EN

018-297/03

Številka: 018-297/03-23-40
Datum sprejema: 12. 1. 2004

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur.l. RS, štev. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljevanju: ZRPJN) po članici Metodi Hrovat v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje v najem fitnessa in manjše dvorane za ogrevanje v novi Športni dvorani pod Golovcem ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil Darko Uležič s.p., ULE SPORT, Nazorjeva 6, Celje, ki ga zastopa odvetniška pisarna CMOK & PRAZNIK o.p. – d.n.o., Prešernova 23, Celje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje ZPO Celje, javni gospodarski zavod za urejanje javnih parkirišč in gospodarjenje z javnimi objekti, Dečkova cesta 1, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 12.1.2004

odločila:

Zahtevek za revizijo postopka oddaje v najem fitnessa in manjše dvorane za ogrevanje v novi Športni dvorani pod Golovcem se zavrže.

Obrazložitev:

Državna revizijska komisija je dne 4.12.2003 prejela vlagateljev dopis, naslovljen na Pooblaščenca za dostop do informacij javnega značaja, kateremu je omenjeno pošto odstopila z dopisom, štev. NVD-1388/03-196, z dne 5.12.2003. Pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja je z dopisom, z dne 8.12.2003, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 10.12.2003, zadevo vrnil Državni revizijski komisiji. Vlagatelj v zahtevku za revizijo, ki je priloga dopisa, naslovljenega na Pooblaščenca za dostop do informacij javnega značaja, navaja, da zaradi opisanega podaja zahtevek za revizijo neposredno na Državno revizijsko komisijo, ker meni, da je ravnanje naročnika nezakonito. V zahtevku za revizijo vlagatelj navaja, da je naročnik objavil razpis za zbiranje ponudb za najem poslovnih prostorov v Športni park Celje - Športna dvorana pod Golovcem ter da se je na omenjeni razpis med drugimi prijavil tudi vlagatelj, ki pa ni bil izbran. Vlagatelj navaja, da je dopis o izbiri najugodnejšega ponudnika prejel dne 24.9.2003, v katerem ga naročnik seznanja, da je med prispelimi prijavami komisija izbrala ponudbo KVATRO d.o.o. Celje ter da je po pritožbi prejel ponoven dopis naročnika, z dne 30.9.2003, z opravičilom, kateremu je bil priložen Sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika, z dne 23.9.2003. Vlagatelj navaja, da se je zoper navedeni sklep pritožil, Upravni odbor naročnika pa je dne 6.11.2003 izdal odločbo, s katero je njegovo pritožbo zavrnil kot neutemeljeno. Zaradi vsega opisanega se je vlagatelj odločil podati zahtevek za revizijo zaradi kršitve Zakona o javnih naročilih (Ur.l.RS, št. 39/00 in 102/00; v nadaljevanju: ZJN-1). Vlagatelj je prepričan, da bi moral naročnik po določilih ZJN-1 za oddano nepremičnino oziroma poslovni prostor razpisati javni razpis, saj gre za pravno osebo, ki je po določbah ZNJ-l »naročnik« in je tako dolžna ravnati po določilih cit. zakona. Vlagatelj navaja, da je naročnik oddal v najem poslovni prostor, ki se gradi na podlagi javnega razpisa in z javnimi sredstvi, oddaja prostorov v tem objektu pa je poraba javnih sredstev oziroma razpolaganje z javnimi sredstvi, prav tako pa je tudi najemnina poraba javnih sredstev, zato bi moral naročnik po prepričanju vlagatelja izvesti postopek oddaje nepremičnin po določilih ZNJ-l. Vlagatelj dodaja, da tudi vrednost danega naročila - najemnine narekuje javni razpis ter da je sam ponudil najemnino v višini 300.000,00 SIT mesečno - torej je vrednost oddanega naročila skladno z določili 27. člena ZJN-l najmanj 17.280.000,00 SIT, pri čemer pa niso upoštevani funkcionalni stroški, ki pa bi višino samo še zvišali. Nadalje se vlagatelj pritožuje tudi na izbiro družbe Kvatro d.o.o. V zvezi z navedenim vlagatelj navaja, da je iz vpisa v sodni register razvidno, da gre za družbo, ki ima sicer res med drugimi dejavnostmi registrirano tudi obratovanje športnih objektov, vendar dovoljenja za kaj takšnega še nima, prav tako pa nima referenc, ki jih je zahteval razpis. O širini programa družbe Kvatro d.o.o. tudi ni mogel ničesar navesti, saj fitness opreme sploh nima. Nadalje pa je naročnik v nasprotju z razpisom sprejel najnižjo ponujeno najemnino v višini 160.000,00 SIT. Vlagatelj navaja, da mu naročnik na njegovo zahtevo ni hotel pokazati drugih ponudb niti zapisnika o odpiranju ponudb in zaključuje, da je ravnanje naročnika in njegovih organov tako v celoti nezakonito in tudi nemoralno, saj niso nikogar seznanili o tem, kakšno ponudbo so sprejeli, niti pod kakšnimi pogoji naj bi podpisali pogodbo, zaradi česar vlagatelju (kakor tudi ostalim strankam v postopku razen družbi Kvatro d.o.o.) še vse do danes ni znano, pod kakšnimi pogoji je naročnik oddal storitev izvajanja športnih aktivnosti -fitnessa. V dokaz resničnosti navedb vlagatelj predlaga zaslišanje ponudnika AGK Body Fit ter dodaja, da skrivanje zahtevanih podatkov s strani naročnika zbuja dvom o pravilnem in korektnem ravnanju tega javnega gospodarskega zavoda. Zaradi vseh navedenih nepravilnosti vlagatelj Državni revizijski komisiji predlaga, da zahtevku za revizijo ugodi in postopek razveljavi.

Državna revizijska komisija je dne 16.12.2003 naročnika zaprosila, naj jo obvesti o poteku postopka. Iz dokumentacije, ki jo je Državna revizijska komisija od naročnika prejela dne 17.12.2003, je med drugim razvidno, da je naročnik z dopisom, z dne 19.11.2003, vlagatelju vrnil zahtevek za revizijo z navedbo, da v obravnavanem primeru ne gre za javno naročilo ter da naročnik zato ne more izvesti revizijskega postopka. Kot je razvidno iz predložene dokumentacije, naročnik vlagateljevega zahtevka za revizijo ni obravnaval niti po vsebini, niti ga ni presojal s stališča obstoja procesnih predpostavk.

Po pregledu dokumentacije je Državna revizijska komisija v skladu s 1. odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

ZRPJN v 3. odstavku 12. člena (Vložitev zahtevka za revizijo) našteva obvezne sestavine, ki jih mora vsebovati zahtevek za revizijo. Med obveznimi sestavinami zahtevka za revizijo zakon izrecno zahteva tudi potrdilo o vplačilu takse iz 1. odstavka 22. člena ZRPJN. Ker je iz dokumentacije, ki jo je Državna revizijska komisija prejela od naročnika, razvidno, da naročnik od vlagatelja ni zahteval dokazila o tem, da je vlagatelj ob vložitvi revizijskega zahtevka predložil potrdilo o vplačilu takse za postopek revizije, je morala v skladu s 1. odstavkom 21. člena ZRPJN od vlagatelja zahtevati, naj svoj zahtevek za revizijo ustrezno dopolni. Državna revizijska komisija je zato z dopisom, štev. 018-297/03-23-2079, z dne 18.12.2003, vlagatelja pozvala, naj ji najkasneje v roku petih dni, šteto od dne prejema poziva, predloži manjkajoče potrdilo o vplačilu takse. Kot je razvidno iz poštne povratnice, je vlagatelj poziv Državne revizijske komisije za dopolnitev zahtevka za revizijo prejel dne 19.12.2003. V skladu s pravili o štetju rokov iz 111. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 in 96/02 – v nadaljevanju: ZPP), ki se na podlagi 5. odstavka 3. člena ZRPJN smiselno uporabljajo tudi v postopku revizije javnih naročil, se je v obravnavanem primeru torej zadnji rok za plačilo takse iztekel v sredo, dne 24.12.2003. Pet-dnevni rok iz 1. odstavka 21. člena ZRPJN je prekluziven, kar pomeni, da je vlagatelj po preteku tega roka izgubil pravico za dopolnitev zahtevka za revizijo z manjkajočimi obveznimi podatki iz 12. člena ZRPJN.

Državna revizijska komisija je dne 29.12.2003 od vlagatelja prejela dopis, z dne 24.12.2003, s katerim je vlagatelj zaprosil, naj mu Državna revizijska komisija sporoči, na kateri račun se nakaže znesek takse iz 22. člena ZRPJN, zaprosil pa je tudi, naj se mu rok za plačilo takse podaljša do sporočitve računa, na katerega naj se taksa poravna. Iz omenjenega vlagateljevega dopisa je razvidno, da vlagatelj doslej ni vplačil revizijske takse iz 1. odstavka 22. člena ZRPJN, pri čemer je zamudil tudi skrajni zakonsko določeni rok za dopolnitev zahtevka za revizijo v smislu 1. odstavka 21. člena ZRPJN. Državna revizijska komisija pri tem pripominja, da vlagateljevo domnevno nepoznavanje številke računa, na katerega je potrebno nakazati revizijsko takso, v nobenem primeru ne more vplivati niti na potek zamujenega roka, niti na nastop z zamudo povezanih pravnih posledic. Način plačila takse za vodenje postopka revizije javnega naročila je namreč določen v 1. točki 6. odstavka 8. člena (takse) Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Ur.l.RS, štev. 114/02), ki je javno objavljen pravni akt ter kot tak vlagatelju dostopen in bi ga torej vlagatelj (ki ga v tem postopku zastopa odvetniška pisarna) mogel in moral poznati.

Ob vsem navedenem Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj svojega zahtevka za revizijo tudi po izrecnem pozivu Državne revizijske komisije ni dopolnil z manjkajočim potrdilom o vplačilu takse iz 1. odstavka 22. člena ZRPJN. ZRPJN v 1. odstavku 21. člena določa, da če vlagatelj v danem roku ne dopolni zahtevka za revizijo skladno z zahtevami Državne revizijske komisije, Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrže. Ker Državna revizijska komisija od vlagatelja ni prejela potrdila o tem, da je vplačal z zakonom predpisano takso, je morala odločiti tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).

V Ljubljani, dne 12.1.2004


Metoda Hrovat, univ.dipl.prav.
Članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- ZPO Celje, Dečkova cesta 1, Celje
- odvetniška pisarna CMOK & PRAZNIK o.p. – d.n.o., Prešernova 23, Celje
- Urad za javna naročila, Tržaška 19 a, Ljubljana

Natisni stran