Na vsebino
EN

018-233/2014 Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Številka: 018-233/2014-5
Datum sprejema: 24. 9. 2014

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Mateje Škabar kot predsednice senata ter Boruta Smrdela in Sonje Drozdek Šinko kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Izvedba gradbeno-obrtniških, instalacijskih del in zunanje ureditve ter pridobitev uporabnih dovoljenj za fazno gradnjo Gimnazije Nova Gorica«, začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d. d., Ljubljanska cesta 36, Novo mesto, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Vesna Sodja, d. o. o., Dalmatinova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 24. 9. 2014

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »Izvedba gradbeno-obrtniških, instalacijskih del in zunanje ureditve ter pridobitev uporabnih dovoljenj za fazno gradnjo Gimnazije Nova Gorica«, ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 8. 8. 2014, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik oddaja javno naročilo »Izvedba gradbeno-obrtniških, instalacijskih del in zunanje ureditve ter pridobitev uporabnih dovoljenj za fazno gradnjo Gimnazije Nova Gorica« po odprtem postopku v skladu s 25. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2). Obvestilo o naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 9. 5. 2014, pod številko objave JN5360/2014.

Vlagatelj je dne 8. 8. 2014 vložil zahtevek za revizijo zoper naročnikov Sklep o razveljavitvi odločitve o oddaji naročila št. 4300-109/2014/32 z dne 1. 7. 2014 in sprejemu nove odločitve o oddaji naročila (dokument št. 4300-109/2014/39 z dne 24. 7. 2014), s katerim je naročnik na podlagi petega odstavka 79. člena ZJN-2 razveljavil prej sprejeto Odločitev o oddaji naročila št. 4300-109/2014/32 z dne 1. 7. 2014. V zahtevku za revizijo vlagatelj zatrjuje popolnost svoje ponudbe in naročniku očita nezakonitost ravnanja pri naknadni ugotovitvi nepopolnosti predložene ponudbe vlagatelja, ter zahteva povrnitev stroškov.

Po izjasnitvi izbranega ponudnika, ki jo je ta v skladu s 27. členom ZPVPJN podal z vlogo z dne 18. 8. 2014, je naročnik dne 21. 8. 2014 z dokumentom št. 4300-109/2014/66 sprejel odločitev, da vlagateljev zahtevek za revizijo v celoti zavrne kot neutemeljen.

Z dopisom št. 4300-109/2014/70 z dne 18. 9. 2014 je naročnik Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo iz postopka oddaje javnega naročila in iz predrevizijskega postopka, del katere je bila tudi vloga vlagatelja z dne 2. 9. 2014, dokument Zahteva za vračilo polovice takse zaradi umika zahtevka za revizijo z dne 8. 8. 2014, ki jo je Državna revizijska komisija prejela dne 19. 9. 2014.

Vlagatelj lahko na podlagi prvega odstavka 18. člena ZPVPJN kadar koli med predrevizijskim in revizijskim postopkom pisno umakne svoj zahtevek za revizijo. Naročnik v treh delovnih dneh od prejema pisnega umika zahtevka za revizijo izda sklep o ustavitvi predrevizijskega postopka, če še ni sprejel odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 26. člena ali iz prvega odstavka 28. člena tega zakona. Če je naročnik zavrnil zahtevek za revizijo, mora umik zahtevka v treh delovnih dneh od prejema odstopiti v obravnavo Državni revizijski komisiji. Če je naročnik zavrgel zahtevek za revizijo ali mu ugodil, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten (drugi odstavek 18. člena ZPVPJN). ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena tudi določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.
Ker je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil in je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, Državna revizijska komisija pa še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, je na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.
Državna revizijska komisija bo o zahtevi vlagatelja za povračilo polovice plačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.

V Ljubljani, dne 24. 9. 2014

Predsednica senata:
mag. Mateja Škabar
Članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
- Odvetniška pisarna Vesna Sodja, s. o. o., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana,
- KOLEKTOR KOLING Inženiring, instalacije, proizvodnja, d. o. o., Arkova ulica 43, 5280 Idrija,
- ZIDGRAD Splošno gradbeno podjetje Idrija, d. d., Vojkova ulica 8, 5280 Idrija,
- STRABAG gradbene storitve, d. o. o., Letališka cesta 33, 1000 Ljubljana,
- MAKRO 5 GRADNJE, Izgradnja objektov, d. o. o., Koper, Obrtniška ulica 5, 6000 Koper,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, Ljubljana.Vložiti:
- finančna služba, tu,
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran