EN

018-156/2015 Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo

Številka: 018-156/2015-6
Datum sprejema: 21. 9. 2015

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Tadeje Pušnar, kot predsednice senata, ter Boruta Smrdela in mag. Mateje Škabar, kot članov senata, v postopku odločanja o zakonitosti postopka oddaje javnega naročila »MORS 258/2014-ODP - Olja, masti, maziva in tehnične tekočine 430-315/2014« (v postavkah pod zaporednimi številkami 19, 54, 55, 58, 59, 60, 63, 68, 70, 76, 78, 81, 82, 85, 87, 88, 99, 150 (150 a in 150 b)) in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj ABL TEHNIKA, d. o. o., IOC Zapolje III/4, Logatec, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Čeledin, d. o. o., Tomšičeva ulica 1, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 21. 9. 2015

odločila:

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo z dne 28. 7. 2015 se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, vsebovana v dokumentu »ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA MORS 258/2014-ODP«, številka 430-315/2014-50, z dne 1. 7. 2015, v delih, ki se nanašajo na postavke pod zaporednimi številkami 19, 54, 55, 58, 59, 60, 63, 68, 70, 76, 78, 81, 82, 85, 87, 88, 99, 150 (150 a in 150 b).

2. Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške pravnega varstva v znesku 3.038,11 EUR in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 15. 12. 2014 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za olja, masti, maziva in tehnične tekočine (v nadaljevanju: javno naročilo). Obvestilo o naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila po odprtem postopku je bilo dne 17. 3. 2015 (s številko objave JN1688/2015) objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 19. 3. 2015 pa (s številko dokumenta 095867) v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, številka 2015/S 055.

Naročnik je dne 1. 7. 2015 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila MORS 258/2014-ODP, številka 430-315/2014-50 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila), ki jo je vlagatelj prejel dne 7. 7. 2015.

Naročnik je dne 13. 7. 2015 prejel vlagateljevo Zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 10. 7. 2015, dne 15. 7. 2015 pa je sprejel Dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila MORS 258/2014-ODP, številka 430-315/2014-53 (v nadaljevanju: dodatna obrazložitev odločitve o oddaji naročila). Slednjo je vlagatelj prejel dne 16. 7. 2015.

Dne 21. 7. 2015 je naročnik prejel vlagateljev Predlog za spremembo odločitve, z dne 20. 7. 2015, dne 23. 7. 2015 pa je sprejel Odgovor na predlog za spremembo odločitve, številka 430-315/2014-55 (v nadaljevanju: odgovor na predlog za spremembo odločitve).

Vlagatelj je dne 28. 7. 2015 na pošto priporočeno oddal Zahtevek za revizijo z dne 28. 7. 2015, skupaj s prilogami (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo). Vlagatelj v zahtevku za revizijo predlaga, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija razveljavi odločitev o oddaji naročila »v delu, ki se nanaša na postavke pod zaporednimi številkami 19, 54, 55, 58, 59, 60, 63, 68, 70, 76, 78, 81, 82, 85, 87, 88, 99, 150 (150a in 150b)«, javno naročilo pa v tem delu odda njemu. Vlagatelj obenem zahteva tudi, da mu naročnik povrne stroške postopka pravnega varstva.

V obrazložitvi zahtevka za revizijo vlagatelj meni, da je naročnik kršil določbe ZJN-2, ker »je uporabil napačno pravno podlago za izločitev ponudbe vlagatelja, saj ponudba, četudi bi držale trditve naročnika, ni nepravilna«. Vlagatelj zatrjuje tudi, da je iz njegove ponudbe »jasno razvidno, da je kljub predloženemu prvotnemu obrazcu Priloga št. 2 – Ponudba-cene, podal cene in ponudil vsebinsko povsem identične artikle za postavke, ki so predmet tega revizijskega zahtevka, kot so vsebovane v Prilogi št. 2 z dne 15.4.2015, saj naročnik v tem delu obrazca ni spreminjal«, naročnik pa je s tem, ko je njegovo ponudbo izločil iz postopka oddaje zadevnega javnega naročila, kršil določila ZJN-2 (upoštevaje novelo ZJN-2E).

Naročnik je dne 17. 8. 2015 sprejel Odločitev o zahtevku za revizijo postopka javnega naročila MORS 258/2014-ODP, številka 430-199/2015-4, s katero je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil, obenem pa je zavrnil tudi zahtevek »vlagatelja za povrnitev stroškov v postopku revizije« (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo). V obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo naročnik navaja, da vlagatelj ponudbe ni oddal na novem obrazcu Priloge 2, zato je »skladno z lastno zahtevo« ni upošteval. Naročnik ob tem dodaja, da je vlagatelj v ponudbi predložil tudi »podpisano in žigosano KROVNO IZJAVO (PRILOGA 3), v kateri je« izjavil, da je bil dolžan (spremljati) in je spremljal ter pri pripravi ponudbe upošteval vsa vprašanja in odgovore, obvestila in sporočila, vezana na javno naročilo, ki so bila objavljena na Portalu javnih naročil, v nadaljevanju pa se sklicuje na odločitev Državne revizijske komisije, številka 018-279/2011-7.

Odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj prejel dne 19. 8. 2015, naročnik pa je z dopisom z dne 17. 8. 2015, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dan kasneje, odstopil dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila in dokumentacijo predrevizijskega postopka v zvezi s postopkom oddaje tega javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je naročnika s pozivom z dne 21. 8. 2015 pozvala na dopolnitev oziroma odstop dotlej še neodstopljene dokumentacije, dne 31. 8. 2015 pa je prejela dopis naročnika, v prilogi katerega ji je ta odstopil dodatno dokumentacijo.

Po proučitvi vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje zadevnega javnega naročila in predrevizijski postopek postopka oddaje javnega naročila, po proučitvi navedb vlagatelja in naročnika, pa tudi po proučitvi predlaganih in izvedenih dokazov v predmetnem postopku je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, skladno z 39. in 70. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da iz odločitve o oddaji naročila izhaja, da je bila ponudba vlagatelja iz razloga, ker ta v njej »ni priložil Priloge št.2 – ponudba-cene na novem obrazcu, ki ga je objavil« […] »na Portalu javnih naročil dne 15.4.2015 pod št. JN2353«, kot »nepravilna, izločena iz postopka pregleda in ocenjevanja ponudb«. V dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji naročila je naročnik dodatno pojasnil svojo odločitev na način, da je zapisal, da vlagatelj »kljub eksplicitni zahtevi naročnika ponudbo, to je Prilogo št. 2 – ponudba-cene, ni predložil na novem obrazcu, ki ga je« […] »objavil na Portalu javnih naročil dne 15.4.2015, pod št. JN2353. Naročnik je v objavi v točki VI.4) poudaril: "Naročnik bo pri oddanih ponudbah upošteval zgolj tiste ponudbe, ki bodo oddane na novih obrazcih, saj je bilo vezano na vprašanja interesentov narejenih nekaj ključnih popravkov".«. Vlagateljeva ponudba »je bila glede na navedeno označena za nepravilno, kar pomeni, da ponudba ni popolna in kot taka zato izločena iz postopka pregleda in ocenjevanja ponudb«. Vsebinsko enako izhaja tudi iz odgovora na vlagateljev predlog za spremembo odločitve.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da je predstavljena odločitev naročnika »nepravilna in nezakonita« (drugi odstavek obrazložitve na strani 3), pa tudi, da je njegova ponudba »popolna in najugodnejša v delu, v katerem se izpodbija odločitev naročnika« (drugi odstavek na strani 4, vsebinsko primerljivo pa tudi prvi odstavek na strani 5).

Vlagatelj v smislu izpostavljenih zatrjevanj najprej meni, da je naročnik kršil določbe Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 in sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2), ker »je uporabil napačno pravno podlago za izločitev ponudbe vlagatelja, saj ponudba, četudi bi držale trditve naročnika, ni nepravilna« (prvi odstavek 2. točke tretjega odstavka na strani 5 zahtevka za revizijo).

Neodvisno od odgovora na vprašanje, ali je naročnik, kot zatrjuje vlagatelj, »razloge za svojo odločitev oprl na napačno pravno podlago, saj četudi bi držala naročnikova trditev, da je predložitev drugega ponudbenega obrazca razlog za izločitev ponudbe, le ta ne vpliva na pravilnost ponudbe, kot jo definira ZJN-2« (drugi odstavek 2. točke tretjega odstavka na strani 5 zahtevka za revizijo), Državna revizijska komisija ugotavlja, da bi šlo tudi v primeru, če bi bila kršitev naročnika v predstavljenem smislu dejansko ugotovljena, za kršitev, ki ne bi vplivala na potek postopka oddaje javnega naročila oziroma na vlagateljev položaj v postopku oddaje zadevnega javnega naročila. Iz vsebine odločitve o oddaji naročila in njene dodatne obrazložitve namreč jasno izhaja razlog, zaradi katerega naročnik vlagateljeve ponudbe ni upošteval »pri oddanih ponudbah«, iz zahtevka za revizijo pa jasno izhaja, da je vlagatelj razlog, zaradi katerega naročnik njegove ponudbe ni upošteval »pri oddanih ponudbah«, popolnoma razumel (glede presoje ravnanj naročnikov, ki so se sklicevali na napačno pravno podlago, smiselno primerjaj sklepe Državne revizijske komisije, številka 018-142/2012-3, z dne 29. 5. 2012, številka 018-036/2012-5, z dne 29. 2. 2012, ter številka 018-339/2011-4, z dne 28. 12. 2011). Četudi bi Državna revizijska komisija torej ugotovila, da je naročnik, kot zatrjuje vlagatelj, »razloge za svojo odločitev oprl na napačno pravno podlago«, takšna ugotovitev (še) ne bi narekovala razveljavitve odločitve o oddaji naročila (z njeno obrazložitvijo).

V posledici predstavljenega zaključka je Državna revizijska komisija v nadaljevanju pristopila k odločanju o tem, ali je naročnik kršil določbe razpisne dokumentacije postopka oddaje tega javnega naročila oziroma določbe ZJN-2 s tem, ko vlagateljeve ponudbe »pri oddanih ponudbah« ni upošteval. Vlagatelj namreč v zahtevku za revizijo zatrjuje, da je iz njegove ponudbe »jasno razvidno, da je kljub predloženemu prvotnemu obrazcu Priloga št. 2 – Ponudba-cene, podal cene in ponudil vsebinsko povsem identične artikle za postavke, ki so predmet tega revizijskega zahtevka, kot so vsebovane v Prilogi št. 2 z dne 15.4.2015, saj naročnik v tem delu obrazca ni spreminjal« (1. točka tretjega odstavka na strani 5).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da med vlagateljem in naročnikom ni spora o tem, da je vlagatelj v svoji ponudbi predložil »PRILOG[O] 2 – PONUDBA-CENE« na obrazcu, ki je bil prvotno sestavni del razpisne dokumentacije, ne pa (v smislu forme) na spremenjenem obrazcu »PRILOGA 2 - PONUDBA-CENE - POPRAVEK«, ki je bil dne 15. 4. 2015 (s številko objave JN2353/2015) objavljen na Portalu javnih naročil, dne 17. 4. 2015 pa (s številko dokumenta 131330) v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, številka 2015/S 075. Do enakega zaključka je ob vpogledu v vlagateljevo ponudbo prišla tudi Državna revizijska komisija.

V nadaljevanju je tako potrebno odgovoriti na vprašanje, ali je naročnik v zvezi s postavkami pod zaporednimi številkami 19, 54, 55, 58, 59, 60, 63, 68, 70, 76, 78, 81, 82, 85, 87, 88, 99, 150 (150 a in 150 b) kršil katero od določb razpisne dokumentacije postopka oddaje zadevnega javnega naročila ali katero od določb ZJN-2 s tem, ko vlagateljeve ponudbe v navedenih postavkah ni upošteval »pri oddanih ponudbah« iz razloga, ker je ta v njej predložil »PRILOG[O] 2 – PONUDBA-CENE« na prvotnem obrazcu razpisne dokumentacije namesto (v smislu forme) na spremenjenem obrazcu »PRILOGA 2 - PONUDBA-CENE - POPRAVEK«.

Naročnik je v Razpisni dokumentaciji za oddajo javnega naročila po odprtem postopku za nakup olj, masti, maziv in tehničnih tekočin MORS 258/2014-ODP, številka 430-315/2014-2, z dne 16. 3. 2015 (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija), zapisal, da so tehnične specifikacije predmeta javnega naročila razvidne iz poglavja »V. Tehnične specifikacije«, ponudnik pa odda ponudbo za posamezno pozicijo javnega naročila (2. točka Povabila). Ob tem je naročnik določil, da mora ponudnik izpolnjevati vse pogoje, navedene v Navodilih o načinu dokazovanja ponudnikove sposobnosti za izvedbo javnega naročila, za dokazovanje izpolnjevanja pogojev pa mora priložiti dokazila, ki so navedena pri vsakem od zahtevanih pogojev. Med omenjenimi pogoji je določen tudi pogoj, po katerem mora ponudnik »izpolniti obrazec Ponudba«, kot dokazilo pa v ponudbi predložiti »izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Priloga 2 – Ponudba« (3.5 točka, v povezavi s prvim odstavkom, zadevnih Navodil).

Dejstvo, da bo ob izpolnjevanju pogojev, navedenih v poglavju Navodila o načinu dokazovanja ponudnikove sposobnosti, na podlagi ocenjevalnega merila najnižje cene izbral najugodnejšega ponudnika za posamezno pozicijo javnega naročila, je naročnik zapisal tudi v poglavju »IV. OCENJEVANJE PONUDB«, ponovil pa ga je v odgovoru naslova »258_VO_1, Datum objave: 30.3.2015, 14:21«, objavljenega na Portalu javnih naročil. Omenjena vsebina objave se kot informacija, ki jo je naročnik posredoval gospodarskim subjektom, sodelujočim v postopku oddaje zadevnega javnega naročila, na podlagi tretje povedi drugega odstavka 71. člena ZJN-2 šteje za del razpisne dokumentacije.

Naročnik je v navezavi na nekatere pozicije, ki so jih gospodarski subjekti izpostavili na Portalu javnih naročil, podal sledeč odgovor: »Naročnik je 15.4.2015 objavil na Portalu pod številko JN2353/2015 novo tabelo iz katere so razvidne nove tehnične zahteve za navedene pozicije. Ponudniki morajo ponudbo oddati na novo objavljeni prilogi 2: ponudba cene – popravki (tabeli)« (glej naslov »258_VO_4, Datum objave: 15.4.2015, 11:36«, »258_VO_5, Datum objave: 15.4.2015, 11:37« in »258_VO_6, Datum objave: 15.4.2015, 11:39«, vse objavljene na Portalu javnih naročil). Tudi citirani odgovori naročnika se kot informacije, ki jih je naročnik posredoval gospodarskim subjektom, sodelujočim v postopku oddaje zadevnega javnega naročila, na podlagi tretje povedi drugega odstavka 71. člena ZJN-2 štejejo za del razpisne dokumentacije.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija izvedla dokazna predloga »Priloga št. 2 – Ponudba-cene iz ponudbe vlagatelja – v spisu naročnika« in »[r]azpisna in postopkovna dokumentacija naročnika – v spisu naročnika«. V posledici izvedbe omenjenih dokaznih predlogov je Državna revizijska komisija ugotovila, da je vlagatelj v postavkah pod zaporednimi številkami 19, 54, 55, 58, 59, 60, 63, 68, 70, 76, 78, 81, 82, 85, 87, 88, 99, 150 (150 a in 150 b), sodeč po opisih, ponudil natanko tisto sredstvo, ki ga je v postopku oddaje zadevnega javnega naročila (na obrazcu »PRILOGA 2 - PONUDBA-CENE - POPRAVEK«) zahteval naročnik. Nobena od izpostavljenih postavk tudi sicer na obrazcu »PRILOGA 2 - PONUDBA-CENE - POPRAVEK« ni modro signirana, kar bi pomenilo, da je bila v razmerju do »PRILOG[E] 2 – PONUDBA-CENE«, ki predstavlja prvotni obrazec razpisne dokumentacije, spremenjena. Dejstva, da vlagatelj v navedenih postavkah morebiti ni ponudil natanko tistega sredstva, ki ga je v postopku oddaje javnega naročila (na obrazcu »PRILOGA 2 - PONUDBA-CENE - POPRAVEK«) zahteval, ne zatrjuje niti naročnik.

Ob upoštevanju navedenih dejstev, pa tudi ob upoštevanju dejstva, da je naročnik (kot je bilo to ugotovljeno že doslej) v razpisni dokumentaciji postopka oddaje zadevnega javnega naročila zapisal, da bo najugodnejšega ponudnika (na podlagi ocenjevalnega merila najnižje cene) izbral za posamezno pozicijo javnega naročila (ne pa za vse pozicije skupaj), je v konkretnem primeru šteti, da je vlagatelj svojo ponudbo v postavkah pod zaporednimi številkami 19, 54, 55, 58, 59, 60, 63, 68, 70, 76, 78, 81, 82, 85, 87, 88, 99, 150 (150 a in 150 b) po vsebini predložil (tudi) na novem obrazcu, to je na obrazcu »PRILOGA 2 - PONUDBA-CENE - POPRAVEK«, saj je ta v postavkah pod naštetimi zaporednimi številkami po vsebini popolnoma enak (prvotnemu) obrazcu »PRILOGA 2 – PONUDBA-CENE«. V predstavljenem smislu je tako slediti vlagatelju v njegovem zatrjevanju, da je iz njegove ponudbe »jasno razvidno, da je kljub predloženemu prvotnemu obrazcu Priloga št. 2 – Ponudba-cene,« […] »ponudil vsebinsko povsem identične artikle za postavke, ki so predmet tega revizijskega zahtevka, kot so vsebovane v Prilogi št. 2 z dne 15.4.2015, saj naročnik v tem delu obrazca ni spreminjal« (1. točka tretjega odstavka na strani 5 zahtevka za revizijo), tako da »vsebinsko v tem delu ni razlike med prvotnim in spremenjenim obrazcem« (drugi odstavek na strani 6 zahtevka za revizijo).

Tudi naročnikov odgovor, po katerem morajo ponudniki »ponudbo oddati na novo objavljeni prilogi 2: ponudba cene – popravki (tabeli)« (glej naslov »258_VO_4, Datum objave: 15.4.2015, 11:36«, »258_VO_5, Datum objave: 15.4.2015, 11:37« in »258_VO_6, Datum objave: 15.4.2015, 11:39«, vse objavljene na Portalu javnih naročil), je razlagati v navezavi na dejstvo, da je bil novi obrazec »PRILOGA 2 - PONUDBA-CENE - POPRAVEK« sestavljen zaradi nekaterih novih oziroma drugačnih tehničnih zahtev pozicij (torej iz vsebinskih ne formalnih razlogov), ki so bile spremenjene, ne pa zaradi pozicij, ki v ničemer niso bile spremenjene. Iz zahteve naročnika po oddaji ponudb »na novo objavljeni prilogi 2: ponudba cene – popravki (tabeli)« je tako jasno razbrati naročnikov primarni namen, da mu v ponudbah ponudniki ponudijo sredstva, kot so bila zahtevana na obrazcu »PRILOGA 2 - PONUDBA-CENE - POPRAVEK«, vlagatelj pa je v postavkah pod zaporednimi številkami 19, 54, 55, 58, 59, 60, 63, 68, 70, 76, 78, 81, 82, 85, 87, 88, 99, 150 (150 a in 150 b) to tudi storil. Izpostavljenega (primarnega) namena naročnika tako ne gre razumeti v smislu forme, temveč v smislu vsebine, torej, da prejme sredstva, po katerih ima potrebe in kot so zahtevana. Drugačna razlaga zahteve, po kateri morajo ponudniki »ponudbo oddati na novo objavljeni prilogi 2: ponudba cene – popravki (tabeli)«, ne bi bila namenska, niti ne bi bila skladna z načelom sorazmernosti (10. člen ZJN-2), po katerem se mora javno naročanje izvajati sorazmerno predmetu javnega naročanja, predvsem glede izbire, določitve in uporabe pogojev in meril, ki morajo biti smiselno povezana s predmetom javnega naročila. Razlaga, po kateri bi moral vlagatelj, čeprav je v postavkah pod zaporednimi številkami 19, 54, 55, 58, 59, 60, 63, 68, 70, 76, 78, 81, 82, 85, 87, 88, 99, 150 (150 a in 150 b) ponudil sredstva z zahtevanimi tehničnimi karakteristikami, v ponudbi kljub temu predložiti nov izpolnjen obrazec »PRILOGA 2 - PONUDBA-CENE - POPRAVEK«, bi bila tako pretirano formalna, neživljenjska, nenamenska in nesorazmerna. Omenjeni zaključek velja neodvisno od odgovora na vprašanje, ali bi vlagatelj svojo ponudbo sploh lahko dopolnil oziroma spremenil tako, da bi vanjo predložil nov obrazec »PRILOGA 2 - PONUDBA-CENE - POPRAVEK« (glej tretji odstavek 78. člena ZJN-2).

Glede na navedeno in ob upoštevanju dejstva, da je v razpisni dokumentaciji postopka oddaje zadevnega javnega naročila naročnik zapisal, da bo najugodnejšega ponudnika (na podlagi ocenjevalnega merila najnižje cene) izbral za posamezno pozicijo javnega naročila (ne pa za vse pozicije skupaj), je tudi določbo, po kateri bo naročnik »pri oddanih ponudbah upošteval zgolj tiste ponudbe, ki bodo oddane na novih obrazcih«, razumeti namensko in sorazmerno, to je na način, da bo naročnik »pri oddanih ponudbah upošteval zgolj tiste« postavke ponudbe, pri katerih bodo ponujena sredstva, kot so po vsebini zahtevana na obrazcu »PRILOGA 2 - PONUDBA-CENE - POPRAVEK«.

Ker naročnik (v nasprotju z navedenim) vlagateljeve ponudbe v postavkah pod zaporednimi številkami 19, 54, 55, 58, 59, 60, 63, 68, 70, 76, 78, 81, 82, 85, 87, 88, 99, 150 (150 a in 150 b) »pri oddanih ponudbah« ni upošteval, je kršil prvi odstavek poglavja »IV. OCENJEVANJE PONUDB«, saj na podlagi ocenjevalnega merila najnižje cene v postavkah pod zaporednimi številkami 19, 54, 55, 58, 59, 60, 63, 68, 70, 76, 78, 81, 82, 85, 87, 88, 99, 150 (150 a in 150 b) ni (ob »izpolnjevanju pogojev, navedenih v poglavju III. - Navodila o načinu dokazovanja ponudnikove sposobnosti«) izbral najugodnejšega ponudnika za posamezno pozicijo javnega naročila, prav tako pa je kršil tudi prvo poved prvega odstavka 80. člena ZJN-2, v povezavi s 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2.

Na predstavljeni zaključek iz razlogov, ki so bili predstavljeni doslej, v ničemer ne vpliva zatrjevanje naročnika (predzadnji odstavek na strani 2 odločitve o zahtevku za revizijo), da je »vlagatelj k ponudbi priložil podpisano in žigosano KROVNO IZJAVO (PRILOGA 3)«.

Na predstavljeni zaključek ne vpliva oziroma ni relevantna niti »odločitev Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil št. 018-279/2011-7 z dne 7.10.2011«, na katero se v odločitvi o zahtevku za revizijo sklicuje naročnik. Dejansko stanje v omenjeni zadevi je namreč bistveno drugačno od dejanskega stanja v tokratni zadevi. Kot izhaja iz omenjene odločitve Državne revizijske komisije je namreč naročnik takratnega izbranega ponudnika (za razliko od tokratne zadeve) dvakrat »izrecno pozval, naj pregleda tabeli A in B iz odprtega postopka ter postopka s pogajanji, naj identificira vse tehnične podatke, ki se razlikujejo in naj za vsak podatek poda pojasnilo ter (glede na trditve, da je do razlike prišlo zaradi dodatnih meritev oz. testiranj) predloži dokumentacijo, ki se nanaša na meritve«, takratni izbrani ponudnik pa »kljub dvema pozivoma naročnika in opozorilu, da bo v primeru nepredložitve pojasnil in dokumentacije njegovo ponudbo izločil iz postopka, ni podal pojasnil za vsakega izmed tehničnih podatkov, ki se razlikujejo, niti ni predložil dokumentacije, iz katere bi bil razviden način meritev in iz katere bi bilo mogoče ugotoviti, zakaj je pri isti opremi prišlo do razlik«.

Upoštevaje navedeno je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo na podlagi druge alinee prvega odstavka 39. člena ZPVPJN ugodila in razveljavila odločitev naročnika, vsebovano v dokumentu »ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA MORS 258/2014-ODP«, številka 430-315/2014-50, z dne 1. 7. 2015, v delih, ki se nanašajo na postavke pod zaporednimi številkami 19, 54, 55, 58, 59, 60, 63, 68, 70, 76, 78, 81, 82, 85, 87, 88, 99, 150 (150 a in 150 b).

V navezavi na del pravovarstvenega predloga, v katerem vlagatelj predlaga, da se »javno naročilo v tem delu odda vlagatelju zahtevka za revizijo kot najugodnejšemu ponudniku, ki je oddal popolno ponudbo«, pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da je ta po vsebini postavljen naročniku, ne pa Državni revizijski komisiji. Postopek oddaje zadevnega javnega naročila namreč izvaja in v njem odloča naročnik. V posledici se Državna revizijska komisija do tega dela pravovarstvenega predloga ni opredeljevala.

Državna revizijska komisija naročnika z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je bil razveljavljen, na podlagi druge povedi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN napotuje, da v nadaljevanju postopka oddaje zadevnega javnega naročila v postavkah pod zaporednimi številkami 19, 54, 55, 58, 59, 60, 63, 68, 70, 76, 78, 81, 82, 85, 87, 88, 99, 150 (150 a in 150 b) sprejme katero od odločitev, ki jih predvideva ZJN-2, pri tem pa upošteva ugotovitve Državne revizijske komisije, kot izhajajo iz tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V zahtevku za revizijo vlagatelj zahteva, da mu naročnik povrne strošek »sestav[e] zahtevka za revizijo: 642,60 EUR«, »pavšalni znesek za plačilo poštnih in tel. storitev (tar. št. 6002): 20,00 EUR«, »22% DDV« in takso v znesku 2.240,69 EUR.

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (pravno relevantni del prve povedi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN).

Državna revizijska komisija je vlagatelju (upoštevaje zlasti 70. člen ZPVPJN) priznala naslednje potrebne in opredeljeno navedene stroške:
- strošek plačane takse (za postopek pravnega varstva) v znesku 2.240,69 EUR,
- strošek odvetniške storitve za zahtevek za revizijo v znesku 642,60 EUR, ki ga je Državna revizijska komisija izračunala ob upoštevanju 1. točke Tarifne številke 40 Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 2/2015; v nadaljevanju: Odvetniška tarifa),
- izdatke v pavšalnem znesku 11,02 EUR (20 točk + 4 točke), ki jih je Državna revizijska komisija izračunala ob upoštevanju tretjega odstavka 11. člena Odvetniške tarife,
- 22 % davek na dodano vrednost v znesku 143,80 EUR na strošek odvetniške storitve za zahtevek za revizijo in na izdatke, izračunan na podlagi drugega odstavka 2. člena (v povezavi z drugim odstavkom 12. člena) Odvetniške tarife, ob upoštevanju prvega odstavka 62. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/2013 in sprem.). Iz »Seznam[a] davčnih zavezancev – pravne osebe«, dostopnega na spletni strani Republike Slovenije, Ministrstva za finance, Finančne uprave Republike Slovenije, je namreč razbrati, da je pooblaščena odvetniška pisarna, ki zastopa vlagatelja, na seznamu davčnih zavezancev vpisana kot davčni zavezanec,
skupaj torej 3.038,11 EUR.

Višjo stroškovno zahtevo vlagatelja je Državna revizijska komisija zavrnila, saj je ugotovila, da ostali stroški, za katere je vlagatelj v zadevnem postopku pravnega varstva zahteval povračilo, v konkretnem primeru niso bili potrebni (peti odstavek 70. člena ZPVPJN, v povezavi z osmim odstavkom istega člena, pa tudi drugi odstavek 2. člena Odvetniške tarife).

Državna revizijska komisija je rok za povračilo stroškov vlagatelju določila v 15 dneh od prejema tega sklepa (in ne »v 15 dneh od izdaje odločitve o zahtevku za revizijo«) ter posledično priznala obrestni del stroškovnega zahtevka od izteka navedenega roka. Skladno s 313. členom Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999 in sprem.), v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN, namreč rok za izpolnitev dajatve začne teči prvi dan po vročitvi prepisa sodbe stranki, ki ji je naložena izpolnitev. Naročnik zato ne more izpolniti obveznosti oziroma priti v zamudo z njeno izpolnitvijo preden ne prejme odločitve Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo, s katero se odloči o njegovi obveznosti povračila stroškov.

Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške pravnega varstva v znesku 3.038,11 EUR in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 21. 9. 2015


Predsednica senata
Tadeja Pušnar, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
– Odvetniška pisarna Čeledin, d. o. o., Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana
– PETROL, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana
– FUCHS MAZIVA LSL, d. o. o., Trdinova ulica 1, 8250 Brežice
– TRIMPEKS, d. o. o., Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor
– Autocommerce, d. o. o., Baragova ulica 5, 1000 Ljubljana
– GERMANOL ADRIA, d. o. o., Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana
– Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

Vložiti:
– v spis zadeve, tu

Natisni stran