EN

018-181/2015 Biotehniški izobraževalni center Ljubljana

Številka: 018-181/2015-7
Datum sprejema: 23. 9. 2015

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 20., 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Mateje Škabar, kot predsednice senata, ter Tadeje Pušnar in Nine Velkavrh, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Ureditev centra odličnosti za izobraževanje in usposabljanje v Ljubljani - Oprema - AV oprema - ponovitev« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba TSE d.o.o., Tržaška cesta 126, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Avbreht, Zajc in partnerji o.p. d.o.o., Šestova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Ižanska cesta 10, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 23.09.2015

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne kot neutemeljena.

3. Predlog naročnika za izdajo sklepa, s katerim se kljub vloženemu zahtevku za revizijo dovoli sklenitev pogodbe, se zavrže.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o predmetnem naročilu dne 17.07.2015 objavil na Portalu javnih naročil, pod številko objave NMV 4413/2015. Naročnik je z Obvestilom o izidu javnega naročila št. 3/2015, z dne 12.08.2015, vse sodelujoče ponudnike obvestil, da je javno naročilo oddal v izvedbo skupnima ponudnikoma - družbama ZIR d.o.o., Litostrojska cesta 44e, Ljubljana in EIS d.o.o., Mrakova cesta 16, Vrhnika. (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). V obrazložitvi je navedel, da je bila (ob upoštevanju edinega merila najnižja cena) najugodnejša popolna ponudba izbranega ponudnika. Za vlagateljevo ponudbo, ki se je uvrstila na drugo mesto, je naročnik navedel, da po njegovem mnenju ne omogoča zvezdaste oblike povezave avdio matričnega sistema ter zato ni jasno, na kakšen način bo zagotovil zanesljivost delovanja sistema in način povezave med posameznimi komponentami sistema. Ker pa vlagateljeva ponudba ni bila najugodnejša, ga naročnik v zvezi s tem ni pozval k pojasnilu. Preostali dve ponudbi sta bili (kot neprimerni in nepopolni) izločeni, ker ponujena oprema ni ustrezala zahtevam naročnika.

Zoper navedeno odločitev je vlagatelj dne 20.08.2015 pravočasno vložil zahtevek za revizijo. Predlaga, da se odločitev o oddaji javnega naročila razveljavi, zahteva pa tudi povračilo stroškov pravnega varstva, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika neprimerna in nepopolna in bi morala biti izločena. Navaja, da naročnik v 6. postavki točke A (Scenska razsvetljava v dvorani) popisa del naroča kable z oznako: XLR DMX kabli 3 m. Iz opisa je razvidno, da gre za 3 m dolge DMX kable, ki imajo XLR priključke. Vlagatelj navaja, da naročnik v 10. postavki iste točke naroča DMX kabel 10 m. Ob navedenim ni dvoma, da je naročnik v 6. postavki točke A (poleg kablov) zahteval še XLR priključek. Glede na to, da je oznaka XLR zapisana ob specifikaciji kabla, gre za kabel, ki ima XLR priključek. Vlagatelj navaja, da je pri vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika ugotovil, da je v 6. postavki ponudil »Tasker C283« ter predložil 49. stran kataloga. Iz kataloške slike je razvidno, da gre za nezaključen kabel brez kakršnih koli priključkov. Iz opisa produkta je razviden angleški tekst: »Highly recommendable for DMX Led protocol, extra flexible and Extremely soft, studied for application with XLR connectors and more…« (Zelo priporočljiv za DMX Led protokol, posebno prožen in izjemno mehak, preverjen za namestitev XLR priključkov in več…). Navedeno pa potrjuje, da oznaka XLR pomeni XLR priključke, s katerimi bi moral biti kabel zaključen, in da je ponujen produkt zgolj kabel brez priključkov, saj se priključki nanj lahko šele aplicirajo. Vlagatelj dalje navaja, da naročnik v 16. postavki točke C (Avdio oprema) popisa del naroča kondenzatorski mikrofon z namiznim podstavkom z naslednjimi tehničnimi zahtevami: Labodji vrat (400 mm), Cardoidna karakteristika, Frekvenčni razpon: 50 Hz - 18 kHz, Občutljivost: - 40 dB +/- 3 dB at 1 KHz (0dB = 1 V/Pa), Maksimalni SPL 125 dB 1 % THD, S/N 64 dB(A), GSM RF Filter, XLR priključek. Vlagatelj je pri vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika ugotovil, da v tej postavki ponuja mikrofon Clockaudio C34. Predložil je tudi list s tehničnimi specifikacijami, ki ga je izdal Cie-Group. Ta družba je prodajalec opreme in ne njen proizvajalec, kot je bilo zahtevano v 7. poglavju razpisne dokumentacije. Iz navedenega razloga je ponudba izbranega ponudnika najmanj formalno nepopolna. Prav tako ponujen artikel ne ustreza dvema zahtevama iz razpisne dokumentacije. Ponujen mikrofon Clockaudio C34 ne izpolnjuje zahteve po XLR priključku, saj iz prospekta izhaja, da ima »Open Ended 2 core + screen cable passing trough M10 x 1 Thread with shake proof washer and nut«. Navedeno pomeni, da ne ponuja XLR priključka, ampak odprti zaključek z navojem M10 in kablom, ki teče skozenj. S strani izbranega ponudnika predložene tehnične specifikacije pa prav tako ne morejo prikazovati pravilnih podatkov. Podatki, ki se nanašajo na priključke za model C34 so namreč v nasprotju sami s seboj. Iz podatkov je razvidno, da ima Open Ended Type dva možna izhoda: 5 - polni XLR izhod in navoj M10, kar je nezdružljivo (navedeno lahko potrdi tudi izvedenec tehnične stroke). Dejstvo je namreč, da se navedba Open Ended Type nanaša na odprt, nezaključen tip, ki nima priključka. Že sami navedbi, da gre za Open Ended Type ter za priključek na koncu takšnega nezaključenega dela, sta v medsebojnem nasprotju. Priključek XLR ima tako lahko le model C34E, ki pa je drug produkt, pri čemer ju tudi proizvajalec obravnava ločeno. Vlagateljevo stališče potrjuje tudi predstavnik podjetja Cie-Group Ltd, ki je v odgovor na zastavljeno vprašanje poslal tabelo z vsemi modeli družine mikrofonov. Vlagatelj ob tem izrecno opozarja, da gre za različne modele mikrofonov in ne za različne opcije znotraj enega modela. Za ponujen model C34 je navedeno, da ima izključno Open END M10 Thread, kar pomeni, da gre za navoj M10 in nezaključen priključek. Poleg tega iz tehnične dokumentacije tudi izhaja, da izbrani ponudnik za ponujeni mikrofon ne ponuja namiznega podstavka, ki ga je zahteval naročnik. Izbrani ponudnik ponuja izključno mikrofon Clockaudio C34, kar pomeni, da tega mikrofona ni mogoče postaviti, kot je to zahtevala razpisna dokumentacija.

Izbrani ponudnik se je z vlogo, z dne 26.08.2015, vloženo na podlagi drugega odstavka 27. člena ZPVPJN, izjasnil o revizijskih navedbah vlagatelja. Navaja, da naročnik v 6. postavki točke A ni navedel, da bi moral biti ponujen tudi priključek. To ne izhaja iz nobenega dela citirane postavke, zato so vlagateljeve trditve neutemeljene. Dejstvo je, da se priključki XLR, ki jih omogoča ponujeni kabel, izvedejo v okviru montaže, pri čemer ti priključki niso nameščeni že na samem kablu. Glede na to, da ponuja kabel, ki ima zahtevane tehnične karakteristike, ter ponuja tudi vsa potrebna montažna dela, je vlagateljev očitek brezpredmeten. Ključno je tudi dejstvo, da je z izjavo potrdil, da vsa ponujena oprema in vse storitve v celoti ustrezajo zahtevanim opisom. Izbrani ponudnik še navaja, da je prospektni material dobavitelja Cie-Group, ki je predložen v ponudbi, za razliko od prospektnega materiala proizvajalca Clockavdio, vezan na ponujen model, tip oz. verzijo, zato posledično omogoča hitrejši in lažji pregled tehničnih karakteristik ponujenega mikrofona, pri čemer pa so tehnične karakteristike v obeh prospektih enake. Zato je nerelevantno, da izdajatelj prospektnega materiala ni proizvajalec, saj je na spletni strani mogoče preveriti pravilnost vseh tehničnih podatkov (Dokazilo št.1). Prav tako je ključno, da iz predloženega prospektnega materiala izhaja navedba proizvajalca mikrofona in serija (C3), model (C34) pa je naveden v ponudbenem predračunu. Ponujen mikrofon bo dobavljen in zmontiran po specifikacijah in zahtevah naročnika (to custom build artikel). Iz podatkov v ponudbi in iz javno dostopnih podatkov je torej razvidno, da ponujen kondenzatorski mikrofon z namiznim podstavkom ustreza vsem zahtevam. Ključno je, da je mikrofon C34 narejen po želji kupca in omogoča različno dolžino priključnega kabla in različne tipe priključkov (XLR, Mini XLR, PPA-RF). Iz slike mikrofona in tehničnega opisa (pritrditev z matico M10 in nezaključen kabel - Dokazilo št. 2) je razvidno, da se mora mikrofon pritrditi na podstavek, zato je logično, da je del mikrofona tudi podstavek in se kot takšen komplet naroči pri dobavitelju, vključno z dolžino kabla in tipom priključka. Iz predloženega prospektnega materiala je razvidno, da ponujen mikrofon dopušča XLR in odprti priklop, kar pomeni, da omogoča zahtevan XLR priključek, pri čemer se ta ne izključuje z Open end type sistemom, kar je razvidno iz izvedbe montaže. Izbrani ponudnik navaja, da lahko navedeno tudi prezentira in s tem prikaže sicer zelo enostaven način priklopa. Iz priložene tehnične specifikacije je namreč razvidno, da je ponujeni mikrofon mogoče priključiti na različne načine, bodisi preko XLR priključka ali direktno z uporabo terminalnega (screew down) priključka. Ker je v postavki 1 točke C (Avdio oprema) ponudil točno tak tip avdio procesne enote, kot jo je zahteval naročnik (Biamp Tesira Forte AVB AI), na katero je mogoče priključiti do 12 x Mic/Line vhodov, je jasno, da mora imeti ponujeni mikrofon ustrezen priključek (Dokazilo št. 3). Iz predložene tehnične dokumentacije je razvidno, da vsebuje ponujena avdio procesna enota ustrezne avdio vhode, na katere je mogoče priključiti do 12 balansiranih vhodov za sprejem mikrofonskih ali linijskih avdio signalov preko screew-down priključkov. Omenjeni priključki namreč omogočajo povezavo 3 žilnega avdio kabla, ki je sestavni del mikrofona, direktno na Biamp Tesira Forte avdio sistem, ali pa preko 3-plinskega XLR priključka, ki je nameščen na kablu mikrofona. Izbrani ponudnik v ta namen prilaga fotografije priklopov mikrofona, ki jih omogoča ponujeni tip in poudarja, da se ta priklop izvede ob montaži (Dokazilo št. 4). Izbrani ponudnik nadalje pojasnjuje, da niti pri proizvajalcu niti pri dobavitelju ne obstaja prospektni material, ki bi prikazoval mikrofon in podstavek s hkratno navedbo tehničnih karakteristik. Paleta različnih serij, tipov oziroma variacij mikrofonov je namreč tako velika, da se noben izmed njiju ni odločil za takšen princip priprave prospektnega materiala. Ker je v ponudbo predložil prospektni material za mikrofon in ker gre pri podstavku za minorni del mikrofona, ki ga je v okviru montaže dolžan dostaviti in zmontirati skupaj z mikrofonom, je jasno, da bo dobavljen tudi podstavek. K temu se je zavezal s podpisom izjave, s katero jamči, da vsa ponujena oprema in vse storitve v celoti ustrezajo zahtevam naročnika. Ker je kondenzatorski mikrofon z namiznim podstavkom v predračunu naveden kot en artikel, je izbrani ponudnik s tem, ko je predložil prospektni material za mikrofon, ki ga je dolžan tudi namestiti na podstavek, zahtevo izpolnil. Naročnik pa za podstavek tudi sicer ni podal nikakršnih tehničnih zahtev.

Naročnik je dne 04.09.2015 sprejel sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo in zahtevo za povrnitev stroškov zavrnil. Navaja, da se glede očitka, ki se nanaša na 6. postavko točke A, strinja z vsemi navedbami izbranega ponudnika. Naročnik povzema navedbe izbranega ponudnika in navaja, da je edino primerno in racionalno ter skladno s splošno sprejeto prakso, da se priključki namestijo na kable po izvedeni napeljavi kablov. Tak pristop zagotavlja, da so izvrtine velike samo toliko, kot znaša premer kabla in ne kolikor znaša premer priključka, ki je občutno večji. Ob takem pristopu se lahko kabli napeljejo tudi po podometnih ceveh, česar ni mogoče izvesti s kablom, ki ima nameščen priključek. Priključek namreč ni gibljiv kot kabel. Naročnik ugotavlja tudi, da pri sporni postavki ni izrecno zapisal, da morajo biti kabli zaključeni z XRL priključki, nejasna določila pa je potrebno interpretirati v korist ponudnika, oziroma je potrebno v tem segmentu razpisno dokumentacijo interpretirati na način, da je bil zahtevan kabel, ki podpira XLR priključek, kar je izbrani ponudnik tudi ponudil. Tudi sicer bi vlagatelj, v kolikor bi sporno zahtevo razumel na način, kot ga je navedel v 10. postavki točke A, ponudil samo kabel DMX brez priključkov XLR, pa je pri obeh postavkah (6 in 10) ponudil enak artikel. Naročnik pritrjuje izbranemu ponudniku tudi v delu, ki se nanaša na predloženo tehnično dokumentacijo prodajalca (in ne proizvajalca) in zatrjuje, da gre v tem delu za nebistveno pomanjkljivost ponudbe. Tudi glede očitkov, ki se nanašajo na ponujen mikrofon, se naročnik strinja z vsemi navedbami izbranega ponudnika ter jih povzema. Naročnik citira izjavo proizvajalca Clockaudio in pojasnjuje, da je iz nje razvidno, da je pri proizvajalcu mogoče naročiti mikrofon proizvajalca Clockaudio z oznako C34 (ki ga je ponudil izbrani ponudnik) tudi v obliki posebnega naročila. V tem primeru je mikrofon opremljen z daljšim kablom, ki je zaključen z XLR priključkom. Prav tako je iz izjave razvidno, da je pri proizvajalcu Clockaudio mogoče naročiti in dobaviti mikrofon z oznako C34, ki ga je ponudil izbrani ponudnik, tudi v obliki posebnega naročila, in da je v takem primeru opremljen z namiznim podstavkom, pri čemer podstavek nima druge kataloške številke. Naročnik še zatrjuje, da tudi sicer za podstavek mikrofona ni postavil tehničnih zahtev in tudi ni zahteval navedbe modela.

Naročnik je dne 09.09.2015, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in o predrevizijskem postopku.

Naročnik je z vlogo z dne 11.09.2015, zaprosil Državno revizijsko komisijo, da mu kljub vloženemu zahtevku za revizijo dovoli sklenitev pogodbe. Pojasnjuje, da je predmetno javno naročilo del celotnega projekta »Ureditev centra odličnosti za izobraževanje in usposabljanje v Ljubljani«, ki je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Navaja, da je predmetno javno naročilo ponovitev prejšnjega neuspelega postopka, v katerem je zahtevek za revizijo vložil isti vlagatelj. Naročnik je zahtevku za revizijo ugodil, zaradi česar je prišlo do velikega zamika pri izvedbi. Objektu manjka samo še oprema, ki je predmet tega javnega naročila. Naročnik dalje navaja, da se je s pogodbo, ki jo je sklenil z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, dne 30.01.2014 zavezal, da bo projekt zaključen do 15.09.2015. Ker ta rok (zaradi vloženega zahtevka za revizijo) ni več dosegljiv, je naročnik zaprosil za podaljšanje roka. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport mu je rok podaljšalo do 30.10.2015. Naročnik še navaja, da mu z zadržanjem postopka lahko nastane velika škoda, saj obstaja nevarnost, da bo moral, če se projekt ne zaključi pravočasno, vrniti celotna sredstva v višini 1.500.000,00 EUR. Naročnik ob tem opozarja tudi na nabavne roke razpisane opreme, ki trajajo vsaj pet tednov.

Vlagatelj se je z vlogo, z dne 14.09.2015, izjasnil o navedbah naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo. Zatrjuje, da iz opisa artikla v 6. postavki točke A izhaja, da mora biti kabel zaključen z XLR priključkom. Temu pritrjuje celo naročnik, saj navaja, da je potrebno kable ob montaži zaključiti z XLR priključkom. Vlagatelj navaja, da se do tega, na kakšen način se bo vršila montaža na terenu, ni opredeljeval. Z vidika popolnosti ponudbe izbranega ponudnika je nepomembno, ali se kabli zaključijo ob montaži, saj naročnik v zvezi s tem ni podal zahtev. Neutemeljene so tudi navedbe naročnika o tem, da so XLR priključki vključeni v postavki 12, saj ta postavka predstavlja samo storitev montaže, postavka 6 pa opredeljuje blago, ki se ga naroča in ga je potrebno zmontirati. Prav tako so neutemeljeni očitki o nepopolnosti vlagateljeve ponudbe. Ne glede na to, da je vlagatelj ponudil kable z XLR priključki tako v postavki, kjer so bili zahtevani, kot tudi v postavki, v kateri niso bili zahtevani, je potrebno ugotoviti kvečjemu, da je v 10. postavki ponujeno še več kot je bilo zahtevano. Tudi izbrani ponudnik v 9. postavki točke A, v kateri je naročnik zahteval XLR priključno dozo, ni ponudil zgolj doze, ampak takšno dozo, ki ima XLR priključek znotraj nje. V kolikor bi bilo mogoče razpisno dokumentacijo razumeti na način, kot jo interpretirata naročnik in izbrani ponudnik, izbrani ponudnik tudi v okviru 9. postavke ne bi ponudil priključka v dozi, pač pa bi ga upošteval v postavki montaža. Poleg tega je izbrani ponudnik znotraj posameznih postavk izrecno ponudil tudi kose, ki se nanašajo na montažo (npr. stropni nosilec v okviru postavke 19 v točki B). Vlagatelj dalje navaja, da naročnik zgolj pavšalno zavrača očitke, ki se nanašajo na nepredloženo dokumentacijo proizvajalca. Vlagatelj opozarja, da je pri vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika in naročnikovo dokumentacijo izrecno zahteval vpogled v vso dokumentacijo, tudi v dokumentacijo v zvezi s presojo ponudbe izbranega ponudnika. Pri naročniku ni bilo dokumentirano, da bi karkoli preverjal na spletni strani proizvajalca, zato je naročnik to preverjanje izvedel kasneje, po vloženem zahtevku za revizijo. To pa je prepozno, zato se naročnik ne more sklicevati na to, da je štel to pomanjkljivost za nebistveno že v času sprejema izpodbijane odločitve. Vlagatelj se tudi ne strinja z naročnikom v tem, da naj bi mikrofon C34 omogočal različne izvedbe. Model C34 namreč predstavlja enoznačno oznako enega modela z določenimi karakteristikami. Če bi izbrani ponudnik ponudil drugačno izvedbo, bi moral navesti tudi drugo oznako. Vlagatelj še navaja, da med njim in izbranim ponudnikom ni sporno, da je slednji ponudil mikrofon z nezaključenim kablom, torej kablom brez XLR priključka. Tega ne more spremeniti niti dopis proizvajalca Clockaudio (tudi ta dokument je bil pridobljen šele po vloženem zahtevku za revizijo), iz katerega je razvidna možnost dobave po posebnem naročilu. S strani izbranega ponudnika takšna posebna izvedba ni bila ponujena. Izbrani ponudnik je v svoji vlogi navedel, da mikrofon, ki ga ponuja, sicer omogoča XLR priključek, hkrati pa je iz obrazložitve sklepa naročnika mogoče razbrati, da je tudi izbrani ponudnik navedel, da takšnega priključka ni ponudil, saj je predvidel neposredno priključitev na avdio procesno enoto (vendar ne z XLR priključkom, kot je to zahteval naročnik). Vlagatelj še navaja, da so naročnikove navedbe o tem, da ne obstaja enotna prospektna dokumentacija za mikrofon in podstavek brezpredmetna, saj ni potrebno, da bi bili mikrofoni prikazani skupaj s podstavki. Pomembno pa je, da tudi naročnik in izbrani ponudnik pritrjujeta vlagatelju v tem, da je mogoče mikrofon dobaviti z različnimi podstavki ter da so podstavki ločeni artikli, ki so morali biti ponujeni. Naročnik in izbrani ponudnik prihajata v zvezi s tem v nasprotje sama s seboj. Po eni strani trdita, da je mogoče mikrofon dobaviti z različnimi podstavki, po drugi pa zatrjujeta, da sta mikrofon in podstavek enoten artikel, oziroma da je podstavek del mikrofona. Ni pa mogoče naročnikovega opisa razumeti na način, da ni bila zahtevana navedba modela podstavka. Naročnik je zahteval navedbo vseh ponujenih artiklov in tehnično dokumentacijo zanje. V kolikor bi kateri od ponudnikov ponudil enoten produkt - to je mikrofon s podstavkom, ki se prodaja kot en artikel z enotno oznako, bi bilo zahtevi naročnika zadoščeno že z navedbo tega artikla. Vlagatelj na koncu še zatrjuje, da se ugotovljenih napak s podpisano izjavo o tem, da ponudba ustreza vsem zahtevam iz razpisne dokumentacije, ne da sanirati.

Vlagatelj se je z vlogo, z dne 15.09.2015, opredelil do naročnikovega predloga za izdajo sklepa, s katerim se mu kljub vloženemu zahtevku za revizijo dovoli sklenitev pogodbe. Vlagatelj zatrjuje, da je predlog nesklepčen, saj se naročnik v njem sklicuje izključno na ekonomski interes, pri čemer ne navaja, zakaj naj bi bil javni interes močnejši od škodljivih posledic ugoditve predlogu. Vlagatelj navaja, da bi naročnik lahko tudi sam pospešil postopek, pa tega ni storil. Kljub temu, da je o zahtevku za revizijo odločil že 04.09.2015, pa je Državni revizijski komisiji dokumentacijo odstopil šele 08.09.2015. Vlagatelj še opozarja, da je bil rok za oddajo ponudb dne 04.08.2015, iz vzorca pogodbe pa izhaja, da je rok dobave dne 25.08.2015. Navedeno pomeni, da je naročnik pričakoval dobavo v dveh tednih, pod predpostavko, da bo odločitev o oddaji sprejel v istem dnevu, ko je prejel ponudbe. Na takšen dobavni rok pa so pristali vsi ponudniki, ki so oddali ponudbo.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V obravnavanem primeru je med strankama spor v tem, ali je ponudba izbranega ponudnika primerna in (posledično) popolna v smislu 16. in 20. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2. Vlagatelj očita naročniku, da je ponudba izbranega ponudnika neprimerna (in nepopolna) iz treh razlogov. Ponudba izbranega ponudnika naj bi bila neprimerna zato, ker v 6. postavki točke A popisa del za kable ni ponudil zahtevanih XLR priključkov ter iz razloga, ker v 16. postavki točke C popisa del za mikrofon ni izpolnil zahteve po XLR priključku ter ni ponudil zahtevanega podstavka. Vlagatelj poleg tega tudi očita naročniku, da je ponudba izbranega ponudnika vsaj formalno nepopolna iz razloga, ker za ponujen mikrofon ni predložil proizvajalčevega prospekta, pač pa prospekt prodajalca.

Neprimerna ponudba je v skladu z 20. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 tista, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila, in zato ne izpolnjuje vseh naročnikovih zahtev, ki so določene v razpisni dokumentaciji. Neprimerna ponudba glede na definicijo iz 16. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2 ni popolna, nepopolne ponudbe pa mora naročnik v skladu s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2 izločiti iz postopka. V primeru torej, kadar ponudnik ne ponudi predmeta naročila s takimi lastnostmi, kot jih naročnik zahteva v razpisni dokumentaciji, njegove ponudbe ni mogoče označiti kot primerne in posledično popolne, naročnik pa jo mora izločiti iz postopka oddaje javnega naročila.

Naročnik predmet javnega naročila oziroma pogoje, vezane na vsebino javnega naročila, opredeli s tehničnimi specifikacijami, ki morajo biti oblikovane v skladu s 37. členom ZJN-2. Naročnik mora tehnične specifikacije oziroma lastnosti predmeta javnega naročila, ki naj bi izražale njegova pričakovanja glede namena, ki ga želi doseči z izvedbo javnega naročila, opredeliti v razpisni dokumentaciji, način in obseg opisa predmeta javnega naročila pa je odvisen od lastnosti in kompleksnosti samega predmeta. Ponudnik mora v ponudbi dokazati, da ponuja blago z zahtevanimi tehničnimi lastnostmi, naročnik pa mora v razpisni dokumentaciji določiti način izkazovanja tehnične ustreznosti ponujenega blaga (npr. z opisom tehničnih lastnosti, predložitvijo skic, prospektov, izjav in druge tehnične dokumentacije itd.).

V obravnavanem primeru predstavlja predmet javnega naročila dobavo (in montažo) avdio video opreme in scenske razsvetljave. Tehnične specifikacije predmeta javnega naročila je naročnik navedel v popisu del, ki v obravnavanem primeru predstavlja tudi ponudbeni predračun. Naročnik je razpisano opremo, skupaj z montažo, razdelil na 8 točk (A – Scenska razsvetljava v dvorani, B – Video in krmilna oprema, C – Audio oprema, D – AV oprema predavalnice, E – Informacijski sistem, F – Vizualna oprema restavracije, G – Videonadzor objekta in H – Montaža, programiranje, PZI, PDI in izobraževanje), znotraj katerih je v okviru posameznih postavk navedel razpisano opremo in storitve ter postavil strokovne zahteve. V popisu del so torej navedene strokovne zahteve (tehnične specifikacije), ki se nanašajo na vsako posamezno postavko razpisane opreme in storitev. Naročnik je v popis del/ponudbenem predračunu vpisal tudi enote ter količine, ponudniki pa so ga morali izpolniti še z nazivom in tipom ponujenega artikla ter s cenami na enoto (brez DDV) in skupnimi cenami (brez DDV). Naročnik je v razpisno dokumentacijo predložil Obrazec P-2 (Prijava), ki so ga morali ponudniki izpolniti s podatki o udeležencih in kontaktno osebo, z registrskimi podatki, s podatki o tem, ali nastopajo s podizvajalci, ter z informacijami o osebah, ki bodo izvedle implementacijo ponujenega avdio - matričnega priklopnika in digitalno - video priklopnika. V okviru navedenega obrazca so ponudniki s podpisom izjave med drugim (pod kazensko in materialno odgovornostjo) potrdili, »da so predložili prospektno dokumentacijo proizvajalca ponujenih artiklov in na njej ustrezno in jasno označili ponujene artikle z zaporedno številko artikla v naročnikovem popisu in navedbo točne oznake ponujenega modela artikla«.

Državna revizijska komisija je najprej preverila vlagateljev očitek, ki se nanaša na 6. postavko točke A (Scenska razsvetljava v dvorani) popisa del. Naročnik je za razpisane kable v tej postavki popisa del postavil naslednje zahteve:

»XLR DMX kabli 3 m«

Državna revizijska komisija je pregledala tudi vsa vprašanja potencialnih ponudnikov (in naročnikove odgovore nanje), ki so bila v zvezi s predmetnim javnim naročilom objavljena na Portalu javnih naročil, in ugotovila, da se nobeno izmed njih ne nanaša na sporno postavko.

Pregled ponudbe izbranega ponudnika pokaže (o čemer med strankama v tem postopku ni spora), da je v tej postavki ponudil DMX kabel z nazivom in tipom Tasker C283. Med vlagateljem in naročnikom prav tako ni spora o tem, da je izbrani ponudnik za ponujen kabel predložil tudi prospektno dokumentacijo proizvajalca, v kateri je ponujen artikel označil tako z zaporedno številko, ki se ujema s popisom del (A.6), v njej pa je jasno označil tudi tip ponujenega kabla (C283). Vlagatelj in naročnik pa se ne strinjata v tem, ali ponujen kabel ustreza tudi naročnikovi zahtevi, ki se nanaša na XLR priključke. Vlagatelj zatrjuje, da je naročnik v tej postavki zahteval še XLR priključke, ki jih izbrani ponudnik ni ponudil, naročnik in izbrani ponudnik pa (nasprotno) navajata, da iz citirane zahteve ne izhaja, da mora biti kabel zaključeni z XLR priključkom, pač pa, da je bil zahtevan kabel, ki (zgolj) podpira (omogoča) XLR priključek.

Državna revizijska komisija se strinja z naročnikom in izbranim ponudnikov v tem, da iz citiranega opisa 6. postavke točke A ni mogoče enoznačno razbrati, ali je naročnik zahteval kable, ki so že zaključeni z XLR priključki, ali pa (zgolj) kable, ki takšne priključke omogočajo. Da je mogoče naročnikov opis spornega proizvoda razumeti tudi na način, kot ga navajata naročnik in izbrani ponudnik, pa smiselno in prepričljivo izhaja iz naročnikovega sklepa, s katerim je odločil o vlagateljevemu zahtevku za revizijo. Kot je navedel naročnik, je primerno in racionalno ter skladno tudi s splošno sprejeto prakso, da se priključki namestijo na kable po izvedeni napeljavi kablov. Takšen pristop namreč omogoča, da so izvrtine velike samo toliko kot znaša premer kabla in ne kolikor znaša premer priključka (ki je občutno večji). Na ta način se lahko kabli napeljejo tudi po podometnih ceveh, česar ni mogoče izvesti s kablom, ki ima nameščen priključek, saj priključek ni gibljiv kot kabel.

Državna revizijska komisija je že večkrat zavzela stališče, da naročnik po poteku roka za predložitev ponudb ne more dajati zahtevam iz razpisne dokumentacije ožje ali drugačne vsebine od tiste, ki iz njih ne izhajajo na jasen, natančen in nedvoumen način, saj bi to pomenilo ravnanje v nasprotju z 8. členom ZJN-2 in tudi kršitev tretjega odstavka 71. člena ZJN-2. Ker je naročnik tisti, ki opredeli predmet in njegove tehnične specifikacije, nosi tudi odgovornost za njihovo skrbno in natančno pripravo. Če je zahteva zapisana tako, da dopušča več možnih razumnih razlag, je Državna revizijska komisija že večkrat navedla, da je v razmerju do ponudnika potrebno uporabiti razlago, ki gre v njegovo korist, oziroma zapisala, da nejasnih zahtev ni mogoče interpretirati v škodo ponudnikov. Navedeno velja še toliko bolj v obravnavanem primeru, saj predstavlja predmet javnega naročila (del katerega so tudi sporni kabli) jedro ponudbe in tisti del ponudbene vsebine, v katero ni dovoljeno posegati. Ponudniki lahko namreč v določenih delih ponudbo tudi dopolnijo in spremenijo, vendar pa naročnik (med drugim) ne sme dopustiti dopolnitve ali spremembe tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila (tretji odstavek 78. člena ZJN-2). Ker med vlagateljem in naročnikom tudi ni spora o tem, da DMX kabli, ki jih je izbrani ponudnik ponudil v 6. postavki točke A, sicer omogočajo (podpirajo) XLR priključke, Državna revizijska komisija vlagateljevemu očitku v tem delu zahtevka za revizijo ni mogla slediti.

Državna revizijska komisija v zvezi s tem še pripominja, da se primernost ponudbe v konkretni postavki lahko presoja zgolj na podlagi zahtev, ki jih je (za to postavko) postavil naročnik. Državna revizijska komisija zato vlagateljevih navedb, ki se nanašajo na primerjavo predmetne postavke z drugimi (podobnimi) postavkami (ki jih je izbrani ponudnik, kar med strankama v tem postopku ni sporno, ponudil v skladu z vsemi zahtevami naročnika), ni upoštevala.

Vsi trije preostali vlagateljevi očitki se nanašajo na 16. postavko (Kondenzatorski mikrofon z namiznim podstavkom) točke C (Audio oprema) popisa del. Kot že izhaja iz te obrazložitve, vlagatelj očita naročniku, da je ponudba izbranega ponudnika neprimerna in nepopolna tudi zato, ker v 16. postavki točke C za mikrofon ni izpolnil zahteve po XLR priključku in ni ponudil zahtevanega podstavka. Poleg tega tudi navaja, da je ponudba izbranega ponudnika vsaj formalno nepopolna iz razloga, ker za ponujen mikrofon ni predložil proizvajalčevega prospekta, pač pa prospekt prodajalca.

Med strankama v tem postopku ni spora o tem (kar potrjuje tudi predložena ponudba), da je izbrani ponudnik za mikrofon, ki ga je ponudil v 16. postavki točke C popisa del, predložil prodajalčev prospekt in ne (kot je zahteval naročnik) prospekt proizvajalca.

Skladno s 17. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 je formalno nepopolna ponudba tista, ki je pravočasna in ni popolna ali vsebuje napake v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila in se ne vežejo na tehnične specifikacije predmeta naročanja v smislu zamenjave prvotno ponujenega predmeta naročanja z novim predmetom naročanja, zaradi česar jo lahko ponudnik pod pogoji iz tega zakona dopolni ali spremeni. Če je formalna pomanjkljivost ponudbe nebistvena, ponudbe v tem delu ni treba dopolniti ali spremeniti. Po določbi 78. člena ZJN-2 naročnik v primeru, če je ponudba formalno nepopolna, zahteva, da jo ponudnik v ustreznem roku dopolni ali spremeni v delu, v katerem ni popolna. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni, mora naročnik tako ponudbo izločiti. Ponudnik pri tem ne sme spreminjati svoje cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti ponudbe in ponudbe v okviru meril, tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila in tistih elementov ponudbe, ki vplivajo, ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Iz navedenih določb izhaja, da mora naročnik pred sprejemom odločitve o oddaji naročila oziroma izločitve ponudbe kot nepopolne, preveriti, ali ima ponudba takšne pomanjkljivosti, ki jih je mogoče odpraviti skladno z 78. členom ZJN-2 (torej ali gre za formalno nepopolno ponudbo), ali pa so te pomanjkljivosti takšne nebistvene narave, da ponudba ni niti formalno nepopolna in je zato ni potrebno dopolnjevati. ZJN-2 sicer ne opredeljuje, katere pomanjkljivosti je mogoče uvrstiti med nebistvene, zato je potrebno (ne)bistvenost presojati glede na okoliščine posameznega primera. Državna revizijska komisija je v svojih odločitvah že večkrat poudarila, da je kot nebistvene pomanjkljivosti mogoče šteti predvsem posamezne napake v zvezi z obličnostjo ponudbe, parafami, pomanjkljivo označenimi stranmi, vpisi ponudbenih besedil nad ali pod za to predvidenim mestom, nepredložitev dokumentov, katerih podatki so vsebovani že v drugi enakovredni listini ipd.

Državna revizijska komisija se strinja z vlagateljem, da je naročnik zahteval od ponudnikov, da za vsako posamezno postavko iz popisa del predložijo proizvajalčev prospekt, k čemer so se ponudniki zavezali s podpisom zgoraj citirane izjave. Ker pa se v obravnavanem primeru prospekti proizvajalca (vsebinsko) ne razlikujejo od prospektov prodajalca, kar je mogoče preveriti na spletni strani proizvajalca ponujenega mikrofona, navedena pomanjkljivost ponudbe izbranega ponudnika lahko predstavlja le nebistveno formalno pomanjkljivost ponudbe v smislu zgoraj navedene 17. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2, takšnih pomanjkljivosti pa ponudniku ni treba odpravljati. V konkretnemu primeru namreč ne gre za pomanjkljivost v vsebinskem delu ponudbe, pač pa v njeni formi (obličnosti). Kot pravilno navaja naročnik, je prospektni material dobavitelja (to je družbe Cie-Group), ki je predložen v ponudbi, za razliko od prospektnega materiala proizvajalca Clockavdio, vezan na ponujen model, tip oziroma verzijo, in zato omogoča hitrejši pregled tehničnih karakteristik mikrofona, pri čemer pa so tehnične karakteristike v obeh katalogih (prodajalčevem in proizvajalčevem) še vedno enake. V obravnavanem primeru je prav tako pomembno, da je iz predloženega prospektnega materiala razvidna navedba proizvajalca mikrofona (Clockavdio), prospekt pa se nanaša na ponujen (in v ponudbeni predračun vpisan) mikrofon.

Preostala dva vlagateljeva očitka se nanašata na ponujeni mikrofon iz 16. postavke točke C popisa del. Kot že izhaja iz te obrazložitve, vlagatelj očita naročniku, da je ponudba izbranega ponudnika neprimerna (in nepopolna) tudi zato, ker ponujeni mikrofon ne izpolnjuje zahteve po XLR priključku ter iz razloga, ker za mikrofon ni ponudil zahtevanega podstavka.

Naročnik je za mikrofon v 16. postavki točke C (Audio oprema) popisa del postavil naslednje zahteve:

»Kondenzatorski mikrofon z namiznim podstavkom:

Tehnične zahteve: Labodji vrat (400 mm), Cardoidna karakteristika, Frekvenčni razpon: 50 Hz - 18 kHz, Občutljivost: - 40 dB +/- 3 dB at 1 KHz (0dB = 1 V/Pa), Maksimalni SPL 125 dB 1 % THD, S/N 64 dB(A), GSM RF Filter, XLR priključek.«

Državna revizijska komisija je tudi glede navedene postavke pregledala vsa vprašanja potencialnih ponudnikov (in naročnikove odgovore nanje), ki so bila v zvezi s predmetnim javnim naročilom objavljena na Portalu javnih naročil, in ugotovila, da se nobeno izmed njih ne nanaša na predmetno postavko.

Pregled ponudbe izbranega ponudnika pokaže (o čemer med vlagateljem in naročnikom ni spora), da je v tej postavki ponudil mikrofon Clockaudio C34. Med vlagateljem in naročnikom prav tako ni spora o tem, da je izbrani ponudnik za ponujen mikrofon (kot že izhaja iz te obrazložitve) predložil tudi prospektno dokumentacijo, v kateri je ponujen artikel označil z zaporedno številko, ki se ujema s popisom del (C 16), v njej pa je jasno označil tudi tip ponujenega kabla (C34). Vlagatelj in naročnik pa se ne strinjata v tem, ali ponujen kabel ustreza naročnikovi zahtevi, ki se nanaša na XLR priključek. Medtem, ko vlagatelj zatrjuje, da mikrofon nima zahtevanega priključka (oziroma da ima izključno Open End M 10 Thread, kar pomeni, da gre za navoj M10 in nezaključen priključek), pa nasprotno naročnik in izbrani ponudnik zatrjujeta, da je v ponudbo predložena prospektna dokumentacija, iz katere je razvidno, da ponujen mikrofon omogoča XLR priključek ter da je ponujen mikrofon narejen po želji kupca (Custom build) ter omogoča različno dolžino priključnega kabla in različne tipe priključkov (XLR, Mini XLR, PPA-RF).

Državna revizijska komisija se strinja z naročnikom in izbranim ponudnikom v tem, da iz prospekta, ki ga je izbrani ponudnik predložil v ponudbi, izhaja, da se ta nanaša na mikrofone iz serije C3. Iz prospekta je tudi razvidno, da so znotraj te serije uvrščeni mikrofoni različnih dimenzij, in med njimi tudi model (tip), ki ga je izbrani ponudnik vpisal v ponudbeni predračun (C34). Iz navedenih lastnosti za serijo C3 (Features) je razvidno, da je mogoča tudi izbiro XLR priključka (choice of XLR or open ended base mounting), prav tako je XLR priključek (XLR Connector Mount) uvrščen med razpoložljive možnosti (Available Gooseneck Options). Da je ponujen mikrofon proizvajalca Clockaudio z oznako C34 dobavljiv tudi z XLR priključkom izhaja tudi iz izjave proizvajalca Clockavdio, ki jo je naročnik pridobil tekom predrevizijskega postopka (dokument, z dne 03.09.2015). Iz navedene izjave je razvidno, da je pri proizvajalcu mogoče naročiti in dobaviti mikrofon proizvajalca Clockavdio C34 (torej mikrofon, ki ga je ponudil izbrani ponudnik), tudi v obliki posebnega naročila, ter da je v tem primeru opremljen z daljšim kablom, ki je zaključen z XLR priključkom (»This product is also available to special order with an extended cable lenght terminared with a female TiniQ to PPA-RF XLR connector and table top base stand«). Državna revizijska komisija se strinja z vlagateljem v tem, da je bila izjava proizvajalca pridobljena šele tekom predrevizijskega postopka. Ker pa že iz ponudbe izbranega ponudnika (iz v ponudbi predloženega prospekta) izhaja, da je ponujen mikrofon mogoče dobaviti tudi z XLR priključkom, je Državna revizijska komisija naveden dokument štela kot pojasnilo obstoječe ponudbene vsebine, ki je bilo pridobljeno zaradi ugotavljanja dejanskega stanja v (pred)revizijskem postopku (in torej ne predstavlja dopolnitve ponudbe v smislu 78. člena ZJN-2, kar v (pred)revizijskem postopku ni dopustno).

Državna revizijska komisija prav tako ni mogla slediti vlagateljevemu očitku, da je izbrani ponudnik ponudil zgolj mikrofon, ne pa tudi podstavka. Za presojo o tem, kaj je izbrani ponudnik ponudil v 16. postavki točke C, je relevantna razpisna dokumentacija, ki je v tem delu strukturirana tako (naročnik v tej postavki naroča kondenzatorski mikrofon z namiznim podstavkom), da od ponudnikov zahteva ponudbo kompleta (torej mikrofona s podstavkom). Ob takšni strukturi razpisne dokumentacije se namreč ponudnik z vpisom cene (ter tipa in proizvajalca mikrofona) hkrati zaveže, da ponuja razpisan produkt (torej kondenzatorski mikrofon in namizni podstavek identičnega proizvajalca) v celoti. Izbrani ponudnik za podstavek sicer res ni predložil prospektne dokumentacije. Ob dejstvu, da naročnik v obravnavanem primeru za podstavek ni postavil nobenih strokovnih zahtev, navedeno pomeni, da so lahko ponudniki ponudili kakršenkoli (mikrofonski) podstavek, na katerega je mogoče pritrditi (priviti) ponujen mikrofon. Ker se je izbrani ponudnik z vpisom cene v 1. postavki točke H popisa del (Montaža, programiranje, PZI, PID, izobraževanje) zavezal, da bo vso ponujeno opremo tudi zmontiral, bi bila v konkretnem primeru prospektna dokumentacije za podstavek tudi sicer brezpredmetna. Ob dejstvu namreč, da je bila izbira podstavka v celoti prepuščena ponudnikom, naročnik njegove skladnosti (primernosti) ne bi mogel presojati.

Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel izkazati, da je ponudba izbranega ponudnika neprimerna in nepopolna, je Državna revizijska komisija na podlagi 1. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval tudi povračilo stroškov. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljenega, tretji odstavek 70. člena ZPVPJN pa povrnitev potrebnih stroškov veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je bilo potrebno zavrniti tudi zahtevo vlagatelja za povračilo stroškov.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

S to odločitvijo Državne revizijske komisije se je postopek pravnega varstva zaključil, izpodbijana odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika pa ostaja v veljavi. S tem je naročniku odpadel pravni interes, da Državna revizijska komisija odloči o njegovem predlogu za izdajo sklepa, s katerim se kljub vloženemu zahtevku za revizijo dovoli sklenitev pogodbe. Državna revizijska komisija je zato naročnikov predlog, z dne 11.09.2015, naj se mu dovoli sklenitev pogodbe, zavrgla.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, dne 23.09.2015
predsednica senata:
mag. Mateja Škabar
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:

- Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Ižanska cesta 10, Ljubljana
- Odvetniška družba Avbreht, Zajc in partnerji o.p. d.o.o., Šestova ulica 2, Ljubljana
- ZIR d.o.o., Litostrojska cesta 44e, Ljubljana
- EIS d.o.o., Mrakova cesta 16, Vrhnika.
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana


Vložiti:

- v spis zadeve, tu


Natisni stran