Na vsebino
EN

018-283/2014 Javno podjetje Komunala Sevnica d.o.o.

Številka: 018-283/2014-3
Datum sprejema: 23. 12. 2014

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Gregorja Šebenika, kot predsednika senata, ter mag. Mateje Škabar in Sonje Drozdek Šinko, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Zimsko vzdrževanje lokalnih cest v Občini Sevnica« - sklop 1: Zimsko vzdrževanje lokalnih cest za sektor I - Sevnica (območje severno od reke Save) za obdobje od 01.11.2014 do 31.10.2015« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba CGP d.d. Ljubljanska cesta 36, Novo mesto (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Javno podjetje Komunala Sevnica d.o.o., Naselje heroja Maroka 17, Sevnica (v nadaljevanju: naročnik), dne 23.12.2014

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o predmetnem naročilu dne 12.09.2014 objavil na Portalu javnih naročil, in sicer pod št. objave JN 9213/2014. Z Obvestilom o izbiri najugodnejšega ponudnika št. JN VV-2/2014, z dne 24.10.2014, je naročnik vse ponudnike obvestil, da je predmetno javno naročilo v sklopu 1 oddal v izvedbo ponudniku VOC Celje d.d., Lava 42, Celje (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). V obrazložitvi je navedel, da je bila ponudba izbranega ponudnika (ob upoštevanju edinega merila najnižja cena) izbrana kot najugodnejša.

Zoper navedeno odločitev je vlagatelj dne 05.11.2014 pravočasno vložil zahtevek za revizijo. Predlaga, da se odločitev o oddaji javnega naročila razveljavi, zahteva pa tudi povračilo stroškov pravnega varstva. Navaja, da je naročnik v točki 2.2.4 razpisne dokumentacije zahteval, da mora ponudnik razpolagati z zadostnimi kadrovskimi kapacitetami za izvedbo javnega naročila. V ta namen je v razpisno dokumentacijo priložil Izjavo o zaposlenih delavcih (obrazec št. 8), v katerega so morali ponudniki vpisati kadre, ki bodo dela izvedli. Vlagatelj navaja, da je izbrani ponudnik obrazec št. 8 sicer predložil in vanj vpisal delavce, ki naj bi dela izvajali, vendar za njih ni navedel ustrezne kvalifikacije, kar je izrecno zahteval naročnik. Izbrani ponudnik je navedel le, da razpolaga s tremi delavci, ki imajo VII. stopnjo izobrazbe (univ.dipl. ing. gradbeništva), s petimi delavci, ki imajo VI. stopnjo izobrazbe (inženir gradbeništva) in z dvanajstimi delavci, ki imajo IV. stopnjo poklicne izobrazbe. Iz opisa predmeta javnega naročila (ki poleg zimske službe vsebuje tudi preglede in intervencije) je razvidno, da mora ponudnik razpolagati z zadostnim številom ustrezno kvalificiranih cestnih preglednikov (NPK 2400) in vzdrževalcev cest (NPK 22000). Izbrani ponudnik prav tako ni navedel voznikov in strojnikov, ki so nujno potrebni za izvajanje pluženja in posipavanja cest. Vlagatelj je zato prepričan, da se naročnik (zgolj z upoštevanjem obrazca št. 8) ni ustrezno prepričal, ali izbrani ponudnik razpolaga z ustreznimi kadrovskimi zmogljivostmi. Dejstvo, da razpolaga z dvanajstimi poklicnimi delavci, namreč še ne pomeni, da je kadrovska zasedba ustrezna razpisanemu predmetu. Vlagatelj še navaja, da je naročnik v točki 2.2.4 zahteval, da mora imeti ponudnik na razpolago zadosten obseg lastne opreme (oziroma potrebnih sredstev za dela, ki so predmet javnega razpisa) ter ustrezne poslovne prostore. V ta namen je v razpisno dokumentacijo priložil Izjavo o tehnični usposobljenosti (obrazec št. 10). Izbrani ponudnik je predložil izjavo, da razpolaga z ustreznim poslovnim prostorom v Rimskih toplicah, baza na tako oddaljeni lokaciji pa ne more zagotoviti kvalitetnega zimskega vzdrževanja. Navedena lokacija poslovnega prostora je oddaljena 25 km od Sevnice, s čimer izbrani ponudnik ne more zagotoviti nemotenega opravljanja dejavnosti. Narava razpisanih storitev namreč zahteva posredovanje tudi v izrednih razmerah, potrebno pa je tudi uskladiščiti sol, emulzije in mešanice. Vlagatelj tudi navaja, da je izbrani ponudnik v ponudbo predložil menico, vendar iz nje ne izhaja, kdo je podpisnik. Menica je žigosana in čez žig tudi podpisana, vendar ni mogoče ugotoviti, kdo in v kakšni vlogi jo je podpisal. Vlagatelj zato meni, da menica izbranega ponudnika ne zavezuje. Vlagatelj še navaja, da je nepopolna tudi ponudba drugouvrščenega ponudnika. Drugouvrščeni ponudnik je v obrazcu št. 8 navedel, da ima zaposlenega enega delavca s III. stopnjo izobrazbe (monter električnih omrežij), šest s IV. stopnjo (tesar, orodjar, zidar in trije avtomehaniki), dva s V. stopnjo (gradbeni tehnik in prometni tehnik) in enega s VI. stopnjo izobrazbe (diplomirani ekonomist). Tudi drugouvrščeni ponudnik nima strojnikov, voznikov, vzdrževalcev in cestnih preglednikov. Poleg tega naveden ponudnik v obrazcu št. 10 tudi ni navedel opreme, ki je nujno potrebna za zavarovanje ljudi in objektov (kot npr. semaforjev). Seznam opreme je tudi sicer nepopoln, saj je drugouvrščeni ponudnik vanj vpisal le vozila ter opremo za pluženje in posipavanje, ničesar pa ni predvidel za druga vzdrževalna dela. Vlagatelj še navaja, da je ponudba drugouvrščenega ponudnika nepopolna tudi zato, ker so mu reference potrdile krajevne skupnosti, te pa niso pravne subjekti in zato ne morejo potrditi referenc. Poleg tega so nenavadne tudi predložene pogodbe, kar izhaja že iz njihovega oštevilčenja. Navedeno kaže na to, da so bile pogodbe napisane hkrati za potrebe konkretnega razpisa. Iz pogodb ne izhaja, da so bila predmet izvedenih del tudi dela rednega vzdrževanja, dela rednega čiščenja vozišč in naprav za odvodnjavanje ter storitve posipavanja, oziroma izredna in interventna dela. Vlagatelj še navaja, da je ponudba drugouvrščenega ponudnika nepopolna tudi iz razloga, ker iz predložene menice ne izhaja, kdo je njen podpisnik.

Izbrani ponudnik se je z vlogo, z dne 19.11.2014, vloženo na podlagi drugega odstavka 27. člena ZPVPJN, izjasnil o revizijskih navedbah vlagatelja. Navaja, da naročnik ni zahteval od ponudnikov, da navedejo ustrezne kvalifikacije delavcev. Izbrani ponudnik zatrjuje, da je s podpisom obrazca št. 8 izjavil, da razpolaga z ustreznim številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami, vpisal pa je tudi vse podatke, ki jih je zahteval naročnik (stopnjo izobrazbe, vrsto izobrazbe in število delavcev). Ker naročnik ni zahteval navedbe kvalifikacije delavcev, je vlagateljev očitek neutemeljen. Poleg tega ima njegovo podjetje dolgoletne izkušnje s področja zimskega in letnega vzdrževanja cest ter razpolaga z več kot 150 ustrezno kvalificiranimi delavci za cestne preglednike, vzdrževalce cest, voznike in strojnike. Izbrani ponudnik se tudi ne strinja z očitkom, ki se nanaša na oddaljenost njegovega sedeža (baze) od Sevnice. Navaja, da je njegov baza od Sevnice oddaljena le 21,1 km, naročnik pa v zvezi s tem tudi ni postavil nikakršnih omejitev. Izbrani ponudnik še navaja, da naročnik ni zahteval, da bi moralo biti na menici zapisano, kdo je njen podpisnik. To je zagotovil z obrazcem št. 17 (Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev), kamor je bilo potrebno vpisati zakonitega zastopnika, oziroma pooblaščenca ponudnika. Izbrani ponudnik zatrjuje, da je zakonitega zastopnika jasno navedel, ta pa je podpisal menično izjavo in menico.

Drugouvrščeni ponudnik se je dne 19.11.2013 po svojem pooblaščencu (odvetniku Adamu Molanu, Cesta krških žrtev 23, Krško) izrekel o vlagateljevih navedbah. Predlaga, da se zahtevek za revizijo zavrne in zahteva povrnitev stroškov za sestavo vloge. Navaja, da je naročnik v obrazcu št. 8 opredelil osnovne parametre in tekst izjave, ki ne zahteva opisa delovnega mesta, temveč le opis stopnje in vrste izobrazbe. To pa je ponudnik tudi navedel. Nesporno je sistematizacija domena vsakega posameznega delodajalca, kar pomeni, da je naziv delovnega mesta pri različnih ponudnikih lahko različen. Vlagatelj si tako napačno predstavlja, da bi morali biti delavci pri različnih delodajalcih razvrščeni na ista delovna mesta, kot jih je opredelil v svoji sistematizaciji. Tudi sicer je običajno, da se za delovno mesto voznik zahteva ustrezna kategorija pridobljenega vozniškega dovoljenja in ne pridobitev diplome. V zvezi z referencami drugouvrščeni ponudnik navaja, da so vlagateljeve navedbe o tem, da ni opravljal dela rednega vzdrževanja in celo, da naj bi bile vse pogodbe napisane hkrati, žaljiva obdolžitev. Takšne navedbe so lahko predmet kazenskega postopka, saj ga postavljajo med tiste podjetja, ki skušajo s kriminalnim dejanjem doseči korist. Edino kar je pričakovati v zvezi s tem je umik revizije in podaja opravičila. Drugouvrščeni ponudnik še navaja, da je v zadostni meri izkazal reference ter predložil tudi ustrezna dokazila. Tudi sicer je pri vseh pravnih poslih ključna vsebina pred obliko - zapis številke člena posamezne pogodbe je zato potrebno opredeliti kot pomoto, ki se je zgodila zaradi nevešče uporabe računalniškega programa. Poleg pogodb so predloženi tudi izstavljeni računi za opravljena dela ter izdane naročilnice. Ne drži tudi vlagateljeva navedba, da je šlo pri referenčnih delih zgolj za pluženje, saj posipavanje brez pluženja, kadar zapade ustrezna količina snega, nima učinka. Vlagatelj je prav tako prezrl podpis izjave o tehnični usposobljenosti in navedbe, da razpolaga z zadostnim obsegom potrebne opreme oziroma sredstvi za delo. Drugouvrščeni ponudnik še navaja, da vlagateljevo stališče, da podpis meničnega blanketa pomeni, da gre za neustrezen instrument zavarovanja, kaže na njegovo skopo poznavanje plačilnih instrumentov. Gre za menični blanket, ki še ne predstavlja menice. V obravnavanem primeru je sestavni del ponudbe tudi pooblastilo za izpolnitev (priloga št. 17), meničnega blanketa brez takšnega pooblastila ni mogoče izpolniti in ga predložiti v izpolnitev banki. Iz pooblastila pa nesporno izhaja, za katero podjetje gre in kdo je njegov zakoniti zastopnik.

Naročnik je dne 28.11.2014 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen in (posledično) zavrnil tudi zahtevo za povrnitev stroškov. Naročnik navaja, da v razpisni dokumentaciji ni zahteval, da morajo ponudniki navesti ustrezno kvalifikacijo delavcev. Poleg tega vlagatelj ni z ničemer dokazal, da imenovani kader ni ustrezno usposobljen. Očitek je neutemeljen tudi zato, ker naročniku ni mogoče očitati kršitev v zvezi z obveznostmi, ki mu jih zakon ne nalaga. Naročnik v zvezi s tem pojasnjuje, da prvi odstavek 77. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s spremembami.; v nadaljevanju: ZJN-2) določa, da lahko obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe preveri najkasneje pred sklenitvijo pogodbe. Naročnik še navaja, da od ponudnikov ni zahteval, koliko naj bi bila baza (krajevno ali časovno) oddaljena od Sevnice. Vlagatelj pa tudi ni navedel, zakaj razdalja 25 kilometrov predstavlja takšno oviro, da razpisanih storitev ni mogoče korektno opraviti. Naročnik še navaja, da je od ponudnikov zahteval bianco menico s pooblastilom za izpolnitev za resnost ponudbe (obrazec št. 17). Izbrani ponudnik je v ponudbi priložil ustrezno izpolnjeno bianco menico in menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev, kjer je tudi jasno naveden zakoniti zastopnik. Naročnik še navaja, da v razpisni dokumentaciji ni zahteval, da bi moralo iz menice izhajati, kdo je njen podpisnik in/ali kakšna je vloga podpisnika menice. Poleg tega ni pomembno, kdo je garant, ki takšno zavarovanje izda, saj je namen dosežen že s predložitvijo ustreznega zavarovanja. Glede vlagateljevih očitkov, ki se nanašajo na ponudbo drugouvrščenega ponudnika, naročnik navaja, da popolnosti te ponudbe sploh ni preverjal, zato mu v zvezi s tem ni mogoče očitati kršitev. Kljub temu je naročnik v nadaljevanju obravnaval vse očitke in jih zavrnil. V zvezi z očitki, ki se nanašajo na kvalifikacijo ponujenih delavcev in predloženo menico, naročnik ponavlja svoje navedbe, ki jih je v zvezi s podobnimi očitki navedel pri izbranem ponudniku. Glede očitka, ki se nanaša na (ne)ustrezno tehnično mehanizacijo, naročnik navaja, da je drugouvrščeni ponudnik obrazec št. 10 ustrezno izpolnil ter priložil tudi seznam z navedbo tehnične mehanizacije. Glede na dejstvo, da naročnik v razpisni dokumentaciji ni določil opreme, ki jo morajo imeti ponudniki, je ponudba drugouvrščenega ponudnika popolna. Vlagatelj pa v zvezi s tem tudi ni pojasnil, katera mehanizacija v ponudbi ni navedena. V zvezi z očitki, ki se nanašajo na reference, naročnik navaja, da je drugouvrščeni ponudnik v obrazec št. 9 vpisal reference v zahtevanem obsegu (vsaj 100 km), in predložil tudi izpolnjene obrazce št. 9a, podpisane s strani predsednikov krajevnih skupnosti, te pa so (skladno s 75. členom Statuta Občine Sevnica - Uradni list RS, št. 63/11, 103/11 in 22/14) pravne osebe javnega prava in (v skladu s 74. členom statuta) zadolžene, da vsaka na svojem območju opravljajo zimsko službo. Drugouvrščeni ponudnik pa je tekom predrevizijskega postopka priložil tudi naročilnice, račune in ustrezna potrdila o plačilu, iz česar izhaja, da je dela dejansko izvedel.

Po pregledu prejete dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

V obravnavanem primeru vlagatelj zatrjuje, da sta ponudbi izbranega ponudnika in drugouvrščenega ponudnika nepravilni in nepopolni. Kot zatrjuje vlagatelj, izbrani ponudnik za ponujene kadre ni navedel ustrezne kvalifikacije, zato se naročnik, zgolj z upoštevanjem predloženega obrazca št. 8, ni ustrezno prepričal, ali izbrani ponudnik razpolaga z ustreznimi kadrovskimi zmogljivostmi. Poleg tega izbrani ponudnik tudi ne razpolaga z ustreznim poslovnim prostorom, saj se ta nahaja na lokaciji, ki je 25 km oddaljena od Sevnice, takšna lokacija pa ne zagotavlja kvalitetnega zimskega vzdrževanja. Prav tako vlagatelj očita naročniku, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna tudi zato, ker predložena menice ni razvidno kdo in v kakšni vlogi jo je podpisal. Vlagatelj tudi zatrjuje, da je iz podobnih razlogov nepopolna tudi ponudba drugouvrščenega ponudnika, pri čemer drugouvrščeni ponudnik tudi ni izpolnil referenčnih zahtev.

V skladu z osmim odstavkom 41. člena ZJN-2 lahko naročnik od ponudnikov zahteva, da izpolnjujejo minimalno stopnjo sposobnosti glede ekonomskega in finančnega statusa ter tehnične in poklicne sposobnosti. Količina informacij za ugotavljanje minimalne stopnje sposobnosti ponudnika za posamezno naročilo mora biti povezana in sorazmerna s predmetom naročila. Zahtevane minimalne stopnje sposobnosti ponudnika mora naročnik navesti v obvestilu o javnem naročilu. Dokazila, ki jih lahko naročnik zahteva od ponudnikov za izkazovanje tehnične in kadrovske sposobnosti, so določena v 45. členu ZJN-2. V skladu z drugim odstavkom 45. člena ZJN-2 lahko naročnik od ponudnikov v razpisni dokumentaciji zahteva, da izkažejo izpolnjevanje tehnične sposobnosti med drugim tudi z izjavo o orodjih, obratni ali tehnični ali drugi opremi, ki je na voljo ponudniku storitev ali gradbenemu izvajalcu za izvedbo naročila ter z navedbo izobrazbene in strokovne kvalifikacije oseb, ki bodo sodelovale pri izvedbi naročila. Ponudba, ki ne izpolnjuje naročnikovih pogojev, določenih na podlagi 41. do 47. člena ZJN-2, ni pravilna (19. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2) in posledično tudi ne popolna (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2), naročnik pa jo mora na podlagi prvega odstavka 80. člena ZJN-2 izločiti iz postopka.

45. člen ZJN-2 našteva dokazila, katerih predložitev lahko naročnik zahteva od ponudnikov, ne določa pa vsebine pogojev, s katerimi ponudniki izkažejo kadrovsko in tehnično sposobnost. To prepušča naročniku, ki mora v razpisni dokumentaciji vsebinsko opredeliti, katere posamezne tehnične in kadrovske pogoje morajo izpolnjevati ponudniki.

Naročnik je zahteve, ki se nanašajo na kadre navedel v 10. točki točke 2.2.4 (Tehnična in kadrovska sposobnost), in sicer:

»Ponudnik razpolaga z zadostnimi kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila.

Dokazilo: Izjava o zaposlenih delavcih, iz katere izhaja, da ponudnik razpolaga z zadostnimi kadrovskimi zmogljivostmi. Iz izjave mora biti razvidna kadrovska zasedba ekipe, ki bo izvajala dela (OBR-8).«

Naročnik je v razpisno dokumentacijo priložil obrazec št. 8 (OBR-8) - Izjava o zaposlenih delavcih. S podpisom navedene izjave so ponudniki potrdili, da »razpolagajo z zadostnim številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami«. V vnaprej pripravljeno tabelo so morali vpisati stopnjo izobrazbe, vrsto izobrazbe in število delavcev.

Iz navedenih zahtev je razvidno, da so zahteve v kadrovskem segmentu določene ohlapno, oziroma da je naročnik odločitev o tem, koliko delavcev »z ustreznimi kvalifikacijami« bodo ponudili, prepustil ponudnikom. Naročnik v zvezi s kadri zahteval od ponudnikov le, da izpolnijo obrazec št 8, s podpisom katerega so potrdili, da razpolagajo z zadostnim številom zaposlenih delavcev z ustreznimi kvalifikacijami. Obrazec št. 8 pa je pripravljen tako, da vanj ni bilo potrebno vpisati niti imen in priimkov ponujenih delavcev, niti njihovih delovnih mest, pač pa le njihovo število ter stopnjo in vrsto izobrazbe.

Pregled ponudbe izbranega ponudnika pokaže, da je vanjo predložil izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 8 (Izjava o zaposlenih delavcih), o čemer se je vlagatelj prepričal pri vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika. Izbrani ponudnik je vanj vpisal vse zahtevane podatke, oziroma je navedel, da bodo dela, ki so predmet javnega naročila, opravljali 3 delavci s VII. stopnjo izobrazbe (univ. dipl.inž. gradbeništva), 5 delavcev s VI. stopnjo izobrazbe (inž. gradbeništva) in 12 delavcev s IV. stopnjo izobrazbe. Vlagatelj je v zvezi s kadrovsko zahtevo sicer imel možnost na naročnika nasloviti zahtevo za dodatno pojasnilo (na navedeno možnost je bil opozorjen v VI. točki Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe ali (v kolikor je bil mnenja, da naročnikove zahteve v spornem segmentu razpisne dokumentacije niso določene v skladu s pravili javnega naročanja) vložiti zahtevek za revizijo, vendar je bil dolžan to storiti še pred potekom roka za oddajo ponudb (četrti odstavek 25. člena ZPVPJN). Po poteku tega roka namreč vsebinska presoja zahtev iz razpisne dokumentacije ni več dopustna, zaradi česar lahko Državna revizijska komisija le še preveri, ali ponudba izpolnjuje naročnikove zahteve na način, kot je določen v razpisni dokumentaciji. Ker od ponudnikov ni mogoče zahtevati več (ali drugače) kot je od njih terjala vnaprej pripravljena razpisna dokumentacija, izbrani ponudnik pa je v zvezi s tem storil vse, kar je od njega zahteval naročnik, Državna revizijska komisija vlagateljevemu očitku ni mogla slediti.

Vlagatelj zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna tudi zato, ker je ponudil poslovni prostor v Rimskih toplicah, ki je od Sevnice oddaljen 25 km, sedež na tako oddaljeni lokaciji pa ne zagotavlja kvalitetnega zimskega vzdrževanja cest.

Naročnik je zahteve, ki se nanašajo na opremo in poslovni prostor navedel v 12. točki točke 2.2.4 (Tehnična in kadrovska sposobnost), in sicer:

»Ponudnik ima na razpolago zadosten obseg lastne opreme oziroma potrebnih sredstev za delo in ustrezne poslovne prostore, da lahko nemoteno opravlja dejavnost.

Dokazilo: Izjava o tehnični usposobljenosti. Izjavo je potrebno priložiti seznam z natančno navedbo tehnične mehanizacije, s katero bo opravljal dela (OBR-10).«

Naročnik je v razpisno dokumentacijo priložil obrazec št. 10 (OBR-10) - Izjava o tehnični usposobljenosti. S podpisom navedene izjave so ponudniki potrdili, da »razpolagajo z zadostnim obsegom opreme, oziroma potrebnih sredstev za dela, ki so predmet javnega razpisa« ter »da razpolagajo z ustreznim poslovnim prostorom, tako, da lahko nemoteno opravljajo dejavnost«. V obrazec so morali ponudniki vpisati naslov ponujenega poslovnega prostora ter priložiti seznam z navedbo tehnične mehanizacije, s katero bodo opravljali dela.

Tudi v zvezi s poslovnim prostorom in tehnično mehanizacijo naročnik ni postavil posebnih zahtev. Ponudniki so tudi v tem segmentu sami presodili, kakšen poslovni prostor ter kakšna in koliko tehnične mehanizacije ustreza razpisani storitvi. Za popolnost ponudbe tako zadoščajo poslovni prostor in tehnična oprema v obsegu, ki po presoji ponudnika omogočajo nemoteno opravljanje razpisane storitve.

Pregled ponudbe izbranega ponudnika pokaže, da je vanjo predložen (izpolnjen, podpisan in žigosan) obrazec št. 10 (OBR-10) - Izjava o tehnični usposobljenosti in (zahtevan) seznam tehnične opreme. O navedenem se je lahko vlagatelj prepričal pri vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika. Iz obrazca št. 10 je razvidno, da se ponujen poslovni prostor nahaja v Rimskih toplicah, na naslovu Rimske toplice 8. Ker naročnik, kot že izhaja iz te obrazložitve, v zvezi z oddaljenostjo prostora ni postavil nikakršnih zahtev/omejitev, je v obravnavanem primeru nepomembno, ali je ponujen poslovni prostor oddaljen 21,1 km (kot trdi izbrani ponudnik) ali 25 km (kot trdi vlagatelj). Ker od ponudnika ni mogoče zahtevati več (ali drugače) kot je od njega zahtevala razpisna dokumentacija, izbrani ponudnik pa je v spornem segmentu izpolnil vse kar je zahteval naročnik, Državna revizijska komisija tudi temu vlagateljevemu očitku ni mogla slediti. Tudi sicer so vlagateljeve navedbe v tem delu zgolj splošne in pavšalne. Vlagatelj namreč ni navedel, zakaj naj bi 25 km oddaljen poslovni prostor ne omogočal nemotenega opravljanja storitve, oziroma ni navedel, koliko (in zakaj) bi bil poslovni prostor lahko še oddaljen od Sevnice, da bi to omogočal.

Zadnji očitek vlagatelja v zvezi z (ne)popolnostjo ponudbe izbranega ponudnika se nanaša na zahtevano finančno zavarovanje za resnost ponudbe. Vlagatelj navaja, da je izbrani ponudnik predložil bianco menico, vendar iz nje ne izhaja, kdo in v kakšni vlogi je njen podpisnik.

Naročnik je v XVI. točki točke 2.4 (Finančna zavarovanja) Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe (med drugim) zapisal:

»Ponudnik mora predložiti:

Bianco menico s pooblastilom za izpolnitev (menično izjavo z oznako »brez protesta« in plačljivo na prvi poziv) v višini 3.000,00 EUR za posamezen sklop (OBR-17).

Naročnik bo unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe v naslednjih primerih:

a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali
b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe: - ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali - ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo posla v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Zavarovanje mora biti v originalu ter veljati 15 dni dlje od veljavnosti ponudbe.

Če zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti zavarovanja ne pride do podpisa pogodbe, lahko naročnik od ponudnikov zahteva podaljšanje roka veljavnosti zavarovanja, vendar ne več kot za 60 dni. Zahteve in odgovori v zvezi s podaljšanjem zavarovanja morajo biti v pisni obliki.«

Naročnik je v razpisno dokumentacijo priložil obrazec št. 17 - Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev (OBR-17). Ponudniki so morali menično izjavo podpisati in žigosati ter vanjo vpisati naziv in sedež ponudnika, ime in priimek zakonitega zastopnika oz. pooblaščenca ponudnika in številke svojih računov. S podpisom navedenega obrazca so ponudniki nepreklicno pooblastili naročnika, »da lahko podpisano menico izpolni v vseh neizpolnjenih delih v višini 3.000,00 EUR«, ter potrdili »da se odrekajo vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se jo zavežejo plačati, ko dospe v plačilo«, ter »naj se menica izpolni s klavzulo brez protesta«.

Iz citiranih zahtev je razvidno, da so morali ponudniki, za zavarovanje resnosti ponudbe predložiti podpisano bianco menico in s strani naročnika vnaprej pripravljeno (podpisano, žigosano in izpolnjeno) Menično izjava s pooblastilom za izpolnitev (obrazec št. 17). Zahtevani dokumenti so morali biti predloženi v originalu in veljati 15 dni dlje od veljavnosti ponudbe.

Pregled ponudbe izbranega ponudnika pokaže, da je tudi v tem delu ravnal v skladu z vsemi zahtevami naročnika. Predložil je (podpisano in žigosano) bianco menico in (podpisano žigosano in izpolnjeno) Menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev (obrazec št. 17). V oba dokumenta je vpogledal tudi vlagatelj, pri čemer se je lahko prepričal, da sta predložena v originalu in veljata 15 dni dlje od veljavnosti ponudbe, oziroma do 05.02.2015. Iz menične izjave je tudi razvidno, da jo je podpisal zakoniti zastopnik izbranega ponudnika - to je direktor Roman Moškotevc. Ker je bianco menica podpisana z identičnim podpisom, je Državna revizijska komisija zavrnila tudi zadnji vlagateljev očitek, ki se nanaša na ponudbo izbranega ponudnika.

Ker naročnik, kot izhaja iz Obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika, z dne 24.10.2014, ni ugotavljal, ali je (tudi) ponudba drugouvrščenega ponudnika popolna (naročnik je v skladu z drugim odstavek 41. člena ZJN-2, pravočasne ponudbe razvrstil glede na merilo in nato preveril le, ali je najugodnejša ponudba popolna) in iz razloga, ker je Državna revizijska komisija zavrnila vse očitke, ki se nanašajo na nepravilnost in nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika, ostalih revizijskih navedb (v zvezi z domnevnimi nepravilnostmi v ponudbi drugouvrščenega ponudnika) ni vsebinsko obravnavala. Ker je, kot je razvidno iz Zapisnika o odpiranju ponudb, z dne 21.10.2014, izbrani ponudnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila ponudil najnižjo ceno, cena pa je edino merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika (točka 2.3 Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe), vlagatelj nima več pravnega interesa za ugotavljanje zatrjevanih pomanjkljivosti v ponudbi drugouvrščenega ponudnika, saj to ne vpliva (več) niti na njegov pravni položaj v tem revizijskem postopku, niti nima vpliva na odločitev Državne revizijske komisije.

Ob navedenem Državna revizijska komisija tudi ni upoštevala vloge drugouvrščenega ponudnika, s katero se je opredelil do vlagateljevega zahtevka za revizijo. Poleg tega se o vlagateljevih navedbah lahko, skladno s 27. členom ZJPVPJN, izreče le izbrani ponudnik (izjasnitvena vloga izbranega ponudnika postane del procesnega gradiva, ki je podlaga za sprejem meritorne odločitve o zahtevku za revizijo - tretji odstavek 39. člena ZPVPJN).

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval povrnitev stroškov, nastalih v predrevizijskem in revizijskem postopku. Ker je zahtevek za revizijo neutemeljen, je Državna revizijska komisija, glede na določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, zavrnila vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih v postopku.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, dne 23.12.2014

predsednik senata:
mag. Gregor Šebenik
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:

- Javno podjetje Komunala Sevnica d.o.o., Naselje heroja Maroka 17, Sevnica
- CGP d.d. Ljubljanska cesta 36, Novo mesto
- VOC Celje d.d., Lava 42, Celje
- Odvetnik Adam Molan, Cesta krških žrtev 23, Krško
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Zupančičeva 3, LjubljanaVložiti:

- v spis zadeve, tuNatisni stran