EN

018-237/2014 Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo

Številka: 018-237/2014-4
Datum sprejema: 17. 10. 2014

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Sonje Drozdek Šinko, kot predsednice senata, ter Vide Kostanjevec in mag. Gregorja Šebenika, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »NAKUP PLOVILA 7 DO 8 M« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj PORTVAL d.o.o., Ankaranska cesta 5C, Koper, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji d.o.o., Brdnikova ulica 44, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Uprava Republike Slovenije za pomorstvom, Ukmarjev trg 2, Koper (v nadaljevanju: naročnik), dne 17. 10. 2014

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek oddaje naročila male vrednosti »NAKUP PLOVILA 7 DO 8 M«. Obvestilo o naročilu je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 11. 7. 2014, pod številko objave NMV2367/2014.

Naročnik je dne 14. 8. 2014 sprejel dokument »Odločitev o oddaji javnega naročila«, št. 430-22/2014/36 (15131-06), s katerimi je javno naročilo oddal ponudniku LNC d.o.o., Lucija, Obala 114B, Portorož (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), vlagateljevo ponudbo pa kot neprimerno izločil zaradi neizpolnjevanja tehnične zahteve glede krmne bitve (v vlagateljevi ponudbi nadomeščena z lokom – roll bar z manjšo T bitvo na vrhu) in manjkajoče zaščite motorja za vrvi na krmnem delu. Naročnik pojasnjuje, da lok s T bitvo poleg težkega in nevarnega dostopa ne more zagotoviti varnega privezovanja/odpuščanja vlečne vrvi različnih debelin in varne vleke pod slabimi vremenskimi pogoji, prav tako pa so nesmiselne dodatne ojačitve na vlečni bitvi in loku. Pojasnjuje, da je namen zaščite motorja varovanje motorjev pred vlečno vrvjo ter njeno tekoče premikanje po krmnem delu plovila ob vleki. Prevzame tudi del vlečne sile, saj služi kot naslonjalo vlečne vrvi, ob približevanju k drugemu plovilu ali obratno pa služi kot varovanje za motor, da se slednji ne poškoduje. Plovilo brez zahtevane krmne bitve in zaščite vrvi ne more zagotoviti varnega in primernega načina reševanja in vleke plovil, nameščeni lok (roll bar) za poteg ali vleko pa je nevaren za osebe na plovilu, kakor tudi za samo plovilo. Odločitev je bila vlagatelju vročena dne 21. 8. 2014.

Vlagatelj je dne 28. 8. 2014 pravočasno vložil zahtevek za revizijo, v katerem zatrjuje popolnost svoje ponudbe in predlaga razveljavitev odločitve o oddaji naročila ter povrnitev stroškov pravnega varstva. Navaja, da v razpisni dokumentaciji niso bile specificirane ali točno določene vrste vlečnih bitev in meni, da je tudi inox vlečna bitev, nameščena na inox loku, ravno tako vlečna bitev. Ravno tako v razpisni dokumentaciji ni bilo navedeno, da bodo uporabljene vrvi različnih debelin, nikjer niso bili zapisani pogoji pristopa do bitev, določene pa niso bile niti lastnosti plovila in opreme ter prilagojen način vleke v različnih vremenskih pogojih. Naročnikove navedbe o možnosti poškodovanja palube zaradi oblike bitve naj bi bile brez argumentov in dokazov. Vlagatelj nizanje razlogov »pomanjkanja« zaščite motorja za vrvi na krmnem delu (še posebej navedbo, da plovilo te zaščite sploh nima) označuje kot popolno sprenevedanje ob upoštevanju predpostavke in obstoja krmne vlečne bitve na t.i. roll baru, saj naj bi bilo že laiku popolnoma jasno, da se z višjo lego vlečne vrvi zmanjšuje tveganje poškodovanja motorja z vlečno vrvjo in povečuje tekoče premikanje vrvi po krmnem delu čolna. Vlagatelj meni, da bi moral naročnik (kot profesionalec s področja reševanja na morju) svoje zahteve jasno in nedvoumno zapisati v razpisnih pogojih, ne pa jih spreminjati in prirejati še v pozivu k dopolnitvi ponudbe in v obrazložitvi odločitve o oddaji naročila, torej potem, ko so ponudniki že oddali ponudbe.

Izbrani ponudnik se je o vloženem zahtevku za revizijo izjasnil z vlogo z dne 8. 9. 2014. Navaja, da je izredno presenečen, ko se vlagatelj sklicuje na nejasnost in dvoumnost razpisne dokumentacije, iz česar predvideva, da vlagatelj slabo pozna stroko in nima izkušenj ter znanja na področju delovnih čolnov, varnosti pri delu in reševanja na morju. Meni, da so rešitve, ki jih navaja vlagatelj, neprofesionalne in zelo nevarne za osebe, ki bi s čolnom upravljale in za osebe, katere bi reševali.

Naročnik je dne 18. 9. 2014 sprejel sklep št. 430-22/2014/42, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, enako tudi zahtevo za povrnitev stroškov. Meni, da je v razpisni dokumentaciji natančno določil vse zahteve, pri čemer je z namenom jasnega in nedvoumnega razumevanja zahtev uporabil tudi angleške strokovne izraze, navedel pa je tudi, kakšno plovilo in za kakšen namen potrebuje. V strokovni terminologiji izraz »Tow/Bow Post« pomeni strebričasto vlečno bitev s prečkami ali brez, »Rope guard« pa je zaščita motorja pred vrvmi. Pojasnjuje, da je bila vlagateljeva ponudba tako pomanjkljiva, da iz nje ni bilo razvidno izpolnjevanje zahtev, zato je vlagatelja pozval na pojasnilo oz. dopolnitev ponudbe, pri čemer v pozivu ni zahteval ničesar takšnega, kar ne bi bilo že vsebovano v razpisni dokumentaciji. Ponovno poudarja, da iz vlagateljeve ponudbe in dopolnitve jasno izhaja, da čoln, ki ga ponuja vlagatelj, nima zahtevane vlečne bitve (tow post) na krmi, niti zaščite za vrvi na krmi (rope guard). Ponujeni čoln ima namesto stebričaste bitve na krmi in zaščite motorja lok (roll bar), ki pa ni bil zahtevan s strani naročnika.

Naročnik je z vlogo z dne 23. 9. 2014 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in o predrevizijskem postopku.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 25. 9. 2014 opredelil do navedb naročnika. V celoti vztraja pri vseh svojih prejšnjih navedbah. Meni, da je naročnik šele v odločitvi o zahtevku za revizijo jasno, nedvoumno in v slovenskem jeziku pojasnil zahtevo iz javnega naročila – obliko in vrsto vlečnih bitev. Res je, da naročnik rešitve z lokom (roll bar) ni zahteval, ni pa take rešitve niti izključil.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med naročnikom in vlagateljem je spor, ali je naročnik vlagateljevo ponudbo, najugodnejšo po merilu najnižje cene, upravičeno izločil kot neprimerno iz postopka oddaje javnega naročila. V skladu s prvim odstavkom 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s sprem., v nadaljevanju: ZJN-2) mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Neprimerna ponudba pa je tista ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji (20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Popolna ponudba mora torej (med drugim) izpolnjevati vse pogoje in zahteve iz razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na vsebino predmeta javnega naročila, torej tudi vse (minimalne) tehnične specifikacije, s katerimi naročnik točno opredeli lastnosti predmeta javnega naročila.

Pogoje in zahteve, ki se nanašajo na vsebino predmeta javnega naročila je naročnik opisal in specificiral v Prilogi 1 »TEHNIČNA SPECIFIKACIJA REŠEVALNO PATRULJNEGA PLOVILA – SAR (Search and Rescue)«. Ob tem Državna revizijska komisija ne more soglašati z vlagateljevo ugotovitvijo, da predmet naročanja ni bil dovolj natančno določen ali specificiran; naročnik je namreč opisal, za kak namen uporabe naroča čoln, tj. »Opravljanje nazora varnosti plovbe na morju, izvajanje intervencij tudi v slabših vremenskih pogojih, izvajanje iskanja in reševanja ljudi na območju plitvejšega morja, izvajanje nadzora prometa plovil, pristajanje ob njih, prevoz poškodovanih oseb ter ostale naloge, nadzor ribolova, onesnaženj morja ipd. Plovilo mora biti zgrajeno in tehnično opremljeno tako, da bo učinkovito pri različnih vremenskih razmerah in stanju morja. […]«, navedene pa so tudi zahteve glede plovne in manevrske sposobnosti plovila. Skladno s tem so bile določene tudi podrobnejše specifikacije plovila in seznam zahtevane opreme. Pod razdelkom »PALUBNA OPREMA (DECK EQUIPMENT)« je naročnik drugim zahteval vlečni bitvi (Tow/Bow Post) na premcu in krmi, namenjeni vleki in privezovanju, izdelani iz nerjavečega jekla (INOX), ter zaščito za vrvi (Rope guard) na krmnem delu. Naročnik resda ni specificiral oz. podrobneje opisal karakteristik vlečne bitve, je pa določil namen uporabe (vleka in privezovanje) ter način oz. položaj namestitve bitve na krmo plovila, pri čemer se na bitve nanaša tudi zahteva v razdelku »TRUP (HULL)«, da morajo biti dodatno ojačani »vsi deli čolna, ki bodo izpostavljeni dodatnim silam kot npr. vlečne bitve morajo biti dodatno ojačane«.

Vlagatelj naročniku očita, da ga v pozivu na dopolnitev ponudbe ni vprašal oz. omenil, zakaj je oddal ponudbo s t.i. roll bar bitvo, saj naj bi bilo iz ponudbe popolnoma jasno, kakšno plovilo in s kakšno opremo ponuja. Ne glede na to, da iz teh navedb vlagatelja ni razvidno, v čem naj bi to ravnanje naročnika predstavljalo kršitev, Državna revizijska komisija pritrjuje naročniku, da iz prvotno predložene ponudbe niso razvidne specifikacije ponujenega čolna glede vlečnih bitev in zaščite za vrvi – predvsem ni razvidno, da je bil ponujen čoln s t.i. roll bar bitvo, kot izhaja iz vlagateljevih navedb. V ponudbenem predračunu v vlagateljevi ponudbi je kot model-znamka plovila navedeno »BWA Open Pro Seven FiftyFB«, ponudbi pa je priložen katalog tega proizvajalca za serijo čolnov »Proffesional Open«, v katerem je vlagatelj ponujeni model čolna tudi nedvoumno označil. Vendar pa iz kataloga ni razvidno, kakšno opremo oz. nadgradnjo čoln sploh vsebuje (nadstrešek, centralna konzola, sedeži itd.); različne možnosti so sicer slikovno in s kataloško številko predstavljene v razdelku kataloga »Accessori Optionals Accessoires«, vendar vlagatelj nobene od teh možnosti ni označil, pa tudi iz nobenega drugega dela ponudbe ne izhaja, katerega od teh dodatkov ponujeni čoln vsebuje. Ob upoštevanju navedenega naročniku tudi ni mogoče očitati, da je s pozivom za dopolnitev ponudbe z dne 31. 7. 2014 spreminjal zahteve razpisne dokumentacije glede bitev in zaščite vrvi, kot to navaja vlagatelj v vlogi z dne 25. 9. 2014.

Med strankama ni sporno, da je vlagatelj ponudil čoln z nameščenim lokom (roll bar), na katerem se nahaja bitev, sporno pa je, ali je takšna rešitev skladna z zahtevo iz razpisne dokumentacije. Iz vlagateljevih navedb ni razvidno, v čem nasprotuje naročnikovi ugotovitvi glede neizpolnjevanja zahteve, ki se nanaša na zaščito za vrvi (Rope guard), vendar tudi če bi bilo mogoče tozadevne vlagateljeve navedbe razumeti v smeri, da ponujeni čoln nasprotno od ugotovitev naročnika ima zaščito za vrvi (česar pa vlagatelj izrecno ne zatrjuje), tega vlagatelj z ničemer ne pojasni in dokaže. V kolikor pa gre vlagateljeve tozadevne navedbe razumeti v smislu, da zaradi bitve na loku zaščita vrvi sploh ni potrebna, pa je potrebno ugotoviti, da vlagatelj v ponudbi ali njeni dopolnitvi ni pojasnil razlogov, ki bi govorili o enakovrednosti takšne rešitve zahtevam iz razpisne dokumentacije, takšnih razlogov pa ne navaja niti v nobeni od vlog v postopku pravnega varstva. Vlagatelj tako niti ne zatrjuje, da je pri rešitvi, kakršno predlaga v zvezi s spornima tehničnima zahtevama, motor čolna zavarovan pred poškodbami; navaja zgolj to, da se z višjo lego vlečne vrvi tveganje poškodovanja motorja z vlečno vrvjo zmanjšuje, povečuje pa tekoče premikanje vrvi po krmnem delu čolna. Naročnik je kot eno od funkcij zaščite za vrvi na krmi izpostavil tudi varovanje motorja ob približevanju k drugemu plovilu, do česar se vlagatelj prav tako ni opredelil.

Zavrniti je potrebno tudi navedbo vlagatelja o brezpredmetnosti naročnikove obrazložitve možnosti poškodovanja palube zaradi oblike bitve: tozadevna naročnikova navedba v obrazložitvi odločitve o oddaji naročila se ne nanaša na obliko bitve, ampak na neustreznost dodatnih ojačitev na loku in bitvi, pri čemer naročnik v nasprotju z zatrjevanjem vlagatelja navaja razlog za neustreznost take ojačitve, saj kot argument v prid trditvi o možnosti poškodovanja palube navaja, da sta na lok postavljeni dve dodatni prečki v nasprotni smeri, kakor se vrši sila vleke.

Državna revizijska komisija na podlagi vsega ugotovljenega zaključuje, da vlagatelj ni uspel izkazati, da je naročnik ravnal v nasprotju z zakonom s tem, ko je ponudbo vlagatelja ocenil kot neprimerno v smislu 20. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2 in na podlagi tega, skladno s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2, v povezavi s 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2, ponudbo vlagatelja kot nepopolno izločil. Ker vlagatelj ni dokazal, da je naročnik z izločitvijo njegove ponudbe oz. izdajo izpodbijane odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila kršil določila ZJN-2 ali razpisne dokumentacije, je Državna revizijska komisija, skladno s 1. alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj v zahtevku za revizijo uveljavlja povračilo stroškov, nastalih v postopku pravnega varstva. Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, je Državna revizijska komisija, glede na določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.V Ljubljani, 17. 10. 2014

Predsednica senata:
Sonja Drozdek Šinko
Članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji d.o.o., Brdnikova ulica 44, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Uprava Republike Slovenije za pomorstvom, Ukmarjev trg 2, 6000 Koper
- LNC d.o.o., Lucija, Obala 114B, 6320 Portorož
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.


Natisni stran