Na vsebino
EN

018-112/2015 Občina Gornja Radgona

Številka: 018-112/2015-5
Datum sprejema: 8. 7. 2015

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 55. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), po članici mag. Mateji Škabar, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Prevoz šolskih otrok v Občini Gornja Radgona za šolsko leto 2015/2016«, v zvezi s pritožbo GORICE PROMET, družba za storitve in trgovino, d.o.o., Nikova ulica 6, Lenart v Slovenskih goricah (v nadaljevanju: pritožnik), zoper odločitev naročnika Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, Gornja Radgona (v nadaljevanju: naročnik) dne 8. 7. 2015

odločila:

1. Pritožbi se ugodi in se razveljavi sklep naročnika številka 600-1/2015-27-U101 (U107) z dne 11. 6. 2015.

2. Naročnik mora o zahtevku za revizijo, če ugotovi, da so izpolnjene procesne predpostavke, odločiti v skladu s prvim odstavkom 28. člena ZPVPJN.

3. Odločitev o stroških, ki jih je priglasil pritožnik, se pridrži do odločitve o zahtevku za revizijo.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek javnega naročanja za »Prevoz šolskih otrok v Občini Gornja Radgona za šolsko leto 2015/2016«, katerega obvestilo o javnem naročilu male vrednosti je bilo objavljeno na portalu javnih naročil 13. 5. 2015, pod številko objave NMV2626/2015.

Pritožnik je 5. 6. 2015 po pošti priporočeno vložil zahtevek za revizijo, ki se nanaša na razpisno dokumentacijo.

Naročnik je zahtevek za revizijo s sklepom številka 600-1/2015-27-U101 (U107) z dne 11. 6. 2015, zavrgel, ker je ugotovil, da ni bil vložen v roku osmih delovnih dni po objavi obvestila o javnem naročilu oziroma objavi spremembe razpisne dokumentacije. Navedel je, da je na portalu javnih naročil objavil obvestilo o javnem naročilu dne 13. 5. 2015 in spremembo dne 19. 5. 2015, ter da bi pritožnik lahko vložil revizijski zahtevek le do 29. 5. 2015. Po mnenju naročnika niso bili izpolnjeni pogoji iz drugega in tretjega odstavka 25. člena ZPVPJN, ker je bil rok za oddajo ponudb bistveno daljši od desetih delovnih dni.

Pritožnik je 17. 6. 2015 vložil pritožbo zoper odločitev naročnika o zavrženju zahtevka za revizijo. Navaja, da je v predmetni zadevi treba uporabiti drugi odstavek 25. člena ZPVPJN in da se zahtevek za revizijo lahko vloži najpozneje pet delovnih dni po poteku roka za predložitev ponudb tudi v skladu z 20. členom razpisne dokumentacije predmetnega naročila. V skladu z navedenim, bi bilo mogoče vložiti zahtevek za revizijo do 8. 6. 2015. Pritožnik predlaga, da Državna revizijska komisija razveljavi izpodbijani sklep naročnika in zadevo vrne v ponovno odločanje naročniku, pritožniku pa prizna stroške pritožbe.

Med strankama je sporno vprašanje, ali je treba v konkretnem primeru uporabiti določbo drugega odstavka 25. člena ZPVPJN in posledično, ali je naročnik ravnal skladno s tretjim odstavkom 26. člena ZPVPJN, s tem, ko je zahtevek za revizijo zavrgel kot prepoznega.

Določba tretjega odstavka 26. člena ZPVPJN namreč določa, da naročnik zavrže zahtevek za revizijo, če ugotovi, da ni bil vložen pravočasno, če ga ni vložila aktivno legitimirana oseba ali če vlagatelj ni predložil potrdila o plačilu takse oziroma ta ni bila plačana v ustrezni višini. Roki za vložitev zahtevka za revizijo pa so določeni v 25. členu ZPVPJN.

V skladu s prvim odstavkom 25. člena ZPVPJN se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, vloži v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu (1. alineja) ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu (2. alineja), ali prejema povabila k oddaji ponudb (3. alineja).

Drugi odstavek 25. člena ZPVPJN pa določa, da zahtevka za revizijo zoper vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo ni mogoče vložiti po roku za prejem ponudb, razen v primeru postopka oddaje naročila male vrednosti in storitev iz Seznama storitev B, ko se zahtevek za revizijo, lahko vloži najpozneje pet delovnih dni po poteku roka za predložitev ponudb.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo se torej lahko (praviloma) vloži v osmih delovnih dneh, ki začne teči bodisi z objavo obvestila o javnem naročilu, ali s sprejemom povabila k oddaji ponudb, ali pa z objavo obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali iz predhodno objavljenega obvestila o naročilu. Zakon določa tudi skrajni rok, do katerega je v postopku oddaje javnega naročila mogoče vložiti revizijski zahtevek zoper objavo, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo - takšnega zahtevka (praviloma) ni več mogoče vložiti po poteku roka za oddajo ponudb.

Vendar ZPVPJN pri tem določa tri izjeme. Zahtevek za revizijo se tako lahko pri oddaji naročil male vrednosti, pri oddaji storitev iz Seznama storitev B ter v vseh postopkih, v katerih je naročnik določil rok za sprejem ponudb, ki je krajši od desetih delovnih dni, vloži najpozneje pet delovnih dni po poteku roka za predložitev ponudb.

Ker naročnik v konkretnem primeru oddaja javno naročilo po postopku oddaje javnega naročila male vrednosti, je treba upoštevati določbo drugega odstavka 25. člena ZPVPJN, ki določa, da je rok za vložitev zahtevka za revizijo v primeru postopka oddaje naročila male vrednosti, ki se nanaša na razpisno dokumentacijo, pet delovnih dni po poteku roka za predložitev ponudb.

Med strankama ni sporno, da je rok za predložitev ponudb potekel 1. 6. 2015 (naročnik v izpodbijanemu sklepu sicer navaja datum 1. 6. 2014, vendar gre očitno za napačen zapis leta 2014 namesto 2015, saj je pri vseh drugih datumih navedeno leto 2015). Prav tako ni sporno, da je pritožnik 5. 6. 2015 vložil zahtevek za revizijo, ki se nanaša na razpisno dokumentacijo, torej znotraj roka petih delovnih dni od prejema odločitve o oddaji naročila.

Državna revizijska komisija ob ugotovljenem zaključuje, da je naročnik ravnal v nasprotju s tretjim odstavkom 26. člena ZPVPJN, s tem, ko je zahtevek za revizijo vlagatelja (v tem postopku pritožnika) zavrgel kot prepoznega. Zato je na podlagi 55. člena ZPVPJN ugodila pritožbi in razveljavila naročnikovo odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo, ki izhaja iz sklepa številka 600-1/2015-27-U101 (U107) z dne 11. 6. 2015.

Ker je Državna revizijska komisija odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo razveljavila že na podlagi obravnavanih pritožbenih navedb, se do pritožnikovih navedb, ki se nanašajo na vsebino pravnega pouka v razpisni dokumentaciji, ni vsebinsko opredeljevala. Obravnava teh navedb na pritožnikov položaj v predmetnem postopku namreč ne bi mogla več vplivati.

Državna revizijska komisija je skladno z drugim odstavkom 55. člena ZPVPJN tudi odločila, da mora naročnik o zahtevku za revizijo, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločati skladno s prvim odstavkom 28. člena ZPVPJN.

S tem sta odločitvi Državne revizijske komisije iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa utemeljeni.

Državna revizijska komisija je odločitev o stroških, ki jih je priglasil pritožnik, pridržala do odločitve o zahtevku za revizijo (tretji odstavek 165. člena ZPP v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 8. 7. 2015
mag. Mateja Škabar,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona
- GORICE PROMET, družba za storitve in trgovino, d.o.o., Nikova ulica 6, 2230 Lenart v Slovenskih goricah
- Odvetniška pisarna Zečević d.o.o., Trg Leona Štuklja 5/IV, 2000 Maribor
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

Vložiti:
- v spis zadeve

Natisni stran