Na vsebino
EN

018-217/2014 Univerza v Mariboru

Številka: 018-217/2014-6
Datum sprejema: 7. 10. 2014

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Sonje Drozdek Šinko, kot predsednice senata ter Vide Kostanjevec in mag. Mateje Škabar, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Prenova sanitarij v pritličju, 1. in 2. nadstropju objekta PEF/FF/FNM Univerze v Mariboru (v vseh 8-10 in G-H), kjer se upoštevajo okoljski vidiki« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba SBS TIM INŽENIRING d.o.o., Parmova ulica 53, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik Tomislav Biber, Pleteršnikova 32, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 07.10.2014

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi Odločitev o oddaji naročila št. 2014_06_NMV_UM , z dne 29.07.20'14.

2. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške pravnega varstva v znesku 3.240,61 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je javno naročilo objavil na Portalu javnih naročil dne 16.06.2014, pod št. objave NMV 1796/2014. Z Odločitvijo o oddaji naročila št. 2014_06_NMV_UM , z dne 29.07.2014, je naročnik predmetno javno naročilo oddal v izvedbo družbi BSB INŽENIRING d.o.o., Spodnji Slemen 4, Selnica ob Dravi (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). V obrazložitvi je navedel, da je bila najugodnejša ponudba izločena kot nepravilna in nepopolna. Ker je ponudba izbranega ponudnika, ki je bila uvrščena na drugo mesto, popolna, je bila izbrana kot najugodnejša.

Zoper navedeno odločitev je vlagatelj dne 11.08.2014 pravočasno vložil zahtevek za revizijo. Predlaga, da se odločitev o oddaji javnega naročila razveljavi, zahteva pa tudi povračilo stroškov pravnega varstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Navaja, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna in nepopolna iz razloga, ker nobena izmed referenc ne ustreza naročnikovim zahtevam iz razpisne dokumentacije. Vlagatelj pojasnjuje, da je naročnik zahteval referenco, ki je bila izvedena v letih od 2009 do 2013, v vrednosti vsaj 30.000,00 EUR (brez DDV) in je primerljiva s predmetom javnega naročila. Predmet javnega naročila je prenova sanitarij oziroma izvedba investicijsko vzdrževalnih del, ki obsegajo gradbena, obrtniška, elektro instalacijska in strojno instalacijska dela. Pri izvedbi del so bistvena predvsem strojno instalacijska in elektro instalacijska dela, kar potrjuje pregled Popisa del, iz katerega izhaja, da jim je namenjen najobsežnejši del. Vlagatelj našteva reference, ki jih je predložil izbrani ponudnik, in pojasnjuje njihove pomanjkljivosti. V zvezi z referenco, ki se nanaša na krovsko kleparska dela v vrednosti 53.639,13 EUR (investitor del je Mestna občina Celje), vlagatelj zatrjuje, da izvedena dela niso primerljiva z razpisanim javnim naročilom. Pri prenovi sanitarij se ne izvaja krovsko kleparskih del, poleg tega pri tem poslu niso bila izvedena gradbena, strojno instalacijska in elektro instalacijska dela. Iz enakih razlogov vlagatelj oporeka tudi referenci, ki se nanaša na zamenjavo oken v vrednosti 40.455,42 EUR (naročnik del je Ministrstvo za notranje zadeve), referenci, ki se nanaša na suho montažna knauf dela, izolacijska dela, slikopleskarska in dekorativna dela ter na izdelavo fasade v vrednosti 48.699,92 EUR (investitor reference je Lajka d.o.o.) in referenci, pri kateri so bila (prav tako) opravljena suho montažna knauf dela, izolacijska dela, slikopleskarska in dekorativna dela ter izdelava fasade v vrednosti 61.341,11 EUR (naročnik del je družba Koroške gradnje d.o.o.). Referenca »Gradbeno obrtniška dela« v vrednosti 16.962,79 EUR (naročnik posla je Občina Lendava) ne ustreza niti po vsebini niti po vrednosti. Vlagatelj še opozarja, da izbrani ponudnik pri tretji in četrti referenci tudi ni upošteval zahteve naročnika, v skladu s katero morajo referenčna potrdila vsebovati vse elemente razpisnega obrazca št. 7. Vlagatelj zatrjuje, da referenčni potrdili ne vsebujeta podatka o številki pogodbe. Ker izbrani ponudnik očitno še nikoli ni izvajal prenove sanitarij oziroma drugih del, ki so primerljiva razpisanim, ni izkazal zahtevanih znanj in izkušenj, ki so potrebna za izvedbo razpisanega javnega naročila.

Izbrani ponudnik se je z vlogo, z dne 18.08.2014, vloženo na podlagi drugega odstavka 27. člena ZPVPJN, izjasnil o revizijskih navedbah vlagatelja. Zatrjuje, da naročnik ni zahteval istovrstne reference, pač pa referenco, ki je primerljiva s predmetom javnega naročila. V razpisni dokumentaciji prav tako ni zahteve, da mora ponudnik predložiti referenco za vse vrste del, ki sestavljajo predmetno javno naročilo. Izbrani ponudnik navaja, da je referenčno zahtevo izpolnil skupaj z družbo Montažer Založnik d.o.o., ki je v ponudbi (kot podizvajalec) nominiran za obrtniška dela. Izbrani ponudnik še zatrjuje, da je naročnik zahteval le eno referenco v višini 30.000,00 EUR (brez DDV), v njegovi ponudbi pa sta dve referenci navedenega podizvajalca, in sicer ena v vrednosti 61.341,11 EUR (brez DDV) in druga v vrednosti 48.699,92 EUR (brez DDV). Iz razloga, ker predstavljajo obrtniška dela v predloženi ponudbi kar 44,56 % vseh del, sta tudi predloženi referenci primerljivi razpisanemu poslu. Izbrani ponudnik še navaja, da je v ponudbo predložil tudi referenco, ki je bila izvedena za Občino Lendava, v okviru katere so se prenavljale sanitarije. Prav tako izbrani ponudnik za Mestno občino Velenje zaključuje dela pri izvedbi sanitarij in umivalnic na Osnovni šoli Mihe Pintarja Toleda v Velenju, kjer se izvajajo vsa gradbeno obrtniška dela, dela na vodovodu in zunanji kanalizaciji, elektro instalaterska dela in dela na prezračevanju (izbrani ponudnik prilaga pogodbo). Manjkajoči številki pogodb, zatrjuje izbrani ponudnik, pa predstavljata zgolj formalno nepopolnost, ki jo je dovoljeno sanirati.

Naročnik je dne 22.08.2014 zahtevek za revizijo zavrnil in posledično zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov. Navaja, da je izbrani ponudnik predložil pet referenc: Referenca, ki se nanaša na krovsko kleparska dela v vrednosti 53.639,13 EUR, ki so bila izvedena za Mestno občino Celje, ne izpolnjuje zahtev, saj krovsko-kleparska dela niso primerljiva z razpisanim javnim naročilom. Referenca, ki se nanaša na zamenjavo oken v vrednosti 40.455,42 EUR, ki je bila izvedena za naročnika Ministrstvo za notranje zadeve, ne izpolnjuje zahtev, saj zamenjava oken ni primerljiva razpisani investiciji. Referenca »Gradbeno obrtniška dela« v vrednosti 16.962,79 EUR (naročnik tega posla je Občina Lendava) ni izpolnila zahteve po postavljeni vrednosti. Preostali dve referenci ki se nanašata na suho montažna knauf dela, izolacijska dela, slikopleskarska dela in izdelavo fasade (v vrednosti 48.699,92 EUR in 61.341,11 EUR) pa sta primerljivi s predmetom javnega naročila v segmentu obrtniških del, ustrezata pa tudi zahtevani vrednosti ter izhajata iz zahtevanega časovnega obdobja. Naročnik navaja, da gre pri predmetu javnega naročila za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del, ki so sestavljena iz gradbenih, obrtniških, elektro instalacijskih in strojno instalacijskih del. Da bi posamezen ponudnik izkazal usposobljenost je moral predložiti eno referenco, ki je primerljiva s predmetom javnega naročila. Naročnik ni navedel kaj predstavlja posel, ki je primerljiv s predmetom javnega naročila, temveč je določil zgolj pojem primerljiv posel (ne enakovreden, identičen ali podobno) z namenom, da zagotovi čim večjo konkurenčnost ter sledi temeljnim načelom. Naročnik zatrjuje, da je referenčni pogoj prilagodil zahtevnosti javnega naročila. Naročnik se sklicuje na odločitve Državne revizijske komisija in navaja, da mora pri pregledu in ocenjevanju ponudb slediti zahtevam iz razpisne dokumentacije tako kot so zapisane in jih ne more naknadno prilagajati ali spreminjati. Če je pogoj zapisan tako, da dopušča več možnih razlag, mora naročnik v razmerju do ponudnika uporabiti tisto razlago, ki gre v njegovo korist. Naročnik je zato zavzel stališče, da primerljiv posel pri javnem naročilu predstavljajo katerakoli dela, ki so primerljiva z razpisanimi deli, pri čemer že iz opisa predmeta naročila izhaja, da se lahko referenčni posel nanaša na katerokoli področje izmed razpisanih del. Iz reference izhaja, da so bila v okviru izvedenih del opravljena suho montažna knauf dela, slikopleskarska in dekoracijska dela, izdelava fasade in izolacijska dela. Naročnik navaja, da je ob vsem navedenem ocenil, da našteta dela predstavljajo primerljiva dela, saj sodijo v področje obrtniških del, ki so primerljiva z obrtniškimi deli, ki so navedena v Popisu del. Poleg tega predstavljajo obrtniška dela po Ponudbenem predračunu izbranega ponudnika kar 44,56 % vseh del. Naročnik ne dvomi, da ima izbrani ponudnik ustrezno znanje in izkušnje za izvedbo javnega naročila in da bo dela uspešno izvedel. Podizvajalec izbranega ponudnika, ki izkazuje obe priznani referenci, bo izvedel obrtniška dela tudi v konkretnem primeru. Izbrani ponudnik je za izvedbo elektro instalacijskih in strojno instalacijskih del priglasil tudi druge podizvajalce, zato naročnik ocenjuje, da razpolaga z ustrezno ekipo, ki bo uspešno izvedla razpisano javno naročilo. Naročnik še navaja, da je izbrani ponudnik v eni izmed v ponudbo predloženih referenc izkazal, da je v okviru tega posla izvedel tudi prenovo sanitarij, vključno z elektro in strojno instalacijskimi deli. Naročnik je pregledal tudi spletne strani izbranega ponudnika, pri čemer je ugotovil, da je slednji opravil več različnih poslov, med drugim tudi sanacije sanitarij na različnih objektih. Naročnik zato ne dvomi, da bo tudi razpisano javno naročilo uspešno zaključeno.

Naročnik je z vlogo, z dne 25.08.2014, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in o predrevizijskem postopku.

Vlagatelj se je z vlogo, z dne 28.08.2014 (ki jo je Državna revizijska komisija prejela dne 29.08.2014), opredelil do naročnikovih navedb. Navaja, da je predmet javnega naročila prenova sanitarij, zato nobena izmed spornih referenc ni primerljiva z razpisanim predmetom. Že po sami naravi stvari je namreč jasno, da je lahko v konkretnem primeru s predmetom javnega naročila primerljiv le tisti posel, v okviru katerega je bila kakorkoli izvedena prenova sanitarij oziroma dela, ki so primerljiva tej prenovi. Kakršnakoli drugačno stališče je selektivno in prilagojeno potrebam predrevizijskega postopka. Naročnik interpretira referenčno zahtevo na način, da primerljiv posel predstavljajo katerakoli dela, ki so primerljiva s posameznimi segmenti posla (gradbena, obrtniška, elektro instalacijska in strojno instalacijska dela). Ker naročnik referenčne zahteve ni opredeli na takšen način, zatrjuje vlagatelj, predstavlja tovrstna interpretacija nedopustno spreminjanje razpisne dokumentacije po roku za oddajo ponudb. Poleg tega prihaja naročnik v nasprotje s samim seboj, saj zatrjuje, da v razpisni dokumentaciji ni navedel, kaj predstavlja posel, ki je primerljiv s predmetom, po drugi strani pa tudi navaja, da že iz opisa predmeta izhaja, da se lahko referenčni posel nanaša na katerokoli področje izmed razpisanih del. Vlagatelj še navaja, da je naročnikovo razumevanje referenčne zahteve takšno, da mu dopušča popolno diskrecijo. Tudi naročnikovo navedba o tem, da sta referenci ustrezni zato, ker obseg obrtniških del v Ponudbenem predračunu izbranega ponudnika predstavlja 44 % vseh del, pomeni poseg v razpisno dokumentacijo. Naročnik namreč nikjer ni zapisal, da se bo ustreznost referenčnega posla presojala po primerljivosti največjega segmenta javnega naročila. Vlagatelj v zvezi s tem še opozarja, da predstavljajo strojne instalacije v ponudbi izbranega ponudnika enakovreden segment (39,94 % vseh del), pri čemer izbrani ponudnik ni izkazal, da bi že kdaj v preteklosti izvedel kakršnakoli strojno instalacijska dela. Naročnikove navedbe, da je izbrani ponudnik priglasil tudi druge podizvajalce, pa so brezpredmetne, saj ti podizvajalci niso predložili referenc. Poleg tega je irelevantno tudi naročnikovo sklicevanje na referenco, ki se nanaša na prenovo sanitarij. Ta referenca namreč vrednostno ni izpolnila postavljene zahteve. Prav tako je brezpredmetno sklicevanje na reference, ki naj bi izhajale iz spletnih strani izbranega ponudnika, saj teh referenc v ponudbi izbranega ponudnika ni.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V obravnavanem primeru je med strankama spor v tem, ali je ponudba izbranega ponudnika pravilna in (posledično) popolna v smislu 16. in 19. točke prvega odstavka 2. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s spremembami.; v nadaljevanju: ZJN-2), oziroma ali izpolnjuje referenčni pogoj iz točke c Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe (Reference ponudnika - Razpisni obrazec št. 7).

Sporno vprašanje je potrebno presojati ob upoštevanju prvega odstavka 80. člena ZJN-2. Ta določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je v skladu s 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 tista, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena ZJN-2, je nepravilna (19. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2) in jo mora naročnik izločiti iz postopka. Ponudbe, ki ji ni mogoče očitati neizpolnjevanja posameznih zahtev ali pogojev iz razpisne dokumentacije in iz vsebine katere posledično izhaja usposobljenost ponudnika za izvedbo javnega naročila, torej naročnik ne sme označiti za nepopolno, pač pa jo mora uvrstiti v ocenjevanje in jo oceniti v skladu z vnaprej določenimi merili. Osnovo za določanje kriterijev tehnične sposobnosti predstavlja 45. člen ZJN-2, ki v 1. alineji točke a) drugega odstavka določa, da lahko gospodarski subjekt izkaže izpolnjevanje tehnične sposobnosti (ob upoštevanju narave, količine ali pomembnosti predmeta javnega naročila) med drugim tudi s seznamom gradenj, opravljenih v zadnjih petih letih, skupaj s potrdili o dobro opravljenem delu za najpomembnejše gradnje.

Naročnik je referenčne zahteve določil v točki c Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe (Reference ponudnika - Razpisni obrazec št. 7), in sicer:

»Ponudnik mora predložiti referenčno potrdilo, iz katerega izhaja, da je v letih 2009 - 2013 izvedel referenčno delo v vrednosti vsaj 30.000,00 EUR (vrednost brez DDV), ki je primerljivo s predmetom javnega naročila.

Naročnik, ki potrdi referenčno potrdilo o izvedbi del je tretja (pravna) oseba, kar pomeni, da navedenega potrdila ne more potrditi podizvajalec, sicer reference ne bodo priznane.«

Naročnik je v razpisno dokumentacijo priložil Razpisni obrazec št. 7 (Referenčno potrdilo), ki ga je moral podpisati in žigosati referenčni naročnik, s čimer je med drugim potrdil, da je ponudnik izvedel referenčno delo, ki je primerljivo s predmetnim javnim naročilom. Obrazec je moral biti poleg tega izpolnjen z nazivom in sedežem potrjevalca reference ter z nazivom in sedežem ponudnika, s številko pogodbe in vrednostjo referenčnega posla ter z letom, v katerem so bila referenčna dela izvedena. V obrazec so morali ponudniki vpisati tudi ime in priimek odgovorne osebe potrjevalca reference, njeno telefonsko številko, številko telefaksa in elektronski naslov.

V zvezi z referenčno zahtevo je bilo tekom pojasnjevanja razpisne dokumentacije postavljeno eno vprašanje (»Ali lahko predložimo referenčno potrdilo na drugem obrazcu, ki vsebuje vse elemente vašega obrazca?«). Naročnik je odgovoril, da lahko ponudniki predložijo referenčno potrdilo tudi na drugem obrazcu, v kolikor bo vseboval vse elemente iz Razpisnega obrazca št. 7 (vprašanje in odgovor sta bila objavljena na Portalu javnih naročil dne 23.06.2014).

Iz citiranih zahtev naročnika izhaja, da je moral ponudnik izkazati eno referenco v vrednosti vsaj 30.000,00 EUR (brez DDV). Referenčni posel je moral biti opravljen v letih 2009 do 2013 in primerljiv s predmetom javnega naročila. Referenčno potrdilo je moralo vsebovati vse elemente iz Razpisnega obrazca št. 7 (Referenčno potrdilo) in ga je moral potrditi (podpisati in žigosati) naročnik (investitor) referenčnih del.

Pregled ponudbe izbranega ponudnika pokaže, da je vanjo predložil pet potrdil o opravljenih referenčnih poslih, in sicer:

1. Izvedba krovsko - kleparskih del na objektu Ljudske univerze Celje v višini 53.639,13 EUR (z DDV). Dela so bila izvedena v letu 2013, naročnik del je Mestna občina Celje.

2. Zamenjava oken v kletnem prostoru, tretjem in četrtem nadstropju na PU Murska Sobota v višini 40.455,42 EUR (brez DDV). Dela so bila izvedena leta 2013, naročnik del je Ministrstvo za notranje zadeve.

3. Gradbeno obrtniška dela pri obnovi neprofitnih stanovanj v vrednosti 16.962,79 EUR (brez DDV). Dela so bila izvedena v letu 2013, naročnik del je Občina Lendava.

4. Suho montažna knauf dela, izolacijska dela, slikopleskarska in dekorativna dela ter izdelava fasade na poslovnih objektih investitorja v vrednosti 48.699,92 EUR (brez DDV). Dela so bila izvedena v letih 2011 in 2012, investitor del je družba Lajka d.o.o.

5. Suho montažna knauf dela, izolacijska dela, slikopleskarska in dekorativna dela ter izdelava fasade na poslovnem objektu na Koroški cesti 48 v Velenju v vrednosti 61.341,11 EUR (brez DDV). Dela so bila izvedena v letih 2010 in 2011, naročnik del je podjetje Koroške gradnje d.o.o.

Vlagatelj zatrjuje, da pri nobeni izmed referenc niso bila izvedena dela, ki so primerljiva s predmetom javnega naročila, tretja referenca pa poleg tega ni izpolnila niti postavljene vrednosti.

Referenca je po svoji naravi dokazilo, da je ponudnik sposoben izvesti javno naročilo v zahtevanem obsegu in kvaliteti, saj z njo dokazuje, da je v preteklosti primerljiva dela že uspešno opravil. Na podlagi dejstva, da je ponudnik (vsaj) enkrat že uspešno izvedel primerljivo naročilo, je mogoče sklepati, da ima ustrezno znanje, opremo in izkušnje, potrebne za izvedbo javnega naročila. Razumljivo je, da se morajo referenčna dela nanašati na istovrstna oziroma primerljiva opravila, katerih izvedba se pričakuje od izvajalca, saj je le na ta način mogoče ugotavljati, ali bo izvajalec tudi razpisana dela izvedel uspešno. Na kakšen način in v kolikšnem obsegu mora ponudnik izkazovati istovrstnost oziroma primerljivost del, je v vsakem posameznem primeru odvisno od naročnika, oziroma od njegove konkretne opredelitve zahteve v razpisni dokumentaciji, pri čemer naročnik upošteva zlasti specifičnost predmeta javnega naročila in morebitne posebne zahteve v zvezi z njegovo izvedbo.

Med vlagateljem in naročnikom ni spora o tem, da prva in druga referenca nista primerljivi razpisanemu predmetu. Vlagatelj in naročnik se namreč strinjata v tem, da krovsko - kleparska dela (ki so bila izvedena pri prvi referenci) in zamenjava oken (ki je bila opravljena pri drugem referenčnem poslu) niso primerljiva razpisanemu predmetu.

Naročnik glede tretje reference (Gradbeno obrtniška dela pri obnovi neprofitnih stanovanj) v vrednosti 16.962,79 EUR navaja, da ni ustrezna, ker ni dosegla zahtevane višine ter hkrati, da je bila v okviru tega referenčnega posla izvedena tudi prenova sanitarij, vključno z elektro in strojno instalacijskimi deli. Državna revizijska komisija ugotavlja, da navedena referenca, četudi je bila v njenem okviru izvršena prenova sanitarij, ni izpolnila (vseh) naročnikovih zahtev iz razpisne dokumentacije. Naročnik je namreč zahteval referenco v višini vsaj 30.000,00 EUR (brez DDV), navedena referenca pa je izkazana zgolj v višini 16.962,79 EUR (brez DDV).

Sporni tako ostajata še četrta in peta referenca. Predmet obeh referenčnih poslov je enak in obsega: suho montažna knauf dela, izolacijska dela, slikopleskarska in dekorativna dela ter izdelavo fasade. Ena izmed njiju je bila izvedena v višini 48.699,92 EUR (brez DDV), druga pa v vrednosti 61.341,11 EUR (brez DDV). Dela obeh referenčnih poslov so bila izvedena znotraj zahtevanega obdobja, ena referenca je bila izvedena za družbo Lajka d.o.o., druga pa za družbo Koroške gradnje d.o.o.

Vlagatelj zatrjuje, da dela, ki so bila izvedena pri obeh navedenih referencah, niso primerljiva razpisanemu predmetu. Nasprotno, naročnik zatrjuje, da referenci (tudi) po vsebini ustrezata zahtevi iz razpisne dokumentacije. Kot zatrjuje naročnik, v razpisni dokumentaciji ni navedel kaj (točno) predstavlja posel, ki je primerljiv s predmetom javnega naročila. Ker je njegova zahteva zapisana tako, da dopušča več možnih razlag, je zavzel stališče, da primerljiv posel predstavljajo tudi obrtniška dela. Naročnik navaja, da sodijo dela iz obeh spornih referenc v področje obrtniških del, ki so primerljiva z obrtniškimi deli iz Popisa del, zato sta obe navedeni referenci ustrezni tudi po vsebini.

Z naročnikovim stališčem se ni mogoče strinjati. Predmet obravnavanega javnega naročila je prenova sanitarij v pritličju, prvem in drugem nadstropju Univerze v Mariboru. Kot izhaja iz Ponudbenega predračuna in iz Popisa del, je razpisana prenova sanitarij sestavljena iz naslednjih najpomembnejših sklopov del (postavk): gradbena dela, obrtniška dela, elektro instalacijska in strojno instalacijska dela. Navedena dela so prvi prvih treh sklopih razdeljena na več različnih postavk, pri strojnih instalacijskih delih pa še na podsklope, znotraj katerih so prav tako navedene različne postavke z opisi del. Naročnik v razpisni dokumentaciji sicer ni (natančno) navedel katera dela predstavljajo posel, ki je primerljiv s predmetom javnega naročila. Ker pa je naročnik referenčno zahtevo vezal na predmet obravnavanega javnega naročila oziroma zapisal, da mora biti »referenčno delo primerljivo s predmetom javnega naročila«, je lahko (kot zatrjuje tudi vlagatelj) v konkretnem primeru s predmetom javnega naročila primerljiv le tisti posel, v okviru katerega je bila na kakršenkoli način izvedena prenova sanitarij, oziroma tista dela, ki so kakorkoli primerljiva s prenovo sanitarij (npr. dela, ki se nanašajo na prenovo kopalnic oziroma drugih prostorov, ki so namenjeni osebni higieni), ali pa tista gradbena dela, znotraj katerih so bili izvedeni vsi štirje najpomembnejši sklopi razpisanih del. Ob navedenem se je potrebno strinjati z vlagateljem v tem, da referenci, ki se nanašata zgolj na obrtniška dela - to je na izvedbo suho montažnih knauf del, izolacijskih del, slikopleskarskih in dekorativnih del ter na izdelavo fasade, nista primerljivi z razpisanim predmetom. Če je naročnik menil, da bi mu v konkretnem primeru zadoščala vsakršna referenca s področja gradenj, ki vsebuje vsaj obrtniška dela (oziroma vsaj enega izmed najpomembnejših sklopov iz Popisa del), ali da bi usposobljenost ponudnikov lahko preveril kar s pomočjo njihovih spletnih strani, bi moral referenčno zahtevo oblikovati drugače, lahko pa bi se tudi odločil, da je sploh ne bo postavil.

Ob opisanemu dejanskemu stanju je potrebno pritrditi vlagatelju v tem, da je naročnik z izbiro najugodnejšega ponudnika (izbranega ponudnika) ravnal v nasprotju z lastnimi zahtevami iz razpisne dokumentacije in v nasprotju s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2 ter da je vlagateljeva trditev o tem, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna in nepopolna, utemeljena. Kot že izhaja iz te obrazložitve, je popolna ponudba tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna, ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena ZJN-2, pa je nepravilna. Obvezno ravnanje naročnika v zvezi s ponudbo, ki ni popolna izhaja iz prvega odstavka 80. člena ZJN-2, ki določa, da mora naročnik (po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb) izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Ker v obravnavanem primeru ponudba izbranega ponudnika ni izpolnila referenčne zahteve, jo je bil naročnik na podlagi določil ZJN-2 dolžan zavrniti.

Državna revizijska komisija pri svoji odločitvi ni upoštevala naročnikov navedb, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi priglasil tudi druge usposobljene podizvajalce in da je iz spletnih strani izbranega ponudnika razvidno, da je opravil več sanacij sanitarij. Ker je izbrani ponudnik v ponudbi predložil le pet obravnavanih referenc, od katerih nobena ni izpolnila naročnikovih zahtev, so te navedbe brezpredmetne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval tudi povračilo stroškov (1.400,00 EUR za zastopanje, 20 EUR za stroške po tar. št. 6002, 22 % DDV ter stroške vplačane takse v višini 2.240,21 EUR). Državna revizijska komisija je na podlagi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN in skladno z določili 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009) ter 13. člena Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008 s spremembami; v nadaljevanju: ZOdvT) po pravičnem poudarku in ob upoštevanju vseh okoliščin primera vlagatelju priznala 800 EUR za odvetniško nagrado, 22 % DDV na odvetniško nagrado, 20 EUR za stroške po tar. št. 6002 ter 22 % DDV in 2.240,21 EUR za plačilo takse (kar skupaj znaša 3.240,61 EUR). Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, dne 07.10.2014

predsednica senata:
Sonja Drozdek Šinko, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:

- Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor
- odvetnik Tomislav Biber, Pleteršnikova 32, Ljubljana
- BSB INŽENIRING d.o.o., Spodnji Slemen 4, Selnica ob Dravi
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Zupančičeva 3, LjubljanaVložiti:

- v spis zadeve, tu


Natisni stran