EN

018-034/2015 Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje

Številka: 018-034/2015-4
Datum sprejema: 10. 3. 2015

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Tadeje Pušnar, kot predsednice senata ter Boruta Smrdela in Nine Velkavrh, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Izvedba GOI del ter dobava z vgradnjo splošne medicinske in nemedicinske opreme za urgentni center Splošne bolnišnice Nova Gorica v okviru projekta »Mreža urgentnih centrov«, v sklopu 2: OPREMA (Splošna pohištvena oprema in medicinska oprema)«, in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba Sanolabor d.d., Leskoškova 4, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik Zdenko Verstovšek, Kersnikova 9/IV, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, Ljubljana (nadaljevanju: naročnik), dne 10.03.2015

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika o izločitvi vlagateljeve ponudbe kot nepopolne, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o izločitvi vseh ponudb v postopku javnega naročanja za javno naročilo št. V08-13G - Sklop 2« št. 4110-18/2013-89, z dne 07.01.2015.

2. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške pravnega varstva v znesku 2.488,40 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o predmetnem naročilu dne 31.07.2013 objavil na Portalu javnih naročil, in sicer pod številko objave JN 9554/2013 in v Uradnem listu Evropske Unije dne 01.08.2013, pod številko objave 2013/S 148-256709. Naročnik je dne 07.01.2015 sprejel Odločitev o izločitvi vseh ponudb v postopku javnega naročanja za javno naročilo št. V08-13G - Sklop 2 (dokument št. 4110-18/2013-89). V obrazložitvi je navedel, da je prejel le eno (vlagateljevo) ponudbo, ki pa ni pravilna in primerna. Vlagateljeva ponudba ni pravilna, ker je naročnik predloženo referenco (na objektu Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, Klinični oddelek za hematologijo) v mesecu januarju 2014 preklical. Kot je navedel naročnik, so bila vsa referenčna dela opravljena šele novembra 2013 (in torej ne v zahtevanem obdobju), zato referenca ni veljavna. Vlagateljeva ponudba je neprimerna zato, ker ponujeni 12 - kanalni EKG aparat ne izpolnjuje vseh zahtev iz razpisne dokumentacije, in sicer ne izpolnjuje zahtevanega 10 minutnega pregleda ritma (ponujeni 12 - kanalni EKG aparat omogoča zgolj 4 minutni pregled).

Vlagatelj je dne 26.01.2015 vložil zahtevek za revizijo. Predlaga, da se odločitev o izločitvi vseh ponudb razveljavi, zahteva pa tudi povračilo stroškov pravnega varstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Zatrjuje, da je razveljavitev reference irelevantna za predmetno javno naročilo, saj je bila referenca potrjena pred oddajo ponudb (03.06.2013), razveljavitev (reference) pa je bila izdana šele dne 15.01.2014 (113. dan po poteku roka za oddajo ponudb). Iz razveljavitve izhaja, da velja od 15.01.2014 naprej in torej ne za nazaj, poleg tega je referenca skladna z zahtevami iz razpisne dokumentacije. Naročnik je zahteval, da je ponudnik v zadnjih treh letih, računano od dneva, ko se izteče rok za oddajo ponudb, izvedel najmanj eno dobavo in montažo splošne pohištvene opreme v vrednosti najmanj 50.000,00 EUR z DDV in najmanj eno dobavo in montažo splošne medicinske opreme v vrednosti 100.000,00 EUR z DDV. Iz potrdila referenčnega naročnika, ki je predloženo v ponudbo, izhaja, da so bila referenčna dela izvedena pred oddajo ponudbe. Referenčno potrdilo je izdal oziroma potrdil prav naročnik, zato v njegovo pravilnost ni mogoče dvomiti. Vlagatelj v zvezi s tem prilaga Zapisnik o ugotovitvah končanja GOI del ter integrirane in vgradne opreme na objektu UKC Ljubljana, Klinični oddelek za hematologijo, z dne 26.02.2013, ki ga je prav tako podpisal predstavnik naročnika. Vlagatelj zatrjuje, da je bila, kot navaja referenca, popolna izvedba razpisanih referenčnih del zaključena v letu 2013 in ponovno opozarja, da je bila razveljavitev izdana šele v letu 2014. Vlagatelj citira tehnične zahteve za postavko 4.12 (EKG 12 KNALNI), iz katerih med drugim izhaja zahteva po 10 minutnem pregleda ritma ter po izpisu EKG, ki v izbranem trenutku shrani do 10 dogodkov. Zatrjuje, da je v ponudbi jasno navedel, da je navedena zahteva v celoti izpolnjena, oziroma, da ponujen aparat omogoča 10 minutne preglede ritma. Vlagatelj priznava, da iz (v ponudbo) predloženega prospekta izhaja, da aparat omogoča 4 minutne preglede ritma, vendar opozarja, da bi ga moral naročnik pozvati na pojasnilo, ali pa v zvezi s tem zahtevati dopolnitev ponudbe. Vlagatelj v zvezi s tem prilaga pisno izjavo proizvajalca (dokument z dne 16.01.2015). Kot navaja vlagatelj, je navedeno ravnanje skladno s XIII. točko razpisne dokumentacije, v skladu s katero je lahko ponudnik priložil pisno izjavo proizvajalca o tem, da proizvod ustreza tehničnim zahtevam naročnika.

Naročnik je dne 09.02.2015 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Naročnik zavrača očitek, ki se nanaša na razveljavitev reference. Navaja, da ostaja pri svoji odločitvi in obrazložitvi, kot je opredeljeno v Odločitvi o izločitvi vseh ponudb v postopku javnega naročanja za javno naročilo št. V08-13G - Sklop 2 (dokument št. 4110-18/2013-89, z dne 07.01.2015). Naročnik se strinja, da je referenčno potrdilo izdal dne 03.06.2013, vendar opozarja, da je bila referenca razveljavljena in je kot takšne ni mogel upoštevati. Naročnik še navaja, da se strinja z vlagateljevim očitkom v delu, ki se nanaša na ustreznost ponujene opreme. Navaja, da je vlagateljeva ponudba v delu, ki se nanaša na postavko 4.12 (EKG 12 KANALNI) primerna in popolna. Iz navedenega razloga je vlagatelju priznal 50 % priglašenih stroškov.

Naročnik je z vlogo, z dne 09.02.2015, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in o predrevizijskem postopku.

Vlagatelj se je z vlogo, z dne 19.02.2015, opredelil do naročnikovih navedb. Zatrjuje, da sporna referenca potrjuje dejstva, ki so v njej navedena, zato je njena naknadna razveljavitev neosnovana, brez vsebinskih razlogov in irelevantna za postopek oddaje predmetnega javnega naročila. Vlagatelj navaja, da mu niso poznani razlogi, zakaj in kako lahko naročnik referenco potrdi in jo kasneje razveljavi z navedbo, da je netočna, pri čemer ne pojasni razlogov za takšno ravnanje. Navaja, da je nerazumljivo, da naročnik z razveljavitvijo svojega dokumenta (reference) zanika, da so bila dela izvedena, čeprav je v Zapisniku o ugotovitvah končanja GOI del in integrirane in vgradne opreme na objektu UKC Ljubljana, Klinični oddelek za hematologijo, z dne 26.02.2013, konkretno navedeno, da je bila medicinska in pohištvena oprema v celoti zmontirana. Vlagatelj še navaja, da je bilo 03.06.2013 pridobljeno tudi uporabno dovoljenje (ki ga prilaga). V konkretnem primeru je bila torej pred izdajo uporabnega dovoljenja, dobavljena in zmontirana vsa medicinska in pohištvena oprema, saj v nasprotnem primeru uporabno dovoljenje ne bi bilo izdano. V primeru, če bo Državna revizijska komisija pritrdila naročniku, bi to izpostavilo materialno in kazensko odgovornost izdajatelja reference, ki je z žigom in podpisom potrdil njeno veljavnost. Če bi naročnik referenco iz dokazljivih in objektivnih razlogov razveljavil do roka za oddajo ponudbe, bi lahko vlagatelj priložil drugo referenco. Tako pa mu je bila, kot posledica izigravanja postopka s strani naročnika, povzročena materialna škoda.

Po pregledu prejete dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom je spor glede vprašanja, ali je naročnik ravnal zakonito, ko je vlagateljevo ponudbo izločil iz postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Vlagatelj zatrjuje, da je njegova ponudba pravilna in popolna, saj je referenčno zahtevo v celoti izpolnil. Da je referenčna zahteva v celoti izpolnjena, je s podpisom referenčnega potrdila potrdil tudi naročnik, ki je bil investitor sporne reference. Vlagatelj tudi navaja, da je njegova ponudba primerna in popolna, oziroma da ponujen 12 - kanalni EKG aparat (postavka 4.12) omogoča 10 minutne preglede ritma.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da se naročnik strinja z vlagateljevimi očitki v delu, ki se nanašajo na ponujeno opremo. Iz naročnikovega sklepa, s katerim je odločil o zahtevku za revizijo, namreč izhaja, da se naročnik strinja z vlagateljem v tem, da je njegova ponudba primerna in popolna, oziroma da ponujen 12 - kanalni EKG aparat (postavka 4.12) izpolnjuje zahtevo, v skladu s katero mora omogočati 10 minutne preglede ritma. Državna revizijska komisija zato vlagateljevih očitkov, ki se nanašajo na postavko 4.12 (EKG 12 KANALNI), ni presojala.

Kot izhaja iz obrazložitve izpodbijane odločitve, je bila vlagateljeva ponudba izločena iz razloga, ker je naročnik »referenco na objektu UKC LJ KO za hematologijo v mesecu januarju 2014 preklical in o tem dejstvu tudi obvestil vlagatelja (dokument št. 430-3/2013 - 88, z dne 15.01.2014), saj je bilo ugotovljeno, da so bila dejansko vsa dela dokončana, oziroma je bila primopredaja izvedenih del opravljena šele novembra 2013.« Ker je morala biti referenca izvedena v zadnjih treh letih, računano od dneva, ko se je iztekel rok za oddajo ponudb (to je dne 24.09.2013), je naročnik ugotovil »da predložena referenca ni veljavna in torej ni pravilna, zaradi česar je vlagateljeva ponudba nepravilna«.

Popolna ponudba je tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna (16. točka prvega odstavka 2. člena Zakona o javnem naročanju - Uradni list RS, št. 128/06 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2). Naročnik mora, skladno s prvim odstavkom 80 člena ZJN-2, vse nepopolne ponudbe izločiti iz postopka oddaje javnega naročila. Pred tem mora upoštevati še pravila o dopolnitvi ponudb iz 78. člena ZJN-2, iz katerih izhaja, da vsaka pomanjkljivost ponudbe še ne predstavlja podlage za njeno neposredno izločitev. Če je ponudba le formalno nepopolna, naročnik zahteva, da jo ponudnik v ustreznem roku dopolni ali spremeni (prvi odstavek 78. člena ZJN-2). Ponudba, ki ne izpolnjuje naročnikovih pogojev, določenih na podlagi 41. do 47. člena ZJN-2, ni pravilna (19. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2) in posledično tudi ne popolna (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2).

Naročnik je referenčne zahteve, ki se nanašajo na 2. sklop določil v točki B točke B 06 razpisne dokumentacije (Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja sposobnosti ponudnika), in sicer:

»Referenca ponudnika:

Da je ponudnik, ki oddaja ponudbo za sklop 2 v zadnjih 3 (treh) letih, računano od dneva, ko se izteče rok za oddajo ponudb, izvedel najmanj eno (1) dobavo in montažo splošne pohištvene opreme v vrednosti najmanj 50.000,00 EUR z DDV in najmanj eno (1) dobavo in montažo splošne medicinske opreme v vrednosti najmanj 100.000,00 EUR z DDV.

Dokazila:

Obrazec E 06. Obrazcu E 06 mora biti mora obvezno priloženo originalno potrdilo investitorja za vsako naročilo, ki ga navaja (Obrazec E 06.1).«

Naročnik je v razpisno dokumentacijo priložil obrazec E 06 (Seznam referenc ponudnika oz. poslovodečega in partnerjev v skupnem nastopu oziroma podizvajalcev), ki so ga morali ponudniki izpolniti s podatki o investitorju referenčnih del, z nazivom, krajem izvedbe in vrednostjo referenčnih del, s podatki o vrsti objekta (v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena - Uradni list RS, št. 33/03 s spremembami) ter z datumom zaključka del. Naročnik je v razpisno dokumentacijo priložil tudi obrazec E 06.1 (Potrdilo investitorja), s katerim je referenčni naročnik (investitor del) potrdil, da so bila referenčna dela izvedena pravočasno in kvalitetno. V ta obrazec je bilo potrebno vpisati podatke o investitorju referenčnih del in o izvajalcu, ter vrednost reference in datum dokončanja del oziroma dobave (opreme).

Pregled vlagateljeve ponudbe pokaže, da je vanjo predložil obrazec E 06 (Seznam referenc ponudnika oz. poslovodečega in partnerjev v skupnem nastopu oziroma podizvajalcev), ki ga je podpisal in žigosal ter izpolnil z vsemu zahtevanimi podatki. V obrazec E 06 je vpisal dve referenčni dobavi, ki sta bili izvedeni v okviru istega posla. Prva se nanaša na dobavo medicinske opreme za Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični oddelek za hematologijo, druga pa na dobavo pohištvene opreme za istega uporabnika. Pri obeh dobavah je bil investitor naročnik (Ministrstvo za zdravje), prva je bila izvedena v vrednosti 1.244.766,83 EUR brez DDV, druga pa v višini 400.000,00 EUR brez DDV. Kot izhaja iz referenčnega obrazca, sta bili obe opremi dobavljeni v letu 2013. Vlagatelj je predložil tudi potrdilo naročnika. Navedeno potrdilo sicer ni predloženo na vnaprej pripravljenem obrazcu E 06.1, je pa iz njega mogoče razbrati, da so bila referenčna dela (med njimi tudi dobava in montaža medicinske opreme v znesku 1.244.766,83 EUR brez DDV ter dobava in montaža pohištvene opreme v vrednosti 400.000,00 EUR brez DDV), ki so bila opravljena v letu 2013, izvedena pravočasno in kakovostno ter v skladu z določili sklenjene pogodbe. Referenčno potrdilo je podpisal in datiral naročnik (Ministrstvo za zdravje) dne 03.06.2013.

Iz predloženih obrazcev je razvidno, da je vlagatelj referenčno zahtevo izpolnil, tako po vsebini kot tudi po zahtevani vrednosti (kar med strankama v tem postopku ni sporno). Ker je naročnik (Ministrstvo za zdravje) obe dobavi (kot pravočasni in kakovostno opravljeni) potrdil (podpisal in žigosal) dne 03.06.2013 (torej pred potekom roka za oddajo ponudb, ki je bil dne 24.09.2013) referenčno potrdilo tudi izkazuje, da sta bili dobavi opravljeni znotraj postavljenega obdobja, oziroma »v zadnjih 3 (treh) letih, računano od dneva, ko se izteče rok za oddajo ponudb.

V Poročilu strokovne komisije, ki je bilo sprejeto dne 25.11.2014 (po 14 mesecih od dneva odpiranja ponudb), je navedeno, da je naročnik januarja 2014 referenco preklical, ker naj bi bila primopredaja izvedenih del opravljena šele novembra 2013. V navedenem poročilu je navedeno tudi, da je bil vlagatelj o preklicu reference seznanjen z dokumentom št. 430-3/2013-88, z dne 15.01.2014, ter da so bili člani strokovne komisije s tem seznanjeni šele naknadno, člani strokovne komisije iz SB Nova Gorica pa šele dne 06.11.2014. V odstopljeni dokumentaciji se nahaja tudi Opomnik naročnikove strokovne komisije, z dne 07.01.2015, iz katerega izhaja, da je »strokovna komisija po res dolgem času sprejela odločitev, da ne more več čakati na razjasnitev sporne reference za hematologijo in da je sprejela predlog odločitve na podlagi zadnjih poznanih dejstev«, ter da je referenca »trenutno še nepriznana in zato ne more biti v korist prijavljenega izvajalca«. Naročnik je istega dne (07.01.2015) sprejel izpodbijano odločitev. V obrazložitev je (zopet) zapisal, da je januarja 2014 referenco preklical, ker naj bi bila primopredaja izvedenih del opravljena šele novembra 2013 ter da je bil vlagatelj o preklicu reference seznanjen z dokumentom št. 430-3/2013-88, z dne 15.01.2014 (naročnik dokumenta št. 430-3/2013-88, z dne 15.01.2014, ni predložil). Nasprotno, vlagatelj je k zahtevku za revizijo priložil tudi Zapisnik o ugotovitvah končanja GOI del in integrirane in vgradne opreme na objektu UKC Ljubljana, Klinični oddelek za hematologijo, z dne 26.02.2013 (ki ga je med drugimi podpisal tudi predstavnik naročnika), iz katerega je razvidno, da so na podlagi pogodbe št. C2711-12-356417, z dne 08.08.2012, in dodatka št. 1 k tej pogodbi, z dne 26.02.2013, GOI dela in integrirana vgradna oprema zaključena v pogodbenem roku, to je dne 26.02.2013.

Ker navedena dokumentacija izkazuje, da je bila referenčna dobava opravljena znotraj zahtevanega obdobja, česar naročnik ni uspel ovreči, je Državna revizijska komisija na podlagi 2. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz 1. točke izreka.

Poleg tega vlagatelj tudi upravičeno opozarja, da bi lahko v primeru, če bi naročnik sporno referenco iz dokazljivih in objektivnih razlogov preklical ali razveljavil (vsaj) do roka za oddajo ponudbe, pravočasno priložil drugo ustrezno referenco.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval povrnitev stroškov, nastalih v postopku pravnega varstva, in sicer 21.413,49 EUR za stroške takse, 1.220,00 EUR za sestavo zahtevka za revizijo ter DDV.
Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je vlagatelj, skladno s tretjim odstavkom 70. člena ZPVPJN, upravičen do povrnitve potrebnih stroškov postopka pravnega varstva. Državna revizijska komisija je skladno z Odvetniško tarifo (Uradni list RS, št. 2/2015) vlagatelju kot potrebne priznala naslednje stroške: 1.000,00 EUR za plačilo takse, 1.220,00 EUR za sestavo zahtevka za revizijo ter 22 % DDV, vse skupaj v znesku 2.488,40 EUR. Naročnik je vlagatelju priznane stroške dolžan povrniti v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo.

Državna revizijska komisija je ob obravnavanju zadeve ugotovila, da je vlagatelj preplačal takso. V obravnavanem primeru znaša višina takse, skladno s 73. a členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 95/2014, z dne 29.12.2014), 1.000,00 EUR, vlagatelj pa je plačal takso v višini 21.413,49 EUR. Državna revizijska komisija bo naložila Ministrstvu za finance, naj preveč plačano revizijsko takso v višini 20.413,49 EUR vrne vlagatelju (tretji odstavek 72. člena ZPVPJN).

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, dne 10.03.2015

predsednica senata:
Tadeja Pušnar, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:

- Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, Ljubljana
- odvetnik Zdenko Verstovšek, Kersnikova 9/IV, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 LjubljanaVložiti:

- v spis zadeve, tu

Natisni stran