EN

018-213/2014 Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve

Številka: 018-213/2014-5
Datum sprejema: 22. 9. 2014

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Mateje Škabar, kot predsednice senata, ter Boruta Smrdela in Vide Kostanjevec, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Javno naročilo za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za vzdrževanje in servisiranje plovil za potrebe Policijske uprave Koper, 430-1627/2013«, v sklopu 2 »Vzdrževanje in servisiranje plovila P 66« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj PORTVAL d.o.o., Ankaranska cesta 5C, Koper (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 22.9.2014

odločila:

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov se zavrne.

3. Zahteva izbranega ponudnika za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja odprti postopek oddaje javnega naročila »Javno naročilo za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za vzdrževanje in servisiranje plovil za potrebe Policijske uprave Koper, 430-1627/2013«. Obvestilo o naročilu je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 26.3.2014, pod številko objave JN3537/2014 (skupaj s popravkom oz. dodatnimi informacijami z dne 11.4.2014, pod št. objave JN4368/2014), dne 28.3.2014 pa tudi v Uradnem listu Evropske unije, pod št. objave 2014/S 062-105462.

Naročnik je dne 26.6.2014 sprejel »Sklepe o oddaji naročila«, št. 430-1627/2013/41 (15131-06), s katerimi je javno naročilo v sklopu 2 »Vzdrževanje in servisiranje plovila P 66« (sklep št. 430-1627/2013-2) oddal ponudniku NAUTIC SERVICE d.o.o., Kopališko nabrežje 5, Koper (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Odločitev je bila vlagatelju vročena šele dne 21.7.2014 (razvidno iz poštne povratnice).

Vlagatelj je dne 28.7. 2014 pravočasno vložil zahtevek za revizijo, v katerem zatrjuje, da izbrani ponudnik v nasprotju z zahtevami razpisne dokumentacije glede usposobljenosti – da mora biti ponudnik pooblaščen serviser za vzdrževanje plovila P-66 – ni pooblaščeni serviser za generatorje PAGURO, ne za pogonska sredstva oz. reduktorje ZF MARINE in tudi ne za pomične ladijske gredi ARNESON. Zato meni, da bi moral biti sklop 2 biti dodeljen vlagatelju, ker je za servisiranje in vzdrževanje plovila nastopil z pooblaščenimi serviserji in zastopniki navedenih znamk.

Izbrani ponudnik, ki ga v predmetnem postopku zastopata odvetnika Janez Starman in Maja Škrinjar, se je o vloženem zahtevku za revizijo izjasnil z vlogo z dne 7.8.2014. Opozarja, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno. Meni, da je z dokazili v ponudbi v celoti izkazal sposobnost za izvedbo predmeta javnega naročila. S tem v zvezi je ponudbi priložil izjavo o dokazovanju sposobnosti ponudnika, seznam najpomembnejših servisiranj, potrjen osnutek pogodbe in certifikate ter potrdila o strokovni usposobljenosti svojih delavcev za izvedbo vzdrževanja in servisiranja plovil. Izpostavlja še, da bi se morala pod vprašaj postaviti ekonomska in finančna sposobnost vlagatelja zahtevka, glede na to, da ima niti mesec dni po oddaji ponudbe že blokiran transakcijski račun. Izbrani ponudnik meni, da je potrebno revizijski zahtevek primarno zavreči kot prepozen, podredno pa zavrniti kot neutemeljenega in naložiti vlagatelju povračilo priglašenih stroškov izbranemu ponudniku.

Naročnik je dne 20.8.2014 sprejel sklep št. 430-1627/2013/56 (15131-06), s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, enako tudi zahtevo za povrnitev stroškov, vlagatelju pa naložil povračilo stroškov v znesku 1.046,76 EUR, ki so nastali izbranemu ponudniku v predrevizijskem postopku. Pojasnjuje, da je usposobljenost ponudnika preverjal na podlagi pogojev, ki jih je opredelil v razpisni dokumentaciji, in sicer v povezavi s tehnično in kadrovsko usposobljenostjo, skladno s točko 7.10 (Drugo) II. dela razpisne dokumentacije Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe. Poleg zahtevanih dokazil (tj. seznama najpomembnejših servisiranj in certifikatov o usposobljenosti delavcev) je izbrani ponudnik priložil še dodatne dokumente, ki niso bili zahtevani, se pa nanašajo na usposobljenost, med drugim tudi dokumente v zvezi s pooblaščenostjo za izvajanje storitev na generatorjih, pogonskih sredstvih in pomičnih ladijskih gredeh. V razpisni dokumentaciji ni zahteve, da mora biti ponudnik pooblaščeni serviser za te znamke, za naročnika je za izvedbo storitev pomembna tehnična in kadrovska usposobljenost ponudnika za izvedbo storitev, in ne pooblaščenost.

Naročnik je z vlogo z dne 22.8.2014 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in o predrevizijskem postopku.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 25.8.2014 opredelil do navedb naročnika. V celoti vztraja pri vseh svojih prejšnjih navedbah. Izpostavlja vprašanje, ali se certifikati, na katere se sklicujeta izbrani ponudnik in naročnik, nanašajo točno na specifične znamke motorjev in ostalih pogonskih sredstev. Meni, da temu ni tako, zaradi česar naj izbrani ponudnik ne bi izpolnjeval zahteve razpisne dokumentacije iz točke 7.10.2 o predložitvi veljavnih certifikatov o usposobljenosti svojih delavcev. Vlagatelj poudarja, da so bili pooblaščeni servisi v razpisni dokumentaciji navedeni kar enajstkrat. Navaja in dokazuje še, da podjetje EXPO COMM INŽENIRING, d.o.o., ni uradni zastopnik proizvajalca generatorjev PAGURO. Vlagatelj pojasnjuje, da tudi ni ustrezna izjava (elektronsko sporočilo) podjetja VOLVO PENTA o tem, da je izbrani ponudnik pooblaščen za servisiranje reduktorjev ZF MARINE. VOLVO PENTA je proizvajalec motorjev, ne pa tudi reduktorjev ZF MARINE (ki je popolnoma drugo podjetje), zato ne more potrjevati ustreznosti oz. usposobljenosti tudi za drugega proizvajalca. Nezanemarljivo je tudi dejstvo, da so na plovilu P-66 vgrajeni motorji znamke MAN. V zvezi s povračilom stroškov vlagatelj meni, da naročnik takih stroškov ni izkazal, zato se do njih ne more opredeliti, jih pa zgolj iz previdnosti zavrača.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom obstaja spor o tem, ali je naročnik ravnal skladno z določbami Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2), ko je izbral ponudbo izbranega ponudnika, čeprav naj bi bila ta nepopolna (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2), zaradi česar bi jo moral naročnik izločiti (prvi odstavek 80. člena ZJN-2), pri čemer vlagatelj zatrjuje popolnost svoje ponudbe.

Domnevna pomanjkljivost ponudbe izbranega ponudnika naj bi se po navedbah vlagatelja kazala v zatrjevanem dejstvu, da izbrani ponudnik ni pooblaščeni serviser za posamezne dele čolna določenih proizvajalcev, zaradi česar naj izbrani ponudnik ne bi izkazoval sposobnosti za izvedbo predmeta javnega naročila.

Naročnikovo ravnanje je potrebno presojati z vidika prvega odstavka 80. člena ZJN-2, ki določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 78. členom tega zakona izločiti vse ponudbe, ki niso popolne (prvi odstavek 80. člena ZJN-2). Popolna ponudba je v skladu s 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Nepravilna je tista ponudba, ki je v nasprotju s predpisi ali je ponudbena cena očitno sestavljena na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence ali ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena ZJN-2 (19. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2).

Naročnik je v razpisni dokumentaciji v poglavju »IV. DEL: POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI POUDNIKA« določil pogoje za priznanje osnovne sposobnosti, sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti ter ekonomske in finančne sposobnosti iz 42., 43. in 44. člena ZJN-2 in pogoje za ugotavljanje tehnične in kadrovske sposobnosti po 45. členu ZJN-2. Hkrati s pogoji je naročnik določil tudi načine dokazovanja sposobnosti.

Državna revizijska komisija pri tem ugotavlja, da naročnik med pogoji za ugotavljanje sposobnosti ni navedel pogoja, ki bi se nanašal na obvezno pooblaščenost ponudnika s strani posameznega proizvajalca delov čolna oz. zastopnika takega proizvajalca, takšen pogoj pa ne izhaja niti iz nobenega od predvidenih obrazcev ali zahtevanih dokazil, ki so jih morali priložiti ponudniki. Iz vpogleda v spisovno dokumentacijo je razvidno, da je izbrani ponudnik, vezano na izkazovanje sposobnosti za izvedbo javnega naročila, v svoji ponudbi predložil vse predvidene obrazce, ki jih je tudi ustrezno izpolnil, ter da je priložil vsa z razpisno dokumentacijo zahtevana dokazila. Ob upoštevanju navedenega zato naročniku ni mogoče očitati, da je ponudbo izbranega ponudnika ocenil kot pravilno in popolno iz razloga, ker naj v njej ne bi bila predložena dokazila o izpolnjevanju pogoja, ki v razpisni dokumentaciji dejansko ni bil postavljen.

V točki »4. PLAN REDNIH SERVISOV, VZDRŽEVALNIH DEL PO PLANU IN ODPRAVE NAPAK NA POLICIJSKIH PLOVILIH ZA DVE LETI V OBDOBJU 2014 DO 2014«, kot delu poglavja »VI. DEL: VRSTA IN OPIS STORITEV, KI SO PREDMET JAVNEGA NAROČILA« razpisne dokumentacije, je sicer navedeno, da je obseg del za posamezni servisni poseg v domeni pooblaščenega serviserja, vendar navedenega določila po oceni Državne revizijske komisije ni mogoče razumeti v smislu zahteve, da bi moral ponudnik dokazovati usposobljenost kot pooblaščeni serviser – iz navedene točke niti ne izhaja, s strani katerega subjekta bi moral biti ponudnik sploh pooblaščen in za katera dela oz. storitve. Opisano določilo razpisne dokumentacije za sklop 2 se namreč nanaša na predmet oz. na fazo izvajanja pogodbe o izvedbi javnega naročila, ne pa na ugotavljanje usposobljenosti za izvedbo naročila, kot fazo postopka oddaje javnega naročila. Gre za opis načina izvajanja servisnih storitev, kot ga zahteva naročnik in kot ga bo moral zagotoviti izbrani ponudnik. Državna revizijska komisija ugotavlja, da tudi sicer iz omenjene določbe ne izhaja, da bi bili ponudniki dolžni v ponudbo predložiti dokumentacijo, ki bi dokazovala pooblaščenost ponudnika, ali da bi ta določba predstavljala pogoj, ki ga mora ponudnik izpolnjevati že v trenutku oddaje ponudbe.

Državna revizijska komisija posledično ugotavlja, da ponudbe izbranega ponudnika zaradi morebitne nepooblaščenosti v trenutku oddaje ponudbe ni mogoče obravnavati kot nepopolne, saj v razpisni dokumentaciji za to ni podlage. Pogoji za priznanje sposobnosti so bili izrecno navedeni v razpisni dokumentaciji in niso vsebovali zahteve obvezne pooblaščenosti ponudnika s strani proizvajalca ali njegovega zakonitega zastopnika. Ob upoštevanju navedenega se Državna revizijska komisija tudi ni posebej opredeljevala do spornih dokazil, s katerimi je izbrani ponudnik dokazoval pooblaščenost in za katere vlagatelj trdi, da niso ustrezna, saj to za rešitev obravnavane zadeve ni bistveno.

Glede zatrjevanja vlagatelja, da izbrani ponudnik ni izpolnil zahteve razpisne dokumentacije, ki se nanaša na predložitev certifikatov o usposobljenosti svojih delavcev za izvajanje storitev servisiranja in vzdrževanja motorja in ostalih pogonskih naprav, Državna revizijska komisija opozarja na peti odstavek 29. člena ZPVPJN, v skladu s katerim se lahko vlagatelj v roku treh delovnih dni od prejema naročnikove odločitve opredeli do navedb naročnika v tej odločitvi, vendar ne sme navajati novih kršitev, dejstev in predlagati novih dokazov, razen če dokaže, da jih brez svoje krivde ni mogel navesti ali predložiti v predrevizijskem postopku. Vlagatelj ni izkazal, zakaj spornosti predloženih certifikatov ni mogel zatrjevati v zahtevku za revizijo. Državna revizijska komisija zato ugotavlja, da je vlagatelj s temi navedbami prepozen in se posledično do njih ni vsebinsko opredelila.

Državna revizijska komisija je zato v skladu s 1. alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj v zahtevku za revizijo uveljavlja povračilo stroškov, nastalih v postopku pravnega varstva. Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, je Državna revizijska komisija, glede na določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


Izbrani ponudnik je v vlogi z dne 7.8.2014 zahteval tudi povrnitev stroškov tega postopka, in sicer v višini 838,00 EUR za nagrado za zastopanje in 20,00 EUR kot pavšalni znesek za poštne in telekomunikacijske storitve, oboje povečano za 22 % DDV. Izbrani ponudnik se ima glede na 11. člen ZPVPJN in drugi odstavek 27. člena ZPVPJN pravico izjasniti o navedbah vlagatelja (tudi s pomočjo odvetnika; prim. drugi odstavek 70. člena ZPVPJN), priglasi pa lahko tudi povrnitev stroškov (šesti odstavek 70. člena ZPVPJN). Vendar je upravičen le do povrnitve potrebnih in ne vsakršnih stroškov (tretji in šesti odstavek 70. člena ZPVPJN).

Državna revizijska komisija ocenjuje, da v konkretnem primeru prispevek izbranega ponudnika k rešitvi zadeve ni bil bistven in ni pripomogel ne k hitrejši ne k enostavnejši rešitvi zadeve, zato stroškov, ki jih je priglasil izbrani ponudnik, Državna revizijska komisija ni priznala, saj ocenjuje, da niso bili potrebni (četrti odstavek 70. člena ZPVPJN).

V posledici Državna revizijska komisija ugotavlja, da je 3. točka (izreka) odločitve o zahtevku za revizijo z dne 20.8.2014, v kateri je naročnik odločil, da je vlagatelj »dolžan izbranemu ponudniku povrniti stroške, nastale v predrevizijskem postopku, v znesku 1.046,76 EUR«, brez pravnega učinka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.V Ljubljani, 22.9.2014

Predsednica senata:
mag. Mateja Škabar
Članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- PORTVAL d.o.o., Ankaranska cesta 5C, 6000 Koper
- Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
- Janez Starman – odvetnik, Kolodvorska cesta 1, 6000 Koper
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.


Natisni stran