EN

018-159/2015 Komunalno podjetje Logatec, d.o.o.

Številka: 018-159/2015-5
Datum sprejema: 28. 8. 2015

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Gregorja Šebenika, kot predsednika senata, ter Boruta Smrdela in Tadeje Pušnar, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Gradnja kanalizacije Laze«, na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga vložila družba Cestno podjetje Nova Gorica, d.d., Kromberk, Industrijska cesta 2, Nova Gorica, zoper ravnanje naročnika Komunalno podjetje Logatec, d.o.o., Tržaška 27, Logatec (v nadaljnjem besedilu: naročnik), 28.8.2015

odločila:

Postopek revizije oddaje javnega naročila »Gradnja kanalizacije Laze«, ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 30.7.2015, se ustavi

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o javnem naročilu »Gradnja kanalizacije Laze« 24.6.2015 objavil na Portalu javnih naročil, in sicer pod številko objave JN4250/2015.

Vlagatelj je z vlogo z dne 30.7.2015 vložil zahtevek za revizijo zoper naročnikovo zahtevo za dopolnitev ponudbe z dne 24.7.2015.

Naročnik je s sklepom z dne 11.8.2015 zavrnil zahtevek za revizijo kot neutemeljen, z dopisom z dne 14.8.2015 pa je odstopil dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 17.8.2015 opredelil do navedb naročnika in predlagal Državni revizijski komisiji ugoditev zahtevku za revizijo.

Državna revizijska komisija je dne 27.8.2015 s strani vlagatelja prejela vlogo z dne 26.8.2015, v kateri jo ta obvešča, da umika zahtevek za revizijo, ki ga je vložil z vlogo z dne 30.7.2015.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija, na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


V Ljubljani, dne 28.8.2015


Predsednik senata:
mag. Gregor Šebenik
član Državne revizijske komisije
Vročiti:

- Komunalno podjetje Logatec, d.o.o., Tržaška 27, 1370 Logatec,
- Cestno podjetje Nova Gorica, d.d., Kromberk, Industrijska cesta 2, 5000 Nova Gorica,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana.


Vložiti:

- v spis zadeve.

Natisni stran