EN

018-309/03

Številka: 018-309/03-21-82
Datum sprejema: 14. 1. 2004

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi drugega odstavka 21. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljevanju: ZRPJN) ter na podlagi 244. in 152. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02; v nadaljevanju: ZPP) v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN po članici Metodi Hrovat, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za nakup aplikacije za storitve elektronskega poslovanja v lokalnih skupnostih (e-občine), SEPLS-S in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje SRC.SI d.o.o., Tržaška cesta 116, 1001 Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Ministrstvo za informacijsko družbo, Tržaška 21, 1508 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 14.01.2004

odločila:

1. V predmetnem postopku revizije postopka oddaje javnega naročila se za izvedenca določi prof. dr. Dušan Kodek, univ. dipl. inž. str., Sajovčevo naselje 53, 4280 Šenčur.
2. Vlagatelj mora v roku treh (3) dni od prejema tega sklepa založiti predujem za izvedbo dokaza z izvedencem v znesku 300.000,00 SIT in predložiti potrdilo o vplačilu predujma.
3. Predujem mora vlagatelj nakazati na račun Državne revizijske komisije, št. 01100-6300109972, sklic na številko 18 13145-2010011-01830903.

Obrazložitev:

Državna revizijska komisija je dne 24.12.2003 v odločanje prejela zahtevek za revizijo, z dne 01.12.2003, ki ga je v predmetnem postopku oddaje javnega naročila vložil vlagatelj.

Državna revizijska komisija je ugotovila, da je potrebno za meritorno presojo dejstev, ki jih navaja vlagatelj, izvesti izvedbo dokaza z izvedencem – strokovnjakom s področja računalništva in informacijske tehnologije. Državna revizijska komisija je odredila izvedbo dokaza v skladu z drugim odstavkom 21. člena ZRPJN, ki določa, da lahko Državna revizijska komisija pred svojo odločitvijo zahteva dodatna pojasnila od naročnika, vlagatelja zahtevka za revizijo ali drugih udeležencev v postopku oddaje javnega naročila, pridobi strokovno ali izvedensko mnenje in si lahko ogleda tudi ostale dokumente ter dejanske razmere pri strankah v postopku ter zbere druge potrebne podatke za odločitev, in v skladu z 12. členom Poslovnika Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Uradni list RS, št. 55/00), ki določa, da lahko za opravljanje določenih strokovnih opravil v postopku odločanja o zahtevku za revizijo predsednik Državne revizijske komisije, predsedniki senatov ali posamezni člani določijo neodvisne strokovnjake in izvedence iz imenika neodvisnih strokovnjakov in izvedencev.

Peti odstavek 3. člena ZRPJN glede vprašanj, ki jih ta zakon ne ureja, napotuje na smiselno uporabo določb zakona, ki ureja pravdni postopek. Ker 152. člen ZPP določa, da vsaka stranka predhodno sama krije stroške, ki jih povzroči s svojimi dejanji, Državna revizijska komisija vlagatelja na podlagi 152. člena ZPP v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN poziva, da predloži predujem za izvedbo dokaza z izvedencem računalništva in informacijske tehnologije.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper ta sklep ni pritožbe.


V Ljubljani, dne 14.01.2004Metoda Hrovat, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- SRC.SI d.o.o., Tržaška cesta 116, p.p. 2988, 1001 Ljubljana
- Ministrstvo za informacijsko družbo, Tržaška 21, 1508 Ljubljana

Natisni stran