EN

018-115/2015 Nacionalni inštitut za biologijo

Številka: 018-115/2015-5
Datum sprejema: 13. 7. 2015

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Nine Velkavrh kot predsednice senata, Tadeje Pušnar kot članice senata in mag. Gregorja Šebenika kot člana senata v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila za »okolju prijazno čiščenje poslovnih in laboratorijskih prostorov« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Aktiva čiščenje, d. o. o., Ljubljanska cesta 12f, Trzin (v nadaljevanju: vlagatelj), ki ga zastopa Odvetniška družba Marovt in partnerji, d. o. o., Ljubljana, zoper ravnanje naročnika Nacionalni inštitut za biologijo, Večna pot 111, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), 13. 7. 2015

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji javna naročila za sklop 1, kot izhaja iz dokumenta »Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika« št. 557/2015 z dne 15. 5. 2015.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške v višini 2.292,52 eurov, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila. Višja stroškovna zahteva se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila (objava 12. 2. 2015 na portalu javnih naročil, pod št. JN946/2015) z dokumentom »Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika« št. 557/2015 z dne 15. 5. 2015 ponudnike med drugim obvestil, da je v sklopu 1 izbral ponudbo ponudnika Lili, čistilni servis, Liljana Van, s. p., Snojeva ulica 4, Ljubljana, »katera se glasi na vrednost 21.640,00 EUR z DDV«.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo z dne 29. 5. 2015 in predlagal razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila, zahteval pa je tudi povrnitev stroškov. Vlagatelj je navedel, da:
- je naročnik kršil 9. in 80. člen Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2), ko je izbral ponudbo, ki ni popolna, saj izbrani ponudnik v nasprotju z zahtevami iz razpisne dokumentacije ni predložil dokazila o sodelovanju s priglašenim kadrom za ves čas trajanja javnega naročila in izjave delodajalca, da se strinja, da priglašeni kader sodeluje kot zunanji sodelavec z izbranim ponudnikom, sicer pa izbrani ponudnik ni upošteval niti zahteve za predložitev fotokopije delovne knjižice in vpisa v obrazec OBR-10, s čimer ni dokazal, da ima te kapacitete na voljo,
- je naročnik napačno ugotovil, da je izbrani ponudnik podal ceno z DDV, saj je vlagatelj pri vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika ugotovil, da izbrani ponudnik ni navedel stopnje DDV,
- ponudbi nista primerljivi in naročnik je kršil 9. člen ZJN-2, kar izhaja tudi iz ugotovitve iz poročila strokovne komisije, sicer pa je vlagateljeva ponudba po ceni na enoto brez DDV najugodnejša in bi jo zato naročnik moral izbrati.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 8. 6. 2015 izjasnil o zahtevku za revizijo in pojasnil, zakaj je neutemeljen.

Naročnik je s sklepom št. 707/2015 z dne 22. 6. 2015 zahtevek za revizijo in zahtevo za povrnitev stroškov zavrnil. Naročnik je navedel, da:
- je izpolnjevanje kadrovskega pogoja določil alternativno, zato predložitev fotokopije delovne knjižice ni bila obvezna in je zadostovala izjava kadra, ki jo je izbrani ponudnik tudi predložil,
- ni zahteval, da mora imeti kader delovne izkušnje pri ponudniku, temveč na določenem področju,
- mu je znano, da je priglašeni kader zaposlen pri izbranemu ponudniku, saj ta oseba sedaj čisti nekatere naročnikove prostore,
- je izbrani ponudnik napačno navedel, da bi moral izbrani ponudnik predložiti izjavo delodajalca, saj je naročnik tako dokazilo zahteval le v primeru kadra, ki ni zaposlen pri ponudniku,
- izbrani ponudnik ni zavezanec za DDV, zato njegova ponudba ne vsebuje DDV oziroma je ta vrednost enaka nič eurov, pred izbiro pa je primerjal ponudbe na način, da je pri obeh upošteval DDV (pri vlagatelju dejansko višino DDV, pri izbranem ponudniku pa DDV v višini nič eurov), zato sta si ponudbi primerljivi,
- izbira ponudbe izbranega ponudnika je v skladu s 6. členom ZJN-2.

Naročnik je kot prilogo dopisu št. 712/2015 z dne 22. 6. 2015 Državni revizijski komisiji posredoval zahtevek za revizijo in dokumentacijo.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 29. 6. 2015 opredelil do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo in pojasnil, zakaj se z njimi ne strinja.

Državna revizijska komisija je zaradi napačnega pravnega pouka v dokumentu »Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika« št. 557/2015 z dne 15. 5. 2015 vlagatelja z dopisom št. 018-115/2015-3 z dne 3. 7. 2015 pozvala na doplačilo takse. Vlagatelj je ta poziv prejel 7. 7. 2015 (razvidno iz podpisane povratnice) in takso v manjkajočem znesku doplačal 8. 7. 2015, kar je pravočasno. Vlagatelj je predložil tudi dokazilo o doplačilu takse.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Vlagatelj je navedel, da je naročnik izbral ponudbo, čeprav izbrani ponudnik ne izpolnjuje kadrovskega pogoja, sicer pa ponudba izbranega ponudnika tudi ni najugodnejša po merilu. Naročnik je nasprotoval vlagateljevima očitkoma.

Naročnik je za javno naročilo, ki ga je razdelil v dva sklopa (točka II.1.2 objave; drugi odstavek 1. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, str. 4 razpisne dokumentacije) in ga oddaja po odprtem postopku (točka IV.1.1 objave; prvi odstavek 1. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, str. 4 razpisne dokumentacije; 23. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2 in 25. člen ZJN-2), do roka za predložitev ponudb (5. 3. 2015, do 9. ure; točka IV.3.4 objave) v sklopu 1 prejel ponudbi dveh ponudnikov (zapisnik o javnem odpiranju ponudb št. 218/2015 z dne 5. 3. 2015), pri čemer je po merilu najnižja cena (prvi odstavek 11. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, str. 15 razpisne dokumentacije; alinea b prvega odstavka 48. člena ZJN-2) izbral (dokument »Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika« št. 557/2015 z dne 15. 5. 2015) ponudbo izbranega ponudnika. Naročnik je ob tem še navedel (dokument »Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika« št. 557/2015 z dne 15. 5. 2015, str. 1), da »najnižja cena predstavlja ponujeno skupno (redne in občasne storitve) letno vrednost čiščenja z vključenim DDV«.

Naročnik je pripravil razpisno dokumentacijo in vanjo vključil Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe, katerih sestavni del je 8. člen (str. 8–14 razpisne dokumentacije), v katerem je določil, na podlagi česa bo ponudnikom priznal sposobnost. Tako je naročnik v 2. točki pod naslovom D iz 8. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (str. 11–12 razpisne dokumentacije) določil:
»Ponudnik zagotavlja, da razpolaga z ustrezno usposobljenim kadrom, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
• V zvezi s SKLOPOM 1: vsaj 5 letnimi izkušnjami pri čiščenju akreditiranih (ISO/IEC 17025) mikrobioloških, molekularno-bioloških, kemijskih laboratorijev ali laboratorijev, ki delajo skladno z dobro laboratorijsko prakso, pri čemer je čiščenje potekalo najmanj 5 x tedensko po 5 ur.
• V zvezi s SKLOPOM 2: […]
V zvezi s sklopom 1: Čiščenje izvaja stalna (vedno ista) čistilka/čistilec 8 ur dnevno, kar velja za celotni čas trajanja pogodbe. Čistilka/čistilec se v času trajanja pogodbe ne razporeja na druga delovna mesta.
V zvezi s sklopom 2: […]
Dokazilo: Ponudnik izpolni OBR-11. Obrazcu morajo biti priložena potrdila naročnikov in sicer za vsako posamezno referenco kadra, ki jo ponudnik v obrazcu navaja (OBR-10). Temu obrazcu ponudnik priloži še fotokopije delovnih knjižic oziroma potrdil delodajalca, iz katerih je razvidna delovna doba (oziroma delovne izkušnje) ali izjavo teh oseb, da izpolnjujejo pogoj po delovnih izkušnjah.
V primeru, da ponudnik prijavi kadre, ki niso njegovi zaposleni, ponudnik priloži dokazilo o sodelovanju, iz katerih je razvidno, da bo kader s ponudnikom sodeloval glede predmeta naročila in ves čas trajanja predmetnega naročila, ter izjavo delodajalca, da se strinja s tem, da njegov zaposlenec sodeluje kot zunanji sodelavec na predmetu razpisa.«

Naročnik je obrazec OBR-11 (str. 31–32 razpisne dokumentacije) pripravil v obliki izjave za vsak sklop in določil tudi tabelo, v katero so ponudniki vpisali podatke za priglašeni kader za sklop 1. Naročnik je tudi obrazec OBR-10 (str. 30 razpisne dokumentacije) pripravil v obliki izjave, pri čemer je določil tudi razdelek, v katerem se za kader navede tudi »Pravno razmerje do izvajalca«. Naročnik je v obrazec OBR-10 vključil tudi opombo:
»Veljavno je samo potrdilo z originalnim žigom in podpisom naročnika. Ponudnik ne more dati referenc (potrdila) v primeru, če je sam naročnik in izvajalec. V primeru, če je ponudnik za naročnika že izvajal enakovredna dela, kot je zahtevano v referencah, ni potrebna potrditev referenc, zadostuje da jih ponudnik navede.«

Državna revizijska komisija je vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika in ugotovila, da je izbrani ponudnik predložil izpolnjen in podpisan obrazec OBR-11, v katerem je priglasil eno osebo. Izbrani ponudnik je predložil tudi obrazec OBR-10, ki ga ni ne izpolnil ne podpisal. Je pa izbrani ponudnik predložil izjavo priglašenega kadra (izjava z dne 2. 3. 2015), v kateri je ta oseba izjavila, da ima delovne izkušnje s čiščenjem laboratorijskih prostorov »po sistemu (SIS/IEC 17025)« in da že 6 let čisti naročnikove prostore.

Po vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika (zapisnik št. 586/2015 z dne 25. 5. 2015) je vlagatelj z vlogo z dne 26. 5. 2015 naročniku predlagal, da spremeni odločitev o oddaji javna naročila za sklop 1, česar naročnik ni storil, pač pa je izbranega ponudnika 27. 5. 2015 po elektronski pošti pozval, da mu posreduje pogodbo o zaposlitvi in morebitna druga dokazila za priglašeni kader. Izbrani ponudnik je kot prilogo dopisu z dne 28. 5. 2015 naročniku poslal fotokopijo pogodbe o zaposlitvi s priglašenim kadrom z dne 1. 2. 2015, iz katere je razvidno, da je sklenjena za čas med 1. 2. 2015 in 1. 2. 2019 za dela (čiščenje poslovnih prostorov in laboratorijev) na naročnikovem naslovu, posredoval pa mu je tudi fotokopijo obrazca M-1 (potrdilo o prijavi), iz katerega je razvidno, da je izbrani ponudnik prijavil priglašeni kader v zavarovanja, pristojni zavod pa je prijavo prejel 26. 2. 2015.

Že iz podatkov iz obrazca M-1 je razvidno, da je priglašeni kader v delovnem razmerju z izbranim ponudnikom, in sicer je z njim v takem razmerju še iz časa, preden je potekel rok za predložitev ponudb, zato sta napačni vlagateljevi stališči, da »ne gre za kader, ki bi bil zaposlen pri izbranem ponudniku« (str. 5 zahtevka za revizijo) oziroma da gre »za kapacitete tretjega« (str. 6 zahtevka za revizijo).

Iz zahtev za predložitev dokazil (2. točka pod naslovom D iz 8. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, str. 11–12 razpisne dokumentacije) je razvidno, da mora ponudnik dokazovati leta delovnih izkušenj priglašenega kadra, za kar je glede na alternativno določena dokazila zadostovala že izjava priglašenega kadra, ki jo je izbrani ponudnik predložil že v ponudbi, zato je napačno tudi vlagateljevo stališče (str. 6 zahtevka za revizijo), da bi izbrani ponudnik »moral […] predložiti fotokopijo delovne knjižice«.

Državna revizijska komisija tudi opozarja, da je naročnik določil, da ponudnik dokazuje razpolaganje s kadrom za razpisana dela s predložitvijo obrazca OBR-11, ne pa obrazca OBR-10, saj je bil ta namenjen dokazovanju izkušenj tega kadra, poleg tega pa je treba upoštevati, da je naročnik zahteval predložitev nekaterih dokazil le za kader, ki ni kader, ki bi bil zaposlen pri ponudniku, zato je vlagatelj napačno navedel (str. 7 zahtevka za revizijo), da bi moral izbrani ponudnik predložiti tudi dokazila, ki jih je vlagatelj naštel na str. 7 zahtevka za revizijo.

Zahteva iz obrazca OBR-10, da ponudnik za kader navede »Pravno razmerje do izvajalca«, ni zahteva za navedbo, v katerem razmerju bo priglašeni kader opravljal dela pri tem javnem naročilu, temveč je zahteva za navedbo, v katerem razmerju je kader opravljal dela na referenčnem poslu.

Je pa treba pritrditi vlagatelju (str. 6 zahtevka za revizijo), da bi moral izbrani ponudnik navesti priglašeni kader v obrazcu OBR-10 (prim. tudi zadnji stavek iz tretje povedi iz opombe iz obrazca OBR-10). Državna revizijska komisija ugotavlja, da opustitve izbranega ponudnika, ko ni izpolnil tudi tabele v obrazcu OBR-10, ni mogoče obravnavati tako, da ni bistvena pomanjkljivost (prim. druga poved iz 17. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Čeprav je zaradi izjave priglašenega kadra z dne 2. 3. 2015 mogoče sklepati, da se izbrani ponudnik sklicuje na referenčni posel iz te izjave, ta posel pa je kader opravljal pri naslovnem naročniku, ne iz ponudbe izbranega ponudnika ne iz dokumentacije iz postopka javnega naročanja (sicer niti iz dokumentacije iz predrevizijskega postopka) ni mogoče ugotoviti, da je izpolnjen tudi tisti del kadrovskega pogoja za sklop 1, kjer je naročnik zahteval, da »je čiščenje potekalo najmanj 5 x tedensko po 5 ur«, saj ta podatek manjka.

Glede na predstavljeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da na podlagi podatkov, kot izhajajo iz ponudbe izbranega ponudnika in dokumentacije postopka oddaje javna naročila (sicer pa tudi dokumentacije iz predrevizijskega postopka), ni mogoče potrditi, da je naročnik smel izbranemu ponudniku že priznati izpolnjevanje kadrovskega pogoja za sklop 1, kot ga je določil v 2. točki pod naslovom D iz 8. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (str. 11–12 razpisne dokumentacije), saj ne glede na možnost ugotovitve podatkov iz izjave z dne 2. 3. 2015, ti podatki niso zadostni glede na zahteve kadrovskega pogoja za sklop 1. Državna revizijska komisija je zato ugotovila, da je (glede na izkazano dejansko stanje) naročnik kršil vsaj prvi odstavek 78. člena ZJN-2 (na katerega se sicer sklicuje prva poved iz prvega odstavka 80. člena ZJN-2), saj je preuranjeno in zato neutemeljeno izbranemu ponudniku priznal, da izpolnjuje kadrovski pogoj za sklop 1, kot ga je določil v 2. točki pod naslovom D iz 8. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (str. 11–12 razpisne dokumentacije). Že ugotovitev te kršitve glede na drugo alineo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN v povezavi s prvo alineo iz druge povedi iz prvega odstavka 1. člena ZPVPJN zadostuje za razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila za sklop 1, kot izhaja iz dokumenta »Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika« št. 557/2015 z dne 15. 5. 2015. Ob takšnem zaključku Državni revizijski komisiji ni treba ugotavljati, ali je utemeljen vlagateljev očitek, da je naročnik kršil enakopravno obravnavo ponudnikov (9. člen ZJN-2), saj ne glede na ugotovitev to ne bi vplivalo na sprejeto odločitev.

Vlagatelj je v vlogi z dne 29. 6. 2015 tudi opozoril (str. 1), da je naročnik preveril podatke o priglašenem kadru šele v predrevizijskem postopku, kar ne drži, saj je te podatke preverjal po prejemu vloge z dne 26. 5. 2015. Vendar ne preveritev po sprejemu odločitve o oddaji javna naročila in še pred začetkom predrevizijskega postopka ne preveritev med predrevizijskim postopkom z vidika prvega odstavka 77. člena ZJN-2 nista sporni, saj skladno s to pravno podlago naročnik preveri obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe izbranega ponudnika najpozneje pred sklenitvijo pogodbe o izvedbi javna naročila. Drugo vprašanje, ki ga glede na vsebino spora Državni revizijski komisiji ni treba razreševati, pa je lahko, ali bi naročnik na podlagi podatkov, ki jih ni pridobil že pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila, temveč šele v predrevizijskem postopku, smel zavrniti zahtevek za revizijo.

Vlagatelj je kot sporno izpostavil še ocenjevanje po merilu najnižja cena (str. 8 zahtevka za revizijo), vendar neutemeljeno.

Naročnik je že v dokumentu »Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika« št. 557/2015 z dne 15. 5. 2015 (str. 1) navedel, da izbrani ponudnik ni zavezanec za DDV, tej naročnikovi trditvi, ki jo je vlagatelj tudi citiral v zahtevku za revizijo (str. 8), pa vlagatelj ni oporekal.

Res je sicer, kot je navedel vlagatelj (str. 8 zahtevka za revizijo), da je naročnik v dokumentu »Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika« št. 557/2015 z dne 15. 5. 2015 (str. 2) tudi navedel, da »ponudb obeh ponudnikov ni moč enakovredno primerjati«, vendar je treba pri tem še upoštevati, da je to naročnik navedel za »neto vrednost«. Kot je razvidno iz dokumenta »Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika« št. 557/2015 z dne 15. 5. 2015 (str. 1–2), je naročnik ponudbe vrednotil na način, da je za primerjavo upošteval njuni bruto vrednosti, pri čemer je pri vlagatelju upošteval poleg cene še znesek DDV, ki znaša več kot nič eurov, pri izbranem ponudniku pa je zaradi statusa izbranega ponudnika štel, da je pri njem višina DDV nič eurov. Naročnik je torej štel, da sta neto in bruto vrednost ponudbe izbranega ponudnika enaki, kar tudi drži. Vlagatelj je navedel (str. 8 zahtevka za revizijo), da »izbrani ponudnik ni navedel stopnje DDV«, iz česar je treba razumeti, da je izpostavil, da izbrani ponudnik ni navedel zneska DDV, vendar izbrani ponudnik glede na svoj status zneska DDV, ki bi bil višji od nič eurov, ne bi mogel navesti. Naročnikovo stališče je tako treba obravnavati upoštevajoč relevantne okoliščine primera, zato je treba tudi zaključiti, da je naročnik ponudbi izbranega ponudnika in vlagatelja primerjal na način, ki je do obeh ponudnikov enak, saj je pri njunih ponudbah primerjal ceno na način, ki upošteva, koliko bi moral naročnik plačati storitve (tj. cena storitev, povečana še za DDV), zato kršitev 9. člena ZJN-2 ni podana. Ob upoštevanju tega izhodišča Državna revizijska komisija ni mogla naročniku očitati kršitve petega odstavka 48. člena ZJN-2, saj je ponudba izbranega ponudnika z vrednostjo »21.640,00 EUR z DDV« (kar je za naročnika tudi znesek plačila) v primerjavi z vrednostjo vlagateljeve ponudbe 25.765,84 eurov z DDV cenejša od vlagateljeve ponudbe.

Skladno s tretjim odstavkom 39. člena ZPVPJN daje Državna revizijska komisija naročniku napotke za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen.

Z razveljavitvijo odločitve o oddaji javnega naročila se postopek oddaje javnega naročila pri naročniku znova znajde v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb (gl. 7. točka prvega odstavka 70. člena ZJN-2). Če se naročnik odloči, da bo nadaljeval postopek javnega naročanja s sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila, mora ravnati skladno z ZJN-2 in izbrati ponudbo, ki je popolna, pri tem pa zagotoviti upoštevanje 8. in 9. člena ZJN-2.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj je uspel z zahtevkom za revizijo, zato mu Državna revizijska komisija upoštevajoč prvi, drugi in tretji odstavek 70. člena ZPVPJN ter skladno z Odvetniško tarifo (Uradni list RS, št. 2/2015; v nadaljevanju: OT), ob upoštevanju okoliščin primera, kot potrebne priznava stroške takse v skupni višini 1.731,20 eurov, stroške za sestavo zahtevka za revizijo (tarifna številka 40 OT) v priglašeni višini 450 eurov (saj ta znaša manj od preračuna na možnih 1.200 točk), povečani za 22 % DDV, kar znese 549 eurov, in izdatke (11. člen OT) v višini 10,10 eurov (22 točk), povečani za 22 % DDV, kar znese 12,32 eurov. Skupni znesek potrebnih stroškov tako znaša 2.292,52 eurov.

Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške v višini 2.292,52 eurov, v 15 dneh po vročitvi tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila.

Državna revizijska komisija ni priznala povračila priglašenih izdatkov nad priznanimi, saj za drugačno ravnanje v OT ni podlage. Državna revizijska komisija je zato kot neutemeljeno zavrnila višjo stroškovno zahtevo od priznanih 2.292,52 eurov.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 13. 7. 2015

Predsednica senata:
Nina Velkavrh, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Nacionalni inštitut za biologijo, Večna pot 111, 1000 Ljubljana,
- Odvetniška družba Marovt in partnerji, d. o. o., Rozmanova ulica 12, 1001 Ljubljana,
- Lili, čistilni servis, Liljana Van, s. p., Snojeva ulica 4, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran