Na vsebino
EN

018-072/2015 Splošna bolnišnica Celje

Številka: 018-072/2015-5
Datum sprejema: 11. 5. 2015

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Mateje Škabar, kot predsednice senata, ter Nine Velkavrh in mag. Gregorja Šebenika, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Dobava in montaža aparata za imunocitokemično in imunohistokemično barvanje celičnih in tkivnih vzorcev«, na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Mikro+Polo, d.o.o., Zagrebška cesta 22, Maribor, ki ga zastopa Odvetniška družba Avbreht, Zajc in partnerji, o.p., d.o.o., Šestova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 11.5.2015

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Obvestilo o predmetnem javnem naročilu je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 20.1.2015, pod št. objave JN389/2015, in v Uradnem listu EU dne 23.1.2015, pod št. objave 2015/S 016-024306. Naročnik je z dokumentom »Odločitev o oddaji javnega naročila«, z dne 12.3.2015, predmetno javno naročilo oddal v izvedbo ponudniku Roche farmacevtska družba, d.o.o., Vodovodna cesta 109, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz obrazložitve navedenega dokumenta izhaja, da se je popolna ponudba izbranega ponudnika glede na merila (najnižja cena) uvrstila na prvo mesto, medtem ko naročnik popolnosti vlagateljeve ponudbe ni presojal.

Vlagatelj je z vlogo z dne 26.3.2015 pravočasno vložil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga razveljavitev odločitve o oddaji naročila in povrnitev stroškov pravnega varstva. Vlagatelj zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika neprimerna in posledično nepopolna. Naročnik povprašuje po eni enoti aparata za imunocitokemično in imunohistokemično barvanje celičnih in tkivnih vzorcev, ki omogoča sočasno procesiranje od 1 do 30 stekelc in sočasno uporabo vsaj 30 različnih reagentov. Naročnik je v razpisni dokumentaciji pripravil obrazec »Izjava o izpolnjevanju tehnične specifikacije opreme«, s podpisom katerega so se ponudniki zavezali, da bo izpolnjevanje vseh tehničnih zahtev naročnika razvidno iz tehnične dokumentacije za ponujeni izdelek in da bodo slednje ustrezno označili. Vlagatelj zatrjuje, da izbrani ponudnik ni ponudil ene enote aparata, ampak je v nasprotju z zahtevo naročnika ponudil dve enoti modela VMS Benchmark GX. S tem je izbrani ponudnik ponudil sočasno procesiranje dvakrat od 1 do 20 stekelc, kar je v nasprotju z zahtevo po sočasnem procesiranju 1 do 30 stekelc, in tudi v nasprotju s podpisano izjavo. Izbrani ponudnik v tehnični dokumentaciji ni označil izpolnjevanja navedene zahteve, saj te zahteve ne izpolnjuje. Namesto tega je izbrani ponudnik na letaku specifikacij, kjer zapisano »1-20 slides«, navedel »do 40 pozicij za stekelca z dvema moduloma GX v ponudbi«. Poleg tega ponujeni izdelek ne izpolnjuje zahteve »sočasna uporaba vsaj 30 različnih reagentov«, saj iz letaka specifikacij izhaja, da je mogoča sočasna uporaba 25 različnih reagentov, navedbe izbranega ponudnika (»do 50 pozicij za reagente z dvema moduloma GX v ponudbi«) pa niso v skladu z zahtevo, da je potrebno ponuditi eno enoto. Vlagatelj nadalje navaja, da je naročnik s tem, ko je sprejel ponudbo, ki odstopa od tehničnih specifikacij, dopušča neke vrste variantne ponudbe, čeprav je v obvestilu o naročilu zapisal, da variantne ponudbe niso dopustne.

Izbrani ponudnik, ki ga v tem postopku zastopa Odvetniška pisarna Zupančič & Mauhler, Mala ulica 5, Ljubljana, v vlogi z dne 31.3.2015, s katero se je opredelil do navedb vlagatelja, navaja, da zahtevek za revizijo temelji na napačnem predvidevanju vlagatelja, da je izbrani ponudnik ponudil dva aparata/dva kosa/dve enoti, kar pa ne drži. Ponujeni aparat je sestavljen iz več komponent, ki skupaj sestavljajo funkcionalno enoto in celoto. Ponujeni aparat sestavljajo en kontrolni modul, dva barvalna modula, tiskalnik črtnih kod in tiskalnik za poročila o izvedenem barvanju. Iz navedenih komponent/modulov ni mogoče sestaviti dveh aparatov. Ponujeni izdelek zagotavlja sočasno procesiranje od 1 do 30 stekelc (maksimalno je mogoče sočasno procesirati 40 stekelc) in sočasno uporabo 30 različnih reagentov.

Naročnik je dne 9.4.2015 zahtevek za revizijo zavrnil in posledično zavrnil zahtevo za povračilo stroškov pravnega varstva. Naročnik navaja, da je izbrani ponudnik ponudil aparat, ki je sestavljen iz več modulov oz. komponent. Ponujenega aparata ni mogoče razdeliti na dva ali več aparatov. Sestav ponujene enote je razviden iz tehnične dokumentacije.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z vlogo z dne 14.4.2015 odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo predrevizijskega postopka.

Vlagatelj v vlogi z dne 15.4.2015, s katero se je opredelil do navedb naročnika, vztraja pri revizijskih navedbah in dodaja, da dejstvo, da je značilnost aparatov njihova modularnost, torej da je mogoče več enot aparatov priklopiti na isti računalnik za upravljanje, ne spremeni tega, da je izbrani ponudnik ponudil več enot, ne pa ene enote, kot je izrecno zahtevano v razpisni dokumentaciji. Enote so med seboj namreč ločene in neodvisne druga od druge.

Na podlagi vlagateljeve zahteve, podane v vlogi z dne 15.4.2015, je Državna revizijska komisija vlagatelju z dopisom z dne 21.4.2015 posredovala vlogo izbranega ponudnika z dne 31.3.2015. Državna revizijska komisija do sprejema te odločitve ni prejela vlagateljeve opredelitve do navedb izbranega ponudnika.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.


Med strankama je sporno ravnanje naročnika pri presoji popolnosti ponudbe izbranega ponudnika. Vlagatelj zatrjuje, (1) da je izbrani ponudnik ponudil dve enoti modela VMS Benchmark GX in ne ene enote, kot je bila izrecna zahteva naročnika, (2) da izbrani ponudnik ni ponudil aparata, ki omogoča sočasno procesiranje od 1 do 30 stekelc in (3) da izbrani ponudnik ni ponudil aparata, ki omogoča sočasno uporaba vsaj 30 različnih reagentov.

Ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji, je neprimerna (20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2) in posledično nepopolna ponudba (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2), zato jo mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila izločiti (prvi odstavek 80. člena ZJN-2). Popolna ponudba mora torej (med drugim) izpolnjevati vse zahteve iz razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na vsebino predmeta javnega naročila, torej vse (minimalne) tehnične specifikacije, s katerimi naročnik točno opredeli lastnosti predmeta javnega naročila.

Predmet konkretnega javnega naročila je (1) dobava in montaža aparata za imunocitokemično in imunohistokemično barvanje celičnih in tkivnih vzorcev, (2) preventivno vzdrževanje in redni letni pregledi za ponujeni aparat za obdobje sedmih let, ter (3) dobava potrošnega materiala potrebnega za delovanje in izvedbo preiskav na ponujenem aparatu za obdobje sedmih let. Naročnik je v razpisni dokumentaciji pripravil obrazec »OBR-4/1 – 4.1. Obrazec predračuna: oprema, vzdrževanje, preventivni pregledi opreme za obdobje 7 let« (v nadaljevanju: predračun) v obliki tabele, v kateri je naročnik pod stolpec »opis« vpisal »aparat za imunocitokemično in imunohistokemično barvanje celičnih in tkivnih vzorcev«, pod stolpec »količina« pa je naročnik vpisal »1 enota v sestavi in opisu iz OBR-14 in OBR-15«. Ponudniki so v tabelo v predračunu vpisali proizvajalca ponujenega aparata, model oz. kataloško številko ponujenega aparata in ponudbeno ceno za ponujeni izdelek brez DDV.

Tehnične lastnosti za zahtevani aparat je naročnik v razpisni dokumentaciji določil v 16. točkah v obrazcu »OBR-14 – 14. Tehnične specifikacije naročnika« (v nadaljevanju: obrazec OBR-14), pri čemer je pod točko 2 zapisal »sočasno procesiranje od 1 do 30 stekelc« in pod točko 3 »sočasno uporabo vsaj 30 različnih reagentov«. Na kakšen način so morali ponudniki v ponudbi izkazati izpolnjevanje tehničnih zahtev je naročnik določil v razpisni dokumentaciji v obrazcu »OBR-14/1 – 15. Izjava o izpolnjevanju tehnične specifikacije opreme« (v nadaljevanju: obrazec OBR-14/1), s podpisom katerega so ponudniki (med drugim) izjavili, da bo izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila razvidno iz originalne dokumentacije proizvajalca in da bodo izpolnjevanje zahtev v predloženi dokumentaciji ustrezno označili, podčrtali ter navedli ustrezno zaporedno številko, ki izhaja iz opisa predmeta naročila.

Iz ponudbe izbranega ponudnika izhaja, kar med strankama ni sporno, da je izbrani ponudnik ponudil aparat proizvajalca Roche, model VMS Benchmark GX. Ob upoštevanju, da naročnik (in izbrani ponudnik) zatrjuje, da je ponujeni aparat sestavljen iz več komponent (modulov), in ob upoštevanju, da vlagatelj v vlogi, s katero se je opredelil navedb naročnika, navaja, da je značilnost aparatov njihova modularnost, gre kot nesporno dejstvo med strankama ugotoviti, da je ponujeni aparat mogoče sestaviti iz več komponent oz. modulov. Navedeno potrjuje tudi tehnična dokumentacija, ki jo je izbrani ponudnik predložil v ponudbeno dokumentacijo. Iz dokumenta »BenchMark and BenchMark GX Operator Manual«, ki se nahaja v ponudbeni dokumentaciji izbranega ponudnika, namreč izhaja, da je aparat BrenchMark GX sestavljen iz več komponent, ki skupaj delujejo kot sistem, in sicer iz računalnika in njegove programske opreme ter iz različnih modulov. Tudi iz predloženega dokumenta »Ventana BenchMark GX Slide Staining System Specifications« (v nadaljevanju: letak specifikacij), ki se nahaja v ponudbeni dokumentaciji izbranega ponudnika, izhaja, da je ena izmed lastnosti BenchMark GX sistema modularnost sistema, saj je mogoče preko enega računalnika upravljati od 1 do 8 BenchMark GX (»Modularity: 1-8 BrenchMark GX systems may be controlled from one computer«). Ob upoštevanju navedenega in ob upoštevanju, da je izbrani ponudnik v letaku specifikacij navaja, da v ponudbi ponuja 2 modula GX od 8 možnih v enem sistemu, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik ponudil aparat, ki je sestavljen iz več modulov.

Navedbam vlagatelja, da »izbrani ponudnik ni ponudil ene enote v sestavi in opisu iz OBR-14«, temveč je ponudil dve enoti oziroma dva kosa«, Državna revizijska komisija ne more slediti. V predračunu zapisane naročnikove (količinske) zahteve »1 enota v sestavi in opisu iz OBR-14« namreč ni mogoče razumeti na način, da je naročnik določil, iz koliko modulov je lahko sestavljen ponujeni aparat oziroma da mora biti ponujeni aparat »sestavljen« zgolj iz enega modula, kot to zatrjuje vlagatelj. Po presoji Državne revizijske komisije je naročnikovo zahtevo »1 enota v sestavi in opisu iz OBR-14« potrebno razumeti na način, da morajo ponudniki ponuditi en aparat, ki deluje kot funkcionalna celota, z lastnostmi, ki so navedene v OBR-14. Ker je v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudb potrebno presojati primernost ponudb le glede na zahteve iz obstoječe razpisne dokumentacije, je v konkretnem primeru potrebno kot primerno šteti ponudbo, ki ponuja en aparat, čeprav je ta sestavljen iz več modulov. V kolikor bi sledili vlagateljevi trditvi, da naročnikove zahteve izpolnjuje zgolj aparat, ki je »sestavljen« iz enega modula, potem bi po poteku roka za predložitev ponudb določali nove lastnosti zahtevanega aparata, kar pa pomeni kršitev tretjega odstavka 71. člena ZJN-2, ki določa, da po poteku roka za prejem ponudb naročnik ne sme več spreminjati ali dopolnjevati razpisne dokumentacije. Ob upoštevanju navedenega je potrebno ugotoviti, da naročniku ni mogoče očitati kršitev pri presoji, da je izbrani ponudnik skladno z razpisno dokumentacijo ponudil zgolj en aparat za imunocitokemično in imunohistokemično barvanje celičnih in tkivnih vzorcev, čeprav je ta sestavljen iz več modulov.

Vlagatelj v vlogi, s katero se je opredelil do navedb naročnika, navaja, da so enote (moduli) med seboj popolnoma ločene in neodvisne druga od druge. Državna revizijska komisija se do teh navedb ni mogla opredeliti, saj so le-te, skladno s petim odstavkom 29. člena ZPVPJN, prepozne. Vlagatelj je namreč šele v svoji opredelitvi do navedb naročnika zatrjeval, da so enote (moduli) med seboj ločeni in neodvisni, pri tem pa ni navajal (in dokazal), zakaj teh navedb ni mogel brez svoje krivde podati že v zahtevku za revizijo. Ne glede na navedeno pa Državna revizijska komisija še dodaja, da so navedbe vlagatelja v izpostavljenem delu tudi povsem pavšalne. Vlagatelj mora skladno s 15. členom ZPVPJN v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo. Skladno s trditveno-dokaznim bremenom, ki izhaja iz 7. in 212. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 s sprem.), v povezavi s 13. členom ZPVPJN, mora vlagatelj navesti vsa dejstva, na katera opira svoj zahtevek, in predlagati dokaze, s katerimi ta dejstva dokazuje. Na vlagatelju je torej breme, da najprej zatrjuje, da so enote (moduli) ločene in neodvisne, nato pa za namen dokazovanja teh trditev predlaga dokaze. V obravnavanem primeru vlagatelj svojih navedb ni z ničemer dokazoval, zato se njegove trditve ob odsotnosti dokazov v tej smeri zgolj kot predvidevanja, ki ne morejo vzbuditi dvoma o pravilnem ravnanju naročnika.

Vlagatelj nadalje zatrjuje, da ponujeni aparat ne izpolnjuje tehnične zahteve navedene v obrazcu OBR-14 pod zaporedno številko 2 »sočasno procesiranje od 1 do 30 stekelc«. Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da naročnikove zahteve »sočasno procesiranje od 1 do 30 stekelc« ni mogoče razumeti na način, da naročnik zahteva sočasno procesiranje maksimalno 30 stekelc, ampak na način, da naročnik zahteva sočasno procesiranje vsaj (minimalno) 30 stekelc. Iz letaka specifikacij, ki ga je izbrani ponudnik predložil v ponudbeno dokumentacijo izhaja, da BenchMark GX omogoča procesiranje od 1 do 20 stekelc (»Slide Tray: 1-20 slides«). Izbrani ponudnik je v letaku specifikacij pripisal »do 40 pozicij za stekelca z dvema moduloma GX«, in navedeno označil kot dokaz izpolnjevanje naročnikove zahteve navedene v obrazcu OBR-14 pod zaporedno številko 2 (sočasno procesiranje 1 do 30 stekelc). Ob upoštevanju, da je naročnik zahteval, da mora ponujeni aparat omogočati procesiranje vsaj (minimalno) 30 stekelc, in ob upoštevanja, da je izbrani ponudnik ponudil aparat z dvema moduloma, ter ob upoštevanju, da vsak (ponujeni) modul omogoča procesiranje od 1 do 20 stekelc, gre ugotoviti, da je izbrani ponudnik ponudil aparat, ki omogoča procesiranje od 1 do 40 stekelc, s čimer je izbrani ponudnik izpolnil sporno naročnikovo zahtevo. V kolikor je vlagateljeve navedbe, da je izbrani ponudnik z dvema moduloma ponudil »sočasno procesiranje dvakrat od 1 do 20 stekelc«, in ne »sočasno procesiranje 1 do 30 stekelc«, potrebno razumeti na način, da vlagatelj zatrjuje, da ponujeni aparat ne omogoča sočasnega upravljanja dveh modulov, potem gre ugotoviti, da so revizijske navedbe v izpostavljenem delu povsem pavšalne, saj vlagatelj, na katerem je trditveno in dokazno breme, svojih navedb z ničemer ne dokazuje.

Vlagatelj še zatrjuje, da ponujeni aparat ne izpolnjevanje naročnikove zahteve »sočasna uporaba vsaj 30 različnih reagentov«. Iz letaka specifikacij, ki se nahaja v ponudbeni dokumentaciji izbranega ponudnika, je razvidno, da BenchMark GX omogoča uporabo 25 reagentov (»Reagent Corousel: 25 reagent positions«). Izbrani ponudnik je v letaku specifikacij pripisal »do 50 pozicij za reagente z dvema moduloma GX v ponudbi«. Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj revizijske navedbe v izpostavljenem delu utemeljuje zgolj na dejstvu, da je izbrani ponudnik ponudil dve enoti (modula), čeprav bi po mnenju vlagatelja lahko ponudil le en modul. Kot že navedeno, ponudniki so lahko ponudili aparat v sestavi več modulov, zato se vlagateljeve navedbe v izpostavljenem delu izkažejo za brezpredmetne. Pri tem pa Državna revizijska komisija še dodaja, da vlagatelj ne zatrjuje (niti dokazuje), da z dvema ponujenima moduloma ne bi bilo mogoče doseči naročnikove zahteve glede sočasne uporabe vsaj 30 različnih reagentov oziroma da dva modula ne omogočata uporabe 50 pozicij za reagente.

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo ni uspel izkazati odstopanja ponudbe izbranega ponudnika od zahtevanih tehničnih specifikacij. Posledično so neutemeljene revizijske navedbe, da je naročnik v nasprotju z določi razpisne dokumentacije dopustil variantne ponudbe.

Državna revizijska komisija na podlagi navedenega ugotavlja, da vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel izkazati naročnikovih kršitev v postopku oddaje javnega naročila, zato je Državna revizijska komisija, na podlagi prve alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.
Vlagatelj uveljavlja tudi povračilo stroškov, nastalih v postopku pravnega varstva. Vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, povrnitev stroškov pa je odvisna od utemeljenosti zahtevka za revizijo, zato je Državna revizijska komisija, upoštevajoč tretji odstavek 70. člena ZPVPJN, zavrnila vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, 11.5.2015

Predsednica senata
mag. Mateja Škabar
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, Celje,
- Odvetniška družba Avbreht, Zajc in partnerji o.p., d.o.o., Šestova ulica 2, 1000 Ljubljana,
- Odvetniška pisarna Zupančič & Mauhler, Mala ulica 5, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran