Na vsebino
EN

018-249/2014 Mestna občina Celje

Številka: 018-249/2014-3
Datum sprejema: 6. 11. 2014

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Mateje Škabar kot predsednice senata ter Boruta Smrdela in Vide Kostanjevec kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Izvedba zamenjave svetilk na območju Mestne občine Celje«, na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Elektrosignal, d.o.o., Lava 6a, Celje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 6. 11. 2014

odločila:

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo z dne 18. 9. 2014 se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji javnega naročila »Izvedba zamenjave svetilk na območju Mestne občine Celje«, kot izhaja iz dokumenta Odločitev o oddaji javnega naročila številka 4306-10/2014 z dne 8. 9. 2014.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v višini 1.315,67 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila male vrednosti »Izvedba zamenjave svetilk na območju Mestne občine Celje«. Obvestilo o naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 3. 7. 2014 pod številko objave NMV 2152/2014.

Naročnik je z Odločitvijo o oddaji javnega naročila številka 4306-10/2014 z dne 8. 9. 2014 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji javnega naročila) odločil, da se za izvedbo javnega naročila izbere ponudba z najnižjo ceno ponudnika ENRA d.o.o., Bohova 77, 2311 Hoče (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz obrazložitve izhaja, da so k naročniku prispele tri ponudbe. Pri preverjanju izpolnjevanja zakonskih in razpisnih pogojev za vse ponudnike je naročnik po dopolnitvah formalnih pomanjkljivosti v ponudbah ugotovil, da so vsi odpravili formalne pomanjkljivosti ponudbe. Naročnik je preverjal tudi izpolnjevanje pogojev glede tehnične sposobnosti ponudnikov ter ugotovil, da so vsi ponudniki izkazali ustreznost tehničnih zahtev naročnika za potrebe javnega naročila. Naročnik je ugotovil, da imajo vsi ponudniki registrirano ustrezno dejavnost ter da so predložili ustrezna finančna zavarovanja. Nato je naročnik ugotovil, da je potrebno eno ponudbo (od treh ponudnikov) kot nepopolno izločiti, ker ohišje svetilk ni izdelano iz ustreznega materiala v skladu s tehničnimi specifikacijami iz razpisne dokumentacije ter zaradi nepredložitve ustreznega poročila neodvisne inštitucije o svetlobno-tehničnih meritvah za ponujene svetilke. Z vlagateljem in izbranim ponudnikom, ki sta predložila popolni ponudbi, je naročnik dne 1. 9. 2014 izvedel pogajanja v enem krogu z namenom znižanja pogodbene cene. Izbrani ponudnik je na pogajanjih ponudil nižjo ceno kot vlagatelj, zato je naročnik javno naročilo oddal izbranemu ponudniku.

Vlagatelj je dne 18. 9. 2014 vložil zahtevek za revizijo zoper odločitev o oddaji javnega naročila, s katerim je predlagal razveljavitev izpodbijane odločitve, označitev ponudbe izbranega ponudnika kot nepopolne, oddajo javnega naročila vlagatelju ter povrnitev stroškov postopka. Vlagatelj je podal navedbe o svoji aktivni legitimaciji, pravni podlagi, pravočasnosti zahtevka za revizijo ter navedel, da izbrani ponudnik v ponudbi ni predložil zahtevanega obrazca številka 5 ter da ga naročnik ni pozval k dopolnitvi. V obrazcu številka 1 je izbrani ponudnik označil, da bo dela izvajal samostojno kot samostojen ponudnik, v ponudbi pa je predložil pogodbo o poslovnem sodelovanju s podjetjem M. M., ki je po mnenju vlagatelja neupravičeno označena kot poslovna skrivnost. Po vlagateljevem sklepanju bi to podjetje pri izvedbi del sodelovalo kot podizvajalec, saj izbrani ponudnik po vlagateljevem neuradnem vedenju nima tehničnih in kadrovskih zmogljivosti, zahtevanih v razpisnih pogojih, zaradi česar je ponudba izbranega ponudnika nepopolna. Vlagatelj je navedel tudi, da so vsi dokumenti v ponudbi izbranega ponudnika (razen obrazca 7c) podpisani namesto s strani zakonitega zastopnika izbranega ponudnika (ki je razviden iz javnih evidenc), s strani druge osebe, glede katere pa v ponudbi ni ustreznega pooblastila. V ponudbi izbranega ponudnika je kot priloga tudi kopija zdravniškega spričevala za R. G., izdanega maja 2012. Zaradi zaupnosti dokumentov vlagatelj ni mogel preveriti, ali je še veljavno, ne ve pa tudi, kakšno je »obdobje« za »obdobne preglede« na tem delovnem mestu. Vlagatelj je nadalje navedel, da ob vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika ni mogel preveriti referenc, ker niso iz naročil javnega sektorja in so za vpogled bile označene kot poslovna skrivnost. Vlagatelju se postavlja vprašanje, ali so priložene reference v resnici primerljive z razpisanimi deli (kot je to bila zahteva razpisne dokumentacije), saj je razpisana zamenjava svetilk na državni cesti z gostim prometom in z zahtevami po cestnih zaporah. Dela, kjer se ne odvija javni promet, niso primerljiva dela. Izbrani ponudnik je bil do spremembe dejavnosti v javnih evidencah – 16. 5. 2014 – registriran le za opravljanje dejavnosti pod staro šifro SKD 45310 (električne inštalacije – vse razen inštaliranja napeljave za razsvetljavo, električne razsvetljave in razsvetljave cest, letališč itd.), torej očitno pred tem datumom teh del izbrani ponudnik ni izvajal, saj ni imel potrebe za dopolnitev registracije dejavnosti, ali pa so dela opravljali brez ustrezne registracije (kar bi spet pomenilo, da so reference neustrezne).

Izbrani ponudnik se je glede navedb vlagatelja v zahtevku za revizijo izjasnil dne 25. 9. 2014 ter navedel, da je samostojni podjetnik M. M. s.p. njihov pogodbeni partner, ne pa podizvajalec. Glede vlagateljevega očitka, da dokumentov v ponudbi ni podpisoval zakoniti zastopnik izbranega ponudnika, je navedel, da je bilo ustrezno pooblastilo priloženo. Glede očitka o zdravniškem spričevalu je izbrani ponudnik navedel, da je v skladu z njihovo oceno tveganja na tem delovnem mestu predpisan rok za opravljanje obdobnih preventivnih zdravstvenih pregledov vsaka 3 leta. Glede vlagateljevega očitka o registraciji dejavnosti je izbrani ponudnik navedel, da je od 18. 1. 2002 registriran za opravljanje dejavnosti električnih inštalacij in ima za to dejavnost tudi obrtno dovoljenje. Zaradi lažjega sodelovanja v postopkih oddaje javnih naročil je 16. 5. 2014 ažuriral podatke na portalu AJPES in jih uskladil s šiframi dejavnosti po SKD. Naročnik je njihove reference tudi dodatno preverjal pri referenčnih naročnikih in ugotovil, da so bila primerljiva dela izvedena korektno in pravočasno.

Naročnik je dne 8. 10. 2014 izdal sklep številka 4306-10/2014 (v nadaljevanju: sklep o zahtevku za revizijo), s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo ter zahtevek za povrnitev stroškov zavrnil. V obrazložitvi je naročnik navedel, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi predložil pogodbo o poslovnem sodelovanju med izbranim ponudnikom in Montažo elektro strojne opreme M. M. s.p. V 1. členu pogodbe je navedeno, da pogodbeno sodelovanje obsega izvedbo neprekinjenega najema tovornega vozila z dvižno košaro oziroma platformo, vključno z usposobljenim upravljalcem za posluževanje in upravljanje dvižne košare oziroma platforme in izvedbo vseh elektrostrojnih del za potrebe naročnika. Naročnik je v razpisni dokumentaciji glede kadrovske in tehnične sposobnosti zahteval, da morajo ponudniki zagotoviti strokovno osebo za upravljanje z dvižno košaro/platformo, ki je v zadnjih dveh letih pred rokom za oddajo ponudb opravila usposabljanje za obdobno varstvo pri delu na področju upravljanja z dvižno košaro/platformo, ki mora biti s ponudnikom v rednem ali drugem pogodbenem razmerju. S to pogodbo je izbrani ponudnik izkazal najemno razmerje za najem avtokošare in strokovne osebe za upravljanje z avtokošaro (s čimer je izbrani ponudnik izpolnil pogoj glede tehnične in kadrovske sposobnosti), ne gre pa za podizvajalsko razmerje, zato izbrani ponudnik tudi ni rabil predložiti obrazca Obr_5, ki bi ga moral predložiti le, če bi nastopal s podizvajalci. Glede navedb vlagatelja, da mu ni bil omogočen vpogled v sporno pogodbo, je naročnik navedel, da vlagatelj ni navajal nobenih drugih razlogov oziroma dokazov, s katerimi bi utemeljeval svojo trditev o tem, da izbrani ponudnik v tem pogledu ne izpolnjuje naročnikovih pogojev. Glede očitka vlagatelja, da dokumentov v ponudbi ni podpisal zakoniti zastopnik izbranega ponudnika, je naročnik navedel, da je bilo ponudbi predloženo pooblastilo z dne 10. 7. 2014, iz katerega izhaja, da direktor izbranega ponudnika pooblašča zaposlenega na delovnem mestu vodje komerciale za vsa potrebna dejanja v »postopku ponudbene dokumentacije«. V ponudbi izbranega ponudnika je torej dokumente podpisala oseba, ki je pooblaščena za podpis. Glede vlagateljevega očitka, da imenovani odgovorni vodja del R. G. nima veljavnega potrdila o opravljenem zdravniškem pregledu, je naročnik navedel, da ni določil nikakršnih pogojev v zvezi z zdravniškim pregledom. Imenovani odgovorni vodja del R. G. je vpisan v Imenik Inženirske zbornice Slovenije ter zaposlen pri izbranem ponudniku. Naročnik je ta dejstva preveril, s čimer je ugotovil, da so pogoji v zvezi z odgovornim vodjo del v celoti izpolnjeni. Glede vlagateljevih očitkov, da ni mogel preveriti izpolnjevanja pogojev glede zahtevanih referenc, ker je bil ta del ponudbe označen kot poslovna skrivnost, je naročnik pojasnil, da je bil ta del ponudbe označen kot poslovna skrivnost. Naročnik je vlagatelja na vpogledu seznanil s tem, da je prejel reference zasebnih družb. Naročnik je tako vlagatelju omogočil vpogled v vse dele ponudbe izbranega ponudnika, ki so javni na podlagi določil Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2) ter vzpostavljene prakse Državne revizijske komisije. Naročnik je vse tri reference izbranega ponudnika tudi preveril pri referenčnih naročnikih in so zajemale zamenjavo svetilk ter ustrezajo kriteriju istovrstnosti, pogoje glede referenčnih del pa izpolnjujejo tudi v drugih pogledih. Glede vlagateljevega očitka, da izbrani ponudnik do 16. 5. 2014 ni bil registriran za izvajanje dejavnosti, ki so predmet tega postopka oddaje javnega naročila, in da zato ne more izkazovati zahtevanih referenc za primerljiva dela, je naročnik navedel, da je v razpisni dokumentaciji zahteval, da je izbrani ponudnik v Republiki Sloveniji upravičen izvajati storitve oziroma je registriran za izvajanje storitev, ki so predmet javnega naročila. Pravne narave povezave med subjektom, ki je potrdil reference izbranega ponudnika, in izbranim ponudnikom pa naročnik ni preverjal, saj dokazovanje tega ni bila vsebina ali predmet tega postopka oddaje javnega naročila. Izbrani ponudnik je v času oddaje ponudbe imel veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila, s čimer je zadostil zahtevam po priznanju poklicne sposobnosti. Tudi če izbrani ponudnik ne bi bil registriran za izvajanje dejavnosti v času, ko je izvajal referenčne posle, naročnik ni postavil pogoja, da je ponudnik pridobil referenco v okviru svoje dejavnosti. Referenca pomeni, da je izbrani ponudnik izkazal znanje in izkušnje za opravo primerljivih poslov, ki jih lahko posamezni ponudnik pridobi tudi, če za to dejavnost ni registriran.

Naročnik je Državni revizijski komisiji v prilogi dopisa, prejetega dne 15. 10. 2014, odstopil dokumentacijo iz predrevizijskega postopka.

Državna revizijska komisija je po prejemu zahtevka za revizijo opravila predhodni preizkus v skladu z 31. členom ZPVPJN ter ugotovila, da izpolnjuje vse pogoje iz prvega odstavka 31. člena ZPVPJN, zato ga je sprejela v obravnavo.

Po pregledu prejete dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Spor med vlagateljem in naročnikom je:

- ali je pogodbeni partner izbranega ponudnika podizvajalec v smislu ZJN-2 ali ne in povezano s tem,
- ali je izbrani ponudnik svoji ponudbi priložil vse zahtevane razpisne obrazce, ki se nanašajo na podizvajalce,
- ali je dokumente v ponudbi izbranega ponudnika podpisala oseba, ki je imela ustrezno pooblastilo za zastopanje izbranega ponudnika,
- ali je izbrani ponudnik ustrezno izkazal kadrovsko sposobnost, glede na to, da je predložil zdravniško spričevalo za odgovornega vodjo del, iz katerega ni razvidno, da bi še bilo veljavno,
- ali je izbrani ponudnik predložil ustrezne reference, saj v obdobju, v katerem naj bi referenčna dela opravljal, ni bil registriran za opravljanje ustrezne dejavnosti in
- ali je naročnik nedopustno omejil vlagatelju pravico do vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika.

Državna revizijska komisija je najprej presojala navedbe vlagatelja, ki se nanašajo na vprašanje, ali je izbrani ponudnik nameraval nastopiti s podizvajalcem.

Iz naročnikove razpisne dokumentacije za ta postopek javnega naročanja izhaja iz II. dela Navodila ponudnikom za izdelavo ponudb, da je naročnik v 5. poglavju Pogoji za udeležbo, podpoglavju 5.4 Kadrovska in tehnična usposobljenost ponudnika, v 4. točki določil, da mora ponudnik za izvedbo del, ki so predmet tega javnega naročila, za ves čas trajanja del zagotoviti strokovno osebo za upravljanje dvižne košare/platforme, ki je v zadnjih dveh letih pred rokom za oddajo ponudb opravila »usposabljanje oziroma obdobno varstvo pri delu na področju upravljanje dvižne košare/platforme« in ki mora biti s ponudnikom v rednem ali drugem pogodbenem razmerju ter da je njegova zamenjava možna izključno s predhodnim soglasjem naročnika. Kot dokazila, s katerimi ponudniki izkažejo izpolnjevanje tega pogoja, je naročnik določil izjavo ponudnika o izpolnjevanju kadrovskih pogojev in tehnične opremljenosti na obrazcu Obr_10, kopijo pogodbe, ki dokazuje pogodbeno razmerje ponudnika s strokovno osebo za upravljanje dvižne košare/platforme (pogodba o zaposlitvi, podjemna pogodba,…) za ves čas trajanja del po pogodbi, ter kopijo veljavnega potrdila o usposabljanju za varstvo pri delu za področje upravljanja dvižne košare/platforme. Pod 6. točko je naročnik določil, da mora ponudnik imeti za izvedbo del, ki so predmet tega javnega naročila, za ves čas trajanja del zagotovljeno lastno oziroma najeto tovorno vozilo, na katero je možno namestiti dvižno košaro/platformo ter lastno oziroma najeto dvižno košaro/platformo. Kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja je naročnik določil predložitev obrazca Obr_10, kopijo prometnega dovoljenja za tovorno vozilo ter potrdilo o skladnosti za posamično odobreno vozilo oziroma drugo enakovredno dokazilo, iz katerega je razvidna vrsta vozila in oblika karoserije ter podatki o tehničnih zmogljivostih tovornega vozila. V primeru, da vozilo ni last ponudnika, so morali ponudniki predložiti tudi kopijo sklenjene najemne pogodbe ali predpogodbe za neprekinjeno uporabo vozila in dvižne košare/platforme za ves čas trajanja del po pogodbi.

V 6. poglavju Ponudba je naročnik v podpoglavju 6.4. Vsebina ponudbene dokumentacije, odseku 6.4.1 Sestavni deli ponudbene dokumentacije, določil, da morajo ponudniki predložiti tudi izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Izjava o podizvajalcih na Obr_5. V podpoglavju 6.5 Druga pravila o ponudbi, odseku 6.5.3 Ponudba s podizvajalci, je naročnik določil pogoje, pod katerimi lahko ponudnik nastopi s podizvajalci. Med drugim je naročnik ponovil svojo zahtevo, da mora ponudnik, če bo pri izvedbi javnega naročila posloval s podizvajalci, to v ponudbi navesti v obrazcu Obr_5 Izjava o podizvajalcih.

Obrazci za pripravo ponudbe predstavljajo III. del naročnikove razpisne dokumentacije. Obrazec Obr_1 je po svoji vsebini naslovni obrazec ponudbe s podatki o gospodarskem subjektu – ponudniku, označiti pa je bilo potrebno tudi način predložitve ponudbe. Ponudniki so morali izjaviti, ali dajejo ponudbo samostojno, s podizvajalci ali kot skupno ponudbo, kot vodilni partner v skupini ponudnikov. Obrazec Obr_5 Izjava o podizvajalcih je po vsebini izjava ponudnika, da pri izvedbi javnega naročila ne bo sodeloval s podizvajalci ali da bo v javno naročilo vključil podizvajalce. Če je ponudnik obkrožil drugo možnost, je moral navesti tudi firmo in sedež (posameznega) podizvajalca, njegovo davčno in matično številko, vrednost del in delež podizvajalca (v % od celotnega naročila) ter podati opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec.

Iz ponudbe izbranega ponudnika št. SD-014/2014 z dne 11. 7. 2014 je razvidno, da izjave na obrazcu Obr_5 ni predložil, na obrazcu Obr_1 pa je označil, da nastopa samostojno – torej kot samostojen ponudnik.

Naročnik je izbranega ponudnika z dopisom po elektronski pošti z dne 25. 7. 2014 obvestil, da je ugotovil formalne pomanjkljivosti njegove ponudbe ter ga pozval na predložitev določenih dokumentov, vendar se poziv naročnika ni nanašal na manjkajoči obrazec Obr_5 niti na vprašanje, ali nastopa s podizvajalci. Na poziv naročnika se je izbrani ponudnik odzval z dopisom z dne 28. 7. 2014.

Vlagatelj je v svojem zahtevku za revizijo navedel, da je izbrani ponudnik v ponudbi predložil pogodbo o poslovnem sodelovanju s podjetjem M. M. Po vlagateljevem sklepanju bo to podjetje pri izvedbi del sodelovalo kot podizvajalec, saj izbrani ponudnik nima tehničnih in kadrovskih zmogljivosti, zahtevanih v razpisnih pogojih. Izbrani ponudnik je glede teh navedb v svoji izjasnitvi pojasnil, da je samostojni podjetnik M. M. s.p. njihov pogodbeni partner in ne podizvajalec.

Naročnik je v sklepu o zahtevku za revizijo navedel, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi predložil pogodbo o poslovnem sodelovanju med izbranim ponudnikom in samostojnim podjetnikom Montaža elektro strojne opreme M. M. s.p. V 1. členu pogodbe je navedeno, da pogodbeno sodelovanje obsega izvedbo neprekinjenega najema tovornega vozila z dvižno košaro oziroma platformo vključno z usposobljenim upravljalcem za posluževanje in upravljanje dvižne košare oziroma platforme in izvedbo vseh elektrostrojnih del za potrebe naročnika. Naročnik je v razpisni dokumentaciji glede kadrovske in tehnične sposobnosti zahteval, da morajo ponudniki zagotoviti strokovno osebo za upravljanje z dvižno košaro/platformo, ki je v zadnjih dveh letih pred rokom za oddajo ponudb opravila usposabljanje za obdobno varstvo pri delu na področju upravljanja z dvižno košaro/platformo, ki mora biti s ponudnikom v rednem ali drugem pogodbenem razmerju. S to pogodbo je izbrani ponudnik izkazal najemno razmerje za najem avtokošare in strokovne osebe za upravljanje z avtokošaro, s čimer je izbrani ponudnik izpolnil pogoj glede tehnične in kadrovske sposobnosti). Ker ne gre za podizvajalsko razmerje, izbrani ponudnik ni rabil predložiti obrazca Obr_5, ki bi ga moral predložiti le, če bi nastopal s podizvajalci.

Argumentu naročnika ni mogoče slediti, ker je naročnik v razpisni dokumentaciji določil (odsek 6.5.4 Sestavni deli ponudbene dokumentacije), da morajo ponudniki predložiti med drugim tudi izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Obr_5, pri čemer pa v odseku 6.5.4, odseku 6.5.3 (ki vsebuje določila o ponudbi s podizvajalci) ali na samem obrazcu Obr_5 ni navedeno, da obrazca ne bi bilo potrebno predložiti, če ponudnik ne nastopa s podizvajalci. Glede na vsebino obrazca gre tudi smiselno zaključiti, da je naročnik predvidel, da ga morajo ponudniki predložiti v primeru nastopa brez in s podizvajalci, saj je njegova vsebina izjava o tem, ali bodo ponudniki javno naročilo izvajali s podizvajalci ali brez.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju ugotavljala, ali ima pogodbeni partner izbranega ponudnika status podizvajalca v skladu z ZJN-2, ki vsebuje v 15.a točki prvega odstavka 2. člena definicijo podizvajalca, in sicer je podizvajalec gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Državna revizijska komisija je z vpogledom v ponudbo izbranega ponudnika ugotovila, da je izbrani ponudnik v obrazcu Obr_10 pod 3. točko glede izpolnjevanja kadrovskega in tehničnega pogoja iz 4. točke podpoglavja 5.4 Kadrovska in tehnična usposobljenost ponudnika izjavil, da bo za izvedbo del, ki so predmet tega javnega naročila, za ves čas trajanja del zagotovil strokovno osebo za upravljanje dvižne košare / platforme. Izbrani ponudnik je za strokovno osebo nominiral M. M. Za dokazovanje izpolnjevanja kadrovskega pogoja je izbrani ponudnik v skladu z zahtevo iz razpisne dokumentacije predložil Pogodbo o poslovnem sodelovanju, sklenjeno med izbranim ponudnikom in Montažo elektro strojne opreme M. M. s.p. z dne 17. 10. 2014, na katero se sklicujeta vlagatelj in naročnik.

Državna revizijska komisija je z vpogledom v pogodbo ugotovila, da 1. člen pogodbe določa, da se pogodbena partnerja dogovorita za sodelovanje, ki obsega predvsem naslednje aktivnosti:

- Izvedba neprekinjenega najema tovornega vozila z dvižno košaro oziroma platformo vključno z usposobljenim upravljalcem za posluževanje in upravljanje dvižne košare oziroma platforme,
- Izvedba vseh elektro strojnih del za potrebe naročnika (op. Državne revizijske komisije: v pogodbi je kot »naročnik del« označen izbrani ponudnik).

V nadaljevanju je določeno, da se M. M. s.p. obvezuje, da bo za potrebe izvajanja naročenih del (na objektih po celi Sloveniji ter izvedbe del za čas trajanja in izvajanja del na javnih naročilih, za lastne potrebe naročnika,…) zagotavljal in vršil izvajanje vseh vrst najema tovornega vozila z dvižno ploščadjo ter strokovno usposobljenim upravljalcem ter izvedbo vseh vrst elektro strojnih del.

Iz Pogodbe o poslovnem sodelovanju je moč zaključiti, da M. M. s.p. izbranemu ponudniku daje v najem tovorno vozilo z dvižno košaro oziroma platformo ter da mu zagotavlja storitev strokovnega upravljanja s tovornim vozilom ter izvedbo vseh vrst elektro strojnih del za izvajanje del pri javnih naročilih. Pogodba o poslovnem sodelovanju ne vsebuje specifičnih določb o obveznostih M. M. s.p. pri izvedbi tega javnega naročila.

Iz razpisne dokumentacije za ta postopek javnega naročanja izhaja iz 1. poglavja Oznaka, predmet in rok izvedbe javnega naročila, da je predmet javnega naročila izvedba zamenjave svetilk na območju Mestne občine Celje, ter da je podrobnejši opis vsebine in obsega naročila opredeljen v specifikaciji naročila in popisih del v V. delu razpisne dokumentacije Popis del s tehnično specifikacijo naročila. V V. delu razpisne dokumentacije se nahaja podroben seznam in opis svetilk, ki jih morajo ponudniki dobaviti, ter popis del, ki jih morajo ponudniki v okviru tega javnega naročila izvesti. Iz tega dela razpisne dokumentacije gre sklepati, da naročnik naroča cestno razsvetljavo, saj so opisi opreme in popis del razdeljeni na štiri odseke, ki se nanašajo na posamezne ulice (Mariborska cesta, Bežigrajska cesta, Ulica Mesta Grevenbroicha ter Drapšinova ulica). Pri seznamu opreme, ki jo je potrebno dobaviti, je navedeno, da gre za »svetilke za natik na kandelaber«, med popisi del pa so navedene postavke »natik na kandelaber fi90« (gre za vročecinkano T konzolo), zamenjava kabla svetilke v/na drogu, demontaža starih svetilk, montaža novih svetilk, montaža konzol (pri čemer je potrebno dobaviti konzole za montažo na kandelaber). Glede na to, da je naročnik kot tehnični in kadrovski pogoj določil, da mora imeti ponudnik za izvedbo del, ki so predmet tega javnega naročila, ves čas zagotovljeno tovorno vozilo z dvižno košaro / platformo ter strokovnjaka za upravljanje dvižne košare, gre sklepati, da bodo dela, ki so predmet tega javnega naročila, v veliki meri izvajana na višini in s pomočjo tovornega vozila z dvižno platformo ter da brez tovornega vozila z dvižno platformo ter strokovnjaka, ki z dvižno platformo upravlja, tega javnega naročila ni moč izvesti. Ni torej moč zaključiti, da v tem primeru storitev, ki je povezana z zagotavljanjem tovornjaka z dvižno košaro / platformo ter upravljanjem z njim, z izvedbo predmeta tega javnega naročila ni tako neposredno povezana, da (morebitnega) izvajalca te storitve, ki ni ponudnik sam, ne bi bilo mogoče šteti kot podizvajalca v smislu 15.a točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2.

Iz Pogodbe o poslovnem sodelovanju je razvidno, da za izbranega ponudnika prav taka dela opravlja pogodbeni partner izbranega ponudnika. Sicer je res, da se Pogodba o poslovnem sodelovanju ne nanaša specifično na ta postopek oddaje javnega naročila, vendar je iz obrazca Obr_10 razvidno, da je prav M. M. tisti, ki bo opravljal storitev upravljanja z dvižno košaro / platformo. Iz kopije prometnega dovoljenja za tovorno vozilo z dvižno platformo, ki ga je izbrani ponudnik priložil svoji ponudbi kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja iz 6. točke podpoglavja 5.4 glede tehnične sposobnosti, je razvidno tudi, da je lastnik tovornjaka z dvižno košaro / platformo M. M.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da posledično ni mogoče slediti naročnikovemu argumentom iz sklepa o zahtevku za revizijo. Dejstvo, da se je izbrani ponudnik pri izpolnjevanju tehničnih in kadrovskih pogojev skliceval na kapacitete tretjih (tretji odstavek 45. člena ZJN-2), ne izključuje možnosti, da je gospodarski subjekt, na katerega kapacitete se je izbrani ponudnik skliceval, tudi njegov podizvajalec pri javnem naročilu. Prav tako je iz Pogodbe o poslovnem sodelovanju med izbranim ponudnikom in ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika razvidno, da bo M. M. pri izvedbi naročila sodeloval pri delih, ki se zdijo neposredno povezana z izvedbo javnega naročila. Ker vloge M. M. s.p. pri izvedbi tega javnega naročila izbrani ponudnik ni natančneje opredelil (niti v sami ponudbi niti v izjasnitvi o zahtevku za revizijo), Državna revizijska komisija zaključuje, da naročnik v ponudbeni dokumentaciji izbranega ponudnika (še posebej v luči manjkajočega obrazca Obr_5) ter ostalih dokazilih ni imel zadostne podlage za zaključek, da M. M. s.p. ni podizvajalec izbranega ponudnika, tudi sicer pa tega dejstva naročnik – kot to izhaja iz naročnikove dokumentacije za ta postopek javnega naročanja – ni niti ugotavljal.

Na vprašanje, ali ima pogodbeni partner izbranega ponudnika status njegovega podizvajalca v smislu 15.a točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2 ali ne, je vezana cela vrsta zakonskih določil ZJN-2 ter naročnikove razpisne dokumentacije, upoštevanje katerih je bistveno pri presoji popolnosti ponudbe izbranega ponudnika. Že sedmi odstavek 42. člena ZJN-2 (ki ureja osnovno sposobnost kandidata ali ponudnika) določa, da kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz tretjega odstavka 42. člena ZJN-2 izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik je tudi v lastni razpisni dokumentaciji v odseku 6.5.3 Ponudba s podizvajalci določil, da mora vsak podizvajalec izpolnjevati pogoje glede osebnega statusa ter poslovno-finančne sposobnosti (podpoglavja 5.2 in 5.3 v II. delu naročnikove razpisne dokumentacije).

Naročnik tako ni (v celoti) preverjal, ali je ponudba izbranega ponudnika popolna, saj bi v primeru, da bi se izkazalo, da je pogodbeni partner izbranega ponudnika njegov podizvajalec, naročnik moral preverjati izpolnjevanje pogojev iz razpisne dokumentacije tudi pri pogodbenemu partnerju podizvajalcu. S tem je naročnik kršil drugi odstavek 41. člena ZJN-2, ko je oddal javno naročilo izbranemu ponudniku brez da bi preverjal, ali je njegova ponudba v celoti popolna v smislu 16. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2.

Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija v skladu z 2. alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN razveljavila odločitev naročnika o oddaji naročila iz sklepa z dne 8. 9. 2014.

Državna revizijska komisija je na tej točki revizijskih navedb ugotovila, da morebitna utemeljenost ostalih vlagateljevih očitkov ne more več vplivati na drugačno odločitev v tem postopku, zato o teh ni odločala.

V skladu s tretjim odstavkom 39. člena ZPVPJN Državna revizijska komisija naročniku nalaga, da v nadaljevanju postopka oddaje javnega naročila sprejme eno izmed odločitev, ki jih dopušča ZJN-2.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz prve točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v predmetnem revizijskem postopku zahteval povrnitev stroškov revizijskega postopka, in sicer takse v višini 1.315,67 EUR.

Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je Državna revizijska komisija, na podlagi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, vlagatelju kot potrebne priznala stroške plačila takse v višini 1.315,67 EUR, ki mu jih mora povrniti naročnik v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz druge točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, 6. 11. 2014

Predsednica senata:
mag. Mateja Škabar
Članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje
- Elektrosignal, d.o.o., Lava 6a, 3000 Celje
- ENRA, d.o.o., Bohova 77, 2311 Hoče
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, Ljubljana

Vložiti:
- V spis zadeve, tu

Natisni stran