EN

018-242/2014 Občina Ivančna Gorica

Številka: 018-242/2014-4
Datum sprejema: 24. 10. 2014

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem., v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Boruta Smrdela, kot predsednika senata, ter Sonje Drozdek-Šinko in mag. Gregorja Šebenika, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Prevoz otrok s posebnimi potrebami z usposobljenim spremljevalcem za šolsko leto 2014/2015«, na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika School service – Šolski servis, d.o.o., PE Ljubljana, Spodnji Rudnik II/16, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, Ivančna Gorica (v nadaljevanju: naročnik), dne 24.10.2014

odločila:


1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Obvestilo o predmetnem javnem naročilu je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 9.7.2014, pod št. objave NMV2324/2014. Naročnik je dne 21.8.2014 sprejel dokument »Sklep o oddaji javnega naročila«, s katerim je predmetno javno naročilo oddal v izvedbo ponudniku Agring, d.o.o., Jalnova ulica 50, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz obrazložitve navedenega dokumenta izhaja, da je naročnik prejel dve popolni ponudbi in da se je ponudba izbranega ponudnika glede na merilo (najnižja cena) uvrstila na prvo mesto.

Vlagatelj je z vlogo z dne 10.9.2014 pravočasno vložil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga izločitev izbranega ponudnika in oddajo naročila vlagatelju, podredno pa predlaga razveljavitev predmetnega postopka oddaje javnega naročila. V vsakem primeru vlagatelj zahteva povrnitev stroškov pravnega varstva. Vlagatelj zatrjuje, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje v razpisni dokumentaciji določenih pogojev o tehnični in kadrovski sposobnosti. Naročnik je zahteval predložitev najmanj dveh referenc, izbrani ponudnik pa je preložil samo eno referenco, na kateri sta navedeni številki dveh različnih pogodb. Naročnik je izbranega ponudnika očitno pozval na predložitev obeh pogodb, vendar naročnik na podlagi predloženih pogodb ne more priznati tehnične in kadrovske sposobnosti ponudniku. Pogodba nima enake teže kot potrjena referenca, saj iz pogodbe ni razvidno, ali je ponudnik v celoti upošteval pogodbena določila. Predložena referenca je tudi vprašljiva, saj je bila izdana pred zaključkom izvajanja pogodbe. Pogodbi, ki sta navedeni v izjavi o referencah, sta bili sklenjeni na podlagi istega javnega naročila in zgolj odločitev naročnika je bila, da je sklenil dve različni pogodbi in ne samo ene, ki bi pokrila obe relaciji. Vlagatelj še navaja, da je pri referenčnemu naročniku telefonsko preveril, da referenčni naročnik za prevoz v enem šolskem letu z enim vozilom izda samo eno referenco

Izbrani ponudnik v vlogi z dne 22.8.2014 navaja, da se do navedb vlagatelja v zahtevku za revizijo ne bo izjasnil.

Naročnik je s sklepom z dne 30.9.2014 zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen in posledično zavrnil zahtevo za povračilo stroškov pravnega varstva. Zatrjuje, da je izbrani ponudnik izpolnil v razpisni dokumentaciji določene pogoje. Izbrani ponudnik je predložil izjavo o referencah, kjer sta navedeni dve pogodbi, zato je naročnik izbranega ponudnika na podlagi 78. člena Zakona javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in spremembe; v nadaljevanju: ZJN-2) po telefonu pozval na dopolnitev formalno nepopolne ponudbe. Izbrani ponudnik je posredoval pogodbi, navedeni v izjavi o referencah, iz katerih je razvidno, da sta pogodbi sklenjeni za referenčnega naročnika Cirius Kamnik za dve različni relaciji. Ker se obe pogodbi nanašata na storitev prevoza gibalno oviranih učencev in dijakov, je po mnenju naročnika izbrani ponudnik zadostil pogojem iz razpisne dokumentacije. Glede navedb, da je dokazilo lahko zgolj s strani naročnika potrjena referenca, naročnik še dodaja, da je izpolnjena in potrjena izjava o referencah skladno z razpisno dokumentacijo zadostno dokazilo.

Vlagatelju je bila odločitev naročnika o zavrnitvi zahtevka za revizijo vročena dne 1.10.2014. Vlagatelj se do navedb naročnika ni opredelil.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z vlogo z dne 2.10.2014 odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo predrevizijskega postopka

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju


Med strankama je sporno, ali je naročnik pri pregledu popolnosti ponudbe izbranega ponudnika ravnal skladno z ZJN-2, ko je presodil, da je izbrani ponudnik skladno z razpisno dokumentacijo izkazal tehnično in kadrovsko sposobnost.

Skladno z osmim odstavkom 41. člena ZJN-2 lahko naročnik med drugim od ponudnikov zahteva, da izpolnjujejo minimalno stopnjo sposobnosti glede tehnične sposobnosti, pri čemer mora naročnik zahtevano minimalno stopnjo sposobnosti ponudnika navesti v obvestilu o javnem naročilu. Način dokazovanja tehnične in kadrovske sposobnosti določa 45. člen ZJN-2. Skladno s šestim odstavkom 45. člena ZJN-2 mora naročnik v obvestilu o javnem naročilu ali v povabilu k oddaji ponudbe navesti, katero dokazilo iz drugega odstavka 45. člena bo štel kot ustrezno. Gospodarski subjekti lahko (med drugim) izkažejo izpolnjevanje tehnične sposobnosti (ob upoštevanju narave, količine ali pomembnosti predmeta javnega naročila) s seznamom najpomembnejših opravljenih storitev v zadnjih treh letih, skupaj z zneski, datumi in navedbo javnih ali zasebnih naročnikov. Gospodarski subjekt mora predložiti dokazilo o dobavi in storitvah, če je bil naročnik po tem zakonu, v obliki izjav, ki jih izda ali podpiše pristojni organ, ali v obliki pogodb, računov, ipd. oziroma če naročnik ni bil naročnik po tem zakonu, v obliki izjave naročnika ali v obliki pogodbe oziroma delov pogodbe v zvezi z javnim naročilom ali računom ali, če tega ni, v obliki izjave gospodarskega subjekta (druga alineja točka a) drugi odstavek 45. člena ZJN-2).

Ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena ZJN-2, je nepravilna (19. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2) in posledično nepopolna (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2), zato je naročnik takšno ponudbo dolžan izločiti iz postopka oddaje javnega naročil (prvi odstavek 80. člena ZJN-2).

Predmet konkretnega javnega naročila je prevoz otrok s posebnimi potrebami z usposobljenim spremljevalcem za šolsko leto 2014/2015. Naročnik je v razpisni dokumentaciji (točka 2.5.3. »Tehnična in kadrovska sposobnost«) zapisal:
»Ponudnik mora za priznanje tehnične in kadrovske sposobnosti izpolnjevati naslednje pogoje:
Za priznanje sposobnosti mora ponudnik imeti dve referenci, ki se nanašata na izvajanje prevozov otrok s posebnimi potrebami, ki so primerljivi s predmetom dotičnega javnega naročila (dokazila: Izjava o referencah)«.
Naročnik je nadalje v razpisni dokumentaciji pripravil obrazec Obr. št. 11 – »Izjava o referencah«, ki ga je moral podpisati referenčni naročnik. Obrazec je moral biti izpolnjen z nazivom, naslovom in kontaktno osebo potrjevalca reference ter z nazivom ponudnika, številko referenčne pogodbe, na podlagi katere je ponudnik izvajal prevoze otrok s posebnimi potrebami, trajanjem referenčnega posla in vrednostjo referenčnega posla. S podpisom navedenega obrazca je referenčni naročnik izjavil, da je ponudnik v času izvajanja prevozov otrok v celoti upošteval zahteve referenčnega naročnika in spoštoval pogodbena določila. Kot opombo v obrazcu Obr. št. 11 – »Izjava o referencah« je naročnik zapisal, da ponudnik obrazec kopira v zadostnem številu.

Iz ponudbe izbranega ponudnika izhaja, kar med strankama tudi ni sporno, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi predložil en izpolnjen in podpisan obrazec Obr. št. 11 – »Izjava o referencah«. Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da je referenčni naročnik Cirius Kamnik z navedenim obrazcem potrdil, da je izbrani ponudnik v času od 1.9.2013 do 18.6.2014 za njegove potrebe izvajal prevoze otrok s posebnimi potrebami, in sicer po pogodbi št. 288/2013 in 288-6/2013, in da je izbrani ponudnik v času izvajanja storitev prevoza otrok s posebnimi potrebami v celoti upošteval njegove zahteve in spoštoval pogodbena določila. Iz predložene spisovne dokumentacije nadalje izhaja, da je izbrani ponudnik v fazi pojasnjevanja ponudb predložil dokument »Pogodba o izvajanju storitev dnevnih prevozov številka 288/2013, Sklop 1A: Ljubljana 1: Trnovo – Rudnik – Moste – Polje – Kamnik« z dne 16.9.2013 (v nadaljevanju: Pogodba 288/2013) in dokument »Pogodba o izvajanju storitev vikend prevozov številka 288-6/2013, Sklop 2A: Ljubljana 1: Kamnik – Maribor – Murska Sobota« z dne 16.9.2013 (v nadaljevanju: Pogodba 288-6/2013). Iz Pogodbe 288/2013 izhaja, da je bila le-ta sklenjena med referenčnim naročnikom Cirius Kamnik in izbranim ponudnikom ter da je predmet pogodbe izvajanje storitev prevozov gibalno oviranih učencev in dijakov. Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da je iz predložene Pogodbe 288-6/2013 prav tako razvidno, da je bila sklenjena med referenčnim naročnikom Cirius Kamnik in izbranim ponudnikom ter da je predmet pogodbe izvajanje storitev prevozov gibalno oviranih učencev in dijakov.

Med strankama ni sporno, da je izbrani ponudnik na podlagi Pogodbe 288/2013 in Pogodbe 288-6/2013 za referenčnega naročnika izvajal prevoze otrok, ki so primerljivi s predmetom konkretnega javnega naročila. Med strankama pa je najprej sporno, ali je te prevoze otrok mogoče šteti kot eno ali kot dve referenci.

Državna revizijska komisija je že večkrat zapisala, da je referenca po svoji naravi dokazilo, da je ponudnik sposoben izvesti javno naročilo v zahtevanem obsegu in kvaliteti, saj z njo dokazuje, da je podobno gradnjo ali storitev v preteklosti že večkrat uspešno izvedel ali da je pod podobnimi pogoji že uspešno dobavil podobno blago. Naročnik lahko na podlagi dokazila, da je ponudnik (vsaj) enkrat že uspešno izvedel primerljivo naročilo, utemeljeno sklepa, da ima tak ponudnik ustrezno znanje in izkušnje, potrebne za izvedbo javnega naročila.

Državna revizijska komisija na podlagi ugotovljenega dejanskega stanja pritrjuje naročniku, da je izbrani ponudnik izkazal izvedbo dveh referenčnih poslov za (istega) referenčnega naročnika, in sicer prevoze gibalno oviranih učencev in dijakov na relaciji Trnovo – Rudnik – Moste – Polje – Kamnik na podlagi Pogodbe 288/2013 in prevoze gibalno oviranih učencev in dijakov na relaciji Kamnik – Maribor – Murska Sobota na podlagi Pogodbe 288-6/2013. Da je v konkretnem primeru storitev prevozov, ki jih je izvedel izbrani ponudnik na podlagi Pogodbe 288-2013, in storitev prevozov, ki jih je izvedel izbrani ponudnik na podlagi Pogodbe 288-6/2013, šteti kot dva ločena referenčna posla, potrjuje tudi dejstvo, da ju je referenčni naročnik oddal v okviru postopka oddaje javnega naročila »Prevozi gibalno oviranih učencev in dijakov« (objavljen na Portalu javnih naročil dne 5.6.2013, pod št. objave JN6825/2013), katerega je razdelil na več sklopov, med drugim na sklop 1A »Ljubljana 1: Trnovo – Rudnik – Moste – Polje – Kamnik« in sklop 2A »Ljubljana 1: Kamnik – Maribor – Murska Sobota«. Oba navedena sklopa je referenčni naročnik oddal v izvedbo izbranemu ponudniku v tem postopku (razvidno iz obvestila o oddaji naročila, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 7.10.2013, pod št. objave JN12679/2013). Ker je sklop del javnega naročila, ki tvori zaključeno celoto in ga je mogoče oddati ločeno (30. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2), je mogoče ugotoviti, da ima izbrani ponudnik za opravljanje iste storitve (prevozi otrok) pri istem naročniku sklenjenih več pogodb za različne relacije prevozov, ki vsaka zase predstavlja ločeno pogodbeno razmerje.

Navedenega tudi ne morejo spremeniti (nedokazane) navedbe vlagatelja, da (konkretni) referenčni naročnik za prevoz v enem šolskem letu z enim vozilom izda samo eno referenco. Z vidika izpolnjevanja pogojev določenih v razpisni dokumentaciji je namreč potrebno upoštevati, kako naročnik oblikuje zahteve v razpisni dokumentaciji. Ker v obravnavanem primeru naročnik (kot to utemeljeno opozarja tudi naročnik) v razpisni dokumentaciji ni izključil možnosti, da ponudnik uveljavlja referenčna posla, ki sta bila opravljena za istega naročnika in z enim vozilom, po presoji Državne revizijske komisije ni najti razloga, da se takšna referenčna posla (ki temeljita na ločenih pogodbah) ne bi upoštevala kot dve referenci. Navedbe vlagatelja, da je izbrani ponudnik prevoze otrok s posebnimi potrebami izvajal samo eno šolsko leto, za samo enega naročnika, z enim vozilom in enim voznikom, v konkretnem primeru glede na obstoječo razpisno dokumentacijo niso pravno relevantne. V fazi pregledovanja ponudb je namreč potrebno ustreznost predloženih referenc presojati le glede na zahteve obstoječe razpisne dokumentacije, naročnik pa v referenčnem pogoju ni zahteval, da ponudniki izkažejo, da so prevoze otrok s posebnimi potrebami izvajali več šolskih let, za več različnih naročnikov, z več kot enim vozilom in z več kot enim voznikom.

Državna revizijska komisija pritrjuje vlagatelju, da je v konkretnem primeru upoštevaje razpisno dokumentacijo »dokazilo o kvalitetni izvedbi prevozov otrok« s strani referenčnega naročnika potrjena referenca, ne pa tudi pogodba o opravljanju prevozov. Naročnik je namreč v razpisni dokumentaciji zahteval, da ponudniki kot dokazilo za izpolnjevanje referenčnega pogoja predložijo izpolnjen in s strani referenčnega naročnika potrjen obrazec Obr. št. 11 – »Izjava o referencah«. Ker se v ponudbi izbranega ponudnika nahaja obrazec Obr. št. 11 –»Izjava o referencah«, je naročnik opravil presojo o uspešni izvedbi referenčnih poslov na podlagi navedenega obrazca in ne na podlagi naknadno predloženih pogodb. Kot že navedeno, iz obrazca Obr. št. 11 – »Izjava o referencah«, ki se nahaja v ponudbi izbranega ponudnika, izhaja izjava referenčnega naročnika, da je izbrani ponudnik referenčni posel po Pogodbi 288/2013 in referenčni posel po Pogodbi 288-6/2013 izvedel ob upoštevanju njegovih zahtev in ob spoštovanju pogodbenih določil.


Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da sta tako Pogodba 288-2013 kot Pogodba 288-6/2013 sklenjeni za določen čas, in sicer za obdobje od 1.9.2013 do 31.8.2014, in da je referenčni naročnik dne 14.7.2014 (razvidno iz obrazca Obr. št. 11 – »Izjava o referencah«) potrdil, da je izbrani ponudnik izvajal prevoze otrok s posebnimi potrebami od 1.9.2013 do 18.6.2014. Državna revizijska komisija zato pritrjuje navedbam vlagatelja, da je bila »referenca, izdana pred zaključkom izvajanja pogodb, ki sta navedeni na obrazcu Izjava o referencah«. Vendar pa zgolj dejstvo, da referenčni posel še ni v celoti zaključen, po presoji Državne revizijske komisije ne pomeni nujno, da ponudniku na podlagi takšnega posla ni mogoče priznati reference, ampak je potrebno upoštevati okoliščine konkretnega primera. V konkretnem primeru je bilo med izbranim ponudnikom in referenčnim naročnikom s sklenitvijo Pogodbe 288-2013 in Pogodbe 288-6/2013 vzpostavljeno trajno pogodbeno razmerje, za katero je bistveno, da pogodbene stranke svojo obveznost izpolnjujejo s ponavljajočimi se izpolnitvenimi ravnanji v določenem času. V takšnih primerih ponudniki s posameznimi ponavljajočimi izpolnitvenimi ravnanji dokazujejo svojo usposobljenost za izvedbo posla. Bistveno v obravnavanem primeru pa je, da naročnik v referenčnem pogoju ni zahteval izkazovanja zaključenega referenčnega posla, kakor tudi ni določil, da ponudniki izkažejo izvajanje prevozov otrok v določenem časovnem obdobju. Glede vsebine referenčnega posla je naročnik določil zgolj, da se mora nanašati na izvajanje prevozov otrok s posebnimi potrebami, ki je primerljiv s predmetom dotičnega javnega naročila. Ker je predmet konkretnega javnega naročila izvajanje prevozov otrok s posebnimi potrebami za šolsko leto 2014/2015 in ker je referenčni naročnik potrdil, da je v okviru referenčnih poslov izbrani ponudnik izvajal prevoze otrok s posebnimi potrebami v obdobju od 1.9.2013 do 18.6.2014, kar je primerljivo z obdobjem trajanja šolskega leta, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik izvajal referenčna posla v obdobju, ki je primerljivo z obdobjem v predmetnem javnem naročilu.

Na podlagi navedenega je zato potrebno ugotoviti, da vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel izkazati naročnikovih kršitev v postopku oddaje javnega naročila, zato je Državna revizijska komisija, na podlagi prve alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj uveljavlja tudi povračilo stroškov, nastalih v postopku pravnega varstva. Vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, povrnitev stroškov pa je odvisna od utemeljenosti zahtevka za revizijo, zato je Državna revizijska komisija, upoštevajoč tretji odstavek 70. člena ZPVPJN, zavrnila vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, 24.10.2014


predsednik senata
Borut Smrdel, univ. dipl. prav.
predsednik Državne revizijske komisije


Vročiti:
- School service – Šolski servis, d.o.o., PE Ljubljana, Spodnji Rudnik II/16, 1000 Ljubljana,
- Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica,
- Agring, d.o.o., Jalnova ulica 50, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.


Natisni stran