EN

018-122/2015 Univerzitetni klinični center Maribor

Številka: 018-122/2015-11
Datum sprejema: 14. 8. 2015

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Boruta Smrdela kot predsednika senata, mag. Gregorja Šebenika kot člana senata in Tadeje Pušnar kot članice senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Formiranje dodatnega laboratorija za interventno in invazivno kardiologijo«, na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika MARK MEDICAL, d. o. o., Partizanska cesta 109, Sežana (v nadaljevanju: vlagatelj), ki ga zastopa odvetnica Klara Kunovar, Šmartinska cesta 53, Ljubljana, zoper ravnanje naročnika Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 14. 8. 2015

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji naročila, kot izhaja iz dokumenta št. DS-372/15 z dne 3. 6. 2015.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v višini 27.550,71 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o naročilu, ki ga oddaja po odprtem postopku, dne 3. 4. 2015 objavil na portalu javnih naročil, in sicer pod številko objave JN2127/2015, dne 8. 4. 2015 pa še v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, pod številko objave 2015/S 068-121631. Dne 3. 6. 2015 je naročnik izdal odločitev o oddaji naročila (št. dokumenta DS-372/15) in kot najugodnejšo izbral ponudbo ponudnika Interexport Mednarodna trgovina, d. o. o., Potok pri Komendi 12, Komenda (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper odločitev o oddaji naročila je vlagatelj pravočasno, z vlogo z dne 16. 6. 2015, vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da bi moral naročnik ponudbo izbranega ponudnika izločiti kot nepopolno. Vlagatelj navaja, da ima ponudba izbranega ponudnika naslednje pomanjkljivosti:

- Izbrani ponudnik ponudbenega predračuna ni izpolnil na pravilen način. Naročnik je v razpisni dokumentaciji določil, da mora biti v ponudbi navedena končna cena za posamezne postavke predračuna in da so odklenjene le tiste celice, kjer se vpisuje cena na enoto mere. Izbrani ponudnik v obrazcih 5.4 in 5.5 ni podal cen na enoto za določene postavke, zato je njegova ponudba vsebinsko nepopolna. Napaka vpliva na razvrstitev ponudb, zato ponudbe ni mogoče obravnavati kot formalno nepopolno, posledično pa ni mogoče dopustiti dopolnjevanja ali pojasnjevanja. Prav tako ni mogoče govoriti o nejasnosti, saj iz ponudbe ne izhaja, da bi bile neizpolnjene postavke vključene v druge postavke. Izbranemu ponudniku bi bilo s pojasnjevanjem omogočeno naknadno prilagajanje oz. spreminjanje ponudbe v delu, ki se nanaša na predmet oz. ceno. Zato je naročnikov poziv k dopolnitvi ponudbe z dne 29. 5. 2015 neustrezen. Tudi sama dopolnitev ponudbe izbranega ponudnika z dne 1. 6. 2015 predstavlja nedovoljeno spreminjanje tistih elementov ponudbe, ki vplivajo na drugačno razvrstitev ponudb. Poziv naročnika, naj ponudnik dopolni ponudbo, ki nima vpisanih vseh pozicij oz. ki nima določenih vseh cen, predstavlja nedovoljen poseg v ponudbeno ceno, naročnik pa je s tem kršil določila Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in spremembe; v nadaljevanju: ZJN-2).
- Izbrani ponudnik ni ponudil celotnega predmeta, saj ni ponudil vzdrževanja sistema za mapiranje in sistema za merjenje. Naročnik je v razpisni dokumentaciji določil, da mora ponudnik predložiti spisek vseh predvidenih vzdrževalnih del, na portalu javnih naročil pa je še pojasnil, da mora biti sistem za mapiranje vključen v vzdrževalno pogodbo. Iz nobenega dela ponudbe izbranega ponudnika ne izhaja, da je takšno vzdrževanje ponudil. Tudi v tem delu je zato njegova ponudba vsebinsko nepopolna, dopolnjevanje ali pojasnjevanje pa ni dopustno. Izbrani ponudnik opozarja, da splošna izjava o sprejemanju pogojev javnega naročila ali o tem, da bo ponudnik dobavil v razpisu zahtevano opremo, ne more sanirati ugotovljene pomanjkljivosti v ponudbi.

Vlagatelj navaja, da je tudi ponudba drugo uvrščenega ponudnika, družbe Gorenje GTI, d. o. o., nepopolna, saj tudi ta ponudnik ni podal vseh cen na enoto in ni izkazal, da ponuja vzdrževanje sistema za mapiranje in sistema za merjenje. Ponudba tega ponudnika tudi ne izpolnjuje vseh tehničnih zahtev.

Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga razveljavitev odločitve o oddaji naročila z dne 3. 6. 2015, zahteva pa tudi povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 23. 6. 2015 opredelil do revizijskih navedb. V zvezi z vprašanjem izpolnjevanja vseh postavk v ponudbenem predračunu izbrani ponudnik navaja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji zahteval, da mora ponudnik navesti končno ceno za posamezne postavke ponudbenega predračuna, kar je izbrani ponudnik storil. Po mnenju izbranega ponudnika ni jasno, katero določilo razpisne dokumentacije naj bi sploh kršil, saj je popise izpolnil na način, določen v razpisni dokumentaciji, in sicer tako, da je navedel končno ceno za vsako izmed postavk ponudbenega predračuna, pri čemer imajo nekatere postavke tudi ceno 0 EUR. Tudi sicer v razpisni dokumentaciji ni bilo določeno, da mora ponudnik vnesti ceno na enoto mere in kakšna bo sankcija v primeru odsotnosti cene, saj se pogodba sklepa s klavzulo »ključ v roke«. Precejšen del predmeta predstavlja gradbeno obrtniška dela ter strojne in električne inštalacije, pogodbena klavzula pa izključuje uporabo cen na enoto mere, zato je naročnik tudi določil, da mora biti definirana končna ponudbena vrednost. Tudi za tiste postavke, ki jih ponuja v okviru drugih postavk, je izbrani ponudnik že v ponudbi navedel, za kakšno ceno jih ponuja, saj je jasno določena cena 0 EUR. Dejstva, da nekatere postavke ponuja v okviru drugih postavk, ne bi mogel izraziti bolj jasno, saj so bile celice zaklenjene in ni bilo mogoče vpisati pojasnila, da so postavke zaobsežene v drugih postavkah. Izbrani ponudnik v dopolnitvi ni dopolnjeval ali spreminjal ponudbe, saj je ponudba ostala nespremenjena in tudi ponudbena cena se ni spremenila, ponudbena cena 0 EUR pa ne pomeni, da izbrani ponudnik teh postavk ne ponuja, temveč da jih ponuja, a zanje ne zahteva plačila. Izbrani ponudnik meni, da je ponudbeno ceno dopustno pojasniti in da to dopušča tudi praksa Državne revizijske komisije. V zvezi z navedbami, ki se nanašajo na vprašanje vzdrževanja sistema za mapiranje in sistema za merjenje, izbrani ponudnik navaja, da je naročnik že v razpisni dokumentaciji (Specifikacija zahtev naročnika) določil, da je sistem za mapiranje vključen v vzdrževalno pogodbo. Ker je predmet pogodbe o vzdrževanju tudi izvajanje storitev vzdrževanja kardiološke RTG naprave s pripadajočo opremo, ta pa mora omogočiti tudi elektroanatomsko mapiranje, ne more biti dvoma, da je sistem za mapiranje vključen v vzdrževalno pogodbo. Izbrani ponudnik je ponudil RTG aparat in merilno mesto ter sistem za elektroanatomsko mapiranje, posledično pa tudi vzdrževanje tega blaga. Izbrani ponudnik je v rekapitulaciji dobave in montaže podrobno specificiral ponujeno opremo, iz postavk pa je razvidno, da je bil ponujen merilni sistem in tudi njegovo vzdrževanje. Iz popisov torej izhaja, da izbrani ponudnik ponuja RTG aparat in merilno mesto ter sistem za elektroanatomsko mapiranje, skladno z 2. členom pogodbe o vzdrževanju pa ponuja tudi vzdrževanje tega blaga. Izbrani ponudnik je v ponudbo predložil tudi načrt preventivnega vzdrževanja, v katerem je razvidno, da zajema tudi splošni vizualni pregled sistema. Vzdrževanje sistema za mapiranje je razvidno iz točke 6 načrta preventivnega vzdrževanja – pregled spremljajoče opreme, vzdrževanje opreme za merjenje pa je del pregleda glavnega računalnika in pregleda monitorjev. Izbrani ponudnik je v načrtu preventivnega vzdrževanja tudi opisal, kaj pomeni »full maintenance«.

Naročnik je dne 2. 7. 2015 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa naročnik odgovarja na posamezne vlagateljeve očitke v zvezi s popolnostjo ponudbe izbranega ponudnika:

- Naročnik je izbranega ponudnika pozval, naj pojasni, ali so oprema oz. dela, za katera v ponudbi ni vpisanih cen, zajeta v ponudbi. Izbranega ponudnika ni pozval k dopolnitvi ponudbe, temveč k pojasnitvi. Izbrani ponudnik je pojasnil, da ponuja vso zahtevano opremo in dela, ki so bila zahtevana, tudi na pozicijah, kjer cena ni bila vpisana, pri čemer je pojasnil, v katerih pozicijah so dela oz. oprema že vključeni. S takšnim pojasnilom izbrani ponudnik ni spremenil predmeta ali cene. Ker so bile postavke že vključene v ceno, ne gre za novoto, niti ne gre za napako, ampak zgolj za nejasnost, ki jo je bilo treba razčistiti. Naročnik navaja, da je pojasnjevanje ponudbene cene možno, pri čemer se sklicuje na prakso Državne revizijske komisije, in navaja, da je od ponudnika dolžan pridobiti pojasnila o tem, kaj je všteto v ponudbeno ceno. Naročnik zavrača očitke o arbitrarnem ravnanju in pojasnjuje, da bi lahko o tem, da izbrani ponudnik zagotavlja vsa dela in opremo, tudi tista, ki v ponudbi niso bila ovrednotena, sklepal tudi iz podpisanega in žigosanega vzorca pogodbe, v katerem je navedeno, da bo izvedel vsa dela, ki so potrebna za izvedbo predmeta, ne glede na to, ali so izrecno navedena v pogodbi ali ne. Prav tako je izbrani ponudnik podal izjavo, da sprejema vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Ponudbena klavzula »ključ v roke« izključuje uporabo cen na enoto, riziko pa obsega tudi napačno predvidevanje potrebnih količin in vrst del oz. del, ki jih ponudnik v kalkulaciji ponudbene cene ni upošteval. Naročnik bi lahko že sam ugotovil, da izbrani ponudnik ponuja vsa dela in opremo, s pojasnilom pa je odpravil vsak dvom o tem, kaj je v ponudbi zajeto. Naročnik v razpisni dokumentaciji ni določil, da bo izločil ponudbe, kjer posamezne postavke ne bodo ovrednotene, v poglavju »Ponudbena vrednost« je le pojasnil, kako mora biti oblikovana ponudbena cena ter kako je treba izpolniti obrazce popisov. Naročnik še navaja, da tudi vlagatelj in drugo uvrščeni ponudnik pri posameznih postavkah nista navedla vrednosti, zato so očitno vsi ponudniki razpisno dokumentacijo razumeli na enak način.
- Naročnik je v razpisni dokumentaciji določil, da mora ponudnik predložiti spisek vseh predvidenih vzdrževalnih del. Gre za spisek predvidenih vzdrževalnih del, iz česar izhaja, da se je naročnik zavedal, da bo šele obratovanje aparature pokazalo dejansko stanje oz. dejanske potrebe po servisnih posegih. V 2. členu vzorca pogodbe o vzdrževanju je naročnik zapisal, da je predmet te pogodbe izvajanje storitev rednega vzdrževanja in izvedba vseh popravil na kardiološki RTG napravi in merilnih mestih. V specifikacijah zahtev je naročnik opisal vse vrste posegov, ki se bodo izvajali na opremi. Iz navedenih delov je razvidno, da je sistem za mapiranje sestavni del RTG aparature. Izbrani ponudnik je ponudil sistem za mapiranje CARTO 3, v ponudbi pa je tudi parafiral in žigosal vsako stran vzorca pogodbe o vzdrževanju, kar pomeni, da je potrdil vzdrževanje kardiološke RTG naprave in merilnega mesta, znotraj tega pa je tudi sistem za mapiranje. Sistem za mapiranje je sestavni del RTG aparature, ki jo je naročnik obravnaval kot celoto, kot en sistem, ki ga morajo ponudniki dobaviti. Izbrani ponudnik je v spisku vseh predlaganih vzdrževalnih del navedel, da je predmet vzdrževanja RTG aparat, zato ne more biti dvoma, da je predmet vzdrževanja tudi 3D elektroanatomski maping sistem kot integralni del RTG aparata. Naročnik nadaljuje, da merilno mesto predstavljajo vhodno izhodne enote, prikazovalnik, računalnik in programska oprema. V ponudbi izbranega ponudnika je priložena dokumentacija, iz katere je razvidno vzdrževanje vhodno izhodnih enot, prikazovalnikov, računalnikov in programske opreme. Vzdrževalna dela so opisana, v načrtu preventivnega vzdrževanja so opisani tudi postopki vzdrževanja računalniške opreme, kakršna sestavlja merilno mesto. Naročnik pojasnjuje, da obseg vzdrževanja, ki ga mora izvajati izbrani ponudnik, ne more biti sporen, ne glede na to, ali je posamezno vzdrževalno delo vpisano na spisku vseh predvidenih vzdrževalnih del, saj gre za predvidena vzdrževalna dela. Naročnik je v vzorcu pogodbe o vzdrževanju zapisal, da so s pogodbo zajeta vsa dela in rezervni deli, kar pomeni, da naročnik v obdobju trajanja pogodbe ne bo imel nobenih drugih stroškov. To toliko bolj izhaja iz določila pogodbe, da so predmet pogodbe o vzdrževanju ne samo storitve rednega vzdrževanja, temveč tudi vsa popravila zaradi okvar. Naročnik zahteva brezhibno delovanje opreme, in sicer RTG naprave in merilnega mesta za pogodbeno dogovorjen znesek. Naročnik zaključuje, da izbranega ponudnika v tem delu ni pozival k nikakršnem dopolnjevanju ali pojasnjevanju ponudbe, saj dejstvo, da njegova ponudba zajema tudi vzdrževanje sistema za mapiranje in sistema za merjenje, izhaja že iz predložene ponudbe.

V zvezi z navedbami, ki se nanašajo na ponudbo ponudnika Gorenje GTI, d. o. o., naročnik navaja, da je ugotavljal le popolnost ponudbe izbranega ponudnika, ki je bil najugodnejši, medtem ko popolnosti ponudb ostalih ponudnikov ni ugotavljal. Zato so tudi očitki o nepopolnosti ponudbe ponudnika Gorenje GTI, d. o. o., brezpredmetni.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z vlogo z dne 6. 7. 2015 odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo iz predrevizijskega postopka.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 21. 7. 2015 opredelil do trditev naročnika iz sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo. V vlogi vlagatelj navaja, da vztraja pri vseh revizijskih očitkih, odgovarja na posamezne naročnikove navedbe in dodatno pojasnjuje očitane kršitve iz zahtevka za revizijo.

Naročnik je Državni revizijski komisiji posredoval vlogo z dne 24. 7. 2015, v kateri se opredeljuje do pripravljalne vloge vlagatelja z dne 21. 7. 2015. V vlogi naročnik odgovarja na vlagateljeve argumente in dodatno pojasnjuje svoje navedbe iz sklepa, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo.

Vlagatelj je Državni revizijski komisiji posredoval pripravljalno vlogo z dne 30. 7. 2015, v kateri se opredeljuje do naročnikovih navedb iz njegove vloge z dne 24. 7. 2015.

Po pregledu prejete dokumentacije in preučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

V predmetnem postopku pravnega varstva je med vlagateljem in naročnikom spor o tem, ali je naročnik ponudbo izbranega ponudnika pravilno ocenil kot primerno in popolno v delu, ki se nanaša na obseg vzdrževanja ponujene opreme, ter v delu, ki se nanaša na izpolnitev posameznih postavk v ponudbenem predračunu. Popolna ponudba je v skladu s 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Formalno nepopolna ponudba je v 17. točki prvega odstavka 2. člena ZJN-2 definirana kot ponudba, ki je pravočasna in ni popolna ali vsebuje napake v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila in se ne vežejo na tehnične specifikacije predmeta naročanja v smislu zamenjave prvotno ponujenega predmeta naročanja z novim predmetom naročanja, zaradi česar jo lahko ponudnik pod pogoji iz tega zakona dopolni ali spremeni. Če je formalna pomanjkljivost ponudbe nebistvena, ponudbe v tem delu ni treba dopolniti oziroma spremeniti. Neprimerna ponudba je v skladu z 20. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 tista, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila, in zato ne izpolnjuje vseh naročnikovih zahtev, ki so določene v razpisni dokumentaciji. Neprimerna ponudba glede na definicijo iz 16. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2 ni popolna, nepopolne ponudbe pa mora naročnik v skladu s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2 izločiti iz postopka. V primeru torej, kadar ponudnik ne ponudi predmeta naročila s takimi lastnostmi, kot jih naročnik zahteva v razpisni dokumentaciji, njegove ponudbe ni mogoče označiti kot primerne in posledično popolne, naročnik pa jo mora izločiti iz postopka oddaje javnega naročila.

Vlagatelj ponudbi izbranega ponudnika očita dve pomanjkljivosti, in sicer da izbrani ponudnik v ponudbi ni ponudil celotnega predmeta naročila, saj naj ne bi ponudil vzdrževanja sistema za mapiranje in sistema za merjenje, in da je v določenih postavkah ponudbenega predračuna navedel ceno 0 EUR.

V zvezi z revizijskimi navedbami, ki se nanašajo na ponujeni obseg vzdrževanja, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik predmet javnega naročila definiral v točki 1.2 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (v nadaljevanju: Navodila), kjer je zapisal, da je predmet naročila formiranje dodatnega laboratorija za interventno in invazivno kardiologijo. V nadaljevanju točke 1.2 Navodil ponudnikom je naročnik v posameznih alinejah opisal, kaj vse sestavlja predmetno naročilo, pri čemer je med drugim navedel tudi dobavo in montažo kardiološke RTG naprave s pripadajočo opremo (2. alineja točke 1.2 Navodil ponudnikom) in vzdrževanje opreme za obdobje devetih let (16. alineja točke 1.2 Navodil ponudnikom).

Predmet naročila je naročnik podrobneje specificiral v poglavju »Specifikacija zahtev naročnika«, v obrazcu OBR-5 »Predračun – popis del, opreme in materiala« in v projektni dokumentaciji. V točki I.) poglavja »Specifikacija zahtev naročnika« je naročnik opisal zahtevane osnovne tehnične karakteristike za kardiološko RTG napravo s pripadajočo opremo, pri čemer je zapisal:

»Obstoječi sistem lahko razdelimo na posamezne logične komponente, ki omogočajo potek dela v laboratoriju za kateterizacijo srca to je: C-Lok, miza za bolnika, generator, RTG cev, zaslonka in slikovni detektor, sistem za zajemanje, digitalno procesiranje in prikaz slike, monitorji v preiskovalnem prostoru, merilno mesto, injektor, sistem za shranjevanje podatkov in ostala oprema.«

Zahteve za vzdrževanje kardiološke RTG naprave in merilnega mesta je naročnik določil v točki 2.6 poglavja »Specifikacija zahtev naročnika«, v kateri je zapisal:

»Ponudnik mora v ponudbi predložiti spisek vseh predvidenih vzdrževalnih del (servisov) in ostalih po navodilih proizvajalca potrebnih del, materiala in rezervnih delov, ki so potrebni, da se zagotovi brezhibno delovanje opreme v času trajanja pogodbe o vzdrževanju. Pogoji vzdrževanja so definirani v pogodbi o vzdrževanju (OBR-7).«

Iz vzorca pogodbe o vzdrževanju (OBR-7) je razvidno, da je naročnik predmet pogodbe definiral v 2. členu, kjer je v prvem odstavku zapisal, da je predmet izvajanje storitev rednega vzdrževanja po navodilih proizvajalca in izvedba vseh popravil zaradi okvar na kardiološki RTG napravi in merilnem mestu. Kot je naročnik zapisal v tretjem odstavku 2. člena vzorca pogodbe o vzdrževanju, je predmet pogodbe tudi dobava vseh rezervnih delov, potrošnega in ostalega potrebnega materiala in drobnega inventarja za izvajanje storitev rednega vzdrževanja ter zajema vse stroške dela, potne stroške, dnevnice, kilometrine, telefon, prenos podatkov itd. V četrtem odstavku 2. člena vzorca pogodbe o vzdrževanju pa je naročnik zapisal:

»Spisek vseh predvidenih vzdrževalnih del (servisov) in ostalih po navodilih proizvajalca potrebnih del, materiala in rezervnih delov, ki so potrebni, da se zagotovi brezhibno delovanje opreme v času trajanja te pogodbe, je naveden v ponudbi št. ……… z dne ……… (v nadaljevanju: ponudba) s katero se je izvajalec prijavil na javno naročilo iz 1. člena te pogodbe.«

Kot je nadalje razvidno iz obrazca OBR-4 »Skupna rekapitulacija«, je predmetno javno naročilo razdeljeno na naslednje postavke:

- dobava in montaža kardiološke RTG naprave s pripadajočo opremo,
- vzdrževanje kardiološke RTG naprave in merilnega mesta,
- gradbena in obrtniška dela,
- strojne instalacije,
- elektroinštalacije,
- po mnenju ponudnika potrebna dodatna dela in oprema, ki niso zajeta v razpisni dokumentaciji, so pa po mnenju ponudnika potrebna, da se doseže pogoj ključ v roke.

V skladu z navedenimi postavkami je bil sestavljen tudi obrazec OBR-5 »Predračun – popis del, opreme in materiala«, katerega sestavna dela sta bila med drugim tudi obrazca OBR 5.1 »Rekapitulacija dobava in montaža kardiološke RTG naprave s pripadajočo opremo« ter OBR 5.2 »Predračun vzdrževanja kardiološke RTG naprave in merilnega mesta«. Medtem ko je naročnik ostale postavke (gradbena in obrtniška dela, strojne instalacije, elektroinštalacije) razdelal v popisih del, postavki dobave in montaže kardiološke RTG naprave s pripadajočo opremo ter vzdrževanje kardiološke RTG naprave in merilnega mesta nista bili natančneje definirani. V obrazcu OBR 5.1 je naročnik predvidel le postavko »Dobava in montaža kardiološke RTG naprave s pripadajočo opremo«, poleg nje pa je zapisal, da se specifikacija nahaja v poglavju »Specifikacija zahtev naročnika«. Ob tem je od ponudnikov zahteval, da morajo na lastnem obrazcu navesti vse posamezne komponente oz. dele ponujene kardiološke RTG naprave s pripadajočo opremo. Podobno je naročnik tudi v obrazcu OBR 5.2 »Predračun vzdrževanja kardiološke RTG naprave in merilnega mesta« predvidel le izpolnitev ene postavke, in sicer »Vzdrževanje kardiološke RTG naprave in merilnega mesta za obdobje devetih (9) let«. V opombi obrazca OBR 5.2 pa je naročnik zapisal:

»Ponudnik mora k temu obrazcu priložiti na lastnem obrazcu spisek vseh predvidenih vzdrževalnih del (servisov) in ostalih po navodilih proizvajalca potrebnih del, materiala in rezervnih delov, ki so potrebni, da se zagotovi brezhibno delovanje opreme.«

Na podlagi navedenih določb razpisne dokumentacije je mogoče ugotoviti, da je predmetno javno naročilo sestavljeno iz različnih postavk. Kot je razvidno tudi iz obvestila o oddaji javnega naročila, je predmetno naročilo mogoče razdeliti na dobavo koronografskega aparata s pripadajočo opremo, izgradnjo diagnostično terapevtskih prostorov za potrebe Laboratorija za interventno kardiologijo in vzdrževanje opreme za obdobje devet let. Naročnik je torej od ponudnikov zahteval, da ponudijo dobavo zahtevane opreme, poskrbijo za njeno vgradnjo in montažo in da opremo, ki jo dobavijo in montirajo, vzdržujejo v obdobju devet let.

Kot je razvidno iz obrazca OBR 5.2, je postavka vzdrževanja obsegala vzdrževanje kardiološke RTG naprave in vzdrževanje merilnega mesta. Ker je naročnik na vprašanje, ali mora biti sistem za mapiranje vključen v vzdrževalno pogodbo, na portalu javnih naročil odgovoril: »Da. Sistem za mapiranje mora biti vključen v vzdrževalno pogodbo.«, je s tem dopolnil postavko vzdrževanja in določil, da mora ta postavka poleg kardiološke RTG naprave in merilnega mesta obsegati tudi vzdrževanje sistema za mapiranje. Da gre za različne dele oz. logične komponente zahtevanega sistema, je razvidno iz že citirane točke I.) poglavja »Specifikacija zahtev naročnika«.

Dejstvo, da morajo biti vse postavke, kardiološka RTG naprava, merilno mesto in sistem za mapiranje, zajete v storitev vzdrževanja dobavljene opreme, sicer med strankami ni sporno, saj tudi naročnik navaja, da bo moral izbrani izvajalec vzdrževati celotno opremo, ki jo bo dobavil. Medtem ko je naročnik ostale postavke predmetnega javnega naročila podrobneje definiral (v poglavju »Specifikacija zahtev naročnika« in obrazcih ponudbenega predračuna), postavke vzdrževanja kardiološke RTG naprave, merilnega mesta in sistema za mapiranje ni natančneje določil, temveč je od ponudnikov zahteval, da to storijo sami na lastnem ponudbenem obrazcu, ki je moral biti priložen obrazcu OBR 5.2. Lastni ponudbeni obrazec, v katerem so morali ponudniki navesti spisek vseh predvidenih vzdrževalnih del, je v skladu s četrtim odstavkom 2. člena vzorca pogodbe o vzdrževanju del same pogodbe, kar pomeni, da je v njem definiran tisti obseg vzdrževanja, ki ga bo izvajal izbrani izvajalec za ponujeno ceno.

Kot je razvidno iz ponudbe izbranega ponudnika (obrazec »Vsebina ponudbe«), je ta (med drugim) ponudil dobavo RTG aparata Siemens Artis One, merilnega mesta Sensis ter sistema za elektroanatomsko mapiranje CARTO 3. V obrazcu OBR 5.2 je izbrani ponudnik ponudil vzdrževanje kardiološke RTG naprave in merilnega mesta, spisek predvidenih vzdrževalnih del pa je predložil na lastnem obrazcu »Načrt preventivnega vzdrževanja«. V načrtu preventivnega vzdrževanja je izbrani ponudnik navedel, da je natančen načrt podan v priloženi dokumentaciji »Artis One«, in sicer v dokumentu »Maintenance Instructions, AX System Checkup and Maintenance«, v nadaljevanju pa je zapisal, da se preventivno vzdrževanje izvaja enkrat letno ter vključuje:

1. splošni vizualni pregled sistema
2. pregled slikovnega sistema (AXIS Smart)
3. pregled IOB/CCOM (RTC), Input/Output box, glavnega računalnika
4. pregled monitorjev
5. pregled rentgenskega generatorja
6. pregled spremljajoče opreme (RTG zaščite)
7. pregled stativa
8. pregled mize za pacienta
9. zaključni koraki in izdelava dokumentacije o pregledu

Iz dokumenta »Maintenance Instructions, AX System Checkup and Maintenance«, ki ga je izbrani ponudnik priložil k načrtu preventivnega vzdrževanja in na katerega se sklicuje tudi v vlogi, s katero se je opredelil do zahtevka za revizijo, je razvidno, da je v njem opisano vzdrževanje RTG naprave Siemens Artis One, ni pa opisano niti vzdrževanje merilnega mesta Sensis niti sistema za mapiranje CARTO 3. Na podlagi ugotovljenega se je mogoče strinjati z vlagateljem, ki navaja, da izbrani ponudnik ni ponudil obsega vzdrževanja v skladu z zahtevami naročnika. Tako dokument »Načrt preventivnega vzdrževanja« kot tudi dokument »Maintenance Instructions, AX System Checkup and Maintenance« se namreč nanašata na RTG aparat Siemens Artis One. Izbrani ponudnik obrazcu OBR 5.2 ni priložil spiska vseh predvidenih vzdrževalnih del na merilni opremi Sensis in sistemu za mapiranje CARTO 3, kar je bila izrecna zahteva naročnika, zato vzdrževalna dela na tej opremi tudi ne bi bila vključena v pogodbo o vzdrževanju.

Z izbranim ponudnikom se ni mogoče strinjati, da je že s tem, ko je ponudil dobavo RTG aparata, merilnega mesta in sistema za mapiranje, posledično ponudil tudi vzdrževanje tega blaga. Ponudbeni deli, ki jih citira izbrani ponudnik, se nanašajo izključno na dobavo in montažo zahtevanega blaga in v tem delu ni sporno, da je izbrani ponudnik ponudil opremo v obsegu, kot je to zahteval naročnik. Vzdrževanje dobavljene opreme pa so bili ponudniki dolžni specificirati v posebnem obrazcu OBR 5.2 oz. v njegovi prilogi, ki je postala tudi del vzdrževalne pogodbe. Navsezadnje je treba ugotoviti, da je naročnik predvidel sklenitev dveh različnih pogodb, in sicer pogodbe o formiranju dodatnega laboratorija za interventno in invazivno kardiologijo ter pogodbe o vzdrževanju opreme. S pogodbo o formiranju dodatnega laboratorija za interventno in invazivno kardiologijo se bo izbrani izvajalec zavezal izvesti vsa dela in dobaviti vso ponujeno opremo, s pogodbo o vzdrževanju pa se bo zavezal izvajati vzdrževalna dela na dobavljeni opremi v obsegu, kot bo specificiran v obrazcu OBR 5.2 in njegovih prilogah. Ker izbrani ponudnik v prilogah obrazca 5.2 ni specificiral, da bo v okviru vzdrževalnih del vzdrževal tudi merilno mesto in sistem za mapiranje, s tem ni ponudil predmeta naročila v zahtevanem obsegu.

Izbrani ponudnik sicer navaja, da je v načrtu preventivnega vzdrževanja predvidel pregled celotnega sistema, vendar, kot je bilo že ugotovljeno, se ta dokument nanaša izključno na RTG aparat Siemens Artis One. Iz navedbe, da vzdrževanje vključuje splošni vizualni pregled sistema, pregled glavnega računalnika, pregled monitorjev in pregled spremljajoče opreme, nikakor ni mogoče sklepati, da se pregled sistema nanaša tudi na ponujeno merilno mesto in sistem za mapiranje, ob upoštevanju dejstva, da je izbrani ponudnik obrazcu OBR 5.2 predložil izključno dokumentacijo, v kateri so obsežna navodila za pregled in vzdrževanje RTG aparata Siemens Artis One. Sicer tudi naročnik ne navaja, da bi izbrani ponudnik v prilogah obrazca OBR 5.2 opisal vzdrževanje merilnega mesta in sistema za mapiranje; navaja le, da so v dokumentu »Maintenance Instructions, AX System Checkup and Maintenance« na straneh 26, 27, 28, 120, 121, 122, 123, 149, 151, 111 in 112 opisani tudi postopki vzdrževanja računalniške opreme, kakršna sestavlja merilno mesto. Tudi naročnik se torej zaveda, da izbrani ponudnik v prilogi obrazca OBR 5.2 ni vključil vzdrževanja merilnega mesta, temveč je opisal le vzdrževanje podobne opreme, ki pa je del RTG aparata Siemens Artis One.

Z naročnikom se tudi ni mogoče strinjati, da je sistem za mapiranje sestavni del RTG aparature. Kot je razvidno iz ponudbe izbranega ponudnika in na kar opozarja tudi vlagatelj, sta RTG aparat in merilno mesto dva produkta istega proizvajalca Siemens, ki se prodajata pod različno blagovno znamko, sistem za mapiranje CARTO 3 pa je proizvod drugega proizvajalca. Zato ni mogoče sprejeti naročnikovega argumenta, da je iz dokumenta proizvajalca Siemens, ki se nanaša na RTG aparaturo Siemens Artis One, mogoče sklepati, da se v njem opisani postopki pregleda in vzdrževanja nanašajo tudi na blago drugega proizvajalca.

Kot je bilo že zapisano, je naročnik v razpisni dokumentaciji jasno določil, da morajo ponudniki obseg vzdrževanja specificirati v prilogah obrazca OBR 5.2 in da bodo te priloge postale sestavni del pogodbe o vzdrževanju. V prilogah so morali ponudniki opisati, katera vzdrževalna dela in na kateri opremi bodo izvajali v obdobju devetih let trajanja pogodbe. S tem so ponudniki na eni strani (glede na specifike ponujene opreme) opredelili predmet ponudbe, na drugi strani pa so se s tem zavezali izvesti pogodbeno dogovorjen obseg vzdrževanja. Ker izbrani ponudnik v načrtu vzdrževanja ni zajel merilnega mesta in sistema za mapiranje (kar je bila izrecna naročnikova zahteva), s tem ni ponudil predmeta naročila v obsegu, kot je bil zahtevan v razpisni dokumentaciji. Zahteva naročnika je bila jasna in vsebovana na več mestih razpisne dokumentacije, izbrani ponudnik pa je ni izpolnil, zato ni mogoče sprejeti stališča, da je že iz ponudbe kot celote oz. da je ob ustrezni interpretaciji ponudbene vsebine mogoče sklepati, da izbrani ponudnik dejansko ponuja vzdrževanje celotne ponujene opreme. Načrt vzdrževanja je bil namenjen natančni specifikaciji vzdrževanja opreme in je kot dokument, v katerem so opredeljeni tako predmet naročila kot tudi pogodbene obveznosti izvajalca, zavezujoče narave. Ne morejo ga nadomestiti ugibanja o tem, kaj je dejansko ponujeno oz. h kakšnemu obsegu vzdrževanja se je ponudnik zavezal. Dejstvo, da je izbrani ponudnik ponudil dobavo in montažo zahtevane opreme, glede na zahteve razpisne dokumentacije ne more pomeniti, da se je zavezal tudi k njenemu vzdrževanju, saj bi to moral v skladu z jasnimi določbami razpisne dokumentacije izrecno navesti v prilogah obrazca OBR 5.2.

Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da ponudba izbranega ponudnika ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila, zato je ni mogoče označiti za primerno (20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2) in posledično popolno (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Gre za napako, ki se veže na tehnične specifikacije oz. predmet naročila. V primeru, če bi izbrani ponudnik dopolnil obrazec OBR 5.2 oz. mu priložil dopolnjen seznam vzdrževalnih del, ki bi vključeval tudi merilno mesto in sistem za mapiranje, bi spremenil ponujeni predmet naročila oz. zamenjal prvotno ponujeni predmeta naročanja z novim predmetom naročanja.

Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija zaključila, da je naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb kršil določbe lastne razpisne dokumentacije in prvi odstavek 80. člena ZJN-2, zato je zahtevku za revizijo na podlagi 2. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN ugodila in razveljavila odločitev o oddaji javna naročila, kot izhaja iz dokumenta št. DS-372/15 z dne 3. 6. 2015. Ker je Državna revizijska komisija že pri presoji primernosti ponudbe izbranega ponudnika ugotovila kršitev prvega odstavka 80. člena ZJN-2, preostalih revizijskih navedb, ki se nanašajo na vprašanje izpolnitve vseh postavk v ponudbenem predračunu, ni obravnavala. Njihova vsebinska presoja namreč ne bi več mogla vplivati na ugotovitev o nepopolnosti ponudbe izbranega ponudnika in s tem na (drugačno) odločitev Državne revizijske komisije, kot je razvidna iz 1. točke izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija tudi ni presojala revizijskih navedb, ki se nanašajo na ponudbo ponudnika Gorenje GTI, d. o. o. Kot je razvidno iz obvestila o oddaji naročila in kot navaja tudi naročnik, je naročnik prejete ponudbe, v skladu z drugim odstavkom 41. člena ZJN-2, najprej razvrstil glede na merila, nato pa preveril, ali je ponudba izbranega ponudnika, ki je bila ocenjena kot najugodnejša, popolna. Naročnik torej o popolnosti ponudbe ponudnika Gorenje GTI, d. o. o., sploh še ni odločal, ampak je odločitev o oddaji naročila temeljila zgolj na podlagi ugotovitve popolnosti ponudbe izbranega ponudnika. Vlagatelj zato v zahtevku za revizijo ne more izpodbijati odločitve o popolnosti ponudnika Gorenje GTI, d. o. o., saj naročnik o tem sploh še ni odločal.

Skladno s tretjim odstavkom 39. člena ZPVPJN mora Državna revizijska komisija naročniku dati napotke za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen. Z razveljavitvijo odločitve o oddaji javnega naročila se postopek oddaje javnega naročila pri naročniku vrne v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb. Če se bo naročnik odločil, da bo nadaljeval postopek javnega naročanja s sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila, mora ravnati skladno z ZJN-2 in izbrati ponudbo, ki je popolna. Ponudba, ki ne izpolnjuje vseh naročnikovih pogojev, ki se nanašajo na predmet naročila, ni primerna in posledično tudi ni popolna, zato je naročnik ne sme izbrati kot najugodnejšo, temveč jo mora izločiti iz postopka oddaje javnega naročila.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v zahtevku za revizijo in v vlogi, s katero se je opredelil do navedb naročnika, zahteval povrnitev stroškov, nastalih v postopku pravnega varstva. Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je vlagatelj, skladno s tretjim odstavkom 70. člena ZPVPJN, upravičen do povrnitve potrebnih stroškov postopka pravnega varstva. Državna revizijska komisija je skladno z Odvetniško tarifo (Uradni list RS, št. 2/2015; v nadaljevanju: Odvetniška tarifa) vlagatelju kot potrebne stroške priznala naslednje stroške:

- strošek plačane takse za revizijski zahtevek v višini 25.000,00 EUR (vlagatelj je potrdilo o plačilu takse v navedeni višini priložil zahtevku za revizijo),
- strošek odvetniške storitve za sestavo zahtevka za revizijo v višini 3000 točk (prva točka Tarifne številke 40), kar ob upoštevanju vrednosti točke in 22% DDV znaša 1.679,94 EUR,
- strošek odvetniške storitve za sestavo pripravljalne vloge z dne 21. 7. 2015, s katero se je vlagatelj opredelil do navedb naročnika iz odločitve o zahtevku za revizijo, v višini 1500 točk (druga točka Tarifne številke 40), kar ob upoštevanju vrednosti točke in 22% DDV znaša 839,97 EUR,
- izdatke po 11. členu Odvetniške tarife (in sicer 2% od skupne vrednosti storitve do 1000 točk in 1% od presežka nad 1000 točk, tj. 3500 točk) v višini 55 točk, kar ob upoštevanju vrednosti točke in 22% DDV znaša 30,80 EUR.

Državna revizijska komisija je tako vlagatelju kot potrebne priznala stroške v višini 27.550,71 EUR. Državna revizijska komisija vlagatelju ne priznava priglašenega stroška za sestavo druge pripravljalne vloge z dne 30. 7. 2015, saj v konkretnem primeru ni bil potreben (peti odstavek 70. člena ZPVPJN v povezavi z osmim odstavkom istega člena, pa tudi drugi odstavek 2. člena Odvetniške tarife). Navedbe v vlagateljevi drugi pripravljalni vlogi z dne 30. 7. 2015, v kateri je vlagatelj zgolj ponovil navedbe iz zahtevka za revizijo, niso bile bistvene in niso pripomogle ne k hitrejši ne k enostavnejši rešitvi zadeve.

Naročnik je vlagatelju priznane stroške dolžan povrniti v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 14. 8. 2015

predsednik senata
Borut Smrdel, univ. dipl. prav.
predsednik Državne revizijske komisije


Vročiti:

- Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
- Odvetnica Klara Kunovar, Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana
- Interexport Mednarodna trgovina, d. o. o., Potok pri Komendi 12, 1218 Komenda
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana

Vložiti:

- v spis zadeve

Natisni stran