Na vsebino
EN

018-018/2015 INFRA izvajanje investicijske dejavnosti, d. o. o.

Številka: 018-018/2015-10
Datum sprejema: 12. 2. 2015

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Mateje Škabar kot predsednice senata ter mag. Gregorja Šebenika in Boruta Smrdela kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice«, na podlagi zahtevka za revizijo, ki sta ga vložili družba KOLEKTOR KOLING, d. o. o., Arkova ulica 43, Idrija, in družba CPG, d. d., Industrijska cesta 2, Nova Gorica, ki ju zastopa Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji, d. o. o., Brdnikova 44, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika INFRA izvajanje investicijske dejavnosti, d. o. o., Ulica 11. novembra 34, Leskovec pri Krškem (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 12. 2. 2015

odločila:

Postopek revizije oddaje javnega naročila »Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice«, ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 18. 12. 2014, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o javnem naročilu »Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice« dne 5. 11. 2014 objavil na portalu javnih naročil, in sicer pod številko objave JN10620/2014, dne 7. 11. 2014 pa še v Uradnem listu Evropske Unije, pod številko objave 2014/S 215-380055.

Vlagatelj je z vlogo z dne 18. 12. 2014 vložil zahtevek za revizijo, v katerem je naročniku očital, da je referenčni pogoj določil nejasno in nesorazmerno, da ni dopustil izkazovanja referenc s podizvajalci, da je določil nezakonite razloge za unovčenje bančne garancije za resnost ponudbe in da je od ponudnikov neutemeljeno zahteval vključitev določenih izvajalcev v ponudbo.

Naročnik je zahtevek za revizijo s sklepom z dne 19. 1. 2015 zavrnil kot neutemeljen, z dopisom z dne 22. 1. 2015 pa je odstopil dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 12. 2. 2015 od vlagatelja prejela vlogo (datirano z dne 11. 2. 2015), v kateri jo ta obvešča, da umika zahtevek za revizijo, ki ga je vložil z vlogo z dne 18. 12. 2014. V vlogi vlagatelj zahteva tudi vrnitev polovice vplačane takse.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija bo o zahtevi za povračilo polovice plačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


V Ljubljani, dne 12. 2. 2015predsednica senata
mag. Mateja Škabar
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:

- INFRA izvajanje investicijske dejavnosti, d. o. o., Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem
- Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji, d. o. o., Brdnikova 44, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana

V vednost:

- finančno – računovodska služba Državne revizijske komisije

Vložiti:

- v spis zadeve

Natisni stran