EN

018-020/04 Komunalno podjetje Velenje

Številka: 018-20/04-21-242
Datum: 5. 2. 2004

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), po predsednici mag. Mariji Bukovec Marovt, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za naročilo blaga po odprtem postopku pri rednem in investicijskem vzdrževanju za leto 2004 in 2005 v Komunalnem podjetju Velenje ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje DZS, založništvo in trgovina, d.d., Divizija Veleprodaja, Mali trg 6, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Komunalno podjetje Velenje, Koroška cesta 37/b, Velenje (v nadaljevanju: naročnik), dne 5.2.2004

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se v 4. sklopu (pisarniški material) razveljavi postopek oddaje javnega naročila za naročilo blaga po odprtem postopku pri rednem in investicijskem vzdrževanju za leto 2004 in 2005 v Komunalnem podjetju Velenje, objavljen v Uradnem listu RS, št. 113-114/2003, z dne 21.11.2003, pod št. objave Ob-106103.
2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 100.000,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 15.8.2003 sprejel sklep o pričetku postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku za naročilo blaga po odprtem postopku pri rednem in investicijskem vzdrževanju za leto 2004 in 2005 v Komunalnem podjetju Velenje, javni razpis pa je objavil v
Uradnem listu RS, št. 113-114/2003, z dne 21.11.2003, pod št. objave Ob-106103. Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb, z dne 15.12.2003, je razvidno, da je naročnik v 4. sklopu (pisarniški material) prejel štiri pravočasne ponudbe. Naročnik je dne 29.12.2003 izdal dokument »obrazloženo obvestilo o oddaji javnega naročila po odprtem postopku«, iz katerega je razvidno, da je v 4. sklopu kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje Mladinska knjiga trgovina d.d., Slovenska cesta 29, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je z dopisom, z dne 7.1.2004, vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je naročnik merila navedel le v razpisni dokumentaciji, ne pa tudi v javnem razpisu, s čimer naj bi kršil prvi odstavek 50. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 in 102/00; v nadaljevanju: ZJN-1).
Vlagatelj dalje navaja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji navedel pet pogojev (pravilno: meril), ki jih bo upošteval pri ocenjevanju, in sicer: reference dobaviteljev, ponudbena cena, dobavni rok, plačilni rok in možnost kompenzacije, upošteval pa je le štiri pogoje (pravilno: merila). Pri ocenjevanju ponudb naročnik ni upošteval merila »dobavni rok«, kar pomeni, trdi vlagatelj, da je naročnik izvedel ocenjevanje, ne da bi pri tem upošteval vsa predpisana merila.
Merilo »reference dobaviteljev« preferira tiste dobavitelje, ki so že sodelovali z naročnikom, nadaljuje vlagatelj. Vlagatelj navaja, da je Državna revizijska komisija že večkrat odločila, da so merila, ki so oblikovana in uporabljena tako, da je z njimi mogoče preferirati tiste ponudnike, ki so že sodelovali z naročnikom ali njemu podobnimi javnimi podjetji, diskriminatorna. S takšnimi merili naročnik ponudnikom ne zagotavlja enakih možnosti za pridobitev javnega naročila, saj privilegira ponudnike, ki so predmetne storitve opravljali zanj oz. za druga javna podjetja.
Vlagatelj opozarja, da naročnik v razpisni dokumentaciji ni predvidel obrazca, katerega bi lahko ponudnik uporabil in navedel vse svoje komercialne pogoje. Naročnik tudi ni eksplicitno odgovarjal na vprašanja, ki bi pojasnila predpisane obrazce. Zato vlagatelj meni, da so revizijski ugovori utemeljeni in pravočasni. Tudi če bi naročnik zahtevek za revizijo zavrnil zaradi dejstva, da bi lahko vlagatelj izpodbijal določene nepravilnosti že pred odločitvijo o izbiri ponudnika, so ostale nepravilnosti in nezakonitosti pri izvedbi predmetnega postopka takšne, da onemogočajo sprejem zakonitega sklepa o izbiri. To izhaja tudi iz prakse Državne revizijske komisije, še navaja vlagatelj.
Vlagatelj nadalje opozarja na visok znesek za dvig razpisne dokumentacije, saj sme naročnik zaračunavati samo stroške razmnoževanja in pošiljanja, znesek 15.000,00 SIT za dvig dokumentacije pa je previsok. Tudi znesek za vložitev zahtevka za revizijo se vlagatelju zdi previsok, saj njegova ponudba ne spada v oddelek naročila za gradnje. Zaradi takega ravnanje naročnika nastanejo ponudnikom previsoki stroški.
Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga, da naročnik razpis v skladu s prvim odstavkom 16. člena ZRPJN razveljavi in ponovi javni razpis v tistem delu, ki se nanaša na dobavo pisarniškega materiala. Poleg tega vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov, ki so mu nastali z vložitvijo zahtevka za revizijo predmetnega postopka, in sicer v višini 100.000,00 SIT.

Naročnik je z obvestilom, z dne 7.1.2004, ponudnike obvestil, da je prišlo v dokumentu »obrazloženo obvestilo o oddaji javnega naročila po odprtem postopku« do napake, saj je bilo v 3. poglavju podano nepravilno število točk pri ponudnikih, vrstni red oz. izbor najugodnejšega ponudnika pa je bil v tekstualnem delu pravilen. Naročnik je z dopisom, z dne 9.1.2004, vlagatelja pozval, naj mu sporoči, ali se strinja s popravkom oz. ali še vztraja pri zahtevku za revizijo. Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 12.1.2004, obvestil, da vztraja pri vloženem zahtevku za revizijo.

Naročnik je s sklepom, z dne 16.1.2004, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi tega sklepa naročnik navaja, da očitka vlagatelja, da merila niso bila objavljena v Uradnem listu, ni upošteval, saj je prepozen. Naročnik navaja, da bi moral vlagatelj glede na peti odstavek 12. člena ZRPJN reagirati takoj in zahtevek za revizijo vložiti do prejema odločitve naročnika o dodelitvi naročila.
Glede očitka vlagatelja, da se merila, predpisana v razpisni dokumentaciji, niso upoštevala pri ocenjevanju ponudb, naročnik meni, da je ravnal v skladu z ZJN-1. V razpisni dokumentaciji je bil kot merilo naveden tudi dobavni rok. Naročnik je kasneje ugotovil, da v razpisni dokumentaciji res ni predpisal obrazca, na katerem bi ponudniki lahko podali dobavni rok, vendar ni nihče od ponudnikov opozoril in prosil za pojasnilo, kam je potrebno navesti dobavni rok. Naročnik nadaljuje, da je pri pregledu ponudb ugotovil, da so nekateri ponudniki kljub navedenemu podali dobavni rok v ponudbah, toda ne vsi, zato se je odločil, da pri vrednotenju ponudb merila »dobavni rok« ne bo upošteval, zato ga je izločil in tako zagotovil enakopravnost ponudnikov. Na neupoštevanje merila »dobavni rok« je naročnik ponudnike opozoril z obrazloženim obvestilom (z dne 29.12.2003). Naročnik meni, da ni bil diskriminatoren do nobenega od ponudnikov, takšna njegova odločitev pa je bila tudi v korist vlagatelja, saj ravno on v ponudbi ni opredelil dobavnega roka.
Naročnik dalje navaja, da je tudi očitek vlagatelja glede diskriminatornosti merila »reference dobaviteljev« v skladu s petim odstavkom 12. člena ZRPJN prepozen, saj bi moral vlagatelj reagirati takoj in zahtevek za revizijo vložiti do prejema odločitve naročnika o dodelitvi naročila. Naročnik se je odločil, da bo tistemu ponudniku, ki bo predložil njegovo referenco, priznal tri točke, saj je bil z dobavitelji, s katerimi je že sodeloval, zadovoljen. Če bi ponudnik priložil referenco, da dobavlja ostalim komunalnim podjetjem, bi prejel dve točki, ostale reference pa so bile ovrednotene z eno točko. Naročnik dodaja, da je imel vlagatelj možnost pridobiti njegovo referenco, saj je v preteklih letih že bil njegov dobavitelj, kljub temu pa v ponudbi reference ni pridobil in je čakal na odločitev naročnika o dodelitvi naročila, nato pa je vložil zahtevek za revizijo.
Na podlagi navedenega je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen in ga pozval, da mu v roku treh dni sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 21.1.2004, skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. V tem dopisu vlagatelj ponavlja nekatere svoje navedbe iz zahtevka za revizijo in odgovarja na naročnikove navedbe iz sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z dopisom, z dne 27.1.2004, skladno z drugim odstavkom 17. člena ZRPJN odstopil zahtevek za revizijo predmetnega javnega naročila z dokumentacijo.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s tretjo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku revizije postopka oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je ta aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določila drugega in tretjega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določata: »(2) Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija odloča, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo, tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila. (3) V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi.«.

Glede vlagateljeve prve revizijske navedbe, da naj bi naročnik s tem, ko v objavi javnega razpisa ni objavil meril za ocenjevanje ponudb, kršil prvi odstavek 50. člena ZJN-1, gre ugotoviti, da je z vidika petega odstavka 12. člena ZRPJN prepozna. Peti odstavek 12. člena ZRPJN namreč določa, da vlagatelj po prejemu odločitve o dodelitvi naročila oz. priznanju sposobnosti ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred prejemom te odločitve, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred odločitvijo naročnika o dodelitvi naročila oz. o priznanju sposobnosti. Vlagatelj se je z dejstvom, da naročnik v objavi javnega razpisa ni navedel meril, seznanil že ob sami objavi oz. pregledu objave javnega razpisa, zato bi moral zahtevek za revizijo vložiti takoj, vsekakor pa še pred prejemom naročnikove odločitve o dodelitvi naročila. V tej fazi postopka, po sprejemu naročnikove odločitve o dodelitvi naročila, vsebinska presoja vlagateljevih navedb, ki se nanašajo na domnevne kršitve naročnika, storjene v objavi predmetnega javnega razpisa, z vidika petega odstavka 12. člena ZRPJN ni več mogoča.

V nadaljevanju zahtevka za revizijo vlagatelj navaja, da naročnik pri ocenjevanju ponudb ni upošteval vseh meril, ki jih je navedel v razpisni dokumentaciji.

Naročnik je v 13. členu Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe določil, da bo pri izboru najugodnejšega ponudnika uporabil pet meril, in sicer: reference dobaviteljev, ponudbena cena, dobavni rok, plačilni rok in možnost kompenzacije. V dokumentu »obrazloženo obvestilo o oddaji javnega naročila po odprtem postopku«, z dne 29.12.2003, pa je naročnik navedel, da pri dobavnem roku ni mogel upoštevati kriterija, ker ni pripravil tabele oz. izjave za dobavne roke, zato tega kriterija pri vseh ponudnikih ni upošteval in ga je izločil. Tudi v sklepu, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo, naročnik priznava, da je v razpisni dokumentaciji sicer navedel dobavni rok, vendar je kasneje ugotovil, da v razpisni dokumentaciji ni predpisal obrazca, na katerem bi ponudniki lahko podali dobavni rok, ker pa ga nihče od ponudnikov na to ni opozoril in ker je pri pregledu ponudb ugotovil, da so nekateri ponudniki dobavni rok navedli, drugi pa ne, se je odločil, da pri vrednotenju ponudb merila »dobavni rok« ne bo upošteval.

Merila, po katerih naročnik izbira najugodnejšo ponudbo, morajo biti v razpisni dokumentaciji opisana in ovrednotena (drugi odstavek 50. člena ZJN-1). Naročnik mora torej že vnaprej določiti, katere so tiste ekonomske ugodnosti, ki jih pričakuje od ponudnikov in od katerih bo odvisna izbira najugodnejšega ponudnika. Ponudniki se z njimi seznanijo že ob objavi javnega razpisa in ob pregledu razpisne dokumentacije, zato vedo, katere okoliščine bodo vplivale na izbiro. Na ta način jim je omogočena predložitev ne samo pravilne ponudbe, torej tiste, ki izpolnjuje vse zahteve razpisne dokumentacije, temveč tudi konkurenčne ponudbe, torej tiste, ki želi kar najbolj ustrezati ekonomskim pričakovanjem in koristim naročnika. Ker je določitev meril ena od najpomembnejših sestavin javnega razpisa in ker je od njih odvisna konkurenčnost ponudbe, s tem pa možnost pridobitve posla, ZJN-1 relativno strogo določa, da mora naročnik pri ocenjevanju ponudb upoštevati le tista merila, ki so bila objavljena v razpisni dokumentaciji in način, kot so bila opisana in ovrednotena, pri čemer ne sme uporabiti nobenega merila, ki ni bilo navedeno v razpisni dokumentaciji (četrti odstavek 50. člena ZJN-1). Prav tako ZJN-1 določa, da naročnik meril po objavi naročila ne sme več spreminjati (tretji odstavek 50. člena ZJN-1). V primeru, kadar naročnik po objavi razpisa ugotovi, da mu v objavi oz. razpisni dokumentaciji opisana in ovrednotena merila ne omogočajo izbiro ekonomsko najugodnejše ponudbe, ali kadar ugotovi, da ponudb na podlagi obstoječih meril ne bo mogel oceniti, meril in načina ocenjevanja med samim postopkom oddaje javnega naročila ne sme dopolnjevati ali spreminjati, pač pa mora javni razpis ponoviti in ponudnikom na njihovo zahtevo povrniti stroške, za katere predložijo dokazila (drugi odstavek 25. člena ZJN-1).

Na podlagi navedenega gre ugotoviti, da je naročnik s tem, ko merila »dobavni rok« zaradi lastne napake pri oblikovanju ponudbenih obrazcev v postopku ocenjevanja in vrednotenja ponudb sploh ni upošteval, kršil zgoraj navedena določila ZJN-1. Dejstvo, da naročnika nihče od ponudnikov ni opozoril na pomanjkljivost razpisne dokumentacije, na ugotovljeno kršitev naročnika ne more imeti nikakršnega vpliva, saj je ugovarjanje zoper vsebino razpisne dokumentacije pravica ponudnikov, ne pa njihova dolžnost. Pač pa je dolžnost naročnika, da pripravi takšno razpisno dokumentacijo, da lahko ponudniki na njeni osnovi pripravijo pravilno ponudbo (prvi odstavek 23. člena ZJN-1).

Ker je Državna revizijska komisija že na tej točki presoje vlagateljevih revizijskih navedb ugotovila, da je zahtevek za revizijo utemeljen, je skladno s tretjo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa. Zaradi ugotovitve, da je naročnik kršil četrti odstavek 50. člena ZJN-1, saj meril za ocenjevanje ponudb ni uporabil tako, kot je določil v razpisni dokumentaciji, ostale vlagateljeve revizijske navedbe ne morejo več vplivati na izrek odločitve Državne revizijske komisije. Zato jih Državna revizijska komisija v skladu z načelom hitrosti (3. člen ZRPJN), ki je eno izmed temeljnih načel revizijskega postopka, pri odločanju o vloženem zahtevku za revizijo ni vsebinsko presojala.

V skladu s tretjim odstavkom 23. člena ZRPJN pa Državna revizijska komisija naročnika napotuje, da v (morebitnem) ponovljenem postopku oddaje javnega naročila za 4. sklop (pisarniški material) ob oblikovanju razpisne dokumentacije preveri utemeljenost tistih vlagateljevih navedb, ki se nanašajo na diskriminatornost merila »reference dobaviteljev«, pri čemer mora upoštevati, da lahko ponudbe razvršča le glede na okoliščine, ki so objektivno opravičljive in ki prispevajo k večji ekonomski koristi za naročnika.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.


Vlagatelj je skladno z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo, in sicer stroškov za plačilo takse v višini 100.000,00 SIT. Iz priloženega potrdila o plačilu takse je razvidno, da je vlagatelj znesek v tej višini tudi vplačal, čeprav je naročnik v pravnem pouku dokumenta »obrazloženo obvestilo o oddaji javnega naročila po odprtem postopku« ponudnike napačno pozval, da morajo ob vložitvi zahtevka za revizijo plačati takso v znesku 200.000,00 SIT. Vlagatelj pravilno ugotavlja, da predmetno javno naročilo ni naročilo gradnje, pač pa naročilo blaga, zato znaša taksa v skladu s prvim odstavkom 22. člena ZRPJN 100.000,00 SIT. Ob tem velja naročnika še opozoriti, da tudi rok za vložitev zahtevka za revizijo ni osem dni od prejema (obrazloženega) obvestila o oddaji naročila, saj prvi odstavek 12. člena ZRPJN določa, da je po odločitvi o dodelitvi naročila rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema odločitve o dodelitvi naročila. Ne glede na napačen pravni pouk, ki sicer ne more iti v škodo stranke, pa gre ugotoviti, da je bilo vlagatelju pravno varstvo v predmetnem postopku oddaje javnega naročila zagotovljeno v obsegu, kot ga določa ZRPJN.

Ker je Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodila, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je Državna revizijska komisija v skladu s petim odstavkom 22. člena ZRPJN sklenila, da se vlagatelju priznajo stroški, nastali z revizijo, in sicer stroški takse, ki jo je vlagatelj plačal skladno s prvim odstavkom 22. člena ZRPJN, v višini 100.000,00 SIT.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 5.2.2004mag. Marija Bukovec Marovt, univ.dipl.prav.
predsednica Državne revizijske komisijeVročiti:

- Komunalno podjetje Velenje, Koroška cesta 37/b, Velenje
- DZS, založništvo in trgovina, d.d., Divizija Veleprodaja, Mali trg 6, Ljubljana
- Mladinska knjiga trgovina d.d., Slovenska cesta 29, Ljubljana
- Urad za javna naročila, Tržaška 19a, Ljubljana

Natisni stran