EN

018-205/2014 Narodna in univerzitetna knjižnica Ljubljana

Številka: 018-205/2014-14
Datum sprejema: 10. 9. 2014

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 31. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Mateje Škabar, kot predsednice senata, ter mag. Gregorja Šebenika in Vide Kostanjevec, kot članov senata, v postopku odločanja o zakonitosti postopka oddaje javnega naročila »Digitalizacija knjižničnega gradiva« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj GRIFFIN, d. o. o., Linhartova ulica 18, Celje, ki ga zastopa odvetnik Matej Grobelnik, Ljubljanska cesta 8, Celje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA, Turjaška ulica 1, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 10. 9. 2014

odločila:

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 25. 7. 2014 se zavrže.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 9. 6. 2014 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za digitalizacijo knjižnega gradiva (v nadaljevanju: javno naročilo), obvestilo o naročilu za oddajo javnega naročila po postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti z namenom sklenitve okvirnega sporazuma pa je bilo dne 10. 6. 2014 (s številko objave JN6482/2014) objavljeno na Portalu javnih naročil in dne 14. 6. 2014 (s številko dokumenta 199183) v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, številka 2014/S 113.

Naročnik je dne 15. 7. 2014 sprejel sklep številka 430-106/2014-7 (v nadaljevanju: sklep o priznanju sposobnosti), s katerim je sposobnost za sodelovanje v II. fazi postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti priznal dvema prijaviteljema, med katerima pa ni vlagatelja.

Sklep o priznanju sposobnosti je vlagatelj prejel dne 16. 7. 2014, dne 25. 7. 2014 pa je na pošto oddal zahtevek za revizijo, skupaj s prilogami (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo), kar je naročnik prejel dne 28. 7. 2014. Vlagatelj v zahtevku za revizijo Državni revizijski komisiji primarno predlaga, da zahtevku za revizijo ugodi in izpodbijani sklep o priznanju sposobnosti spremeni tako, da se mu »prizna sposobnost za sodelovanje v II. fazi javnega razpisa«, podredno pa Državni revizijski komisiji predlaga, da izpodbijani sklep o priznanju sposobnosti odpravi, v celoti razveljavi postopek javnega naročanja, obenem pa »naročniku naloži, da ponovi postopek javnega naročanja« […] »s spremenjeno sestavo komisije«.

Kandidat Mikrocop, d. o. o., Industrijska cesta 1, Ljubljana, se je z vlogo z dne 29. 7. 2014 izjasnil o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo.

Naročnik je dne 12. 8. 2014 izdal sklep številka 430-106/2014, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen zavrnil, obenem pa je odločil tudi, da vlagatelju »ne prizna sposobnosti v I. fazi javnega razpisa za digitalizacijo knjižničnega gradiva« (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo) in ga je vlagatelj prejel dne 13. 8. 2014.

Naročnik je z dopisom z dne 14. 8. 2014, ki ga je Državna revizijska komisija prejela istega dne, odstopil dokumentacijo o oddaji javnega naročila in dokumentacijo predrevizijskega postopka v zvezi s postopkom oddaje javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji. Državna revizijska komisija je dne 22. 8. 2014, dne 28. 8. 2014 in dne 10. 9. 2014 prejela dodatno dokumentacijo, ki ji jo je odstopil naročnik.

Državna revizijska komisija je vlagatelja s pozivom številka 018-205/2014-5, z dne 26. 8. 2014 (v nadaljevanju: poziv z dne 26. 8. 2014), pozvala na doplačilo takse, dne 2. 9. 2014 pa je s strani vlagatelja (po elektronski pošti) prejela »POZIV ZA POPRAVEK POZIVA št. 018-205/2014-5« (v nadaljevanju: poziv z dne 2. 9. 2014).

Po opravljenem predhodnem preizkusu vlagateljevega zahtevka za revizijo v revizijskem postopku je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, skladno z 31. in 70. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Iz prvega odstavka 31. člena ZPVPJN izhaja, da Državna revizijska komisija po prejemu zahtevka za revizijo med drugim preveri tudi, ali ta vsebuje vse obvezne sestavine iz njegovega 15. člena.

Ena od obveznih sestavin zahtevka za revizijo iz 15. člena ZPVPJN je tudi potrdilo o plačilu takse, saj mora vlagatelj (na podlagi drugega odstavka 15. člena ZPVPJN) zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega ali tretjega odstavka 71. člena ZPVPJN.

Državna revizijaka komisija ugotavlja, da naročnik javno naročilo oddaja po postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (glej razpisno dokumentacijo in točko IV.1.1 obvestila o naročilu). Kot izhaja iz razpisne dokumentacije postopka oddaje javnega naročila se ta nanaša na I. fazo postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, naročnik pa bo vse prijavitelje, ki jim bo priznal usposobljenost in sposobnost, v II. fazi postopka pozval, da predložijo ponudbe (glej prvi odstavek 9. člena Navodil za izdelavo prijave).

Glede na navedeno je bil vlagateljev zahtevek za revizijo vložen po odpiranju prijav (glej tudi Zapisnik o javnem odpiranju prijav) in pred odpiranjem ponudb. Cena najugodnejše popolne ponudbe (z davkom na dodano vrednost) v prvi fazi postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti še ni znana.

Ob upoštevanju navedenega se taksa za predrevizijski in revizijski postopek v predstavljenih okoliščinah konkretnega dejanskega stanja odmeri ob upoštevanju drugega stavka drugega odstavka 71. člena ZPVPJN, po katerem se v primeru, če se zahtevek za revizijo vloži pred odpiranjem ponudb, višina takse iz drugega odstavka 71. člena ZPVPJN (to je dva odstotka, vendar ne manj kot 500,00 EUR in ne več kot 25.000,00 EUR) odmeri od ocenjene vrednosti sklopa ali javnega naročila.

Za okvirne sporazume je vrednost, ki jo je treba upoštevati, maksimalna ocenjena vrednost (brez davka na dodano vrednost) vseh naročil, predvidenih za celotno obdobje okvirnega sporazuma (deveti odstavek 14. člena Zakona o javnem naročanju – Uradni list RS, št. 128/2006 in sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2).

Iz podatkov v spisu zadeve, odstopljenem Državni revizijski komisiji, izhaja, da ocenjena vrednost javnega naročila (brez davka na dodano vrednost), ki jo mora izračunati naročnik (glej 14. člen ZJN-2), znaša za obdobje štirih let 400.000,00 EUR. Naročnik je izračun ocenjene vrednosti javnega naročila prepričljivo pojasnil v odločitvi o zahtevku za revizijo (peti in šesti odstavek na drugi strani), kjer je zapisal, da izhodišča za njegov izračun ocenjene vrednosti javnega naročila predstavljajo porabljena finančna sredstva v letih od 2010 do 2014 (letno porabi od 135.000 EUR do 150.000 EUR) , »Program dela NUK 2014, v katerem je načrtoval digitalizacijo v višini 150.000 EUR«, pa tudi predvidena bodoča poraba finančnih sredstev digitalizacije knjižničnih gradiv za obdobje štirih let, za katero bo kandidatom priznal sposobnost. Predstavljena dejstva potrjuje tudi dokumentacija, ki se nahaja v spisu zadeve. Naročnik ob tem dodaja, da je bil »nekoliko bolj zadržan pri predvidevanjih, ker je splošno stanje v državi na finančnem področju neznanka«.

Upoštevaje navedeno in upoštevaje drugi stavek drugega odstavka 71. člena ZPVPJN dva odstotka od ocenjene vrednosti zadevnega javnega naročila (brez davka na dodano vrednost) predstavljata 8.000,00 EUR. Iz dokazila, ki je priloženo zahtevku za revizijo in s katerim vlagatelj izkazuje znesek plačane takse, izhaja, da je vlagatelj plačal takso za predrevizijski in revizijski postopek v znesku 3.500,00 EUR, ne pa takse v dolžnem znesku 8.000,00 EUR.

V posledici navedenega je Državna revizijska komisija vlagatelja s pozivom z dne 26. 8. 2014 na podlagi prve alinee četrtega odstavka 72. člena ZPVPJN pozvala, da v roku treh delovnih dni od prejema poziva doplača premalo plačano takso za predrevizijski in revizijski postopek v znesku 4.500,00 EUR. Državna revizijska komisija je vlagatelja ob tem opozorila, da bo v nasprotnem primeru zahtevek za revizijo zavrgla, vlagatelja pa je obenem pozvala tudi, da ji v omenjenem roku predloži potrdilo o doplačilu takse za predrevizijski in revizijski postopek.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj njen poziv z dne 26. 8. 2014 prejel dne 28. 8. 2014, na omenjeni poziv pa je Državni revizijski komisiji odgovoril po elektronski pošti s pozivom z dne 2. 9. 2014. V slednje omenjenem pozivu vlagatelj jasno izraža svojo voljo, da takse na podlagi poziva Državne revizijske komisije z dne 26. 8. 2014 ne bo doplačal.

Potrdila o doplačilu takse za predrevizijski in revizijski postopek v dolžnem (premalo plačanem) znesku 4.500,00 EUR Državna revizijska komisija do dne izdaje tega sklepa ni prejela, plačila takse za predrevizijski in revizijski postopek v omenjenem dolžnem (premalo plačanem) znesku pa Državna revizijska komisija ni zasledila niti v evidenci plačanih, preplačanih, premalo plačanih in vrnjenih taks, ki jo vodi na podlagi 73. člena ZPVPJN.

Glede na navedeno je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo na podlagi 31. člena ZPVPJN, v povezavi s četrtim odstavkom 72. člena ZPVPJN, zavrgla.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo (v stroškovniku) uveljavlja tudi povračilo stroškov, nastalih v postopku pravnega varstva.

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (pravno relevantni del tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN).

Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel ne v predrevizijskem postopku ne v revizijskem postopku, je Državna revizijska komisija njegovo zahtevo za povrnitev stroškov na podlagi 70. člena ZPVPJN zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 10. 9. 2014


Predsednica senata
mag. Mateja Škabar
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
– NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA, Turjaška ulica 1, 1000 Ljubljana
– odvetnik Matej Grobelnik, Ljubljanska cesta 8, 3000 Celje
– MIKROGRAFIJA, d. o. o., Foersterjeva ulica 10, 8000 Novo mesto
– MIKROCOP, d. o. o., Industrijska cesta 1, 1000 Ljubljana
– Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana

Vložiti:
- v spis zadeve, tu

Natisni stran