo, predvsem pa nedokazano (zadnji odstavek na strani 7 zahtevka za revizijo). Nenazadnje že iz izjasnitve o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo (po vsebini) izhaja, da je izbrani ponudnik v postavki 54 236 popisa del (ponudbenega predračuna) ponudil tudi dobavo in dostavo materiala.

Glede na doslej navedeno ni slediti zatrjevanju vlagatelja (tretji odstavek na strani 5 zahtevka za revizijo), da »pri sporni postavki naročnik dobave materiala z dostavo ni zahteval«, niti zatrjevanju vlagatelja, da je »ovrednotil vse postavke tako, kot je naročnik zahteval«, niti zatrjevanju vlagatelja, da bi »ravnal v nasprotju z zahtevami iz razpisne dokumentacije, v kolikor bi sledil stališču naročnika iz citiranega obvestila o oddaji naročila in bi pri postavki 54 236 zajel tudi strošek dobave in dostave materiala«. Iz razlogov, pojasnjenih doslej, ni slediti niti vsebinsko primerljivim zatrjevanjem vlagatelja, zapisanim v prvem odstavku na strani 8 zahtevka za revizijo.

V posledici vseh predstavljenih dejstev in zaključkov Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo ni uspel dokazati, da je naročnik s tem, ko je ugotovil, da vlagateljeva ponudba »ni popolna, v delu, ki« se »nanaša na tehnične specifikacije« (saj vlagatelj v njej ni »ponudil dobave in dostave materiala (kamen in beton), za postavko 54 236«) in jo je izločil iz postopka oddaje zadevnega naročila male vrednosti (1. naslov V. točke na drugi strani obvestila o oddaji naročila), kršil katero od določb lastne razpisne dokumentacije oziroma katero od določb Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 in sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2). Ker v postopku oddaje javnega naročila ponudnik ne sme spreminjati ali dopolnjevati cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti ponudbe in ponudbe v okviru meril, niti tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila v smislu zamenjave prvotno ponujenega predmeta naročanja z novim predmetom naročanja, naročnik pri oddaji zadevnega naročila male vrednosti ni kršil niti 78. člena ZJN-2 s tem, ker od vlagatelja ni zahteval, da ponudbo v ustreznem roku dopolni ali spremeni v delu, v katerem ni popolna. Vlagatelju ob tem tako ni slediti v njegovem sklepu, ki ga je napravil v zahtevku za revizijo in po katerem je »dokazal, da so vsi razlogi, na katerih naj bi temeljila naročnikova odločitev, neustrezni in neprimerni« (četrti odstavek na strani 7).

Na navedeni zaključek v ničemer ne vpliva stališče vlagatelja (četrti odstavek na strani 5 zahtevka za revizijo), po katerem o tem, da je njegova ponudba popolna, »priča tudi dejstvo, da je naročnik povabil vlagatelja na pogajanja«. Naročnik je sicer vlagatelja res povabil na pogajanja, vendar pa je v dopisu številka 413-3/2015-020 jasno zapisal zahtevo, da strokovni komisiji naročnika »pred[a] na pogajanjih obrazložitev ali« je »v tej postavki zaje[l] tudi dobavo materiala(kamen in beton), dostavo materiala(kamen in beton), vgraditev materiala(kamen in beton) in izvedbo kamnito betonskega zidu«. Iz citiranega besedila torej (ne glede na dejstvo, da je bil vlagatelj povabljen na pogajanja) jasno izhaja, da naročnik vlagateljeve ponudbe ni štel za popolno. Predstavljeni zaključek zgolj dodatno potrjuje vsebina uradnega zaznamka na dokumentu številka 430-1/2015-015, ki po vsebini predstavlja vabilo vlagatelju na pogajanja, in se glasi: »1. 9. 2015 ob 7,15 uri - telefonsko opozorila ponudnika, da so pogajanja in da je na pogajanjih potrebno podati obrazložitev cene«. Naročnik je v tretjem odstavku točke III. naslova 2.1 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe sicer res zapisal, da se bodo na pogajanja »povabili ponudniki, katerih ponudbe bodo izpolnjevale vse pogoje in zahteve iz razpisne dokumentacije«, vendar pa dejstvo, da je naročnik na pogajanja kljub temu povabil vlagatelja, katerega ponudba ne izpolnjuje zahtev razpisne dokumentacije, ob upoštevanju določb ZJN-2 ne povzroči konvalidacije nepopolne ponudbe v popolno. Povabilo vlagatelju na pogajanja tako lahko pomeni le kršitev razpisne dokumentacije postopka oddaje tega naročila male vrednosti, ki na dejanski in pravni položaj vlagatelja v postopku oddaje predmetnega postopka oddaje naročila male vrednosti v ničemer ne vpliva.

Na doslej zapisano v ničemer ne vpliva niti zatrjevanje vlagatelja (zadnji odstavek na strani 5 zahtevka za revizijo), po katerem »na pogajanjih ni spremenil svoje ponudbe in ni povečal svoje prvotne ponudbene cene, temveč je na pogajanjih na zahtevo naročnika po obrazložitvi le ovrednotil strošek dobave in dostave materiala«. Neodvisno od odgovora na vprašanje, ali je vlagatelj na pogajanjih spremenil svojo ponudbo oziroma ponudbeno ceno ali ne, je namreč ključno, da v postavki 54 236 popisa del (ponudbenega predračuna) svoje (prvotne) ponudbe ni ponudil dobave in dostave materiala (vključno s stroški, povezanimi s tem), kot je bilo v zadevni postavki (upoštevaje njeno vsebino – pojem »izvedba«) to zahtevano.

Iz razlogov, ki so bili predstavljeni že doslej, na dosedanje zaključke Državne revizijske komisije v ničemer ne vpliva niti zatrjevanje vlagatelja (zadnji odstavek na strani 5 zahtevka za revizijo), da »je sklicevanje naročnika na 28. člen ZJN-2« […] »povsem napačno«.

V navezavi na zatrjevanje vlagatelja (prvi odstavek na strani 6 zahtevka za revizijo), da »bi naročnik, v kolikor je menil, da je vlagateljeva ponudba neobičajno nizka«, […] »moral ravnati v skladu z 49. členom ZJN-2«, zadostuje že ugotovitev, da »iz zahteve po obrazložitvi cene postavke 54 236, št. 413-3/2015-_ z dne 31. 8. 2015« (v nasprotju s stališčem vlagatelja) po vsebini ni razumeti, da je naročnik v njej »menil, da je vlagateljeva ponudba neobičajno nizka«. Ob tem ne gre prezreti niti dejstva, da je Državna revizijska komisija na primer že v svoji odločitvi številka 018-215/2014-4, z dne 18. 9. 2014, zapisala, da zatrjevanje takratnega vlagatelja »o nizki vrednosti dveh postavk (od osmih) ponudbene cene« […] »z institutom neobičajne nizke ponudbe nima neposredne povezave. Osrednji namen instituta namreč ni neposredno v višini cene oziroma v višini cen zgolj nekaterih postavk znotraj skupne cene, pač pa v vprašanju, ali je možno konkretno javno naročilo izvesti za ponujeno ceno«. Vsebinsko povsem primerljivo stališče (s to razliko, ki pa ni bistvena, da gre v tokratnem primeru za eno, ne pa za dve postavki) velja tudi v tokratnem primeru. V posledici ni slediti vlagatelju v njegovem sklepu, da je naročnik »[g]lede na navedeno« […] »kršil 49. člen ZJN-2« (tretji odstavek na strani 6 zahtevka za revizijo), niti v njegovem zatrjevanju, da »je naročnik v svojem e-sporočilu vlagatelju z dne 31. 8. 2015« navedel »dvom o neobičajno nizki ponudbi« (četrti odstavek na strani 6 zahtevka za revizijo). V omenjenem elektronskem sporočilu je namreč naročnik zapisal, da vlagatelju v prilogi pošilja »zahtevo po obrazložitvi postavke 54 236«, ni pa izrazil »dvom[a] o neobičajno nizki ponudbi«.

Predstavljeni zaključki veljajo neodvisno od odgovora na vprašanje, ali drži trditev izbranega ponudnika, da po »gradbenih uzancah vsebujejo pozicije nabavo, prevoz in vgradnjo materiala, v kolikor ni drugače zapisano« (četrti odstavek izjasnitve o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo), pa tudi neodvisno od odgovora na vprašanje, ali je naročnikovo sklicevanje na »92. posebno gradbeno uzanco iz leta 1977« ustrezno (prvi odstavek na četrti strani odločitve o zahtevku za revizijo).

Državna revizijska komisija ob tem še dodaja, da izbrani ponudnik z ničemer ni ustrezno dokazal svojega mnenja, da vlagatelj »namensko ni upošteval dobave in prevoza materiala, da bi na ta način lahko z nerealno nizko ceno za enoto mere pridobil delo« (tretji odstavek izjasnitve o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo), v »fazi izvedbe javnega naročila pa bi od naročnika zahteval dobavo materiala za predmetno pozicijo« (peti odstavek izjasnitve o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo). V odločitvi o zahtevku za revizijo naročnik prav tako ni dokazal svojega mnenja, da »je vlagatelj namenoma v predmetni poziciji ovrednotil samo delo in ne dobave in odvoza materiala, saj bi s tem dosegel nizko vrednost ponudbe« (drugi odstavek na četrti strani).

Upoštevaje vse doslej navedeno je Državna revizijska komisija na podlagi prve alinee prvega odstavka 39. člena ZPVPJN vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo zahteva tudi, da mu naročnik povrne »stroške v zvezi s postopkom revizije«.

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (pravno relevantni del prve povedi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN).

Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel ne v predrevizijskem postopku ne v revizijskem postopku, je Državna revizijska komisija njegovo zahtevo za povrnitev stroškov na podlagi 70. člena ZPVPJN zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 29. 9. 2015


Predsednik senata
mag. Gregor Šebenik,
član Državne revizijske komisije


Vročiti:
– Občina Zavrč, Goričak 6, 2283 Zavrč
– INDRAST, d. o. o., Lackova cesta 35, 2000 Maribor
– CESTNO PODJETJE PTUJ, d. d., Zagrebška cesta 49A, 2250 Ptuj
– Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

Vložiti:
– v spis zadeve, tu

Natisni stran