EN

018-046/2015 Bolnišnica Topolšica

Številka: 018-046/2015-3
Datum sprejema: 9. 3. 2015

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 55. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) po članici Nini Velkavrh v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila za »najem multifunkcijskih naprav« in v zvezi s pritožbo, ki jo je vložil vlagatelj Copia Biro, prodaja, servis, fotokopiranje, d. o. o., Koprska ulica 106b, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), ki ga zastopa Odvetniška pisarna Nikola Maslovarić, d. o. o., Ljubljana, zoper ravnanje naročnika Bolnišnica Topolšica, Topolšica 61, Topolšica (v nadaljevanju: naročnik), 9. 3. 2015

odločila:

1. Pritožbi se ugodi in se razveljavi sklep št. 18/2015 z dne 25. 2. 2015.

2. Naročnik mora o zahtevku za revizijo, če ugotovi, da so izpolnjene procesne predpostavke, odločiti v skladu s prvim odstavkom 28. člena ZPVPJN.

3. Odločitev o stroških, ki jih je priglasil vlagatelj, se pridrži do odločitve o zahtevku za revizijo.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje naročila male vrednosti (objava 12. 1. 2015 na portalu javnih naročil, pod št. objave NMV164/2015) z dokumentom »Obvestilo o oddaji naročila« št. 54/2015 z dne 9. 2. 2015 ponudnike obvestil, da je izbral ponudbo ponudnika Konica Minolta Slovenija, d. o. o., Letališka cesta 29, Ljubljana.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo z dne 23. 2. 2015 in (povzeto) predlagal razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila, zahteval pa je tudi povrnitev stroškov.

Naročnik je s sklepom št. 18/2015 z dne 25. 2. 2015 zahtevek za revizijo, sklicujoč se na tretji odstavek 26. člena ZPVPJN, zavrgel, saj je ugotovil, da ga vlagatelj ni vložil v petih delovnih dneh po prejemu odločitve o oddaji naročila male vrednosti.

Vlagatelj je vložil pritožbo z dne 3. 3. 2015 in predlagal razveljavitev sklepa št. 18/2015 z dne 25. 2. 2015, sprejem zahtevka za revizijo v obravnavo, njegovo ugoditev in razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila, podredno pa razveljavitev sklepa št. 18/2015 z dne 25. 2. 2015 in naložitev naročniku, da o zahtevku za revizijo odloči skladno s prvim odstavkom 28. člena ZPVPJN. Vlagatelj je navedel, da je dokument »Obvestilo o oddaji naročila« št. 54/2015 z dne 9. 2. 2015 prejel 12. 2. 2015, zahtevek za revizijo pa je vložil 23. 2. 2015, kar je v manj kot osmih delovnih dneh, ki je rok, ki ga je naročnik navedel v pravnem pouku dokumenta »Obvestilo o oddaji naročila« št. 54/2015 z dne 9. 2. 2015. Vlagatelj je nadaljeval, da je ravnal po napačnem pravnem pouku in mu zato to ne more iti v škodo. Vlagatelj je očital kršitev tretjega odstavka 26. člena ZPVPJN.

Naročnik je kot prilogo dopisu z dne 6. 3. 2015 Državni revizijski komisiji odstopil pritožbo in dokumentacijo.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb naročnika in vlagatelja je Državna revizijska komisija pritožbi ugodila, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Naročnik po pregledu in ocenjevanju ponudb v razumnem roku, ki ga določa zakon, sprejme odločitev o oddaji naročila (prva poved iz prvega odstavka 79. člena Zakona o javnem naročanju, Uradni list RS, št. 128/2006 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2). Naročnik mora v obvestilu, ki vsebuje to odločitev, opozoriti ponudnike o možnem pravnem varstvu in med drugim navesti rok za vložitev zahteve za uveljavitev pravnega varstva v postopku javnega naročanja (prva alinea iz tretje povedi iz prvega odstavka 79. člena ZJN-2). Vlagatelj je opozoril na 22. člen ZPVPJN (str. 3 pritožbe), ki ureja vprašanja pravnega pouka, vendar se 22. člen ZPVPJN uporablja v postopkih, ki jih določa ZPVPJN, ki pa se, razumljivo, ob izdaji dokumenta »Obvestilo o oddaji naročila« št. 54/2015 z dne 9. 2. 2015 še niso začeli, zato 22. člen ZPVPJN za rešitev zadeve ni pravnorelevanten. Naročnik mora tudi o odločitvi o oddaji naročila male vrednosti pisno obvestiti ponudnike, obvestilo s to odločitvijo pa vroči po zakonu, ki ureja upravni postopek (drugi odstavek 79. člena ZPVPJN).

Pravočasnost (25. člen ZPVPJN) je ena izmed procesnih (postopkovnih) predpostavk, ki mora biti izpolnjena, da bi naročnik zahtevek za revizijo obravnaval meritorno (vsebinsko). Če namreč zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno, ga naročnik zavrže (tretji odstavek 26. člena ZPVPJN), ne pa sprejme v obravnavo (drugi odstavek 26. člena ZPVPJN). Zoper odločitev o oddaji naročila male vrednosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo pet delovnih dni od prejema te odločitve (šesti odstavek 25. člena ZPVPJN), ne pa osem delovnih dni (gl. peti odstavek 25. člena ZPVPJN).

Naročnik je v dokument »Obvestilo o oddaji naročila« št. 54/2015 z dne 9. 2. 2015, s katerim je ponudnike seznanil o odločitvi o oddaji naročila male vrednosti, vnesel pravni pouk, da »ponudniki imajo skladno z« ZPVPJN »v osmih (8) delovnih dni od prejema predmetne odločitve, pravico do vložitve revizijskega zahtevka«, ki pa je napačen glede na šesti odstavek 25. člena ZPVPJN, saj bi ta rok moral biti – kot že predstavljeno – pet delovnih dni. Naročnik je ta dokument vlagatelju vročil 12. 2. 2015 (podpisana vročilnica), vlagatelj pa je zahtevek za revizijo vložil 23. 2. 2015 po pošti priporočeno. Vlagatelj je s tem glede na pravila o štetju rokov [peti odstavek 1. člena ZPVPJN v povezavi z drugim odstavkom 111. in drugim odstavkom 112. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 s sprem.; v nadaljevanju: ZPP) v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN] zahtevek za revizijo vložil sedmi delovni dan po prejemu dokumenta »Obvestilo o oddaji naročila« št. 54/2015 z dne 9. 2. 2015, kar je kasneje od zakonskih pet delovnih dni po prejemu odločitve o oddaji naročila male vrednosti (peti odstavek 25. člena ZPVPJN), vendar še vedno v roku, ki ga je naročnik določil v pravnem pouku dokumenta »Obvestilo o oddaji naročila« št. 54/2015 z dne 9. 2. 2015. Ob upoštevanju dejanskih okoliščin primera se Državna revizijska komisija ne strinja z naročnikom, da je smel zavreči zahtevek za revizijo, saj je treba upoštevati, da je vlagatelj ravnal v skladu z napačnim pravnim poukom iz dokumenta »Obvestilo o oddaji naročila« št. 54/2015 z dne 9. 2. 2015, kar mu ne more iti v škodo.

Državna revizijska komisija se je že izrekla (npr. zadeva št. 018-210/2002), da napačen pravni pouk oziroma opustitev dolžnosti naročnika, da vlagatelja pouči o pravilnem pravnem varstvu, ne more iti v škodo stranki, ki se ravna po njem. Stališče oziroma pravilo o tem, da napačni pravni pouk ne sme imeti škodljivih posledic za stranko, ima funkcijo zagotavljanja pravne pravičnosti, saj je le na takšen način možno zagotoviti ponudnikom učinkovito pravno varstvo. Če stališče, da napačni pravni pouk ne sme imeti škodljivih posledic za stranko, ne bi veljalo, bi naročniki lahko zlorabili pravice ter preko napačnega pravnega pouka izigrali pravice ponudnikov do uveljavljanja pravnega varstva in s tem do vsebinskih preizkusov svojih odločitev.

Pri vprašanju odprave škodljivih posledic, ki jih je vlagatelj utrpel zaradi napačnega pravnega pouka v odločitvi o oddaji javnega naročila, je treba izhajati iz tega, da se mu zagotovi položaj, ki je čim bolj primerljiv temu, v katerem bi bil, če mu naročnik ne bi dal napačnega pravnega pouka. Vlagatelju je bilo v konkretnem primeru zaradi upoštevanja napačnega pravnega pouka onemogočeno učinkovito pravno varstvo v postopku oddaje javnega naročila, saj vsebinski preizkus zahtevka za revizijo, zaradi pomanjkanja procesnih predpostavk, ni bil dopusten. Ob upoštevanju navedenega je zato treba šteti, da je zahtevek za revizijo, ki ga je vlagatelj vložil pri naročniku po poteku zakonskega roka, vendar skladno z napačnim pravnim poukom, znotraj roka osmih delovnih dni, pravočasen (prim. zadeva št. 018-210/2002).

Državna revizijska komisija zato ugotavlja, da je naročnik ravnal v nasprotju z namenom tretjega odstavka 26. člena ZPVPJN, ko je zahtevek za revizijo zavrgel na podlagi razlogov, ki jih je navedel v sklepu št. 18/2015 z dne 25. 2. 2015, zato je pritožbi skladno s prvim odstavkom 55. člena ZPVPJN ugodila in razveljavila ta sklep.

Naročnik mora o zahtevku za revizijo, če ugotovi, da so izpolnjene procesne predpostavke, odločiti v skladu s prvim odstavkom 28. člena ZPVPJN (drugi odstavek 55. člena ZPVPJN). Državna revizijska komisija se ni odločila sprejeti zahtevka za revizijo že v obravnavo, kot je to predlagal vlagatelj najprej, saj se ima naročnik pravico o njem vsebinsko opredeliti (prvi odstavek 28. člena ZPVPJN).

S tem sta odločitvi Državne revizijske komisije iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa utemeljeni.

Državna revizijska komisija je odločitev o stroških, ki jih je priglasil vlagatelj, pridržala do odločitve o zahtevku za revizijo (tretji odstavek 165. člena ZPP v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 9. 3. 2015

Nina Velkavrh, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Bolnišnica Topolšica, Topolšica 61, 3326 Topolšica,
- Odvetniška pisarna Nikola Maslovarić, d. o. o., Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana,
- Konica Minolta Slovenija, d. o. o., Letališka cesta 29, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran