EN

018-297/2014 Dars, d.d.

Številka: 018-297/2014-5
Datum sprejema: 5. 1. 2015

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem., v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Boruta Smrdela, kot predsednika senata, ter mag. Gregorja Šebenika in mag. Mateje Škabar, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Izvedba sistema za varnostni pregled tovornih vozil«, na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika ASIST avtomatizacija sistemov, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 23a, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Avbreht, Zajc in partnerji, o.p., d.o.o., Šestova 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Dars, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 5.1.2015

odločila:

Postopek revizije oddaje javnega naročila »Izvedba sistema za varnostni pregled tovornih vozil«, ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 3.12.2014, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o predmetnem javnem naročilu, ki ga oddaja po odprtem postopku, objavil na Portalu javnih naročil dne 11.7.2014, pod št. objave JN7539/2014, in v Uradnem listu EU dne 16.7.2014, pod št. objave 2014/S 134-240137. Dne 14.8.2014 je naročnik sprejel dokument »Odločitev o oddaji javnega naročila«, iz katerega je razvidno, da je predmetno javno naročilo dodelil ponudniku Tenzor, d.o.o., Mariborska 13, Ptuj (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper odločitev o oddaji naročila je vlagatelj z vlogo z dne 3.12.2014 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da bi morala biti ponudba izbranega ponudnika izločena kot nepopolna.

Naročnik je s sklepom z dne 19.12.2014 zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen in z dopisom z dne 22.12.2014 je odstopil dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 30.12.2014 od vlagatelja prejela vlogo (datirano z dne 29.12.2014), v kateri jo ta obvešča, da umika zahtevek za revizijo, ki ga je vložil z vlogo z dne 3.12.2014. Vlagatelj zahteva tudi vrnitev polovice vplačane takse.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija bo o zahtevi za povračilo polovice plačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

V Ljubljani, 5.1.2015predsednik senata
Borut Smrdel, univ. dipl. prav.
predsednik Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Odvetniška družba Avbreht, Zajc in partnerji, o.p., d.o.o., Šestova 2, 1000 Ljubljana,
- Dars, d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje,
- Tenzor, d.o.o., Mariborska 13, 2250 Ptuj,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- finančni službi, tu
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran