Na vsebino
EN

018-118/2015 Klinika Golnik

Številka: 018-118/2015-7
Datum sprejema: 6. 7. 2015

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 20., 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Tadeje Pušnar, kot predsednice senata, ter Boruta Smrdela in Nine Velkavrh, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Dobava sestrskega klicnega sistema«, na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja Eurotronik Kranj, d.o.o., Štimova 8, Kranj (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Klinika Golnik, Golnik 36, Golnik (v nadaljevanju: naročnik), dne 6.7.2015

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Predlog naročnika za izdajo sklepa, da se mu, kljub vloženemu zahtevku za revizijo, dovoli sklenitev pogodbe, se zavrže.

3. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Obvestilo o predmetnem javnem naročilu je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 19.5.2015, pod št. objave NMV2781/2015. Naročnik je z dokumentom »Obvestilo o oddaji javnega naročila« z dne 15.6.2015 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila) predmetno javno naročilo oddal v izvedbo ponudniku Elgrin, d.o.o., Šlandrova ulica 15a, Radomlje (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz obrazložitve navedenega dokumenta izhaja, da je naročnik vlagateljevo ponudbo, ki se je glede na merilo za izbiro najugodnejše ponudbe uvrstila na prvo mesto, izločil iz postopka oddaje javnega naročila kot nepopolno, ker vlagatelj (tudi po pozivu naročnika) v ponudbeno dokumentacijo ni predložil v razpisni dokumentaciji zahtevane kopije certifikata, da je ponujeni sistem skladen z zadnjim veljavnim standardom DIN VDE 0834.

Vlagatelj je z vlogo z dne 22.6.2015 pravočasno vložil zahtevek za revizijo, v katerem zahteva razveljavitev odločitve o oddaji naročila in povrnitev stroškov pravnega varstva. Vlagatelj zatrjuje, da mu je naročnik, kljub oddani (formalno) popolni ponudbi, poslal poziv z dodatnimi zahtevami, ki niso bile zahtevane v času poteka javnega naročila, in sicer je naročnik zahteval dopolnitev ponudbe s certifikatom, da je ponujeni sistem skladen z zadnjim veljavnim standardom DIN VDE 0834, katerega je izdala institucija, pooblaščena oz. priglašena za ugotavljanje skladnosti s predmetnim standardom. V času javnega naročila je naročnik zahteval predložitev kopije certifikata, da je sistem izdelan v skladu z zahtevami standarda DIN VDE 0834. Vlagatelj, ki je proizvajalec ponujenega sistema, je v ponudbeni dokumentaciji predložil kopijo certifikata. Navedbe naročnika, da vlagatelj ni predložil zahtevanega certifikata, so v nasprotju z Zapisnikom o javnem odpiranju ponudb, kjer je naročnik jasno označil, da je vlagatelj predložil vse zahtevane dokumente, vključno s kopijo zahtevanega certifikata. Naročnik je po roku za oddajo ponudb zahteval dokumente, ki v času postopka zbiranja ponudb niso bili zahtevani. Ker naročnik ne more naknadno določiti izločilnih pogojev, je bila naročnikova zahteva po dodatnih dokumentih brez pravne osnove.

Izbrani ponudnik je v vlogi z dne 24.6.2015, s katero se je opredelil do navedb vlagatelja, zavrnil navedbe vlagatelja.

Naročnik je s sklepom z dne 24.6.2015 zahtevek za revizijo zavrnil in posledično zavrnil zahtevo za povračilo stroškov pravnega varstva. Naročnik navaja, da je pri pregledu vlagateljeve ponudbe ugotovil, da je vlagatelj predložil »lastno izjavo proizvajalca ponujenega sistema – certifikat proizvajalca« o skladnosti ponujenega sistema z zadnjim veljavnim standardom DIN VDE 0834, in ne kopije certifikata, izdanega s strani institucije, ki je pooblaščena oziroma priglašena za ugotavljanje skladnosti s predmetnim standardom. Naročnik je v razpisni dokumentaciji zahteval, da je ponujeni sistem izdelan v skladu s standardom, ki ureja področje klicnih sistemov, in sicer s SIST DIN VDE 0834-1 in SIST DIN VDE 0834-2. V zvezi z dokazovanjem te zahteve je naročnik na Portalu javnih naročil najprej pojasnil, da morajo ponudniki priložiti kopijo certifikata ali Izjavo ponudnika, da je sistem izdelan v skladu z zahtevanim standardom, naknadno pa je pojasnil, da je potrebno priložiti kopijo certifikata, s čimer je spremenil možnost dokazovanja navedene zahteve. Objavljena pojasnila na Portalu javnih naročil so sestavni del razpisne dokumentacije, zato ponudba, ki ne izpolnjuje zahtev naročnika v zvezi z dokazovanjem ustreznosti ponujenega sistema, ne izpolnjuje pogoja, ki je vezan na vsebino predmeta naročila. Naročnik je, zaradi manjkajočega (ustreznega) certifikata, vlagatelja, skladno z 78. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2), pozval na dopolnitev ponudbe. Ker vlagatelj do postavljenega roka ponudbe ni ustrezno dopolnil, je naročnik njegovo ponudbo v skladu s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2 kot nepopolno izločil. Naročnik še poziva Državno revizijsko komisijo, da izreče vlagatelju denarno kazen, saj vlagatelj zlorablja pravico do pravnega varstva, ki jo ima po ZPVPJN.

Naročnik je z vlogo z dne 24.6.2015 predlagal tudi izdajo sklepa, s katerim bi mu Državna revizijska komisija, kljub vloženemu zahtevku za revizijo, dovolila skleniti pogodbo. Naročnik navaja, da je v teku adaptacija treh bolnišničnih oddelkov, pri čemer se po terminskem planu prvi oddelek odpre 15.8.2015, drugi 15.9.2015 in tretji 15.10.2015. Oddelkov ni mogoče odpreti in predati v uporabo brez ustreznega sistema sestrskega klica. Podaljšanje roka adaptacije posameznega oddelka zaradi nedobavljenega sistema bi pomenilo manjše število sprejetih pacientov, s tem pa bi nastale nepopravljive škodljive posledice, saj bo ogroženo življenje in zdravje ljudi.

Naročnik je Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo iz predrevizijskega postopka.

Vlagatelj v vlogi z dne 29. 6. 2015, s katero se je opredelil do navedb naročnika, vztraja pri revizijskih navedbah in Državni revizijski komisiji predlaga sprejem sklepa, s katerim se predmetno javno naročilo odda vlagatelju.

Po pregledu prejete dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.
Med strankama je sporno, ali je naročnik zakonito izločil vlagateljevo ponudbo iz postopka oddaje javnega naročila. V skladu s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2 mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2).

Kot je razvidno iz odločitve o oddaji naročila, je naročnik vlagateljevo ponudbo izločil iz predmetnega postopka oddaje javnega naročila. Pri tem iz obrazložitve odločitve izhaja, da je naročnik pri ocenjevanju vlagateljeve ponudbe ugotovil, je ta formalno nepopolna, ker vlagatelj v ponudbeno dokumentacijo ni predložil v razpisni dokumentaciji zahtevanega certifikata, ki bi dokazoval, da je ponujena oprema skladna z veljavnim standardom DIN VDE 0834. Iz spisovne dokumentacije nadalje izhaja, da je naročnik vlagatelja pozval na dopolnitev ponudbene dokumentacije, in sicer s kopijo certifikata, ki ga je izdala institucija, ki je pooblaščena oziroma priglašena za ugotavljanje skladnosti s predmetnim standardom. Ker pa vlagatelj svoje ponudbe v zahtevanem roku ni dopolnil, je naročnik vlagateljevo ponudbo izločil. Vlagatelj takšnim naročnikovim ugotovitvam ugovarja in zatrjuje, da ga naročnik ne bi smel pozvati na dopolnitev v izpostavljenem delu, saj je z navedenim spreminjal zahteve iz osnovne razpisne dokumentacije. Med strankama je tako sporno, ali je naročnik vlagatelja upravičeno pozval na dopolnitev (formalno nepopolne) ponudbe v delu, ki se nanaša na predložitev kopije certifikata, ki ga je izdala institucija pooblaščena oziroma priglašena za ugotavljanje skladnosti sistema s standardom DIN VDE 0834.

Za presojo spornega vprašanja je ključno, ali je naročnik v razpisni dokumentaciji zahteval, da ponudniki ustreznost ponujenega sistema izkažejo s kopijo certifikata, ki ga je izdala institucija pooblaščena oziroma priglašena za ugotavljanje skladnosti sistema s standardom DIN VDE 0834. Naročnik mora namreč v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudb presojati popolnost ponudb glede na vnaprej izrecno določene in objavljene zahteve v razpisni dokumentaciji. Nasprotno ravnanje naročnika bi pomenilo kršitev tretjega odstavka 71. člena ZJN-2, ki določa, da naročnik po poteku roka za prejem ponudb ne sme več spreminjati ali dopolnjevati razpisne dokumentacije. Skladno z drugim odstavkom 71. člena ZJN-2 se kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom, sodelujočim v postopku oddaje javnega naročila. Informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom na ali preko portala javnih naročil, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo razpisne dokumentacije, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje razpisna dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v razpisni dokumentaciji. To pomeni, da postanejo vse spremembe, dopolnitve in pojasnila del razpisne dokumentacije in da jih je naročnik dolžan objaviti na ali preko Portala javnih naročil. Le na ta način so vsi potencialni ponudniki hkrati in tekoče obveščeni o vseh morebitnih spremembah, dopolnitvah in pojasnilih razpisne dokumentacije, naročniku pa je na ta način omogočeno, da so prejete ponudbe skladne z vsemi njegovimi (tudi naknadnimi) zahtevami. Naročnik je torej zadolžen za sprotno obveščanje ponudnikov na za to točno določenem mestu, ponudniki pa morajo pozorno spremljati Portal javnih naročil in pri pripravi ponudb upoštevati tudi vse morebitne dodatne zahteve naročnika.

Predmet konkretnega javnega naročila je dobava in montaža sestrskega klicnega sistema. Naročnik je v razpisni dokumentaciji (Tehnično poročilo ter Popis del in materiala) zahteval, kar med strankama niti ni sporno, da mora biti ponujeni sestrski klicni sistem izdelan v skladu s standardom SIST DIN VDE 0834-1:2005 in SIST DIN VDE 0834-2:2005. Med strankama nadalje tudi ni sporno, da naročnik v prvotno objavljeni razpisni dokumentaciji ni določil, na kakšen način ponudniki izkažejo izpolnjevanje navedene zahteve, pač pa je naročnik na Portalu javnih naročil (vprašanje in odgovor 7 objavljena dne 1.6.2015 ob 8:34 uri) na vprašanje »Na kakšen način in s katerim dokumentom se dokazuje izpolnjevanje zahtev standarda DIN VDE 0834? Praviloma tovrstne certifikate izdajajo ustrezne neodvisne certificirane inštitucije (kot na primer SIQ)« odgovoril »2) Priložiti je potrebno kopijo certifikata ali izjavo ponudnika, da je sistem izdelan v skladu z zahtevami standarda DIN VDE 0834.«. Naročnik je nadalje na Portalu javnih naročil (vprašanje in odgovor 11 objavljena dne 1.6.2015 ob 14:55 uri) na vprašanje »V vašem odgovoru dne 1.6. 2015 ste na zastavljeno vprašanje ponudnika vezano na izpolnjevanje standarda DIN VDE 0834 odgovorili, da zadošča tudi izjava ponudnika, da je sistem izdelan v skladu z zahtevami tega standarda. Minimalno kar je, bi, od inštitucije kot ste vi, pričakovali certifikat ali izjavo overjeno s strani proizvajalca opreme. Izjavo lahko zapiše vsakdo, ne glede na ustreznost in resničnost, saj le to sprejemate kot primerno. Ponovno vas sprašujemo Na kakšen način in s katerim dokumentom se dokazuje izpolnjevanje zahtev standarda DIN VDE 0834?« odgovoril »Spoštovani, naročnik korigira že podan odgovor ODGOVOR 7, Datum objave: 1.6.2015, 08:34 in sicer v delu odgovora št. 2: »Priložiti je potrebno kopijo certifikata ali izjavo ponudnika, da je sistem izdelan v skladu z zahtevami standarda DIN VDE 0834.«, ki se pravilno glasi: Priložiti je potrebno kopijo certifikata, da je sistem izdelan v skladu z zahtevami standarda DIN VDE 0834.«. V zvezi s skladnostjo ponujenega sistema s standardom DIN VDE 0834 je naročnik na Portalu javnih naročil (vprašanje in odgovor 17 objavljena dne 2.6.2015 ob 10:35 uri) na vprašanje oziroma opozorilo, da standard SIST DIN VDE 0834-1:2005 in SIST DIN VDE 0834-2:2005 ne obstaja, pač pa je zadnji veljavni standard s področja predmeta javnega naročila SIST DIN VDE 0834-1:2000-04 in SIST DIN VDE 0834-2:2000-04, odgovoril, »ponujeni sistem mora biti skladen z zadnjim veljavnim standardom SIST DIN VDE 0834«.

Ob upoštevanju navedenega in ob upoštevanju drugega odstavka 71. člena ZJN-2, gre ugotoviti, da je naročnik v razpisni dokumentaciji zahteval, da ponudniki ponudijo klicni sestrski sistem, ki je skladen z zahtevami zadnjega veljavnega standarda DIN VDE 0834. S poslednjim citiranim pojasnilom naročnik ni spreminjal oziroma določal zahteve glede dokazovanja ustreznosti ponujene opreme, pač pa je pojasnjeval, s katerim standardom (DIN VDE 0834) mora biti skladen ponujeni sistem, kar pa med strankama niti ni sporno. Način dokazovanja navedene zahteve je naročnik določil s pojasnilom, objavljenim na Portalu javnih naročil dne 1.6.2015 ob 8:34 uri, in s pojasnilom, objavljenim na Portalu javnih naročil dne 1.6.2015 ob 14:55 uri, ki sta, skladno z drugim odstavkom 71. člena ZJN-2, del razpisne dokumentacije. Naročnik je tako najprej zahteval, da ponudniki ustreznost ponujenega sistema izkažejo s predložitvijo certifikata ali s predložitvijo Izjave ponudnika, da je ponujeni sistem skladen z zahtevami standarda DIN VDE 0834. Navedeno zahtevo je naročnik s pojasnilom, objavljenim na Portalu javnih naročil dne 1.6.2015 ob 14:55 uri, spremenil in zahteval, da ponudniki ustreznost ponujenega sistema izkažejo (zgolj) s predložitvijo certifikata. Na podlagi navedenega gre tako ugotoviti, da je naročnik v razpisni dokumentaciji zahteval, da ponudniki s predložitvijo certifikata izkažejo, da je ponujeni klicni sestrski sistem skladen z zahtevami zadnjega veljavnega standarda DIN VDE 0834.

Kot je razvidno iz citiranih pojasnil razpisne dokumentacije, naročnik ni izrecno navedel, kdo oziroma katera institucija mora izdati certifikat, da ga bo štel kot ustreznega. Vendar gre ob upoštevanju, da je naročnik na vprašanje, ki vključuje navedbo, da certifikate izdajajo »ustrezne neodvisne certificirane inštitucije (kot na primer SIQ)«, odgovoril, da je potrebno predložiti certifikat ali izjavo ponudnika, naknadno pa naročnik, ob opozorilu, da lahko izjavo zapiše vsakdo, ni več dovolil dokazovanja z izjavo ponudnika, ugotoviti, da je naročnik zahteval, da ponudniki predložijo certifikat, ki ga izdajo neodvisne inštitucije. Poleg tega je naročnik na očitek »Minimalno kar je, bi, od inštitucije kot ste vi, pričakovali certifikat ali izjavo overjeno s strani proizvajalca opreme« odgovoril, da zahteva kopijo certifikata, iz česar izhaja, da naročnik ni dopustil, da ponudniki skladnost ponujene opreme s standardom DIN VDE 0834, izkazujejo z Izjavo proizvajalca ponujenega sistema. Zato je potrebno šteti, da je naročnik v razpisni dokumentaciji zahteval, da ponudniki izkažejo skladnost ponujenega sistema s standardom DIN VDE 0834 s certifikatom, ki ga je izdala neodvisna inštitucija, in ne morebiti z izjavo ponudnika ali proizvajalca ponujene opreme. Takšna razlaga razpisne dokumentacije je tudi skladna z ZJN-2, ki v alineji j drugega odstavka 45. člena določa, da lahko ponudniki izkažejo izpolnjevanje tehnične sposobnosti v zvezi s proizvodi, ki jih je potrebno dobaviti, s certifikati, ki jih izdajajo pooblaščene ustanove ali pristojne agencije za nadzor kakovosti, s katerimi se potrdi skladnost izdelkov s tehničnimi specifikacijami ali veljavnimi standardi.

Ob upoštevanju navedenega Državna revizijska komisija ne more slediti navedbam vlagatelja, da je »javno naročilo NMV 2781/2015 imelo ves čas razpisa objavljen postopek s kriterijem za izbor najcenejša ponudba in ni bilo napovedanih nobenih drugih točkovalnih oziroma izločilnih kriterijev«. Naročnik v razpisni dokumentaciji sicer ni izrecno navedel, da bo ponudbo ponudnika, ki ne bo predložil zahtevanega certifikata izločil kot nepopolno, vendar naročniku takšno ravnanje nalaga že ZJN-2 (glej 78. člen v povezavi z 80. členom ZJN-2). V kolikor je potrebno vlagateljeve navedbe, da »so prvotno razpisane tehnične zahteve povsem korektne in primerljive s postopki znotraj EU« razumeti v smislu, da za izkazovanje ustreznosti ponujene opreme s standardom DIN VDE 0834 ni »potrebna« predložitev certifikata, ki ga je izdala institucija, ki je pooblaščena oziroma priglašena za ugotavljanje skladnosti s predmetnim standardom, gre poudariti, da je vlagatelj s takšnimi navedbami glede na fazo postopka prepozen. Skladno s četrtim odstavkom 25. člena ZPVPJN namreč vlagatelj po poteku roka, ki je določen za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ZPVPJN in v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom. Ravnanje v nasprotju s citirano določbo je sankcionirano s prekluzijo, kar pomeni, da (naročnik in) Državna revizijska komisija takšnih prepozno očitanih (domnevnih) kršitev vsebinsko ne obravnavata, zaradi česar lahko Državna revizijska komisija le še preveri, ali (vlagateljeva) ponudba izpolnjuje naročnikove zahteve na način, kot je določen v razpisni dokumentaciji.

Na podlagi vpogleda v ponudbeno dokumentacijo vlagatelja gre ugotoviti, da je vlagatelj v ponudbeno dokumentacijo predložil dokument »Certifikat«, iz katerega je razvidno, da Eurotronik Kranj, d.o.o. (torej vlagatelj) potrjuje, da sestrski klicni sistem NurseCare (sistem, katerega je ponudil vlagatelj) izpolnjuje vse zahteve glede na zadnjo veljavno normo DIN VDE 0834-1 in DIN VDE 0834-2. Posledično gre slediti naročniku, da vlagatelj v ponudbeno dokumentacijo ni predložil zahtevanega certifikata, saj predloženega dokumenta, kljub pomenovanju »certifikat«, po svoji vsebini ni mogoče šteti kot ustreznega certifikata, saj ga ni izdala neodvisna inštitucija oziroma institucija, ki je pooblaščena oziroma priglašena za ugotavljanje skladnosti s predmetnim standardom. Navedeni dokument namreč po vsebini predstavlja Izjavo proizvajalca, da je ponujeni sistem skladen z zahtevami standarda DIN VDE 0834. Takšnega načina dokazovanja ustreznosti ponujenega sistema pa naročnik, kot že navedeno, v razpisni dokumentaciji ni dopustil. Navedenega tudi ne morejo spremeniti navedbe vlagatelja, da je naročnik v Zapisniku o javnem odpiranju ponudb označil, da je vlagatelj predložil kopijo certifikata. Kot je razvidno iz Zapisnika o odpiranju ponudb, je sicer naročnik res zapisal, da je vlagatelj predložil zahtevani certifikat, vendar navedenega ne gre razumeti v smeri, da je naročnik na javnem odpiranju presojal popolnost prejetih ponudb. Poleg tega ne gre prezreti, da lahko naročnik do pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila z namenom odprave nezakonitosti svojo odločitev na lastno pobudo spremeni, in sprejme novo odločitev (glej peti odstavek 79. člen ZJN-2), zato naročniku tudi ni mogoče očitati kršitev, če bi do sprejema odločitve o oddaji naročila »ponovno« presojal popolnost ponudbe in (ali) »spremenil« svojo ugotovitev o popolnosti ponudbe.

Glede na navedeno Državna revizijska komisija pritrjuje ugotovitvi naročnika, da je bila ponudba izbranega ponudnika ob poteku roka za oddajo ponudb formalno nepopolna. Skladno s 17. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 je formalno nepopolna ponudba tista ponudba, ki je pravočasna in ni popolna ali vsebuje napake v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila in se ne vežejo na tehnične specifikacije predmeta naročanja v smislu zamenjave prvotno ponujenega predmeta naročanja z novim predmetom naročanja, zaradi česar jo lahko ponudnik pod pogoji iz tega zakona dopolni ali spremeni. Dopustne dopolnitve ponudb ureja 78. člen ZJN-2, ki določa, da v primeru, kadar je ponudba formalno nepopolna, naročnik zahteva, da jo ponudnik v ustreznem roku dopolni ali spremeni v delu, v katerem ni popolna. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni ali spremeni, mora naročnik tako ponudbo izločiti.

Kot je razvidno iz spisovne dokumentacije, je naročnik z dopisom z dne 10.6.2015 vlagatelja pozval na dopolnitev ponudbe, in sicer na predložitev certifikata, ki ga je izdala institucija, ki je pooblaščena oziroma priglašena za ugotavljanje skladnosti s predmetnim standardom, najkasneje do 12.00 ure dne 12.6.2015, pri čemer je naročnik vlagatelja opozoril, da v kolikor ponudbe ne bo ustrezno dopolnil, bo njegovo ponudbo dolžan izločiti. Državna revizijska komisija ne more slediti navedbam vlagatelja, da je naročnik s tem zahteval »dokumente, ki niso bili zahtevani v času postopka zbiranja ponudb«, saj kot že navedeno, je naročnik v razpisni dokumentaciji zahteval, da ponudniki ustreznost ponujene opreme izkažejo s predložitvijo (kopije) certifikata, ki ga je izdala ustrezna neodvisna inštitucija.

Iz spisovne dokumentacije je nadalje razvidno, kar med strankama niti ni sporno, da vlagatelj do zahtevanega roka ni predložil zahtevanega certifikata, pač pa je posredoval dopis, v katerem je izrazil svoje prepričanje, da je naročnik spremenil pogoje, ki so bili podani ob začetku razpisa, ter da »nova« zahteva, ki ni usklajena s prakso standardizacije, ne bi povečala oziroma zagotovila varnosti pacientov.

Ker torej vlagatelj v ponudbeni dokumentaciji ni predložil zahtevanega certifikata, prav tako pa ga ni predložil na naročnikov poziv k dopolnitvi (tedaj še) formalno nepopolne ponudbe, je bil naročnik, upoštevajoč določila prvega odstavka 78. člena ZJN-2 in prvega odstavka 80. člena ZJN-2, vlagateljevo ponudbo upravičen in dolžan izločiti kot nepopolno. Posledično Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel izkazati naročnikovih kršitev v postopku oddaje javnega naročila, zato je Državna revizijska komisija, na podlagi prve alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen zavrnila.

Naročnik v sklepu, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo, predlaga, da Državna revizijska komisija na podlagi 21. člena ZPVPJN vlagatelju izreče denarno kazen, ker naj bi vlagatelj zlorabil pravico do pravnega varstva. Drugi odstavek 21. člena ZPVPJN določa, da če osebe iz 3. člena tega zakona, njihovi zakoniti zastopniki in pooblaščenci z namenom škodovati drugemu ali s ciljem, ki je v nasprotju z dobrimi običaji, vestnostjo in poštenjem, zlorabljajo pravice, ki jih imajo po tem zakonu, jim Državna revizijska komisija izreče denarno kazen do 1.300 eurov. Državna revizijska komisija ocenjuje, da razlogov, ki bi izrek denarne kazni utemeljevali, v konkretnem primeru ni najti.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Naročnik je z vlogo z dne 24.6.2015 Državni revizijski komisiji podal predlog za sklenitev pogodbe po 20. členu ZPVPJN.

ZPVPJN v prvem odstavku 20. člena določa, da lahko naročnik ob prejemu zahtevka za revizijo ali kadarkoli med predrevizijskim ali revizijskim postopkom na Državno revizijsko komisijo naslovi predlog za izdajo sklepa, s katerim se, kljub vloženemu zahtevku za revizijo, dovoli sklenitev pogodbe.

V obravnavanem primeru je naročnik izdal odločitev o oddaji naročila in naročilo dodelil izbranemu ponudniku. Državna revizijska komisija je zahtevek za revizijo, s katerim je vlagatelj izpodbijal odločitev o oddaji naročila, kot neutemeljenega zavrnila. Z navedeno odločitvijo Državne revizijske komisije je odločitev o zahtevku za revizijo postala pravnomočna (četrti odstavek 39. člena ZPVPJN), odločitev o dodelitvi naročila pa ostaja v veljavi. Ker bo naročnik že na tej podlagi lahko sklenil pogodbo z izbranim ponudnikom, je Državna revizijska komisija predlog naročnika za izdajo sklepa, s katerim se, kljub vloženemu zahtevku za revizijo, dovoli sklenitev pogodbe, zaradi odpadle pravne podlage oziroma pravnega interesa za odločanje, zavrgla.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


Vlagatelj uveljavlja tudi povračilo stroškov, nastalih v postopku pravnega varstva. Vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, povrnitev stroškov pa je odvisna od utemeljenosti zahtevka za revizijo, zato je Državna revizijska komisija, upoštevajoč tretji odstavek 70. člena ZPVPJN, zavrnila vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, 6.7.2015

Predsednica senata:
Tadeja Pušnar, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Eurotronik Kranj, d.o.o., Štimova 8, 4000 Kranj,
- Klinika Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik,
- Elgrin, d.o.o., Šlandrova ulica 15a, 1235 Radomlje,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve.

Natisni stran