Na vsebino
EN

018-267/2014 Dom upokojencev Danice Vogrinec Maribor

Številka: 018-267/2014-5
Datum sprejema: 17. 11. 2014

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 55. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) po članu mag. Gregorju Šebeniku v postopku pravnega varstva pri oddaji naročila »DOBAVA IN MONTAŽA TRANSFORMATORSKE POSTAJE« in v zvezi s pritožbo, ki jo je vložil vlagatelj ENRA d.o.o., Bohova 77, Hoče (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR, Čufarjeva cesta 9, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 17. 11. 2014

odločila:

Pritožba vlagatelja se kot neutemeljena zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek oddaje naročila male vrednosti »DOBAVA IN MONTAŽA TRANSFORMATORSKE POSTAJE«. Obvestilo o javnem naročilu je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 24. 9. 2014, pod št. objave NMV3885/2014.

Naročnik je dne 10. 10. 2014 sprejel dokument »Odločitev o oddaji naročila«, št. 4567, s katero je naročilo male vrednosti oddal ponudniku ELEKTRO LJUBLJANA d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je z vlogo z dne 22. 10. 2014, vložil zahtevek za revizijo, s katerim je predlagal razveljavitev odločitve o oddaji naročila male vrednosti, sprejem sklepa o izbiri ekonomsko najugodnejšega ponudnika na ocenjevalni lestvici (tj. vlagatelja) in povrnitev priglašenih stroškov.

Naročnik je dne 24. 10. 2014 izdal sklep, št. 4834, s katerim je odločil, da se zahtevek za revizijo zavrže. V obrazložitvi sklepa pojasnjuje, da je ob prejemu zahtevka za revizijo, skladno s 26. členom ZPVPJN, ugotavljal, ali je bil zahtevek za revizijo vložen pravočasno, ali vsebuje vse obvezne sestavine iz 15. člena ZPVPJN in ali ga je vložila aktivno legitimirana oseba. Ugotovil je, da zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh zahtevanih sestavin po 15. členu ZPVPJN, in sicer potrdila o plačani taksi. Naročnik je zato, na podlagi tretjega odstavka 26. člena ZPVPJN, zahtevek za revizijo zavrgel.

Vlagatelj je z vlogo z dne 30. 10. 2014 vložil pritožbo zoper odločitev naročnika o zavrženju zahtevka za revizijo. Navaja, da je naročnik s tem, ko je zahtevek za revizijo zavrgel, ravnal v nasprotju z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s sprem.) in »interesom o transparentnosti« vodenja postopka oddaje javnega naročila. Meni, da bi naročnik od vlagatelja lahko v skladu z določbami ZPVPJN zahteval dopolnitev prejetega zahtevka za revizijo v zakonskem roku treh delovnih dni po prejemu zahtevka. Predlaga preučitev zakonitosti naročnikovih ravnanj.

Naročnik je z vlogo z dne 10. 11. 2014 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in v predrevizijskem postopkom.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi pritožbenih navedb je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med strankama je sporno vprašanje, ali je naročnik ravnal skladno z določbami ZPVPJN, ko je zahtevek za revizijo vlagatelja zavrgel, ker vlagatelj zahtevku za revizijo ni priložil potrdila o plačilu takse.

V 15. členu ZPVPJN (Obvezne sestavine zahtevka za revizijo), ki je vključen v drugo poglavje ZPVPJN (Skupne določbe v predrevizijskem in revizijskem postopku), je določeno, katere sestavine mora vsebovati zahtevek za revizijo (prvi odstavek 15. člena ZPVPJN), določeno pa je tudi, da mora vlagatelj zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega ali tretjega odstavka 71. člena ZPVPJN (drugi odstavek 15. člena ZPVPJN). Te sestavine so obvezne (gl. drugo alinejo prvega odstavka 26. člena ZPVPJN in drugo alinejo prvega odstavka 31. člena ZPVPJN). Če naročnik ugotovi, da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15. člena ZPVPJN ni predložil potrdila o plačilu takse iz prve alineje prvega odstavka 70. člena tega zakona ali da ni bila plačna ustrezna taksa, zahtevek za revizijo najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže (tretji odstavek 26. člena ZPVPJN).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da med strankama ni spora o tem, da vlagatelj zahtevku za revizijo ni priložil potrdila o plačilu takse, kljub temu, da je naročnik v odločitvi o oddaji javnega naročila z dne 10. 10. 2014 (ki je bila predmet izpodbijanja v zahtevku za revizijo), v okviru pravnega pouka izrecno navedel, da je potrebno skladno z 71. členom ZPVPJN zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 1.033,83 EUR na transakcijski račun Ministrstva za finance, št. 01100-1000358802, sklic 11 16110-7111290-00388514.

Ker vlagatelj ni ravnal skladno z navedenim pravnim poukom naročnika in določbo drugega odstavka 15. člena ZPVPJN, saj zahtevku za revizijo ni priložil potrdila o plačilu takse (v višini 1.033,83 EUR), Državna revizijska komisija zaključuje, da naročniku ni mogoče očitati ravnanja v nasprotju s tretjim odstavkom 26. člena ZPVPJN, s tem, ko je zahtevek za revizijo vlagatelja zavrgel. Pritožbeni očitki vlagatelja, da je naročnik kršil četrti odstavek 26. člena ZPVPJN, so namreč neutemeljeni, saj je določba četrtega odstavka 26. člena ZPVPJN (ki naročniku nalaga predhodni poziv k dopolnitvi zahtevka za revizijo) nanaša zgolj na primere, ko naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh obveznih sestavin iz prvega odstavka 15. člena ZPVPJN (v okviru katerih potrdilo o plačilu takse ni navedeno).

Državna revizijska komisija je na podlagi navedenega pritožbo vlagatelja, na podlagi prvega odstavka 55. člena ZPVPJN, kot neutemeljeno zavrnila, saj vlagatelj ni uspel izkazati, da je naročnik pri zavrženju zahtevka za revizijo ravnal v nasprotju z ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 17. 11. 2014mag. Gregor Šebenik
Član Državne revizijske komisije


Vročiti:
- ENRA d.o.o., Bohova 77, 2311 Hoče
- DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR, Čufarjeva cesta 9, 2000 Maribor
- ELEKTRO LJUBLJANA d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.


Natisni stran