Na vsebino
EN

018-225/2014 Občina Kobarid

Številka: 018-225/2014-4
Datum sprejema: 25. 9. 2014

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 20., 31. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Boruta Smrdela, kot predsednika senata, in Sonje Drozdek – Šinko ter Vide Kostanjevec, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Sanacija plazu Drežnica na cesti LC 168 031« in na podlagi zahtevka na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja BIOSAN, inženirska biologija, d.o.o., Ob igrišču 10, Vrhnika, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Grilj, Strmole in Štefančič, Železna cesta 8a, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Kobarid, Trg svobode 2, Kobarid (v nadaljevanju: naročnik), dne 24.9.2014

odločila:

1. Vlagateljev revizijski zahtevek z dne 28.8.2014 se zavrže.

2. Vlagateljeva zahteva po povrnitvi stroškov postopka pravnega varstva se zavrne.

3. Zahteva izbranega ponudnika po povrnitvi stroškov postopka pravnega varstva se zavrne.

4. Predlog naročnika za izdajo sklepa po 20. členu ZPVPJN, da se mu kljub vloženemu zahtevku za revizijo dovoli sklenitev pogodbe, se zavrže.

Obrazložitev:

Pred naročnikom je v teku odprti postopek oddaje javnega naročila »Sanacija plazu Drežnica na cesti LC 168 031«. Obvestilo o javnem naročilu je naročnik objavil na Portalu javnih naročil, in sicer pod objavo št. JN7718/2014 z dne 17.7.2014.

Dne 4.8.2014 je naročnik izdal dokument »Odločitev o oddaji javnega naročila«, iz katerega izhaja, da se predmetno javno naročilo odda ponudniku Eho projekt, d.o.o., Linhartova 9, Ljubljana (dejansko je bila v postopku predložena skupna ponudba ponudnikov Eho projekt, d.o.o., Ljubljana, BAKTI, Miha Doles, s.p., Križe, ter Kaskader, d.o.o., Spodnja Idrija; v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Ponudbe ostalih ponudnikov, med njimi tudi vlagateljevo, je naročnik označil kot nesprejemljive.

Vlagatelj je z vlogo z dne 28.8.2014 na naročnika naslovil revizijski zahtevek, v katerem je primarno zahteval, da se odločitev o oddaji javnega naročila razveljavi, njegovo ponudbo prizna kot popolno in sprejemljivo ter se ponovno odloči o oddaji javnega naročila. Podredno je vlagatelj zahteval, da se postopek oddaje javnega naročila v celoti razveljavi. Vlagatelj je zahteval tudi povrnitev stroškov pravnega varstva.

Vodilni partner v ponudbi izbranega ponudnika, družba Eho projekt, d.o.o., Ljubljana, se je po pooblaščencu, Odvetniški družbi Avbreht, Zajc in partnerji, o.p., d.o.o., z vlogo z dne 4.9.2014 izjasnil o navedbah vlagatelja. Z vlogo je zahteval tudi povrnitev stroškov postopka pravnega varstva.

Naročnik je o vlagateljevem revizijskem zahtevku odločil s sklepom z dne 8.9.2014, s katerim je tega zavrnil kot neutemeljenega, ravno tako pa je zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo po povrnitvi stroškov postopka.

Naročnik je v prilogi dopisa, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 9.9.2014, temu organu odstopil dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila in z njim v zvezi vodenem predrevizijskem postopku. Ob tem je podal tudi predlog za izdajo sklepa po 20. členu ZPVPJN, s katerim naj Državna revizijska komisija naročniku dovoli, da kljub vloženem revizijskem zahtevku sklene pogodbo o izvedbi predmetnega javnega naročila.

Državna revizijska komisija je ob predhodnem preizkusu vlagateljevega revizijskega zahtevka, izvedenem v skladu z 31. členom ZPVPJN, ugotovila, da je ta nepopoln.

Z vpogledom v vlagateljev revizijski zahtevek je namreč mogoče ugotoviti, da je ta vložen zoper naročnikovo odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila« št. 843-8/14 z dne 4.8.2014.

V skladu s drugim odstavkom 71. člena ZPVPJN znaša taksa v primeru, kadar se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o oddaji naročila, dva odstotka od cene najugodnejše popolne ponudbe (z davkom na dodano vrednost) za sklop ali javno naročilo, vendar ne manj kot 500 eurov in ne več kot 25.000 eurov.

Iz spisovne dokumentacije izhaja, da znaša vrednost ponudbe, ki jo je naročnik označil za najugodnejšo popolno ponudbo, 193.437,51 EUR. Ob vložitvi revizijskega zahtevka bi vlagatelj tako moral plačati takso v višini 2% od navedene vrednosti, kar znaša 3.868,75 EUR.

Naročnik je v izpodbijani odločitvi o oddaji javnega naročila (dokument »Odločitev o oddaji javnega naročila« z dne 4.8.2014) podal napačen pouk, v katerem je navedel, da znaša taksa v konkretnem primeru 1% od vrednosti izbrane ponudbe. Skladno z navedenim je vlagatelj, kot je to razvidno iz potrdila banke, priloženega revizijskemu zahtevku, ob vložitvi revizijskega zahtevka vplačal takso v višini 1.934,38 EUR, kar pa ne predstavlja ustreznega zneska takse.

Iz določil četrtega odstavka 72. člena ZPVPJN izhaja, da mora Državna revizijska komisija v primeru, kadar ugotovi, da je vlagatelj ne glede na opredelitev višine takse v pravnem pouku naročnikove odločitve o oddaji naročila plačal napačno višino takse, vlagatelja pozvati k doplačilu takse.

Iz določil četrtega odstavka 31. člena ZPVPJN pa izhaja, da mora v primeru, če zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh obveznih sestavin iz prvega odstavka 15. člena tega zakona, manjkajoče sestavine niso razvidne iz zahtevka in naročnik ni pozval vlagatelja k dopolnitvi ali poziv ni bil ustrezen, Državna revizijska komisija nemudoma, najpozneje pa v treh delovnih dneh od prejema zahtevka za revizijo, vlagatelja pozvati, da zahtevek za revizijo v treh delovnih dneh ustrezno dopolni. V pozivu mora Državna revizijska komisija jasno navesti, v katerem delu naj se zahtevek dopolni, in vlagatelja opozoriti na pravne posledice nepravočasne ali neustrezne dopolnitve. Če vlagatelj v roku zahtevka za revizijo ne dopolni ali ga ne dopolni ustrezno, Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo v treh delovnih dneh od poteka roka za dopolnitev s sklepom zavrže. Če vlagatelj zahtevek za revizijo pravočasno in ustrezno dopolni, ga Državna revizijska komisija sprejme v obravnavo.

Ob upoštevanju navedenih določil je Državna revizijska komisija dne 9.9.2014 vlagatelja pozvala, da v roku treh delovnih dni od prejema poziva doplača takso za predrevizijski in revizijski postopek v višini 1.934,37 EUR ter da v istem roku Državni revizijski komisiji predloži potrdilo o doplačilu, sicer bo ta vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgla.

Kot je razvidno iz vročilnice navedenega pisanja, je bil poziv Državne revizijske komisije vlagateljevemu pooblaščencu vročen dne 15.9.2014, rok treh delovnih dni, v katerem bi lahko vlagatelj pravočasno dopolnil svoj revizijski zahtevek, pa se je tako iztekel dne 18.9.2014.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v postavljenem roku revizijskega zahtevka ni dopolnil.

Ob upoštevanju navedenih dejstev je Državna revizijska komisija, v skladu z določili četrtega odstavka 31. člena ZPVPJN, vlagateljev revizijski zahtevek z dne 28.8.2014 zavrgla.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je zahteval povrnitev stroškov postopka pravnega varstva.

Ker vlagatelj s svojim revizijskim zahtevkom ni uspel (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN), je Državna revizijska komisija zavrnila tudi njegovo zahtevo po povrnitvi stroškov postopka pravnega varstva.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


Povrnitev stroškov postopka pravnega varstva je zahteval tudi vodilni partner v ponudbi izbranega ponudnika.

Izbrani ponudnik se ima glede na 11. člen ZPVPJN in drugi odstavek 27. člena ZPVPJN pravico izjasniti o navedbah vlagatelja (tudi s pomočjo odvetnika; prim. drugi odstavek 70. člena ZPVPJN), priglasi pa lahko tudi povrnitev stroškov (šesti odstavek 70. člena ZPVPJN). Vendar je upravičen le do povrnitve potrebnih in ne vsakršnih stroškov (tretji in šesti odstavek 70. člena ZPVPJN).

Državna revizijska komisija ocenjuje, da v konkretnem primeru prispevek izbranega ponudnika k rešitvi zadeve ni bil bistven in ni pripomogel ne k hitrejši ne k enostavnejši rešitvi zadeve, zato stroškov, ki jih je priglasil vodilni partner v ponudbi izbranega ponudnika, Državna revizijska komisija ni priznala, saj ocenjuje, da niso bili potrebni (četrti odstavek 70. člena ZPVPJN).

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.
Državna revizijska komisija je s predmetnim sklepom odločila o vlagateljevem revizijskem zahtevku tako, da je tega zavrgla. S predmetno odločitvijo Državne revizijske komisije se je postopek pravnega varstva končal, izpodbijana odločitev o dodelitvi naročila pa ostaja v veljavi.

Ker bo naročnik že na tej podlagi lahko sklenil pogodbo z izbranim ponudnikom, je Državna revizijska komisija predlog naročnika za izdajo sklepa po 20. členu ZPVPJN, s katerim naj bi se mu kljub vloženemu zahtevku za revizijo dovolila sklenitev pogodbe, zaradi odpadlega pravnega interesa naročnika za odločanje o tem predlogu zavrgla (prvi odstavek 274. Zakona o pravdnem postopku /Uradni list RS, št. 26/1999 in sprem./, v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN).

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 4. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 24.9.2014

Predsednik senata:
Borut Smrdel, univ. dipl. prav.,
Predsednik Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Občina Kobarid, Trg svobode 2, Kobarid,
- Odvetniška pisarna Grilj, Strmole in Štefančič, Železna cesta 8a, Ljubljana,
- Odvetniška družba Avbreht, Zajc in partnerji, o.p., d.o.o., Šestova ulica 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.

Natisni stran