EN

018-206/2014 Elektro Maribor, d. d.

Številka: 018-206/2014-4
Datum sprejema: 9. 9. 2014

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Boruta Smrdela kot predsednika senata, mag. Mateje Škabar kot članice senata in mag. Gregorja Šebenika kot člana senata v postopku pravnega varstva pri oddaji naročila za »SKS vodnike, obesni in spojni pribor« (sklop B: Obesni pribor za SKS vodnike do 1 kV) in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj J-Rupert, d. o. o., Litostrojska cesta 40/a, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), ki ga zastopa Tomislav Biber, odvetnik v Ljubljani, zoper ravnanje naročnika Elektro Maribor, d. d., Vetrinjska ulica 2, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), 9. 9. 2014

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje naročila (objava 23. 5. 2014 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN5894/2014) z dokumentom »Odločitev o oddaji javnega naročila« št. 2201-33/2014-4 z dne 8. 7. 2014 ponudnike med drugim obvestil, da je za sklop B izbral ponudbo ponudnika Mini Tehno, d. o. o., Slatenik 9b, Jakobski Dol (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo z dne 18. 7. 2014 in predlagal razveljavitev odločitve o oddaji naročila za sklop B »oz. podredno« da se razveljavi »celoten postopek oddaje javnega naročila« za sklop B, v vsakem primeru pa je zahteval tudi povrnitev stroškov. Vlagatelj je navedel, da:
- je ponudba izbranega ponudnika neprimerna, saj blago, ki ga je izbrani ponudnik ponudil na pozicijah B1 (»sponka nosilna za ničelni vod vključno z obesnim členom«) in B4 (»sponka zatezna za HP«), odstopa od zahtev tehničnih specifikacij, saj po sestavi in karakteristikah zaradi materiala ne ustreza artikloma, ki ju je naročnik navedel kot primer,
- je izbrani ponudnik na pozicijah B19, B20 in B21 ponudil zatezno sponko istega proizvajalca kot zatezno sponko na poziciji B4, zato tudi kompleti na pozicijah B19, B20 in B21 ne ustrezajo naročnikovim zahtevam iz tehničnih specifikacij,
- ponujena sponka na poziciji B4 zdrži le pretržno silo 2 kN, ne pa 3 kN,
- v primeru, če razpisna dokumentacija omogoča več različnih razlag, ponudba izbranega ponudnika in vlagateljeva ponudba »v vrednostnem smislu nista medsebojno primerljivi«.

Naročnik je s sklepom št. 2201-33/2014-16 z dne 11. 8. 2014 zahtevek za revizijo in zahtevo za povrnitev stroškov zavrnil. Naročnik je navedel, da:
- vlagatelj zavajajoče uporablja besedo »sestav«, besed »sestava« in »karakteristike« pa ni uporabil,
- sta sporna artikla na pozicijah B1 in B4 izdelana iz polimerov, kar je korozijsko obstojen material, zato ponudba izbranega ponudnika ni neprimerna, enako pa velja za artikle na pozicijah B19, B20 in B21, katerih sestavni del je artikel s pozicije B4,
- za artikel na poziciji B4 ni določil zahteve za minimalno pretržno silo, sicer pa normalna dovoljena obremenitev primeroma navedene zatezne sponke znaša 1,5 kN.

Naročnik je kot prilogo dopisu št. 2201-33/2014-18 z dne 13. 8. 2014 Državni revizijski komisiji posredoval zahtevek za revizijo in dokumentacijo.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 18. 8. 2014 opredelil do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo in pojasnil, zakaj se z njimi ne strinja.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Naročnik je v odprtem postopku oddaje naročila (točka IV.1.1 objav; 33. člen ZJNVETPS) blaga (točka II.1.2 objav), razdeljenega v tri sklope (točka II.1.8 objav v povezavi s prilogami B), za sklop B »Obesni pribor za SKS vodnike do 1 kV« prejel ponudbi dveh ponudnikov (zapisnik o odpiranju ponudb z dne 11. 6. 2014). Naročnik je po merilu najnižja cena (točka IV.2.1 objav; 22. točka Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe – splošni del, str. 13 razpisne dokumentacije; alinea b prvega odstavka 49. člena ZJNVETPS) izbral ponudbo izbranega ponudnika, ki je bila najcenejša. Vlagatelj zlasti očita naročniku, da je izbral ponudbo, ki ni popolna, saj je neprimerna, moral pa bi jo izločiti (kot kršitev prvega odstavka 84. člena ZJNVETPS v povezavi s 17. in z 21. točko 2. člena ZJNVETPS). Naročnik nasprotuje vlagateljevim očitkom.

Vlagateljevi očitki, da artikli, ki jih je izbrani ponudnik ponudil na pozicijah B1, B4, B19, B20 in B21, nimajo zahtevanih lastnosti, odpirajo vprašanje, ali je ponudba izbranega ponudnika »pripravljena skladno z vnaprej določenimi zahtevami naročnika, določenimi v razpisni dokumentaciji« (33. člen ZJNVETPS), in sicer v delu, ki se nanaša na tehnične specifikacije (prva poved iz prvega odstavka 41. člena ZJNVETPS). Če to ni, je neprimerna (21. točka 2. člena ZJNVETPS) in zato ni popolna (17. točka 2. člena ZJNVETPS), kar bi ob izpolnjenih pogojih iz prve povedi iz prvega odstavka 84. člena ZJNVETPS naročniku nalagalo njeno izločitev, ne pa izbiro.

Naročnik je v točki 28(1) III. poglavja (str. 16 razpisne dokumentacije) in v IV. poglavju (str. 21 razpisne dokumentacije) določil, da je sestavni del ponudbe tudi »Ponudbeni predračun s specifikacijo tehničnih zahtev«, ki ga morajo ponudniki izpolniti, podpisati in žigosati. Iz čistopisa obrazca ponudbenega predračuna s specifikacijo tehničnih zahtev (prim. odgovora, ki sta bila objavljena 5. 6. 2014, ob 11.25, in 5. 6. 2014, ob 11.26, na portalu javnih naročil), izhaja, da ga je naročnik oblikoval kot tabelo v formatu excel, vanjo pa so morali ponudniki za posamezne artikle vpisati cene in podatek o tipu (oznaka iz kataloga):
Poz. IDENT Opis proizvoda Kol. Enota Cena/kos Skupaj cena Tip
opis sestav in funkcija
enako kot tip (EUR) (EUR) (oznaka iz kataloga)
(brez DDV) (brez DDV)
SPONKE
B1. 2588 Sponka nosilna za ničelni vod vključno z obesnim členom
- za izolirane Al vodnike 70 mm²
- dovoljena obremenitev min 5 kN 80-06-01 MTR 1200 kos
[…]
B4. 7012 Sponka zatezna za HP
- za SKS vodnike 2×16 in 4×16 mm2 80-18-01 MTR 1000 kos
[…]
KOMPLETI ZA HP
B19. 7004 SKS pribor za strešni HP – ravna kritina (tip A)
- 2 kos sponka natezna za HP (sestav in funkcija kot tip 80-18-01)
- 1 kos nosilec strešni za HP M16x350 mm (sestav in funkcija kot tip 281400 Metal product)
- 1 kos nosilec za HP M12x250 mm (sestav in funkcija kot tip 80-19-03 MTR)
- 1 kos pocinkana pločevina za ravno kritino - opeko
- 4 kos unimax sponka 6/35
- 2 kos vezni trak 15/170 80 kpl
B20. 7005 SKS pribor za strešni HP – valovita kritina (tip B)
- 2 kos sponka natezna za HP (sestav in funkcija kot tip 80-18-01)
- 1 kos nosilec strešni za HP M16x350 mm (sestav in funkcija kot tip 281400 Metal product)
- 1 kos nosilec za HP M12x250 mm (sestav in funkcija kot tip 80-19-03 MTR)
- 1 kos pocinkana pločevina za valovito kritino - salonit
- 4 kos unimax sponka 6/35
- 2 kos vezni trak 15/170 20 kpl
B21. 7006 SKS pribor za HP (tip D1)
- 2 kos sponka natezna za HP (sestav in funkcija kot tip 80-18-01)
- 1 kos nosilec za HP M12x350 (sestav in funkcija kot tip 80-19-05 MTR)
- 1 kos nosilec za HP M12x250 mm (sestav in funkcija kot tip 80-19-03 MTR)
- 4 kos unimax sponka 6/35
- 2 kos vezni trak 15/170 30 kpl


Naročnik je v obrazcu »Ponudbeni predračun s specifikacijo tehničnih zahtev« za sklop B določil tudi »Ostale tehnične zahteve«, in sicer v štirih točkah:
»1B)
Obesni pribor za SKS vodnike do 1 kV v ponudbi morajo ustrezati:
- tipizaciji Gradnja nizkonapetostnih omrežij in pripadajočih hišnih priključkov s samonosilnim kabelskim snopom SKS (DES, zvezek št. 3, februar 1979);
2B)
Vsi deli obesnega pribora morajo biti medsebojno kompatibilni. Vsi deli obesnega pribora morajo biti korozijsko obstojni (nerjavni material ali vroče cinkano - debelina nanosa v skladu s SIST EN ISO 1461). V primeru, da se naknadno ugotovi nekompatibilnost ali korozivnost sledi unovčenje bančne garancije in razdrtje pogodbe.
3B)
Ponudnik mora predložiti tehnične podatke oz. opis obesnega pribora SKS, ki ga navaja v ponudbi (v papirnati in digitalni obliki na priloženem CD).
4B)
Ponudnik mora v primeru naročnikove zahteve v roku 10 delovnih dni organizirati ogled obesnega pribora v RS ali naročniku dostaviti vzorce obesnega pribora, ki ga navaja v ponudbi.
Pri ogledu naročnik preveri izpolnjevanje posameznih tehničnih pogojev, ponudnik pa naročniku predloži kopije dokazil o nekorozivnosti materiala (npr. protokol o debelini nanosa cinka).
V primeru ugotovljenega zavajanja (obesni pribor v ponudbi ne izpolnjuje posameznih navedenih tehničnih zahtev) se ponudba izloči kot nepravilna.«,
ki so jih ponudniki potrdili z izjavo »Spodaj podpisani ponudnik izjavljam, da vsi proizvodi v ponudbi ustrezajo navedenim tehničnim opisom in ostalim tehničnim pogojem.«, zapisano na koncu tega obrazca.

Naročnik je prek portala javnih naročil prejel prošnjo, da »zraven razpisne dokumentacije in ponudbenega predračuna s specifikacijo tehničnih zahtev, doda[…] še tehnične oz.delavniške risbe artiklov«, ki ji je ugodil, saj je nanjo odgovoril (objava 2. 6. 2014, ob 13.31):
»Naročnik je na spletni strani objavil prilogo s skicami artiklov. Dimenzijska odstopanja prikazanih kotiranih mer so dovoljena (razen karakterističnih, ki bi vplivale na območje uporabe ali na medsebojno kompatibilnost).
Pri pozicijah B19, B20 in B21 je naročnik ugotovil tiskarsko napako zadnje alineje v opisu.
Pravilno je: " – 1 kos nosilec za HP M12×250 mm (sestav in funkcija kot tip 80-19-03 MTR)".«,
s čimer so ta odgovor in objavljene skice artiklov postali del razpisne dokumentacije (tretja poved iz drugega odstavka 71. člena ZJN-2).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da med vlagateljem in naročnikom ni sporno, da:
– je naročnik v obrazcu »Ponudbeni predračun s specifikacijo tehničnih zahtev« za artikla na pozicijah B1 in B4 določil referenčna artikla (»80-06-01 MTR« in »80-18-01 MTR«),
– je sestavina artiklov s pozicij B19, B20 in B21 tudi artikel s pozicije B4,
– je izbrani ponudnik na pozicijah B1 in B4 ponudil artikel, ki je izdelan iz polimerov,
sporno pa je, ali bi moral biti artikel na poziciji B1 izdelan iz aluminijeve zlitine, artikel na poziciji B4 pa iz nerjaveče pločevine.

Državna revizijska komisija se strinja z vlagateljem (vloga z dne 18. 8. 2014, str. 2–3), da ima beseda »sestav«, ki jo je naročnik uporabil v obrazcu »Ponudbeni predračun s specifikacijo tehničnih zahtev«, lahko enak pomen kot beseda »sestava« (gl. Slovar slovenskega knjižnega jezika, http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html; geslo pod zaporedno številko 2), zato ni mogoče same po sebi izključiti možnosti, da se jo tolmači na način, da bi obsegala tudi podatek o materialu. Vendar se Državna revizijska komisija ne strinja z vlagateljem, da je treba besedo »sestav« glede na dejanske okoliščine primera tolmačiti v kontekstu in vsebini, ki ju zatrjuje vlagatelj.

Iz obrazca »Ponudbeni predračun s specifikacijo tehničnih zahtev« je razvidno, da je naročnik vse artikle opisal v posameznih razdelkih stolpca »Opis proizvoda«, pri čemer je za artikle od pozicije B1 do pozicije B18 ta stolpec razdelil na stolpca »Opis« in »sestav in funkcija enako kot tip«, za artikle iz pozicij B19, B20 in B21 pa ne. Naročnik je uporabil besedilo »sestav in funkcija enako kot tip« le pri nekaterih izmed elementov, ki sestavljajo artikle s pozicij B19, B20 in B21. Naročnik v razdelkih stolpca »Opis« ni določil, iz katerega materiala morata biti izdelana artikla na pozicijah B1 in B4. Iz opisa za artikel na poziciji B1 je sicer razviden tudi podatek o materialu (Al – aluminij), vendar naročnik tega podatka o materialu ni uporabil za opis artikla na poziciji B1, temveč je z njim opisal opremo, za uporabo katere nabavlja artikel na poziciji B1. Državna revizijska komisija ob tem še ugotavlja, da niti iz opisov za artikle na pozicijah B19, B20 in B21 ni razvidno, iz katerega materiala morajo biti izdelane zatezne sponke, kot dodatno pa navaja, da je iz opisov za artikla na pozicijah B19 in B20 razvidno, da je naročnik pri dveh elementih navedel material (tj. »pocinkana pločevina«). Naročnik je za artikla s pozicij B1 in B4 (ter element artiklov s pozicij B19, B20 in B21) določil referenčne artikle, katerih proizvajalec je družba »MTR« (tj. Mehanika Trbovlje), naknadno (po objavi 2. 6. 2014, ob 13.31, na portalu javnih naročil) pa je objavil še skice artiklov (tudi za artikla s pozicij B1 in B4), iz katerih ne izhaja noben podatek o materialu. Naročnik se je v točki 1B razdelka »Ostale tehnične zahteve« obrazca »Ponudbeni predračun s specifikacijo tehničnih zahtev« za sklop B skliceval na tipizacijo Gradnja nizkonapetostnih omrežij in pripadajočih hišnih priključkov s samonosilnim kabelskim snopom SKS (DES, zvezek št. 3, februar 1979), v kateri pa, kot navaja vlagatelj (vloga z dne 18. 8. 2014, str. 3), »res niso izrecno navedeni materiali, iz katerih so izdelani posamezni artikli«, kar je ugotovila tudi Državna revizijska komisija po vpogledu v skice iz tipizacije, ki jih je predložil vlagatelj k zahtevku za revizijo v zvezi z artikli s pozicij B1 in B4, saj v skicah iz tipizacije ni navedeno, da mora biti artikel na poziciji B1 izdelan iz aluminijeve zlitine, artikel na poziciji B4 pa iz nerjaveče pločevine. Državna revizijska komisija še ugotavlja, da je naročnik v drugi povedi iz točke 2B razdelka »Ostale tehnične zahteve« obrazca »Ponudbeni predračun s specifikacijo tehničnih zahtev« za sklop B določil zahtevo, da morajo biti vsi deli obesnega pribora korozijsko obstojni (nerjavni material ali vroče cinkano − debelina nanosa v skladu s SIST EN ISO 1461), iz česar je na edini opisni način razvidno, iz katerega materiala morajo biti izdelani artikli na pozicijah B1 in B4. Glede na to, da so sestavni deli nekaterih artiklov iz sklopa B gumirani (prim. pozicija B5 »sponka nosilna gumi fi 20 mm« in B6 »sponka nosilne gumi fi 40 mm«), naročnik pa je v drugi povedi iz točke 2B razdelka »Ostale tehnične zahteve« obrazca »Ponudbeni predračun s specifikacijo tehničnih zahtev« za sklop B določil korozijsko obstojnost za vse dele obesnega materiala in tega ni omejil zgolj na nekatere dele, je treba zaključiti, da pojmov »korozijsko obstojni« in »nerjavni material« ni mogoče tolmačiti ozko in ju omejiti le na materiale, ki so v celoti kovina. Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz razpisne dokumentacije ni razviden besedni opis, iz katerega bi izhajalo, da je mogoče ponuditi artikel na poziciji B1 le, če je izdelan iz aluminijeve zlitine, in artikel na poziciji B4 le, če je izdelan iz nerjaveče pločevine.

Državna revizijska komisija pa niti na podlagi naveznih okoliščin, ki jih izpostavlja vlagatelj, ni mogla zaključiti, da iz razpisne dokumentacije izhaja, da je mogoče ponuditi artikel na poziciji B1 le, če je izdelan iz aluminijeve zlitine, in artikel na poziciji B4 le, če je izdelan iz nerjaveče pločevine.

Iz skic artiklov (po objavi 2. 6. 2014, ob 13.31, na portalu javnih naročil) so razvidni videz, oblika in dimenzije artiklov s pozicij B1 in B4, ne pa material, iz katerega sta artikla narejena. Čeprav objavljeni skici za artikla s pozicij B1 in B4 prikazujeta artikla, katerih proizvajalec je (bila) družba Mehanika Trbovlje, ki ju izdeluje oziroma je izdelovala iz določenega materiala (str. 7 in 8 zahtevka za revizijo ter prilogi »načrt in tehnični podatki nosilne sponke tipa 80-06-01 MTR proizvajalca Mehanike Trbovlje« in »načrt in tehnični podatki zatezne sponke za HP tipa 80-18-01 MTR proizvajalca Mehanike Trbovlje«), ter čeprav »v Tipizaciji je na risbi A − 01, poz. 2 prikazan načrt nosilne spojke s št. 13 06 15 proizvajalca Dalekovod Zagreb, ki je popolnoma enak objavljenemu načrtu proizvajalca Mehanike Trbovlje, kar ni naključje, Mehanika Trbovlje je namreč izdelovala nosilne sponke, ki so enake tistim od proizvajalca Dalekovod Zagreb« (str. 7 zahtevka za revizijo) in »v Tipizaciji je na risbi A − 03, poz. 2 prikazan načrt zatezne spojke s št. 17 07 08 proizvajalca Dalekovod Zagreb, ki je popolnoma enak objavljenemu načrtu proizvajalca Mehanike Trbovlje, kar ni naključje, Mehanika Trbovlje je namreč izdelovala zatezne sponke HP, ki so enake tistim od proizvajalca Dalekovod Zagreb« (str. 8 zahtevka za revizijo), proizvajalec Dalekovod Zagreb pa izdeluje artikla s pozicij B1 in B4 iz določenega materiala (str. 7 in 8 zahtevka za revizijo ter prilogi »načrt in tehnični podatki proizvoda št. 13 06 15, proizvajalca Dalekovod Zagreb« in »načrt in tehnični podatki proizvoda št. 17 07 08, proizvajalca Dalekovod Zagreb«), je še vedno za rešitev zadeve ključno to, da v objavljenih skicah ni navedeno, iz katerega materiala sta lahko narejena artikla, tega pa ne navaja niti tipizacija, na katero se sklicuje razpisna dokumentacija.

Res je sicer, da je referenčni artikel »80-06-01 MTR« (pozicija B1) izdelan iz aluminijeve zlitine, referenčni artikel »80-18-01 MTR« (pozicija B4) pa iz nerjaveče pločevine, vendar naročnikovega sklicevanja nanju v obrazcu »Ponudbeni predračun s specifikacijo tehničnih zahtev« kljub uporabljeni besedi »sestav« Državna revizijska komisija ni mogla tolmačiti tako, da je mogoče ponuditi artikel na poziciji B1 le, če je izdelan iz aluminijeve zlitine, in artikel na poziciji B4 le, če je izdelan iz nerjaveče pločevine. Kot izhodišče je namreč treba upoštevati, da iz razpisne dokumentacije ni razviden besedni opis za takšen zaključek, pač pa razpisna dokumentacija v zvezi z materialom opisno določa, da morajo biti vsi deli obesnega pribora korozijsko obstojni (nerjavni material ali vroče cinkano − debelina nanosa v skladu s SIST EN ISO 1461). Tako je treba smisel besede »sestav« in sklicevanje na referenčni artikel (pa tudi na objavljene skice in na tipizacijo) poiskati v tem, kaj je rezultat sestavljanja nekih komponent oziroma delov, ne pa to, iz katerega materiala je artikel izdelan, saj je to naročnik za vse artikle že določil v drugi povedi iz točke 2B razdelka »Ostale tehnične zahteve« obrazca »Ponudbeni predračun s specifikacijo tehničnih zahtev« za sklop B, za elemente dveh artiklov pa še izrecno v opisu. Predstavljeno tolmačenje potrjujejo razdelki iz stolpca »sestav in funkcija enako kot tip« za artikle iz postavk B10, B12, B13 in B17, saj je tudi za artikle iz teh postavk treba uporabiti besedo »sestav«, v teh postavkah pa se je naročnik skliceval na posamezne risbe iz tipizacije (»risba A-11 (“1”) DES«, »risba A-10 (“2”) DES«, »risba A-10 (“3”) DES« in »risba A-08 (“1”) DES«), v katerih je našteto, kateri sestavni deli sestavljajo posamezne artikle iz teh postavk. Državna revizijska komisija dodaja, da je tudi iz objavljene skice za artikel iz postavke B1 razvidno, da sta v njej izrecno navedena dva sestavna dela, in sicer »Obesni člen “0”« in »Nosilni element«. Čeprav se vlagatelj (vloga z dne 18. 8. 2014, str. 3) ne strinja s tem, kako je naročnik razložil besedo »sestav« (sklep št. 2201-33/2014-16 z dne 11. 8. 2014, str. 3: »skupek med seboj povezanih elementov, ki sestavljajo neko zaključeno celoto«), pa že vlagatelj sam priznava, da sta artikla iz postavk B1 in B4 rezultat nekega sestavljanja, saj je v vlogi z dne 18. 8. 2014 (str. 3) navedel, da »pri spornem blagu pod pozicijama B1 in B4 gre namreč za enovita proizvoda, ki sta sestavljena iz majhnega števila med seboj trdno povezanih posameznih delov, ki so neločljivo povezani v celoto, pri čemer posamezni deli niso samostojni elementi, kot to velja za kuhinjo, ki jo kot analogen primer navaja naročnik«. Državna revizijska komisija dodaja, da pri spornih artiklih ne more biti ključno, da »posamezni deli niso samostojni elementi, kot to velja za kuhinjo, ki jo kot analogen primer navaja naročnik«, saj je bistvo v končnem rezultatu sestavljanja elementov oziroma delov (kar je tudi sporočilo iz naročnikovega tolmačenja besede »sestav«), ki mora biti enak kot tip, ki ga je navedel naročnik v razpisni dokumentaciji.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj ne navaja, da je izbrani ponudnik predložil ponudbo, v kateri je ponudil artikle iz postavk B1, B4, B19, B20 in B21, ki niso po rezultatu skladni z zahtevo iz tehničnih specifikacij, niti ne navaja, da polimeri niso korozijsko obstojen material (gl. druga poved iz točke 2B razdelka »Ostale tehnične zahteve« obrazca »Ponudbeni predračun s specifikacijo tehničnih zahtev« za sklop B), ampak navaja, da je izbrani ponudnik ponudil artikle, ki niso iz istega materiala kot referenčni artikli. Ob takem izhodišču Državna revizijska komisija ni mogla ugotoviti, da vlagatelj upravičeno očita naročniku kršitev prvega odstavka 84. člena ZJNVETPS v povezavi s 17. in z 21. točko 2. člena ZJNVETPS, saj za zaključek, da bi moral izbrani ponudnik ponuditi artikla iz postavk B1 in B4 (s tem pa tudi element za artikel iz postavk B19, B20 in B21) iz materiala, kot je material referenčnih artiklov, nima podpore v kakšni določbi razpisne dokumentacije. Navedenega zaključka ne spremeni niti vlagateljevo opozarjanje na odgovor, ki je bil 2. 6. 2014, ob 13.31, objavljen na portalu javnih naročil, s katerim je naročnik dopustil dimenzijska odstopanja prikazanih kotiranih mer razen karakterističnih, ki bi vplivale na območje uporabe ali na medsebojno kompatibilnost, saj je podatek o (nekaterih) merah naveden na skicah (kar tudi izhaja iz naročnikovega odgovora, v katerem je uporabil besedo »prikazanih«), podatek za material za artikla iz postavk B1 in B4 pa ne, zato ni nerazumno, da se je naročnik opredelil le do možnosti odstopanja mer.

Tudi v primeru, če zatezna sponka (artikel iz pozicije B4), ki jo je ponudil izbrani ponudnik, zdrži pretržno silo »le« 2 kN, referenčni artikel pa naj bi zdržal pretržno silo 3 kN (čemur sicer naročnik v sklepu št. 2201-33/2014-16 z dne 11. 8. 2014, str. 6 ugovarja in prilaga dokaz, da je ta podatek le 1,5 kN, vlagatelj pa temu v vlogi z dne 18. 8. 2014 ne nasprotuje), Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz tehničnih specifikacij ne izhaja, da je naročnik določil, koliko mora znašati minimalna pretržna moč.

Vlagatelj je še opozoril na možnost, da ponudba izbranega ponudnika in vlagateljeva ponudba »v vrednostnem smislu nista medsebojno primerljivi«, če »bi se Državna revizijska komisija postavila na stališče, da v razpisni dokumentaciji naročnik ni zagotovil zadosti podatkov glede spornih postavk predmeta javnega naročila (B1. in B4.) in je s tem dopustil možnost različnega razumevanja vsebine razpisne dokumentacije v delu, ki se nanaša na enega izmed bistvenih delov posla (tj. predmet pogodbe)« (zahtevek za revizijo, str. 10). Ne glede na to, ali vlagatelj s tem očitkom uveljavlja tudi kršitve v zvezi s pripravo razpisne dokumentacije, s katerimi bi bil sicer prepozen (četrti odstavek 25. člena ZPVPJN), pa ta odpira tudi vprašanje, ali je naročnik ravnal skladno z ZJNVETPS tudi v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb (7. točka 73. člena ZJNVETPS).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik artikla iz pozicij B1 in B4 opisal v tehničnih specifikacijah in s tem je ponudnikom omogočil, da v mejah tistega, kar izhaja iz razpisne dokumentacije, predložijo ponudbo. Kateri artikel so ponudniki ponudili naročniku (višje ali nižje kakovosti, cenejšega ali dražjega ipd.), je stvar njihove samostojne odločitve in na podlagi podatkov, ki na enak način veljajo za vse ponudnike, so ponudniki lahko predložili ponudbe, ki jih je naročnik lahko medsebojno primerjal na enak način in s tem zagotavljal spoštovanje načela enake obravnave ponudnikov (15. člen ZJNVETPS). Ključno v zadevi je namreč to, da so medsebojno lahko primerljive ponudbe, ki temeljijo na podatkih, ki na enak način veljajo za vse ponudnike. Če sta primerjana ponudba in primerjalna ponudba izpolnili minimalne zahteve, ki jih je določil naročnik, ju je mogoče tudi medsebojno primerjati.

Na podani zaključek ne vpliva dejstvo, da je naročnik k sklepu št. 2201-33/2014-16 z dne 11. 8. 2014 predložil »izsek iz kataloga proizvajalca Dalekovod Zagreb (priloga 3), na katerem sta prikazani dve vrsti zateznih sponk[…], in sicer zatezna sponka kat. št. 17.07.08 (ta je prikazana v Tipizaciji) in zatezna sponka kat. št. 17.07.09 (ta ni prikazana v Tipizaciji)« (vloga z dne 18. 8. 2014, str. 4). Državna revizijska komisija namreč ugotavlja, da naročnik skice »zatezne sponke kat. št. 17.07.09, ki je manj kakovostna in cenejša od zatezne sponke kat. št. 17.07.08«, s čimer bi »ponudnikom dal jasno vedeti, da so za naročnika sprejemljive tudi zatezne sponke nižjega kakovostnega razreda« (vloga z dne 18. 8. 2014, str. 4), ni objavil in to ni sporno niti vlagatelju (vloga z dne 18. 8. 2014, str. 4). Zato noben ponudnik ni bil v boljšem ali slabšem položaju. Vsi ponudniki so bili v enakem položaju, saj so bili v času pred potekom roka za predložitev ponudb seznanjeni z enakimi informacijami o predmetu naročila. Državna revizijska komisija sicer dodaja, da sta na izseku iz kataloga proizvajalca Dalekovod Zagreb res predstavljeni zatezni sponki s kataloškima številkama 17.07.08 in 17.07.09, vendar iz priloge k zahtevku za revizijo, ki jo je naročnik odstopil Državni revizijski komisiji, izhaja, da je naročnik označil le podatke za zatezno sponko s kataloško številko 17.07.08, kar pokaže, da se ni skliceval tudi na podatke za zatezno sponko s kataloško številko 17.07.09, zato so vlagateljevi očitki neutemeljeni tudi iz tega razloga.

Glede na vse navedeno je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila (prva alinea prvega odstavka 39. člena ZPVPJN).


S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.


Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, je Državna revizijska komisija zavrnila vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).


S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.V Ljubljani, 9. 9. 2014

Predsednik senata:
Borut Smrdel, univ. dipl. prav.
predsednik Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Elektro Maribor, d. d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
- odvetnik Tomislav Biber, Pleteršnikova ulica 32, 1000 Ljubljana,
- Mini Tehno, d. o. o., Slatenik 9b, 2222 Jakobski Dol,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran