Na vsebino
EN

018-231/2014 Elektro Primorska, d.d.

Številka: 018-231/2014-7
Datum sprejema: 3. 10. 2014

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 31. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Gregorja Šebenika, kot predsednika senata, ter mag. Mateje Škabar in Boruta Smrdela, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »RP 20kV Komen – dobava in montaža primarne in sekundarne opreme«, na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika IMP Ten-Telekom, d.o.o., Vojkova cesta 58, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Martina Geč, Heroja Bračiča 14, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica (v nadaljevanju: naročnik), dne 3.10.2014

odločila:

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 21.8.2014 se zavrže.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o predmetnem javnem naročilu, katerega oddaja po postopku s pogajanji po predhodni objavi, objavil na Portalu javnih naročil dne 12.5.2014, pod št. objave JN5388/2014.

Dne 7.8.2014 je naročnik sprejel dokument »Obvestilo o priznanju sposobnosti«, iz katerega izhaja, da je naročnik kandidatu ABB Inženiring, d.o.o., Koprska ulica 92, Ljubljana (v nadaljevanju: kandidat ABB Inženiring, d.o.o.) in kandidatu Metronik Energija, d.o.o., Stegne 9a, Ljubljana (v nadaljevanju: kandidat Metronik Energija, d.o.o.) priznal sposobnost za izvedbo javnega naročila, v posledici česar bo oba kandidata povabil na nadaljnja pogajanja. Naročnik vlagatelju sposobnosti ni priznal, ker vlagatelj v prijavi naj ne bi predložil ustreznih referenc in ker naj ne bi ponudil tehnično ustreznih srednje napetostnih celic. V pravnem pouku navedenega dokumenta je naročnik navedel »vlagatelj mora skladno z 71. členom ZPVPJN plačati takso v predpisanem znesku na transakcijski račun Ministrstva za finance«.

Vlagatelj je z vlogo z dne 21.8.2014 vložil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga spremembo obvestila o priznanju sposobnosti in sicer tako, da se mu prizna sposobnost in da se prijavi kandidata ABB Inženiring, d.o.o., in Metronik Energija, d.o.o., izloči kot neustrezni ter da navedena kandidata ne bosta vabljena na nadaljnja pogajanja. Vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov pravnega varstva.

Do navedb vlagatelja v zahtevku za revizijo se je kandidat ABB Inženiring, d.o.o., opredelil z vlogo z dne 28.8.2014, kandidat Metronik Energija, d.o.o., pa z vlogo z dne 1.9.2014

Naročnik je o vlagateljevem revizijskem zahtevku odločil s sklepom z dne 16.9.2014, s katerim je tega zavrnil kot neutemeljenega, prav tako je naročnik zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov pravnega varstva.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z vlogo z dne 16.9.2014 odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo predrevizijskega postopka.

Vlagatelju je bila naročnikova odločitev o zavrnitvi zahtevka za revizijo vročena dne 17.9.2014, vlagatelj pa se do naročnikovih navedb v odločitvi o zahtevku za revizijo ni opredelil.

Po opravljenem predhodnem preizkusu vlagateljevega zahtevka za revizijo v revizijskem postopku je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.


Državna revizijska komisija na podlagi prvega odstavka 31. člena ZPVPJN po prejemu zahtevka za revizijo med drugim preveri tudi, ali ta vsebuje vse obvezne sestavine iz 15. člena ZPVPJN. Ena od obveznih sestavin zahtevka za revizijo iz 15. člena ZPVPJN je tudi potrdilo o plačilu takse, saj mora vlagatelj (na podlagi drugega odstavka 15. člena ZPVPJN) zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega ali tretjega odstavka 71. člena ZPVPJN.

Naročnik predmetni postopek izvaja po postopku s pogajanji po predhodni objavi, ki je v drugem odstavku 34. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/06 s sprem.) definiran kot postopek, v katerem naročnik na podlagi prijav, prejetih na podlagi objave obvestila o naročilu, izbere gospodarske subjekte oziroma kandidate in jih nato povabi v pogajanja. V razpisni dokumentaciji postopka oddaje predmetnega javnega naročila je naročnik določil, da bo s sklepom priznal sposobnost vsem kandidatom, ki bodo predložili popolne prijave, in da bo kandidate, ki jim bo priznana sposobnost, povabil na pogajanja in s tem na predložitev (končne) ponudbene cene (razpisna dokumentacija, točka 2.9. »Način ocenjevanja prijav kandidatov«).

Vlagatelj je zahtevek za revizijo vložil zoper »Obvestilo o priznanju sposobnosti« z dne 7.8.2014. Glede na navedeno se vlagateljev zahtevek ne nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo. Zahtevek za revizijo je bil vložen po odpiranju prijav (Zapisnik o odpiranju prijav z dne 11.6.2014) in pred odpiranjem ponudb, saj pogajanja o (končni) ponudbeni ceni še niso bila izvedena. V tej fazi postopka cena najugodnejše popolne ponudbe (z davkom na dodano vrednost) tako še ni znana.

ZPVPJN v 71. členu določa višino takse. Prvi odstavek 71. člena ZPVPJN ureja višino takse v primerih, ko se taksa nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo. Drugi odstavek 71. člena ZPVPJN določa, da v ostalih primerih znaša taksa dva odstotka od cene najugodnejše popolne ponudbe (z davkom na dodano vrednost) za sklop ali javno naročilo, vendar ne manj kot 500 eurov in ne več kot 25.000 eurov. Če se zahtevek za revijo vloži pred odpiranjem ponudb, se višina takse iz tega odstavka odmeri od ocenjene vrednosti sklopa ali javnega naročila.
Ob upoštevanju navedenega se taksa za predrevizijski in revizijski postopek v predstavljenih okoliščinah dejanskega stanja odmeri ob upoštevanju drugega stavka drugega odstavka 71. člena ZPVPJN in torej znaša dva odstotka od ocenjene vrednosti sklopa ali javnega naročila (vendar ne manj kot 500,00 EUR in ne več kot 25.000,00 EUR).

Iz spisovne dokumentacije (Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila z dne 10.3.2014) izhaja, da ocenjena vrednost javnega naročila (brez davka na dodano vrednost) znaša 270.000,00 EUR. Dva odstotka od ocenjene vrednosti predmetnega javnega naročila (brez davka na dodano vrednost) predstavljata tako 5.400,00 EUR. Iz dokazila, ki je priloženo zahtevku za revizijo in s katerim vlagatelj izkazuje znesek plačane takse, izhaja, da je vlagatelj plačal takso za predrevizijski in revizijski postopek v znesku 3.500,00 EUR, kar pa ne predstavlja ustreznega zneska takse.

Naročnik je v izpodbijani odločitvi (»Obvestilo o priznanju sposobnosti« z dne 7.8.2014.) podal nepopolni pravni pouk, v katerem je navedel zgolj, da mora vlagatelj vplačati takso skladno z 71. členom ZPVPJN, ni pa navedel konkretne višine takse.

Iz četrtega odstavka 72. člena ZPVPJN izhaja, da mora Državna revizijska komisija v primeru, kadar ugotovi, da je vlagatelj ne glede na opredelitev višine takse v pravnem pouku naročnikove odločitve o oddaji naročila plačal napačno višino takse, vlagatelja pozvati k doplačilu takse.

Četrti odstavka 31. člena ZPVPJN določa, da v primeru, če zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh obveznih sestavin iz prvega odstavka 15. člena tega zakona, manjkajoče sestavine niso razvidne iz zahtevka in naročnik ni pozval vlagatelja k dopolnitvi ali poziv ni bil ustrezen, Državna revizijska komisija nemudoma, najpozneje pa v treh delovnih dneh od prejema zahtevka za revizijo, vlagatelja pozove, da zahtevek za revizijo v treh delovnih dneh ustrezno dopolni. V pozivu mora Državna revizijska komisija jasno navesti, v katerem delu naj se zahtevek dopolni, in vlagatelja opozoriti na pravne posledice nepravočasne ali neustrezne dopolnitve. Če vlagatelj v roku zahtevka za revizijo ne dopolni ali ga ne dopolni ustrezno, Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo v treh delovnih dneh od poteka roka za dopolnitev s sklepom zavrže. Če vlagatelj zahtevek za revizijo pravočasno in ustrezno dopolni, ga Državna revizijska komisija sprejme v obravnavo.

Ob upoštevanju navedenih določil je Državna revizijska komisija dne 23.9.2014 vlagatelja pozvala, da v roku treh delovnih dni od prejema poziva doplača premalo plačano takso za predrevizijski in revizijski postopek v znesku 1.900,00 EUR ter da v istem roku Državni revizijski komisiji predloži potrdilo o doplačilu, sicer bo ta vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgla.

Kot je razvidno iz vročilnice navedenega pisanja, je bil poziv Državne revizijske komisije vlagateljevemu pooblaščencu vročen dne 24.9.2014, rok treh delovnih dni, v katerem bi lahko vlagatelj pravočasno dopolnil svoj revizijski zahtevek, pa se je tako iztekel dne 29.9.2014.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v postavljenem roku revizijskega zahtevka ni dopolnil.

Glede na navedeno je Državna revizijska komisija, na podlagi četrtega odstavka 31. člena ZPVPJN, vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 21.8.2014 zavrgla.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov postopka pravnega varstva, in sicer za vplačano takso in nagrado za pooblaščenca. Vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, povrnitev stroškov pa je odvisna od utemeljenosti zahtevka za revizijo, zato je Državna revizijska komisija, upoštevajoč tretji odstavek 70. člena ZPVPJN, zavrnila vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, dne 3.10.2014


Predsednik senata:
mag. Gregor Šebenik
član Državne revizijske komisije
Vročiti:
- odvetnica Martina Geč, Heroja Bračiča 14, 2000 Maribor
- Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica
- ABB Inženiring, d.o.o., Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana
- Metronik Energija, d.o.o., Stegne 9a, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.Natisni stran