EN

018-139/2015 Komunalno podjetje Logatec, d. o. o.

Številka: 018-139/2015-4
Datum sprejema: 10. 8. 2015

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Gregorja Šebenika, kot predsednika senata, ter Boruta Smrdela in Tadeje Pušnar, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Gradnja kanalizacije Laze«, na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga vložila družba Godina d. o. o., IOC – Hrpelje 22, 6240 Kozina (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Komunalno podjetje Logatec, d. o. o., Tržaška 27, 1370 Logatec (v nadaljnjem besedilu: naročnik), 10. 8. 2015

odločila:

Postopek revizije oddaje javnega naročila »Gradnja kanalizacije Laze«, ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 15. 7. 2015, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o javnem naročilu »Gradnja kanalizacije Laze« 24. 6. 2015 objavil na portalu javnih naročil, in sicer pod številko objave JN4250/2015.

Vlagatelj je z vlogo z dne 15. 7. 2015 vložil zahtevek za revizijo zoper razpisno dokumentacijo in objavo javnega naročila.

Naročnik je s sklepom z dne 28. 7. 2015 zavrnil zahtevek za revizijo kot neutemeljen, z dopisom z dne 30. 7. 2015 pa je odstopil dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je 10. 8. 2015 s strani vlagatelja prejela vlogo z dne 7. 8. 2015, v kateri jo ta obvešča, da umika zahtevek za revizijo, ki ga je vložil v zadevnem postopku javnega naročanja.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija, na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


V Ljubljani, dne 10. 8. 2015Predsednik senata:
mag. Gregor Šebenik
član Državne revizijske komisije
Vročiti:

- Komunalno podjetje Logatec, d. o. o., Tržaška 27, 1370 Logatec,
- Godina d. o. o., IOC – Hrpelje 22, 6240 Kozina,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana.


Vložiti:

- v spis zadeve.

Natisni stran