Na vsebino
EN

018-003/2015 Občina Litija

Številka: 018-003/2015-18
Datum sprejema: 9. 2. 2015

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Gregorja Šebenika, kot predsednika senata, ter mag. Mateje Škabar in Tadeje Pušnar, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »OŠ prevozi v Občini Litija v obdobju 2015 - 2018« - sklop 2 in 19 in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba Avtoprevozništvo Sandi Kraševec s.p., Moravče 12, Gabrovka, ki ga zastopa Odvetniška družba Gregorin - Štifter in Gregorin o.p., d.o.o., Ljubljanska cesta 8, Celje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Litija, Jerebova 14, Litija (v nadaljevanju: naročnik), dne 09.02.2015

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o predmetnem naročilu dne 28.08.2014 objavil na Portalu javnih naročil, in sicer pod št. objave JN 8778/2014. Naročnik je dne 21.11.2014 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila št. 430-73/2014, s katero je predmetno javno naročilo v 2. in 19. sklopu oddal v izvedbo ponudniku Prevozi z avtobusom Zupan Miroslav s.p., Kal pri Dolah 12, Dol pri Litiji (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). V obrazložitvi je navedel, da je v navedenih sklopih prejel dve ponudbi in da je bila ponudba izbranega ponudnika (ob upoštevanju edinega merila najnižja cena) izbrana kot najugodnejša.

Zoper navedeno odločitev je vlagatelj dne 10.12.2014 pravočasno vložil zahtevek za revizijo. Predlaga, da se odločitev o oddaji javnega naročila v izpodbijanih sklopih razveljavi, zahteva pa tudi povračilo stroškov pravnega varstva. Zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna in bi morala biti izločena. Navaja, da je ponudba izbranega ponudnika v 2. sklopu nepopolna zato, ker Izjava o zagotavljanju nadomestnega vozila, z dne 07.11.2014, ki je podana s strani podjetja Verbek prevozi d.o.o., ni skladna z zahtevami naročnika. Naročnik je namreč v točki 5.4 razpisne dokumentacije dopustil možnost sklicevanja na kapacitete drugih gospodarskih subjektov in ob tem zahteval pisni dogovor med gospodarskimi subjekti, ki mora vsebovati podatke o gospodarskem subjektu in o kapacitetah, ki se dajejo na razpolago (vozila in vozniki) ter časovno trajanje dogovora. Ker izbrani ponudnik ni navedel s katerim nadomestnim vozilom razpolaga v primeru okvar, ga je naročnik pozval k dopolnitvi Obrazca 4. Izbrani ponudnik je ponudbo dopolnil, vendar pa v predloženi Izjavi o zagotavljanju nadomestnega vozila, z dne 07.11.2014, ni podatka o trajanju dogovora. Naročnik je na ta način kršil lastno razpisno dokumentacijo, načelo enakopravne obravnave ponudnikov ter določilo tretjega odstavka 71. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s spremembami; v nadaljevanju:ZJN-2), ki mu po poteku roka za oddajo ponudb prepoveduje spreminjati razpisno dokumentacijo. Vlagatelj navaja, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna tudi zato, ker ni predložil vsebinsko ustreznega Obrazca 11 (Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti). Predložena menična izjava ne izpolnjuje pravilne višine vrednosti zavarovanja, ki ga je naročnik določil v točki 8.2, saj bi se morala znašati 80.594,00 EUR z DDV ter 4.029,70 EUR in ne 74.689,95 EUR ter 3.734,50 EUR, kot je navedel izbrani ponudnik. Vlagatelj še opozarja, da napačna vrednost finančnega zavarovanja ne predstavlja formalne pomanjkljivosti, temveč gre za vsebinsko pomanjkljivost ponudbe, te pa ni več mogoče sanirati. Vlagatelj zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika v 19. sklopu nepopolna tudi zato, ker ni izpolnil vseh kadrovskih zahtev. Navaja, da sta v 19. sklopu (v Obrazcu 4) kot voznika imenovani osebi J.P. in M.Z. Vlagatelj citira določili četrtega in petega odstavka 90. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/2013; v nadaljevanju: ZPrCP) in zatrjuje, da upravičeno dvomi v zadostne in skladno z zakonom potrebne izkušnje imenovanega voznika M.Z., saj ima le 10 mesecev šoferskih izkušenj, medtem ko ZPrCP zahteva najmanj eno leto poklicne vožnje avtobusa ustrezne kategorije (D1 in D). Iz predložene kopije vozniškega dovoljenja, ki se nanaša na osebo M.Z. tudi ni zapisane označbe kode Skupnosti »95«, ki (skladno s 27. točko prvega odstavka 3. člena ZPrCP) služi za dokazovanje statusa poklicnega voznika. Izbrani ponudnik je kot drugega voznika imenoval J.P., ki pa sam vseh prevozov v 19. sklopu ne more opraviti, saj lahko (glede na sklenjeno Pogodbo o opravljanju začasnega in občasnega dela, z dne 01.10.2014) v koledarskem mesecu opravi največ 60 ur začasnega ali občasnega dela. To pa ne zadošča za izvajanje prevozov na liniji 19, kar vlagatelj dokazuje s tahografom, z dne 02.04.2013 (iz katerega je razvidno, da znaša dolžina efektivne vožnje tudi do 4 ure dnevno). Vlagatelj pojasnjuje, da voznik pred pričetkom vožnje porabi cca. 30 min, saj je potrebno ustrezno pripraviti avtobus. Za razpisano relacijo je v normalnih vremenskih pogojih (od kraja Velika Preska do glavne ceste Sava - Sp. Log - Litija) potrebnih 45 minut, v zimskih razmerah pa tudi do 1,5 ure. V najslabšem primeru mora navedeno pot opraviti na drugi relaciji, za kar potrebuje do 2 uri. Ko se priključi na glavno cesto potrebuje do Osnove šole Litija še cca. 15 minut, vendar se ta čas v primeru slabega vremena podaljša. Nato je potrebno avtobus pripraviti za naslednji dan, kar terja še dodatnih 45 minut. Vse navedeno pa pomeni, da lahko voznik porabi tudi 4 ure na dan, kar znese na koledarski mesec 80 ur. Ker se izvajanje prevozov na linijah 2 in 19 časovno prikriva, pa voznik M.Z., ki je imenovan na liniji 2, tudi ne more sočasno opravljati prevozov na obeh linijah. Vlagatelj še navaja, da je ponudba izbranega ponudnika v 19. sklopu nepopolna tudi iz obeh razlogov, ki jih je navedel pri 2. sklopu. Ker so vlagateljeve navedbe enake, jih Državna revizijska komisija (v izogib ponavljanju) ne navaja ponovno.

Izbrani ponudnik se je z vlogo, z dne 19.11.2014, vloženo na podlagi drugega odstavka 27. člena ZPVPJN, po Odvetniški družbi Čeferin o.p., d.o.o., Taborska cesta 13, Grosuplje, izjasnil o revizijskih navedbah vlagatelja. Navaja, da vlagatelj v utemeljitev svoje procesne legitimacije ni podal ustrezne trditvene in dokazne podlage glede popolnosti svoje ponudbe, zaradi česar mu ni mogoče priznati drugega elementa aktivne legitimacije - to je realne stopnje verjetnosti nastanka škode. Iz navedenega razloga je potrebno njegov zahtevek za revizijo zavreči. Zatrjuje, da se ni skliceval na kapacitete drugih gospodarskih subjektov, saj razpolaga z ustreznimi vozili in kadri. Izjava družbe Verbek prevozi d.o.o. pa je bila podana le za potrebe okvare vozil, in sicer za celotno obdobje trajanja javnega naročila, pri čemer je skladna tudi z vzorcem, ki ga je posredoval naročnik. Izbrani ponudnik še navaja, da je kandidiral na dveh linijah, zaradi česar sta potrebna dva šoferja, in sicer sta to osebi M.Z. (linija 2) in J. P. (linija 19), tretji (sporni) šofer M.Z. predstavlja zgolj rezervo. Iz hrbtne strani vozniškega dovoljenja spornega šoferja (spodaj levo) tudi izhaja, da ima označbo kode Skupnosti »95«. Iz dodatne priloge (vozni red iz spletne strani OŠ Litija) je razvidno, da je začetek proge na Veliki Preski. Ob upoštevanju 15 minut za pripravo avtobusa, 35 minut za vožnjo in 10 minut za parkiranja (itd.), traja vožnja 1 uro, kar pomeni za dve vožnji 2 uri na dan. Na mesec je to skupaj 40 ur (in ne 80 ur), kar pomeni, da ostane še 20 ur, ki se lahko porabijo za ekstremne razmere, te pa se pojavijo v januarju in februarju, morda 5 x na leto. Glede neustrezne višine vrednosti menične izjave izbrani ponudnik zatrjuje, da navedena napaka ne predstavlja vsebinske pomanjkljivosti, zato jo je mogoče oceniti kot nebistveno pomanjkljivost ponudbe.

Naročnik je dne 29.12.2014 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen in (posledično) zavrnil tudi zahtevo za povrnitev stroškov. Navaja, da se zahteve iz točke 5.4 razpisne dokumentacije nanašajo izključno na vozila, s katerimi se bo izvajalo javno naročilo in torej ne (tudi) na nadomestna vozila, kot zatrjuje vlagatelj. Za nadomestna vozila, na katera se sporna izjava nanaša, namreč velja, da morda sploh ne bodo uporabljena za izvajanje prevozov. Navedeno potrjuje tudi Obrazec 4, v katerega so morali ponudniki posebej navesti podatke o vozilih, s katerimi se bo izvajal prevoz, in posebej še podatke o rezervnih (nadomestnih) vozilih. Celo v primeru, če bi se zahteve iz točke 5.4 nanašale tudi na nadomestna vozila, to ne bi mogel biti razlog za izločitev ponudbe izbranega ponudnika. Sporna izjava, z dne 07.11.2014, namreč vsebuje vse podatke iz točke 5.4 razpisne dokumentacije - to je podatke o družbi, ki kapacitete daje ter o družbi (izbranem ponudniku), v korist katere se zagotavljajo, opis avtobusa, poleg tega izjava tudi ni časovno omejena. Naročnik pojasnjuje, da je od izbranega ponudnika z dopisom (Dopolnitev prijave na javni razpis za Osnovno šolske prevoze - nadomestna vozila, z dne 05.11.2014) zahteval pogodbo o najemu nadomestnega vozila ali izjavo podjetja Verbek prevozi d.o.o. o najemu vozila v primeru okvare vozila, pri čemer je navedel, da morajo biti iz pogodbe oziroma izjave razvidni podatki o registrski oznaki vozila ter o številu sedežev, priložena mora biti kopija prometnega dovoljenja nadomestnega vozila. Izbrani ponudnik je s predloženo izjavo ponudbo dopolnil pravočasno in v skladu z zahtevami. Naročnik še navaja, da vlagatelj v Obrazec 4 prav tako ni vpisal nadomestnih vozil, oziroma je ponudbo dopolnil šele po pozivu naročnika. Naročnik zavrača tudi očitek, ki se nanaša na menično izjavo in navaja, da je napačen izračun vrednosti finančnega zavarovanja ocenil kot nebistveno pomanjkljivost in izbranega ponudnika v zvezi s tem ni pozval k dopolnitvi ponudbe. Naročnik ocenjuje, da sporni zapis ponudbene cene oziroma vrednosti menice v menični izjavi ne vpliva na v isti izjavi podano brezpogojno pravico naročnika, da izpolni bianko menico do višine 5 % letne ponudbene vrednosti. Pravilno ponudbeno vrednost izbranega ponudnika je namreč mogoče izračunati na podlagi podatkov iz več različnih delov ponudbene dokumentacije (obrazci 3, 4 in 9), zato gre pri tem zgolj za nebistveno pomanjkljivost ponudbe. Poleg tega višina finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti presega znesek, ki bi ga glede na pogoje, določene v razpisni dokumentaciji, v šolskem letu 2014/15 lahko unovčil naročnik. Ker so imeli ponudniki, skladno s točko 8.2 razpisne dokumentacije, možnost predložiti menico samo za eno leto in ker se prevozi v šolskem letu 2014/15 pričnejo izvajati s 01.01.2015 (in se torej izvajajo le 6 mesecev), višina zavarovanja izbranega ponudnika presega znesek, ki bi ga lahko unovčil naročnik, in sicer za 1.316,68 EUR. Naročnik se tudi ne strinja z očitki, ki se nanašajo na kadre. Navaja, da je vlagateljeva trditev o tem, da J.P., ob omejitvi začasnega dela upokojencev, ne bo mogel opraviti vseh prevozov na liniji 19, pavšalna, saj predloženi tahograf povzema le prevoze na dan 02.04.2013, zgolj enega dne pa ni mogoče posplošiti na celotno obdobje trajanja javnega naročila. Poleg tega je vlagateljeva navedba, da voznik avtobusa porabi 30 minut za pripravo avtobusa, le ugibanje, saj čas priprave vozila ni določen, prav tako ni določeno, da ga pripravi voznik. Razdalja od Litije do Velike Preske znaša okrog 21 kilometrov, kar je razvidno iz seznama linij (Priloga 1), to pa ob predpostavki, da znaša povprečna hitrost vožnje 40 kilometrov na uro, traja 31,5 minut. Četudi bi bili postanki daljši od časa vožnje, celotna vožnja ne bi trajala toliko časa, kot to ocenjuje vlagatelj. Poleg tega iz Pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela, z dne 01.10.2014, sklenjene med izbranim ponudnikom in prevoznikom J.P., ne izhaja, da so tudi ostale aktivnosti (priprava avtobusa na naslednjo vožnjo, zaključitev potnega naloga, izpis tahografa, priprava izpisov voznikove kartice ter čiščenje avtobusa) zadolžitve voznika. Vlagateljev očitek je po naročnikovem mnenju neutemeljen že iz navedenega razloga. Naročnik se strinja z vlagateljem, da tretji voznik (to je oseba M.Z.) ob oddaji ponudbe ni izpolnjeval pogojev za prevoz osnovnošolcev. Pogoje za takšen prevoz bo izpolnil dne 13.01.2015, kar glede na dejstvo, da se s prevozi začne šele 01.01.2015, pomeni zgolj 6 delovnih dni. Zato bo začel prevoze opravljati takoj, ko bo izpolnil vse pogoje.

Državna revizijska komisija je dne 21.01.2015 prejela vlagateljevo vlogo »Dodatne navedbe k reviziji«. Vlagatelj v vlogi navaja, da je izbrani ponudnik na linijah 2 in 19 že januarja začel opravljati prevoze. Vlagatelj zatrjuje, da iz predloženih izjav (vlagatelj prilaga izjave, ki so jih podale osebe Z.K., E.Š., B.O., N.P., S.K., V.O., Z.P. in V.K.) izhaja, da izbrani ponudnik na 2. liniji opravlja prevoze z osebnim avtomobilom in navaja, da se je s temi dejstvi seznanil šele v mesecu januarju. Poudarja, da je opravljanje prevozov osnovnošolskih otrok z osebnim avtomobilom nezakonito ter v očitnem nasprotju s predmetnim razpisom. Naročnik je namreč na 2. liniji zahteval avtobus z najmanj 24 sedeži, izbrani ponudnik pa se je zavezal opravljati prevoze z avtobusom znamke Mercedes Benz s 26 sedeži. V primeru okvare vozila se je zavezal, da bo zagotovil enakovredno nadomestno vozilo, oziroma da zagotavlja avtobus s 55 sedeži. Vlagatelj zatrjuje, da je prevoz z osebnim vozilom nevaren in v nasprotju s predpisi, ki urejajo varnost cestnega prometa. Opisano tudi potrjuje, da izbrani ponudnik nima lastnih vozil za izvajanje prevozov, kot tudi ne nadomestnih vozil in ni tehnično usposobljen za izvajanje prevozov. Vlagatelj še navaja, da je že v zahtevku za revizijo, ki ga je vložil dne 24.12.2014, navedel, da naročnik očitno preferira izbranega ponudnika, kar navedeno še dodatno potrjuje. Vlagatelj predlaga, naj Državna revizijska komisija skliče razjasnjevalni sestanek, na katerem naj pridobi natančna pojasnila glede stanja cest na liniji 2 in 19 ter razjasni vprašanje o tem, koliko časa izbrani ponudnik opravlja prevoze otrok z osebnim vozilom ter koliko otrok naenkrat prevaža v vozilu.

Državna revizijska komisija je dne 26.01.2015 prejela vlagateljevo vlogo »2. Dodatne navedbe k reviziji«. Vlagatelj navaja, da izbrani ponudnik z osebnimi vozili opravlja prevoze osnovnošolskih otrok tudi na liniji 19. Navaja, da je dne 23.01.2015 opravil prevoze z osebnima avtomobiloma znamke Audi in Seat Cordoba. En avto je vozil M.Z in v njem peljal 5 otrok (v osebnem vozilu je bilo tako 6 oseb, za kar avtomobil sploh ni registriran), drugi avto (s 4 otroki) je vozil njegov sin M.Z. Ko so se pripeljali do kraja Tep so otroke prestavili v kombi (podjetja Rudi Tours), ki je registriran za 9 oseb (8+1), seveda so otroci zamudili v šolo. Takšen način prevoza osnovnošolskih otrok je protizakonit ter v nasprotju z zahtevami iz razpisa. Izbrani ponudnik je kot razlog za takšen način izvajanja prevozov navedel okvaro avtobusa.

Državna revizijska komisija je dne 30.01.2015 od naročnika prejela vlogo, s katero naročnik nastalo situacijo pojasnjuje Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Naročnik navaja, da je izbranemu ponudniku dne 28.01.2015 posredoval navodila, kako naj v podobnih primerih ravna v prihodnje. Med drugim je naročnik zahteval, naj v bodoče zagotovi primeren prevoz, saj v vozilu ne sme biti več otrok, kot znaša njegova kapaciteta. Naročnik še navaja, da ne on, niti občani niso pristojni ugotavljati in sankcionirati tovrstnih kršitev ter da govorice še ne dokazujejo očitanih kršitev. Naročnik še poudarja, da je ravnal v skladu z veljavno zakonodajo ter da je obravnaval vse pripombe, predloge in anonimna pisma. Naročnik navaja, da kršitev ni ugotovil ter da bo spoštoval odločitev Državne revizijske komisije.

Po pregledu prejete dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

V obravnavanem primeru vlagatelj zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika v obeh izpodbijanih sklopih nepopolna in bi morala biti izločena. Kot zatrjuje vlagatelj, je izbrani ponudnik svojo ponudbo sicer dopolnil, vendar v izjavi o zagotavljanju nadomestnega vozila ni podatka o trajanju te izjave. Vlagatelj zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna tudi zato, ker menična izjava ne izpolnjuje zahtevane vrednosti. Poleg tega izbrani ponudnik v 19. sklopu tudi ni izpolnil vseh kadrovskih zahtev.

Prvi očitek se nanaša na izjavo o zagotavljanju nadomestnega vozila. Vlagatelj navaja, da je naročnik v 1. točki točke 5.4 (Tehnična in kadrovska sposobnost) dopustil sklicevanje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov, pri čemer je zahteval pisni dogovor z gospodarskimi subjekti, ki mora vsebovati podatke o gospodarskem subjektu, podatke o kapacitetah, ki se dajejo na razpolago (vozila in vozniki) ter časovno trajanje dogovora. Ker izbrani ponudnik v ponudbi ni navedel, s katerim nadomestnim vozilom razpolaga, ga je naročnik pozval k dopolnitvi Obrazca 4. Izbrani ponudnik je ponudbo dopolnil z Izjavo o zagotavljanju nadomestnega vozila, z dne 07.11.2014, vendar v njej ni podatka o trajanju. Ponudba izbranega ponudnika je zato nepopolna, naročnik pa je z njegovo izbiro kršil lastno razpisno dokumentacijo ter načelo enakopravne obravnave ponudnikov.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da med strankama v tem postopku sicer ni spora o tem, ali je naročnik izbranega ponudnika sploh smel pozvati na dopolnitev ponudbe v spornem delu. Navedeno ni predmet zahtevka za revizijo, poleg tega je naročnik v istem segmentu tudi vlagatelja pozval, naj dopolni ponudbo (kar je vlagatelj tudi storil).

Naročnik je v razpisno dokumentacijo predložil Obrazec 4 (Ponudba), ki so ga morali ponudniki med drugim izpolniti tudi s podatki o rezervnem vozilu, ki bo uporabljeno v primeru okvar, in z navedbo podatkov o prevozniku, ki zagotavlja nadomestno vozilo.

Pregled Obrazca 4, ki ga je predložil izbrani ponudnik, pokaže, da v obrazec ni vpisal podatkov o rezervnem vozilu in o prevozniku, ki zagotavlja nadomestno vozilo.

Naročnik je zato izbranega ponudnika dne 22.10.2014 pozval, naj ponudbo dopolni (med drugim) z naslednjo dokumentacijo:

»Pravilno izpolnjen Obrazec 4 (Ponudba); pri nobeni od prijavljenih linij ni podatkov o nadomestnem vozilu, s katerim se bo opravljal prevoz v primeru okvare vašega vozila.«

Izbrani ponudnik je naročniku (znotraj danega roka) posredoval Obrazec 4, ki ga je tokrat izpolnil tudi s podatki o rezervnem vozilu (vozilo z registrsko številko CE-MU-990) in o prevozniku (Verbek prevozi d.o.o.).

Naročnik je dne 05.11.2014 izbranega ponudnika pozval naj (v roku 5 dni od prejema poziva) predloži še:

»Pogodbo o najemu nadomestnega vozila ali z izjavo podjetja Verbek prevozi d.o.o. o najemu vozila v primeru okvare vozil - iz pogodbe oziroma izjave morajo biti razvidni podatki o registrski oznaki vozil ter o številu sedežev, priložena mora biti tudi kopija prometnega dovoljenja nadomestnega vozila.«

Izbrani ponudnik je naročniku (znotraj danega roka) posredoval še Izjavo o zagotavljanju nadomestnega vozila, z dne 07.11.2014, s katerim se je podjetje Verbek prevozi d.o.o., Koretno 13, Šmarje pri Jelšah, zavezalo, da izbranemu ponudniku (v primeru okvare njegovih vozil) za izvajanje šolskih prevozov zagotavlja vozilo, to je 53 - sedežni avtobus z registrsko oznako CE MU - 990, priložil pa je tudi kopijo prometnega dovoljenja za navedeno vozilo.

Ker je izbrani ponudnik v danem roku svojo ponudbo dopolnil z vsemi zahtevanimi listinami, s čimer je izpolnil tudi vse zahteve iz točke 5.4 razpisne dokumentacije (iz naknadno predložene izjave izhajajo podatki o družbi, ki izbranemu ponudniku zagotavlja nadomestno vozilo, opis nadomestnega vozila, izjava pa prav tako tudi ni časovno omejena), Državna revizijska komisija vlagateljevemu očitku ni mogla slediti.

Naslednji vlagateljev očitek se nanaša na menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Vlagatelj navaja, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna tudi zato, ker ni predložil vsebinsko ustreznega Obrazca 11 (Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti). Predložena menična izjava je nepopolna, saj ne izpolnjuje pravilne višine vrednosti zavarovanja, ki ga je naročnik določil v točki 8.2. Vlagatelj pri tem še opozarja, da napačna vrednost finančnega zavarovanja ne predstavlja formalne pomanjkljivosti, temveč gre za vsebinsko pomanjkljivost ponudbe, te pa ni več mogoče sanirati.

Naročnik je v točki 8.2 (Menična izjava z menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti) razpisne dokumentacije med drugim zapisal:

»Ponudnik (pri skupni ponudbi katerikoli partner) mora kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložiti menično izjavo v višini 5 % letne ponudbene vrednosti oziroma seštevka ponudbenih cen (z DDV) in bianko podpisano in žigosano menico s pripisom »brez protesta« (Obrazec 11).

Ponudnik kot pogoj za veljavnost ponudbe izroči menično izjavo z bianko menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po vzorcu iz razpisne dokumentacije, v višini 5 % celotne pogodbene vrednosti. Ponudnik lahko kot pogoj za veljavnost pogodbe izroči menično izjavo z bianko menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po vzorcu iz razpisne dokumentacije, v višini 5 % letne pogodbene vrednosti, pri čemer bo menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za vsako nadaljnje šolsko leto posebej dolžan predložiti ob podpisu aneksa k pogodbi za podaljšanje izvajanja šolskih prevozov.

Osnova za izračun je vrednost ponudbe. Izračun za en sklop oziroma eno linijo:

cena na dan (z DDV) x 20 dni x 10 mesecev = letna vrednost ponudbe
5 % vrednosti ponudbe oz. seštevka ponudbenih cen (linij) = znesek menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Če je ponujenih več sklopov oziroma linij, je potrebno vse njihove na ta način dobljene zneske med seboj sešteti.«

Naročnik je v razpisno dokumentacijo predložil Obrazec 11 (Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice), ki so ga morali ponudniki med drugim izpolniti z letno ponudbeno vrednostjo in z zneskom 5 % ponudbene vrednosti.

Predmet razpisanega javnega naročila je opravljanje osnovnošolskih prevozov v občini Litija v obdobju 2015-2018. Prevozi se bodo, skladno s 7. členom Pogodbe o prevozu učencev (Obrazec 9), opravljali od 01.01.2015 do konca pouka v šolskem letu 2014/15. Do poteka razpisanega obdobja (to je do konca šolskega leta 2017/18) se bo pogodba za vsako šolsko leto podaljšala z aneksom. Navedeno pomeni, da se bodo prevozi otrok v šolskem letu 2014/15 izvajali le šest mesecev, v preostalem obdobju pa vsako šolsko leto po 10 mesecev.

Iz zgoraj citiranih zahtev naročnika izhaja, da so morali ponudniki v ponudbo predložitvi menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (Obrazec 11) in bianko podpisano in žigosano menico s pripisom »brez protesta«. Z menično izjavo so pooblastili naročnika, da lahko unovči bianko menico v znesku 5 % letne pogodbene vrednosti. Naročnik je sicer v razpisni dokumentaciji navedel, kako se izračuna letna ponudbena vrednost za en sklop (cena na dan z DDV x 20 dni x 10 mesecev = letna vrednost ponudbe). Ker pa se bodo v tekočem šolskem letu prevozi začeli izvajati šele 01.01.2015 (in naj bi torej trajali le šest in ne deset mesecev kot je naročnik predvidel v formuli za izračun letne vrednost), je razpisna dokumentacija v tem delu nejasna in nekonsistentna. Iz navedenega razloga in tudi zato, ker je znesek »5 % letne ponudbene vrednosti« mogoče izračunati na podlagi drugih podatkov iz ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika, oziroma na podlagi podatkov iz treh obrazcev (Obrazca 3, Obrazca 4 in Obrazca 9), ki jih je izbrani ponudnik (izpolnjene, žigosane in podpisane) predložil v ponudbo, poleg tega znesek menične izjave, ki jo je predložil izbrani ponudnik, presega znesek za šolsko leto 2014 - 2015, Državna revizijska komisija vlagateljevemu očitku ni mogla slediti. Kot je zapisala Državna revizijska komisija že v svojih številnih odločitvah, nekonsistentnih določil razpisne dokumentacije ni mogoče interpretirati v škodo ponudnikov, oziroma od ponudnikov ni mogoče zahtevati več (ali drugače), kot je od njih zahtevala vnaprej pripravljena razpisna dokumentacija.

Zadnji vlagatelj očitek se nanaša na kadre. Vlagatelj zatrjuje, da izbrani ponudnik v 19. sklopu ni izpolnil vseh kadrovskih zahtev naročnika. Navaja, da sta v 19. sklopu, kot voznika imenovani dve osebi, pri čemer ena nima dovolj šoferskih izkušenj, druga oseba pa sama vseh prevozov v tem sklopu ne more opraviti, saj lahko (upoštevaje Pogodbo o opravljanju začasnega in občasnega dela, z dne 01.10.2014) v koledarskem mesecu opravi največ 60 ur dela, to pa ne zadošča za izvajanje prevozov na liniji 19. Vlagatelj prilaga izpisek tahografa in zatrjuje, da znaša dolžina efektivne vožnje do 4 ure dnevno (kar znese na mesec 80 ur).

Naročnik je zahteve, ki se nanašajo na kadre (in vozila) navedel v 1. točki točke 5.4 razpisne dokumentacije (Tehnična in kadrovska sposobnost), in sicer je med drugim zapisal:

»Ponudnik razpolaga z ustreznimi vozili in kadri za izvedbo javnega naročila. Dokazila: seznam vozil in voznikov ter fotokopije prometnih dovoljenj vozil, s katerimi se bo opravljalo javno naročilo in fotokopije vozniških dovoljenj voznikov, ki bodo opravljali javno naročilo.

Ponudnik bo prevoze osnovnošolskih otrok izvajal v skladu z vso veljavno zakonodajo, ki se nanaša na predmet javnega naročila.«

Naročnik je v razpisno priložil Obrazec 8 (Izjava - Tehnična in kadrovska sposobnost). Ponudniki so morali v obrazec vpisati imena in priimke voznikov, ki bodo prevoze opravljali, število let veljavnosti njihovih vozniških dovoljenj in kategorijo vozniškega dovoljenja.

Podatke o voznikih so morali ponudniki vpisati tudi v Obrazec 4 (Ponudba). Obrazec 4 so morali ponudniki izpolniti za vsako linijo (sklop) posebej in vanj vpisati naslednje podatke o kadrih (voznikih): njihova imena in priimke, število let delovnih izkušenj ter kategorije vozniškega dovoljenja.

Pregled ponudbe izbranega ponudnika pokaže, da sta vanjo predložena oba navedena obrazca (Obrazec 4 in Obrazec 8), o čemer se je vlagatelj lahko prepričal pri vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika. Izbrani ponudnik je vanj vpisal vse zahtevane podatke o kadrih, oziroma je navedel, da bosta prevoze na liniji 19 opravljali osebi M.T. (ki ima 10 mesecev šoferskih izkušenj in vozniško dovoljenje za kategorije A, B, C in D) ter J.P. (ki ima 30 let šoferskih izkušenj in vozniško dovoljenje za kategorije A, B, C in D). Za voznika J.P. je v ponudbo priložil tudi Pogodbo o opravljanju začasnega ali občasnega dela, z dne 01.10.2014, iz katere izhaja, da ima voznik status upokojenca in da bo opravljal dela prevoza šolskih otrok, delavcev in ostalih oseb v višini največ 60 ur v koledarskem mesecu. Za oba voznika sta priloženi tudi kopiji vozniških dovoljenj.

Ob upoštevanju dejstva, da so kadrovske zahteve določene dokaj ohlapno, oziroma da je odločitev o tem, koliko voznikov bo ponudnik potreboval na posamezni liniji (sklopu) prepuščena ponudnikom, Državna revizijska komisija tudi temu vlagateljevemu očitku ni mogla slediti. Tudi sicer je vlagateljeva trditev o tem, da J.P., ob omejitvi začasnega dela upokojencev, ne bo mogel opraviti vseh prevozov na liniji 19, pavšalna, saj predloženi izpisek tahografa povzema le prevoze na dan 02.04.2013, zgolj enega dne pa (kot pravilno navaja tudi naročnik) ni mogoče posplošiti na celotno obdobje trajanja javnega naročila. Poleg tega je vlagateljeva navedba, da voznik avtobusa porabi 30 minut za pripravo avtobusa pred vožnjo in 45 minut za pripravo avtobusa za naslednji dan, le ugibanje, saj čas priprave vozila v razpisni dokumentaciji ni določen, prav tako ni določeno, da ga pripravi ravno voznik. Razdalja na 19. liniji (od Litije do Velike Preske) znaša okoli 21 kilometrov, kar je razvidno iz Priloge 1 k razpisni dokumentaciji (Seznam linij šolskih prevozov za potrebe osnovnih šol v Občini Litija). Ob predpostavki, da znaša povprečna hitrost vožnje 40 kilometrov na uro, traja ena vožnja 31,5 minut. Četudi bi bili postanki daljši od vožnje, celotna vožnja ne bi trajala toliko časa, kot to ocenjuje vlagatelj. Ena vožnja tako traja približno 1 uro, kar pomeni, da potrebuje voznik za dve vožnji približno 2 uri na dan. V enem mesecu to pomeni približno 40 ur, kar je znotraj dovoljenih 60 ur, kolikor jih lahko opravi voznik, ki ima status upokojenca. Navedeno pa pomeni, da ostane še cca. 20 ur, ki se jih lahko »porabi« bodisi za nepredvidene razmere na cesti, ali pa za pripravo avtobusa (pred in po vožnji). Poleg tega iz Pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela, z dne 01.10.2014, sklenjene med izbranim ponudnikom in prevoznikom J.P, ne izhaja, da so tudi ostale aktivnosti (priprava avtobusa na naslednjo vožnjo, zaključitev potnega naloga, izpis tahografa, priprava izpisov voznikove kartice ter čiščenje avtobusa) zadolžitve voznika. Ker je izbrani ponudnik tako izpolnil naročnikove kadrovske pogoje že z navedeno osebo, Državna revizijska komisija vlagateljevih očitkov, ki se nanašajo na (drugega) voznika M.Z., ni presojala.

Državna revizijska komisija še ugotavlja, da je naročnik v skladu s 5. točko prvega odstavka 29. člena ZJN-2 in po prejemu zahtevka za revizijo, Ministrstvo za finance zaprosil za soglasje o izvedbi postopka s pogajanji brez predhodne objave v obeh izpodbijanih sklopih (na linijah 2 in 19). Po prejemu soglasja (dokument št. 4305-169/2014/4, z dne 18.12.2014) je naročnik oba ponudnika (vlagatelja in izbranega ponudnika) povabil k oddaji ponudb po postopku s pogajanji brez predhodne objave. Vlagatelj je (tudi) zoper povabilo k oddaji ponudb vložil zahtevek za revizijo (vloga z dne 24.12.2014), ki ga je naročnik zavrgel iz dveh razlogov - ker vlagatelj k zahtevku za revizijo ni predložil potrdila o plačilu takse (ter jo za konkretni postopek tudi ni vplačal) in iz razloga, ker vlagatelj ni izkazal, da bi mu zaradi izvedbe postopka s pogajanji lahko nastala škoda. Ker vlagatelj zoper sklep, s katerim je naročnik njegov zahtevek za revizijo zavrgel, ni vložil pritožbe, njegovih očitkov, ki se nanašajo na postopek s pogajanji brez predhodne objave, ni mogoče presojati. Ob navedenem Državna revizijska komisija ni upoštevala vlagateljevih vlog, ki ju je prejela dne 21.01.2015 in 26.01.2015. Poleg tega je odločitev naročnika o izbiri najugodnejšega ponudnika po postopku s pogajanji brez predhodne objave že pravnomočna. Odločanje o sporih, ki zadevajo izvedbo javnega naročila (oziroma so nastali po tem, ko je odločitev naročnika o izbiri najugodnejše ponudbe postala pravnomočna) pa tudi sicer ne sodi v pristojnost Državne revizijske komisije, temveč je zanje pristojno sodišče splošne pristojnosti.

Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel izkazati, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna, je Državna revizijska komisija na podlagi 1. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval povrnitev stroškov, nastalih v predrevizijskem in revizijskem postopku. Ker je zahtevek za revizijo neutemeljen, je Državna revizijska komisija, glede na določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, zavrnila vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih v postopku.

Državna revizijska komisija je ob obravnavanju zadeve ugotovila, da je vlagatelj preplačal takso. V obravnavanem primeru znaša višina takse, skladno z drugim odstavkom 71. člena ZPVPJN, 6.124,99 EUR (dva odstotka od cene, ki jo je ponudil izbrani ponudnik v obeh izpodbijanih sklopih z DDV), vlagatelj pa je plačal takso v višini 6.624,99 EUR. Državna revizijska komisija bo naložila Ministrstvu za finance, naj preveč plačano revizijsko takso v višini 500,00 EUR vrne vlagatelju (tretji odstavek 72. člena ZPVPJN).

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, dne 09.02.2014

predsednik senata:
mag. Gregor Šebenik
član Državne revizijske komisijeVročiti:

- Občina Litija, Jerebova 14, Litija
- Odvetniška družba Gregorin - Štifter in Gregorin o.p., d.o.o., Ljubljanska cesta 8, Celje
- Odvetniška družba Čeferin o.p., d.o.o., Taborska cesta 13, Grosuplje
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 LjubljanaVložiti:

- v spis zadeve, tuNatisni stran