EN

018-192/2014 Republika Slovenija, Državni zbor

Številka: 018-192/2014-4
Datum sprejema: 25. 8. 2014

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Sonje Drozdek - Šinko, kot predsednice senata, ter Vide Kostanjevec in mag. Gregorja Šebenika, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Prenova in upravljanje z razsvetljavo v veliki dvorani Državnega zbora«, začetega na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik Enra, d.o.o., Bohova 77, Hoče (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Državni zbor, Šubičeva ulica 4, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 25.8.2014

odločila:

1. Zahtevku za revizijo z dne 14.7.2014 se ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila, ki izhaja iz naročnikovega dokumenta »Odločitev o oddaji naročila male vrednosti«, št. 416-03/14-34/12 z dne 1.7.2014.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v višini 1.397,65 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek oddaje naročila male vrednosti »Prenova in upravljanje z razsvetljavo v veliki dvorani Državnega zbora«, katerega obvestilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 13.5.2014 (NMV1099/2014), popravek obvestila pa dne 28.5.2014 (NMV1382/2014).

Naročnik je dne 1.7.2014 izdal Odločitev o oddaji naročila male vrednosti, št. 416-03/14-34/12 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila), s katero je javno naročilo oddal ponudniku Elektro Treven, d.o.o., Ljubljana, Tržaška cesta 331, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), z obrazložitvijo, da je ponudba izbranega ponudnika najugodnejša popolna ponudba, ki jo je prejel v postopku oddaje javnega naročila.

Vlagatelj je zoper odločitev o oddaji naročila vložil zahtevek za revizijo z dne 14.7.2014, v katerem predlaga naročniku oziroma Državni revizijski komisiji, da zahtevku za revizijo v celoti ugodi in razveljavi odločitev o oddaji naročila ter odda javno naročilo vlagatelju. Vlagatelj tudi predlaga, da mu naročnik povrne stroške revizijskega postopka. Po mnenju vlagatelja izbrana ponudba ni popolna, naročnik pa je ravnal v nasprotju s tretjim odstavkom 78. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006; v nadaljevanju: ZJN-2), ki opredeljuje, da ponudnik ne sme spreminjati tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila. Vlagatelj tudi meni, da je naročnik ravnal v nasprotju s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2, saj izbrane ponudbe ni izločil iz postopka oddaje javnega naročila. V zahtevku za revizijo vlagatelj tudi pojasnjuje, da ponujena svetila ne ustrezajo tehničnim zahtevam naročnika.

Izbrani ponudnik, ki ga zastopa Odvetniška družba Veršič – Perčič, o.p., d.o.o., Štefanova ulica 13a, Ljubljana, se je v vlogi z dne 18.7.2014 izjasnil o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo in pojasnil, da je njegova ponudba skladna z zahtevami naročnika.

Naročnik je dne 25.7.2014 sprejel Odločitev, št. 416-03/14-34/18 (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo), s katero je zahtevek za revizijo in zahtevo vlagatelja za povrnitev stroškov zavrnil. Naročnik uvodoma navaja, da izbrani ponudnik svoje ponudbe ni spreminjal ter da so vsi tehnični podatki za ponujene svetilke javno dostopni na spletni strani proizvajalca iGuzzini Illuminazione S.p.a. Naročnik v odločitvi o zahtevku za revizijo tudi pojasnjuje, da je izbrana ponudba popolna in skladna s tehničnimi zahtevami naročnika.

Naročnik je Državni revizijski komisiji dne 30.7.2014 odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in o predrevizijskem postopku.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 28.7.2014 opredelil do navedb vlagatelja v zahtevku za revizijo, v kateri je poudaril, da je izbrani ponudnik na nedopusten način spreminjal ponudbo.

Državna revizijska komisija je po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom je sporno, ali je naročnik skladno z zakonom in razpisno dokumentacijo ocenil izbrano ponudbo kot popolno in oddal javno naročilo izbranemu ponudniku. Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da ponudba izbranega ponudnika ne izpolnjuje tehničnih zahtev naročnika.

V skladu z 20. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 je neprimerna ponudba tista ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji. Nepravilna ponudba pa je tista ponudba, ki je v nasprotju s predpisi ali je ponudbena cena očitno sestavljena na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence ali ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena tega zakona (19. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Ponudba, ki je neprimerna in/ali nepravilna, je, ob upoštevanju 16. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2, tudi nepopolna ponudba, ki jo mora naročnik na podlagi prvega odstavka 80. člena ZJN-2 izločiti.

Izhodišča za določanje tehničnih specifikacij so določena v 37. členu ZJN-2. V skladu s prvim odstavkom 37. člena ZJN-2 se tehnične specifikacije iz 1. točke Seznama opisov določenih tehničnih specifikacij, ki je priloga 6 Uredbe o seznamih naročnikov, seznamih gradenj, storitev, določenih vrst blaga, obveznih informacijah v objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje (Uradni list RS, št. 18/2007), navedejo v dokumentaciji javnega naročila, kot na primer v obvestilu o javnem naročilu, razpisni dokumentaciji ali dodatnih dokumentih. Izhajajoč iz drugega odstavka 37. člena ZJN-2 morajo tehnične specifikacije omogočati enakopraven dostop vsem ponudnikom in ne smejo ustvarjati ovir za dostop javnih naročil konkurenčnim gospodarskim subjektom. Tehnične specifikacije morajo biti oblikovane na podlagi funkcionalnih zahtev predmeta naročila, vezanih na objektivne potrebe in zahteve naročnika tako, da nedopustno ne omejujejo konkurence med ponudniki.

Tehnično in kadrovsko sposobnost ureja zakon v 45. členu, ki določa, da naročnik oceni in preveri tehnično in/ali kadrovsko sposobnost gospodarskih subjektov v skladu z drugim in tretjim odstavkom tega člena. Gospodarski subjekti lahko izpolnjevanje tehnične sposobnosti dokazujejo na več načinov, kateri so ustrezni načini dokazovanja te sposobnosti, pa v konkretnem primeru določi naročnik v razpisni dokumentaciji. Med drugim lahko naročnik v razpisni dokumentaciji določi, da ponudniki dokazujejo tehnično sposobnost v zvezi s proizvodi, ki jih je treba dobaviti, z vzorci, opisi in/ali fotografijami, katerih ustreznost mora biti potrjena, če naročnik to zahteva (1. alineja j) točke drugega odstavka 45. člena ZJN-2).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v 3. poglavju razpisne dokumentacije »Izpolnjevanje tehničnih in drugih zahtev, specifikacija del in izpolnjevanje pogojev naročnika z opisom stanja« navedel, če ponujena oprema ne bo ustrezala minimalnim tehničnim in ostalim zahtevam naročnika, se ponudba lahko izloči iz nadaljnje obravnave že v fazi presoje popolnosti ponudb, torej pred postopkom ocenjevanja ponudb (točka 3.1 razpisne dokumentacije). Nadalje je naročnik v točki 3.1.2 »Dobava in namestitev opreme ter implementacija sistema upravljanja razsvetljave« določil, da je obseg dobave opreme (točka a)) razviden iz Ponudbenega predračuna – popis del, ki je Priloga 1 razpisne dokumentacije. V točki 3.2 razpisne dokumentacije »Izpolnjevanje naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti« je naročnik določil, da bo priznal sposobnost ponudnikom, ki bodo poleg vseh tehničnih specifikacij in zahtev izpolnjevali v tem poglavju navedene pogoje. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za priznanje sposobnosti so morali ponudniki izpolniti in potrditi v ta namen pripravljene obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije (poglavje 5) in priložiti zahtevana dokazila. Naročnik si je v razpisni dokumentaciji pridržal pravico, da bo lahko listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev zahteval tudi naknadno (po odpiranju in opravljenem pregledu ponudb). V tem primeru bo naročnik ponudnika pozval, naj v določenem roku naročniku dostavi določene listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev. Če pozvani ponudnik listin oziroma dokazil v tem primeru ne bi dostavil pravočasno, ali če bi dostavil listine oziroma dokazila v nasprotju z zahtevami naročnika, bo naročnik njegovo ponudbo kot nepravilno izločil. Tako je naročnik v razpisni dokumentaciji tudi določil, da bo izločil ponudnike, ki ne bodo izpolnjevali naročnikovih pogojev in/ali definiranih minimalnih stopenj sposobnosti ponudnikov ter ostalih zahtev naročnika oziroma med drugim ne bodo predložili obrazca »Tehnična in/ali kadrovska sposobnost«, ki predstavlja dokazilo za izpolnjevanje tehnične in/ali kadrovske sposobnosti. Naročnik za tehnično oziroma kadrovsko sposobnost ni posebej določil pogojev, vendar je v obrazcu zahteval, da ponudniki s podpisanim obrazcem pod kazensko in materialno odgovornostjo med drugim tudi izjavljajo, da vsa oprema navedena v ponudbenem predračunu – popisu del ustreza vsem tehničnim in ostalim zahtevam naročnika, kot dokazilo pa so ponudniki morali predložiti k ponudbi tehnično dokumentacijo za vse postavke opreme iz ponudbenega predračuna – popisa del in en vzorec svetila iz točke 2.1 Ponudbenega predračuna – popisa del.

Državna revizijska komisija glede na do sedaj navedeno ugotavlja, da je iz razpisne dokumentacije razvidno, da predložitev tehnične dokumentacije pri postavkah opreme iz ponudbenega predračuna – popisa del predstavlja dokazilo za ugotavljanje tehnične sposobnosti na podlagi j) točke drugega odstavka 45. člena ZJN-2, saj je zahteva po predložitvi tehnične dokumentacije umeščena med pogoje in dokazila tehnične in kadrovske sposobnosti. Prav tako pa so ponudniki s tehnično dokumentacijo dokazovali tudi primernost svoje ponudbe. Nepredložitev tehnične dokumentacije oziroma predložitev te dokumentacije v nasprotju z ZJN-2 in/ali določbami razpisne dokumentacije, zato pomeni nepravilno in neprimerno ponudbo oziroma nepopolno ponudbo.

Državna revizijska komisija tudi ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo pavšalno navaja, da je naročnik ravnal v nasprotju s tretjim odstavkom 78. člena ZJN-2, ki opredeljuje, da ponudnik ne sme spreminjati tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, vendar pa v zahtevku za revizijo natančno pojasnjuje tehnično neustreznost opreme izbranega ponudnika. Tudi iz nadaljnjih navedb vlagatelja »S tem dejanjem je naročnik neposredno kršil 1. točko 80. člena ZJN-2, ki nalaga naročniku, da mora po opravljenem pregledu in dopolnitvi oziroma spremembi ponudb v skladu z 78. členom ZJN-2 ter upoštevanjem 41. člena ZJN-2 izločiti ponudbe, ki niso popolne.« izhaja, da je vlagatelj z navedenim stavkov in ostalimi pavšalnimi navedbami zgolj dodatno argumentiral, da je naročnik v nadaljevanju postopka oddaje javnega naročila kršil prvi odstavek 80. člena ZJN-2. Glede na navedeno ugotovitev je Državna revizijska komisija v nadaljevanju presojala navedbe vlagatelja o tehnični ustreznosti ponujene opreme izbranega ponudnika. Pri tem je potrebno izpostaviti, da mora za razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila s strani Državne revizijske komisije, vlagatelj izkazati vsaj en razlog, zaradi katerega je izbrana ponudba nepopolna.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo izpodbija več postavk Ponudbenega predračuna – popisa del (v nadaljevanju: ponudbeni predračun). Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz izbrane ponudbe ni razvidno, kateri tip svetila je izbrani ponudnik ponudil v posamezni poziciji, vendar je vlagatelj pri vsaki sporni poziciji navedel tudi ime tipa svetilke (glede na njegovo poznavanje svetil), ki jo je izbrani ponudil.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja, da je izbrani ponudnik pri poziciji 2.9. ponudbenega predračuna ponudil svetilko tipa Zip Round S.58850W.19, ki ne ustreza zahtevanim standardom EN60598-1 in EN60598-2-2. Ponujena svetilka po njegovem mnenju tudi ne omogoča barvne svetlobe 3000K, barvne reprodukcije min. CRI 80 in zatemnjevanja z DALI ali DMX kontrolo jakosti.

Naročnik je v poziciji 2.9 ponudbenega predračuna (upoštevana zadnja sprememba predračuna, objavljena na spletni strani naročnika) zahteval: ZONA6: Dobava in montaža LED okroglih talnih svetil, srebrne barve, DALI ali DMX kontrola jakosti svetlobe, 3000 K, min. 80 CRI. Standard EN60598-1 in EN 60598-2-2, kot npr. ARCLUCE INGROUND 180. Pri ceni izvedbe je treba upoštevati vsa dela, vključno z eventualno povečavo odprtine v tleh.

Izbrani ponudnik je v postopku oddaje javnega naročila predložil tehnični list za artikel S.58850W.19 – ZIP ROUND, iz katerega jasno izhaja, da omogoča svetilka barvno svetlobo 3200 K, kar presega zahtevo naročnika po barvni svetlobi svetilke v tej postavki, saj je naročnik zahteval za to svetilko barvno svetlobo točno 3000 K. Ostale tehnične lastnosti, ki so za vlagatelja tudi sporne, pa iz tehničnega lista ne izhajajo. Tako iz predložene tehnične dokumentacije ne izhaja, katerim standardom ustreza ponujena svetilka v tej poziciji, koliko znaša barvna reprodukcija svetilke in ali omogoča svetilka zatemnjevanje z DALI ali DMX kontrolo jakosti. Izbrani ponudnik v izjasnitvi o zahtevku za revizijo (na katero se sklicuje tudi naročnik v odločitvi o zahtevku za revizijo) sicer navaja, da ima ponujena svetilka barvno svetlobo točno 3000 K, faktor barvne reprodukcije minimalno CRI 80 in integriran sistem zatemnjevanja s kontrolo jakosti DALI, vendar kot dokaz predlaga nov tehnični list, ki pa izkazuje tehnične podatke za drugo svetilko S.8850W.19 special version - ZIP ROUND (posebna verzija), ki ima manjšo barvno svetlobo (3000 K) od prvotno ponujene svetilke. Ker je izbrani ponudnik v revizijskem postopku predložil drugo tehnično dokumentacijo za predmetno svetilko, ki celo izkazuje drugačne tehnične podatke od tehnične dokumentacije predložene v postopku oddaje javnega naročila, v izjasnitvi predloženega tehničnega lista ni mogoče upoštevati kot ustrezno podlago za ugotavljanje popolnosti izbrane ponudbe. Popolnost izbrane ponudbe mora naročnik namreč ugotoviti na podlagi dokumentacije pridobljene v postopku oddaje javnega naročila oziroma preden odda javno naročilo (drugi odstavek 41. člena ZJN-2 v zvezi s prvim odstavkom 79. člena ZJN-2), če pa se ponudba izkaže za nepopolno, mora naročnik, po morebitni dopustni dopolnitvi ponudb, takšno ponudbo izločiti (prvi odstavek 80. člena ZJN-2). Navedeno razlago zakona potrjuje tudi praksa Državne revizijske komisije, ki je v svojih odločitvah že večkrat navedla, da lahko naročnik javno naročilo odda le ponudniku, katerega ponudba je v trenutku sprejema odločitve o oddaji javnega naročila popolna (npr. sklep št. 018-027/2013, št. 018-172/2013). V postopku oddaje javnega naročila predložena tehnična dokumentacija naročniku tako ni dajala podlage za ugotovitev popolnosti izbrane ponudbe in oddajo javnega naročila izbranemu ponudniku, zato je Državna revizijska komisija navedbe vlagatelja štela za utemeljene.

Glede na predstavljene ugotovitve je Državna revizijska komisija zaključila, da je naročnik s svojim ravnanjem kršil prvi odstavek 80. člena ZJN-2, saj bi moral pred oddajo naročila iz postopka oddaje javnega naročila izločiti vse nepopolne ponudbe.

V posledici vsega doslej navedenega je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo z dne 14.7.2014, na podlagi 2. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, ugodila in razveljavila odločitev naročnika o oddaji javnega naročila, ki izhaja iz naročnikovega dokumenta »Odločitev o oddaji naročila male vrednosti«, št. 416-03/14-34/12 z dne 1.7.2014.

Državna revizijska komisija v nadaljevanju ni presojala ostalih navedb vlagatelja v zahtevku za revizijo, saj tudi če bi se navedbe vlagatelja izkazale za utemeljene, takšna ugotovitev ne bi (več) vplivala na predmetno odločitev Državne revizijske komisije.

Z razveljavitvijo odločitve o oddaji naročila se postopek oddaje zadevnega javnega naročila pri naročniku vrne v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb (7. točka prvega odstavka 70. člena ZJN-2, v povezavi z drugo alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN). Državna revizijska komisija z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je razveljavljen, naročnika na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN napotuje, da v nadaljevanju postopka oddaje zadevnega javnega naročila sprejme eno od odločitev, ki jih predvideva ZJN-2, pri tem pa upošteva ugotovitve Državne revizijske komisije, kot izhajajo iz tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v revizijskem zahtevku pravočasno priglasil stroške, in sicer: znesek 1.400,00 EUR, kot stroške sestave zahtevka za revizijo in znesek 1.397,56 EUR, kot povračilo plačila takse za (pred) revizijski postopek.

Državna revizijska komisija je vlagatelju na podlagi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, kot potrebne stroške, priznala stroške za plačilo takse (pred) revizijskega postopka v višini 1.397,65 EUR. Državna revizijska komisija pa je zavrnila zahtevo vlagatelja za povrnitev stroškov sestave zahtevka za revizijo v višini 1.500,00 EUR, ker vlagatelj za te stroške ni izkazal, da so mu dejansko nastali, zaradi česar Državna revizijska komisija skladno s tretjim odstavkom 70. člena ZPVPJN za te stroške ni mogla ugotoviti, ali so bili potrebni za uspeh vlagatelja v (pred) revizijskem postopku.

Upoštevajoč navedeno obrazložitev je naročnik dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v višini 1.397,65 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, 25.8.2014


Predsednica senata:
Sonja Drozdek - Šinko, univ.dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Enra, d.o.o., Bohova 77, 2311 Hoče
- Republika Slovenija, Državni zbor, Šubičeva ulica 4, 1000 Ljubljana
- Odvetniška družba Veršič – Perčič, o.p., d.o.o., Štefanova ulica 13a, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana


Vložiti:
- v spis zadeve, tu

Natisni stran