EN

018-199/2014 Osnovna šola dr. Vita Kraigherja

Številka: 018-199/2014-5
Datum sprejema: 27. 8. 2014

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Vide Kostanjevec, kot predsednice senata, ter mag. Gregorja Šebenika in Boruta Smrdela, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Izbira izvajalca za prenovo centralne kuhinje in jedilnice na Osnovni šoli dr. Vita Kraigherja« - 2. sklop: dobava in montaža energijsko učinkovite opreme kuhinje« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj KOVINASTROJ SERVIS, d.o.o., Adamičeva cesta 44, Grosuplje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Osnovna šola dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 27.8. 2014

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi (objave JN5989/2014, z dne 27.05.2014, in JN6172/2014, z dne 02.06.2014) izdal odločitev o oddaji javnega naročila št. 402/2014, z dne 19.06.2014, s katero je javno naročilo za sklop 2 -»Dobava in montaža energijsko učinkovite opreme kuhinje« oddal ponudniku KOGAST SISTEMI d.o.o., Adamičeva cesta 36, Grosuplje (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper navedeno odločitev je vlagatelj pravočasno vložil zahtevek za revizijo. V zahtevku za revizijo navaja, da je na podlagi vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika ugotovil, da je le-ta nepopolna in v skladu z 20. točko prvega odstavka drugega člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2) neprimerna.

Vlagatelj se sklicuje na javno dostopne podatke na spletni strani izbranega ponudnika ter trdi, da ponudba izbranega ponudnika ne izpolnjuje naročnikovih tehničnih zahtev v zvezi s točko 15 (»Termična priprava«) v naslednjih pozicijah:
Poz. 1 - na prospektu je naveden tehnični podatek, ki ne ustreza zahtevi naročnika po kapaciteti min. 80 l (ponujena kapaciteta 120 l presega dopustno odstopanje +/- 10%). Izbrani ponudnik na svoji spletni strani v proizvodnem programu nima navedenega tipa in modela električne prekucne ponve EKP-T9/120M-E šifra 31005, zato vlagatelj sumi, da ni ponudil tipskega proizvoda, temveč je podatke na prospektu priredil zahtevam naročnika.
Poz. 2 in 2 a - na prospektu je naveden tehnični podatek, ki ne ustreza zahtevi naročnika (navedba priključne moči plina 7,0 - 9,0 kW je nedopustna, saj se priključne moči plina navajajo s fiksnim številom in ne »od - do«). V ponudbi je sicer opcijsko navedeno, da so rešetke kuhališča možne tudi iz okroglih nerjavnih profilov, ni pa označeno, ali je to izbrani ponudnik tudi ponudil, prav tako ni navedena dimenzija okroglih profilov min. fi 8 mm. Vlagatelj sumi, da izbrani ponudnik ni ponudil tipskega proizvoda, oziroma da je podatke na prospektu priredil zahtevam naročnika.
Poz. 4 - vlagatelj sumi, da izbrani ponudnik ni dobavil tipskega proizvoda, podatek o priključni moči pa je priredil zahtevam naročnika. Tipski kotel ima namreč priključno moč 18,6 kW, izbrani ponudnik pa je podatek priredil na priključno moč 20 kW.
Poz. 5 - iz prospekta ni razviden izliv enoročne blok mešalne baterije z izlivom in radiem min. 300 mm, izliva min. 300 mm.
Poz. 6 - iz prospekta ni razvidna dimenzija polnih plošč min. 300 x 300 mm, kot so zahtevane v razpisni dokumentaciji. Vlagatelj sumi, da izbrani ponudnik v svoji ponudbi nima modela štedilnika ES-T29/PM, šifra 57803 ter da je podatke v prospektih priredil potrebam naročnika.
Poz. 7 - vlagatelj sumi, da izbrani ponudnik v svoji ponudbi nima modela štedilnika PS-T29/P, šifra 31007, da je izbrani ponudnik podatke v prospektih priredil potrebam naročnika in da ponujeni produkt ni tipski proizvod ter da ne obstaja na trgu.
Ob vsem navedenem je vlagatelj prepričan, da naročnik ni ravnal v skladu z določbami ZJN-2, ker ponudbe izbranega ponudnika ni izločil kot neprimerne in nepopolne. Vlagatelj predlaga, naj razveljavi odločitev o oddaji naročila, ponudbo izbranega ponudnika izloči ter izbere njegovo ponudbo, zahteva pa tudi povračilo stroškov revizijskega in predrevizijskega postopka.

Izbrani ponudnik se je z vlogo, z dne 28.07.2014, izjasnil o navedbah v zahtevku za revizijo. Za vsako posamezno sporno pozicijo podrobno navaja razloge, zaradi katerih meni, da ponujena oprema v celoti ustreza zahtevam naročnika ter zaključuje, da predmet presoje pravilnosti ponudbe niso podatki na ponudnikovi spletni strani, temveč v ponudbi predložena dokumentacija. Opozarja tudi, da naročnik v razpisni dokumentaciji pri pogoju, da mora biti ponujena termična oprema tipska, ni postavljal dodatnih pogojev, kot npr., da morajo biti prospekti ponujene opreme objavljeni na spletni strani. Definicija tipskega izdelka pomeni, da ima izdelek ime, tip in šifro oz. kodo in da je vse to zavedeno pri proizvajalcu. Izbrani ponudnik je ponudil tipske termične elemente iz svoje proizvodnje, označene s tipom in šifro, pod katero jih vodi v svojem poslovnem procesu

Naročnik je dne 29.07.2014 sprejel sklep št. 1000-35/2014-DP, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Navaja, da je odločitev o oddaji javnega naročila sprejel na podlagi v ponudbi izbranega ponudnika predloženega kataloga ter tam označenih pozicij. Ponudbo izbranega ponudnika je pregledal pooblaščeni inženir tehnološke stroke, iz njegovega poročila pa izhaja, da ponujena oprema v celoti ustreza zahtevam naročnika. Neutemeljene in brez dokazov so vlagateljeve trditve o tem, da je izbrani ponudnik podatke v prospektih priredil potrebam naročnika in da ponujeni izdelki niso tipski. Izbrani ponudnik ima kot proizvajalec opreme za vsak proizvod določen tudi tip opreme, s katerim označi proizvod, naročnik pa ni postavil zahteve po določenem tipu (takšna zahteva bi bila tudi v nasprotju z zakonom).
1. Neutemeljene so navedbe vlagatelja v zvezi s Poz. 1 - dopustno odstopanje +/-10% namreč pomeni, da oprema izbranega ponudnika v tem delu v celoti ustreza naročnikovim zahtevam - še več: ponujena kapaciteta od 0 do 120 l pomeni, da ponujena prekucna ponev daje kapaciteto znotraj minimalnih zahtev naročnika in morebitnih odstopanj.
2. Prav tako so neutemeljene vlagateljeve navedbe v zvezi s Poz. 2 in 2 a - izbrani ponudnik je ponudil priključno moč plina znotraj zahtev razpisne dokumentacije (7,0 - 9,0 kW), saj je ponudil 8 kW. Priključna moč se nikoli ne navaja s fiksnim številom, pa tudi sicer je vlagatelj v tem delu s svojimi navedbami prekludiran, saj omenjeni zahtevi ni pravočasno ugovarjal. Izbrani ponudnik je v navedeni poziciji pri plinskem kuhališču navedel, da so rešetke kuhališč narejene iz glazirane sive litine ali iz okroglih nerjavih profilov. Vlagatelj si ob ogledu in fotografiranje ponudbe očitno ni prebral priloge pod Poz. 15. 2 + 2 a, kjer je izbrani ponudnik v celoti zadostil zahtevam naročnika iz razpisne dokumentacije (glej točka 2 Plinska kuhališča). Tudi Državna revizijska komisija je v odločitvi št. 018-053/2014 navedla, da so katalogi dejansko namenjeni temu, da naročnik preveri, ali ponudnik ponuja izdelke zahtevanih lastnosti.
3. Nobenega dvoma pri naročniku ni vzbudila ponujena oprema pod Poz. 5 in 6, saj je zahtevani izliv enoročne blok mešalne baterije z izlivom z radijem 300 mm, h min. 300 mm svetovni standard, obe ponujeni mešalni bateriji izhajata iz priloženega kataloga izbranega ponudnika. Enako velja za Poz. 6 glede dimenzije polnih plošč, saj plošče min. 300 x 300 mm predstavljajo standard pri večini evropskih/svetovnih proizvajalcev profesionalne kuhinjske opreme, kar je splošno znano dejstvo na področju predmeta javnega naročanja, zato ni potrebno, da so navedena dejstva tudi v katalogu. Pri tem se naročnik ponovno sklicuje na odločitev Državne revizijske komisije št. 018-053/2014 in dodaja, da glede na splošno znane standarde proizvajalcev kuhinjske opreme pri naročniku ni bilo nikakršnega dvoma, da ponujena oprema v celoti ustreza zahtevam naročnika iz razpisne dokumentacije.
Naročnik se v celoti strinja z navedbami izbranega ponudnika iz vloge, z dne 28.07.2014, ki jih v nadaljevanju obrazložitve v celoti citira po posameznih spornih pozicijah, in sicer:
1. Poz. 15.1: elektro prekucna ponev dim. 1200 x 900 x 750 mm. Ponujena prekucna ponev ima nazivno prostornino 120 1, kar pomeni, da omogoča kapaciteto od 0 do maksimalno 120 1, to pa pomeni, da ustreza naročnikovi tehnični zahtevi po doseganju minimalne kapacitete 80 1. V zvezi z vlagateljevimi navedbami, da izbrani ponudnik na svoji spletni strani v proizvodnem programu nima navedenega tipa in modela električne prekucne ponve EKP-T9/120-E šifra 31005 (zaradi česar slednji sklepa, da ponujeni element ni tipski proizvod ter kot dokaz prilaga izpis spletne strani izbranega ponudnika za elektro prekucno ponev EKP-T9/120 šifra 55945) izbrani ponudnik navaja, da vlagatelj za dokazovanje svojih trditev in primerjav uporablja napačen izdelek. Po prepričanju izbranega ponudnika ponujeni izdelek EKP-T9/120-E, šifra izdelka 31005 v celoti ustreza tehničnim zahtevam naročnika.
2. Poz. 15.4: električni kotel za kuhanje z okroglo posodo dim. 800 x 900 x 750 mm (na Portalu JN dovoljeno ponuditi dim. 800 x 900 x 750 mm). Izbrani ponudnik je ponudil električni kotel z okroglo posodo dim. 800 x 900 x 750 mm, tip EK-T9/150¬0, šifra 59000, ki v celoti ustreza tehničnim zahtevam naročnika in je zanj predložena zahtevana in ustrezna tehnična dokumentacija. Vlagatelj za dokazovanje svojih trditev uporablja napačen izdelek. Izbrani ponudnik je ponudil tip kotla EK-T9/150-0 s šifro 59000, ta pa je drugačen od tipa kotla EK-T9/150-0 pod šifro 55930, ki ga navaja vlagatelj. Modela EK-T9/150-0, kot ga navaja vlagatelj, izbrani ponudnik nima v programu, niti nima objavljenega na spletni strani, zato je očitek vlagatelja v tem delu nerazumljiv.
3. Poz. 15.5: blok pult s povišano mešalno baterijo dim. 600 x 900 x 750 mm. Vlagatelj navaja, da iz prospekta izbranega ponudnika ni razviden izliv enoročne mešalne baterije z radijem min. 300 mm in h izliva min. 300 mm. Izbrani ponudnik je priložil prospekt ponujenega blok pulta s povišano mešalno baterijo. Na prvi strani prospekta je že vizualno iz fotografije mešalne baterije razvidno, da dosega minimalni izliv z radijem 300 mm in višino izliva minimalno 300 mm. Navedena tehnična zahteva predstavlja minimalni standard, ki pa bi pri praktični uporabi termičnega bloka, uporabniku povzročal težave. Iz tega razloga večina proizvajalcev vgrajuje povišane mešalne baterije z večjim radijem izliva in višino izliva. Izbrani ponudnik v svoji proizvodnji uporablja povišane mešalne baterije z radijem izliva 650 mm in višino izliva 530 mm. Kot dokaz prilaga TS (tehnični standard) risbo mešalne baterije, iz katere so razvidne tehnične karakteristike. Z izdelavo in uporabo večjih radijev izliva in višine izliva od minimalno zahtevanih, ponujeni izdelek ustreza zahtevam naročnika.
4. Poz. 15.6: elektro štedilnik s polnimi ploščami dim. 450 x 900 x 750 mm (na Portalu JN dovoljeno ponuditi dim. 400 x 900 x 750 mm). Vlagatelj navaja, da iz prospekta izbranega ponudnika ni razvidna dimenzija polnih plošč, in sicer 300 x 300 mm. Zgolj ugotovitev, da izbrani ponudnik v svojem prospektu nima navedene dimenzije polnih plošč, še ne pomeni, da jih izbrani ponudnik ne ponuja. Polne plošče dim. 300 x 300 mm predstavljajo standard pri večini mednarodnih proizvajalcev profesionalne kuhinjske opreme, zato navedba podatka o dimenziji plošč v prospektu ne predstavlja podatka, ki bi ga bilo potrebno posebej izpostaviti. Izbrani ponudnik v svoji proizvodnji pri izdelavi štedilnikov standardno uporablja polne plošče dim. 300 x 300 mm. Kot dokaz izbrani ponudnik prilaga izpis iz šifranta materialov in storitev, iz katerega je razvidno, da v svojem proizvodnem programu uporablja plošče dim. 300 x 300 (4 kW), katere v svojem sistemu vodi pod šifro 72384. Vlagatelj v zahtevku za revizijo ne zatrjuje, da ponujeni izdelek pod pozicijo 15.6 ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika, določenih v popisu kuhinjske opreme, pač pa da iz predloženega prospekta ni razvidna dimenzija polnih plošč. V povezavi s popisom kuhinjske opreme je moč ugotoviti, da izbrani ponudnik ponuja opremo z vsemi zahtevanimi tehnični podatki. Vlagatelj tudi navaja, da izbrani ponudnik na svoji spletni strani v svojem proizvodnem programu nima navedenega tipa in modela električnega štedilnika ES-T29/PM, šifra 57803, zato sklepa, da ponujeni element ni tipski proizvod. Vlagatelj na osnovi javno dostopnih podatkov navaja le svoja sklepanja in opažanja, ne navaja pa konkretnih kršitev in očitkov skladnih z ZJN-2. Na osnovi sklepanj pa vlagatelj ne more navajati kateri tehnični podatki in karakteristike so za proizvajalca tipski. Ponujeni izdelek ES-T29/PM, šifra izdelka 57803 ustreza tehničnim zahtevam naročnika, zanj je predložena tudi zahtevana tehnična dokumentacija.
5. Poz. 15.7: plinski štedilnik s polno ploščo dim. 450 x 900 x 750 mm (na Portalu JN dovoljeno ponuditi dim. 400 x 900 x 750 mm). Vlagatelj navaja, da izbrani ponudnik na svoji spletni strani v svojem proizvodnem programu nima navedenega tipa in modela plinskega štedilnika PS-T29-1/P, šifra 31007, zato sklepa, da ponujeni element ni tipski proizvod. Izbrani ponudnik je proizvajalec profesionalne gostinske opreme z dolgoletno tradicijo in lastno strokovno razvojno službo, katere naloga je predvsem razvoj in izdelava novih tipskih elementov. Vlagatelj v zahtevku za revizijo ne zatrjuje, da ponujeni izdelek pod pozicijo 15.7 ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika, določenih v popisu kuhinjske opreme. Vlagatelj na osnovi javno dostopnih podatkov navaja le svoja sklepanja in opažanja, ne navaja pa konkretnih kršitev in očitkov skladnih z ZJN-2. Na osnovi sklepanj pa vlagatelj ne more navajati kateri tehnični podatki in karakteristike so za proizvajalca tipski. Navedbe vlagatelja zahtevka so neutemeljene. Ponujeni izdelek PS-T29-1/P, šifra 31007, ustreza tehničnim zahtevam naročnika in je zanj predložena zahtevana tehnična dokumentacija.
6. Poz. 15.2 in 15.2 a: plinski štedilnik 900 x 900 x 530 mm in električna pečica 900 x 900 x 530 mm (na Portalu JN dovoljeno ponuditi dim. 800 x 900 x 750 mm v enem kosu). Izbrani ponudnik je pri tej poziciji ponudil plinski štedilnik tip KS-T49/1, šifra 57802. Vlagatelj navaja, da je na predloženem prospektu naveden podatek gorilnikov 2 x 3,5 kW in 2x 7,0 - 9,0 kW, ki naj bi bil nedopusten, saj se priključne moči plina navajajo s fiksnim številom in ne »od - do«. Navedbe vlagatelja so neutemeljene. Izbrani ponudnik proizvaja plinski štedilnik KS-T49/1 pod šifro 57802 z vgrajenimi visoko zmogljivimi plinskimi gorilniki. Ponujeni štedilnik ima vgrajena dva močnejša serijska plinska gorilnika, ki s pripadajočimi vgradnimi komponentami omogočata možnost razpona moči od 7,0 do 9,0 kW. Visoko zmogljivost gorilnika le ta izkazuje s stabilnim plamenom in nizko emisijo dimnih plinov ob različnih maksimalnih močeh, ki so lahko 7,0 kW, 7,5 kW, 8,0 kW, 8,5 kW ali 9,0 kW. V močnejša gorilnika je za vsakokratno moč vgrajena enaka plinska šoba s prilagojenim premerom odprtine glede na nazivno moč. Hkrati je vsakokratno ustrezno nastavljen dovod primarnega zraka za pravilno izgorevanje mešanice plina in zraka. Ker je zahtevana moč dveh plinskih gorilnikov v višini 8,0 kW ena izmed prej navedenih možnih moči, je bil naročniku ponujen naveden tipski štedilnik z vgrajenim serijskim plinskim gorilnikom. Nadalje vlagatelj ugotavlja, da ima izbrani ponudnik na prospektu navedeno, da so rešetke kuhališč narejene iz sive litine ali iz okroglih nerjavnih profilov, ni pa označeno, da je izbrani ponudnik to ponudil. Zgolj dejstvo, da izbrani ponudnik v prospektu ni označil, da bodo kuhališča narejena iz okroglih nerjavnih profilov še ne pomeni, da tega ne ponuja. V povezavi s popisom kuhinjske opreme je moč ugotoviti, da izbrani ponudnik ponuja opremo z vsemi zahtevanimi tehnični podatki. Vlagatelj navaja, da ima izbrani ponudnik na svoji spletni strani v svojem proizvodnem programu objavljen štedilnik KS-T49/1 s šifro izdelka 55900, ter prilaga izpis spletne strani izbranega ponudnika z navedenim tipom. Vlagatelj za dokazovanje svojih trditev uporablja napačen izdelek. Izbrani ponudnik je ponudil tip štedilnika KS-T49/1 s šifro 57802.

Izbrani ponudnik pri vseh pozicijah še navaja, da kot proizvajalec suvereno odloča o tem, katere prospekte in tehnične podatke svojih proizvodov bo objavil na spletni strani. Odločitev o objavi podatkov na spletni strani je povezana predvsem s tem, katere podatke je proizvajalec pripravljen objaviti kot javno dostopne podatke in kateri podatki in tehnične lastnosti predstavljajo »know-how« proizvajalca, oziroma njegovo tehnično znanje in izkušnje, ki pomenijo njegovo prednost pred konkurenco, in jih zato ni pripravljen objaviti kot splošno dostopne podatke. Poleg tega izbrani ponudnik tudi opozarja, da je s predloženim in podpisanim obrazcem 4 - »Izjava o izpolnjevanju splošnih in ostalih pogojev« podal izjavo, da v bo vse storitve izvajal v zahtevanem roku in zahtevani kakovosti, torej tudi v skladu s popisom kuhinjske opreme, oziroma naročnikovimi zahtevami, navedenimi v popisu kuhinjske opreme. Izbrani ponudnik se je z navedbo cene ob popisu kuhinjske opreme zavezal izpolniti tehnične zahteve naročnika. Prav tako se je izbrani ponudnik s podpisom obrazca 9a - »Pogodba o dobavi in montaži energijsko učinkovite opreme za centralno kuhinjo na OŠ dr. Vita Kraigherja« zavezal, da bo prevzeta dela opravil skladno z razpisnimi zahtevami glede tehničnega opisa opreme.

Vlagatelj se je z vlogo, z dne 04.08.2014, izjasnil o navedbah naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo. Navaja, da je naročnik v popisih opreme podal nejasne in dvoumne opise proizvodov, kar dokazuje preko 60 vprašanj, ki so jih glede popisov opreme postavili potencialni ponudniki. Naročnik je s 14. odgovorom, z dne 02.06.2013, zahteval, da morajo biti termični elementi tipski. V zvezi s termično napravo, razpisano pod Poz. 15.1, vlagatelj navaja, da je naročnik vztrajal pri kapaciteti »min. 80 l« in ne na minimalni kapaciteti 80 l. Zahteva z besedo »min« ne pomeni nič, oziroma lahko pomeni izpeljanke besed minuta, ministrstvo, mini… Jasen in nedvoumen podatek je le podatek o 80 litrski kapaciteti, zato je potrebno tega tudi upoštevati. Izbrani ponudnik je v svoji izjasnitvi navedel kapaciteto 0 do maksimalno 120 l. Ta podatek pa ne izkazuje zahtevane kapacitete min. 80 l, oziroma odstopa od dovoljene meje -/+ 10 %. Vlagatelj poudarja, da je v zahtevku za revizijo jasno navedel, da ponujena kapaciteta (120 l) ne ustreza tehnični zahtevi in da ponujeni tehnični element ni tipski proizvod. V zvezi s termičnima napravama, razpisanima pod Poz. 15. 2 in 2 a, vlagatelj navaja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji zahteval priključno moč plina 2 x 3,5 kW in 2 x 8 kW in ne 7,0 - 9,0 kW, kot je navedel v obrazložitvi sklepa. Dejstvo je, da je izbrani ponudnik ponudil priključno moč 7.0 - 9,0 kW in ne 8 kW, kot je navedel naročnik. Vlagatelj ponovno zatrjuje, da je v zahtevku za revizijo zapisal, da se priključne moči plina navajajo s fiksnim številom in ne »od - do«. Naročnik je zaradi malomarnega branja revizijske zahteve zamenjal dejstva in s tem brez vzroka napadel vlagatelja. Vlagatelj ponavlja, da podatek 7 - 9 kW ne ustreza naročnikovi zahtevi in ni podan v okviru dovoljenega odstopanja (+/- 10 %). Navaja tudi, da si je podrobno ogledal prilogo pod Poz. 15.2 + 15.2 a in ugotovil, da izbrani ponudnik ni označil, ali je ponudil rešetke iz glazirane sive litine ali iz okroglih nerjavnih profilov. Prav tako na razpisnem obrazcu 4 in 9 a ni zaveze izbranega ponudnika, da bo dobavil opremo v skladu z naročnikovimi zahtevami ter da se je z navedbo cene ob popisu kuhinjske opreme zavezal izpolniti tehnične zahteve naročnika. V zvezi s termičnima napravama pod Poz. 5 in 6 vlagatelj navaja, da »enoročna blok mešalna baterija/izliv z radiem min. 300 mm, h izliva min 300 mm« ni navedena v nobenemu svetovnemu standardu. Vsi svetovni proizvajalci imajo tehnične podatke navedene s fiksnimi standardiziranimi dimenzijami in tehničnimi karakteristikami, brez »min.«. Navedba izbranega ponudnika, češ, da je na prvi strani prospekta že vizualno iz fotografije mešalne baterije razvidno, da dosega minimalni izliv z radiem 300 mm in višino izliva minimalno 300 mm, pa presega meje zdravega razuma. Naknadno priloženega tehničnega standarda - risbe mešalne baterije naročnik v tej fazi ne sme upoštevati, saj bi ga moral zahtevati že v fazi ocenjevanja ponudbe, s čimer bi odpravil formalno nepopolnost ponudbe. Prav tako na razpisnem obrazcu 4 in 9 a ni zaveze izbranega ponudnika, da bo dobavil opremo v skladu z naročnikovimi zahtevami ter da se je z navedbo cene zavezal izpolniti tehnične zahteve naročnika. Naročnikova navedba, da kot dokaz (poz. 15.6) prilaga izpis iz šifranta materialov in storitev, iz katerega je razvidno, da izbrani ponudnik v svojem proizvodnem programu uporablja plošče 300 x 300 mm (4kW), je v tej fazi nedopustno. Naročnik bi moral izločiti izbranega ponudnika, ker ponujen izdelek ni tipski proizvod, kot je to zahtevala razpisna dokumentacija.

Naročnik je z vlogo, z dne 06.08.2014, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in o predrevizijskem postopku.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V obravnavanem primeru je med strankama spor v tem, ali je ponudba izbranega ponudnika primerna in (posledično) popolna v smislu 16. in 20. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2.

Neprimerna ponudba je v skladu z 20. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 tista, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila, in zato ne izpolnjuje vseh naročnikovih zahtev, ki so določene v razpisni dokumentaciji. Neprimerna ponudba glede na definicijo iz 16. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2 ni popolna, nepopolne ponudbe pa mora naročnik v skladu s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2 izločiti iz postopka. V primeru torej, kadar ponudnik ne ponudi predmeta naročila s takimi lastnostmi, kot jih naročnik zahteva v razpisni dokumentaciji, njegove ponudbe ni mogoče označiti kot primerne in posledično popolne, naročnik pa jo mora izločiti iz postopka oddaje javnega naročila.

Naročnik predmet javnega naročila oziroma pogoje, vezane na vsebino javnega naročila, opredeli s tehničnimi specifikacijami, ki morajo biti oblikovane v skladu s 37. členom ZJN-2. Naročnik mora tehnične specifikacije oziroma lastnosti predmeta javnega naročila, ki naj bi izražale njegova pričakovanja glede namena, ki ga želi doseči z izvedbo javnega naročila, opredeliti v razpisni dokumentaciji, način in obseg opisa predmeta javnega naročila pa je odvisen od lastnosti in kompleksnosti samega predmeta. Ponudnik mora v ponudbi dokazati, da ponuja blago z zahtevanimi tehničnimi lastnostmi, naročnik pa mora v razpisni dokumentaciji določiti način izkazovanja tehnične ustreznosti ponujenega blaga (npr. z opisom tehničnih lastnosti, predložitvijo skic, prospektov, izjav in druge tehnične dokumentacije itd.). ZJN-2 v okviru ugotavljanja tehnične sposobnosti ponudnika naročniku dopušča, da lahko v zvezi s proizvodi, ki jih je potrebno dobaviti, od ponudnikov zahteva predložitev vzorcev, opisov ali fotografij, katerih ustreznost mora biti potrjena, če to zahteva naročnik (točka j) drugega odstavka 45. člena ZJN-2).

Predmet javnega naročila v obravnavanem sklopu 2 je dobava in montaža energetsko učinkovite opreme za prenovo centralne kuhinje v Osnovni šoli dr. Vita Kraigherja. Naročnik je v VII. poglavju razpisne dokumentacije (Značilnosti in opis predmeta javnega naročila) navedel, da mora biti ponujen predmet skladen s Popisom del, ki je priloga, oziroma sestavni del razpisne dokumentacije. Naročnik je hkrati opozoril ponudnike, da je Popis del zaklenjen in ga ponudniki ne smejo odklepati (spreminjati), saj bodo njihove ponudbe v nasprotnem primeru izločene iz nadaljnje obravnave. Naročnik je zahteval od ponudnikov, da morajo za ponujeno tehnološko opremo predložiti prospekte ali kataloge. Popis del, ki so ga morali ponudniki izpolniti s ceno na enoto in s skupno ceno, je sestavljen iz preko 100 postavk različne opreme in iz popisa drobnega inventarja. V popisu so navedene strokovne zahteve (tehnične specifikacije), ki se nanašajo na vsako posamezno postavko razpisane opreme, ponudniki pa so ga morali izpolniti s cenami na enoto in s skupnimi cenami. Zahtevek za revizijo se nanaša na opremo za termično pripravo hrane, ki jo sestavlja deset različnih postavk. Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da izbrani ponudnik ni izpolnil vseh tehničnih zahtev, ki se nanašajo na sedem postavk termične opreme (Državna revizijska komisija je postavki 15.2 in 2 a obravnavala skupaj, saj je naročnik, kot bo razvidno iz nadaljnje obrazložitve, za ti dve postavki, ki ju predstavljata plinski štedilnik in električna pečica, dopustil, da sta ponujeni v istem elementu).

Državna revizijska komisija je najprej preverila vlagateljev očitek, ki se nanaša na pozicijo 15.1 (Elektro prekucna ponev). Naročnik je za navedeno postavko v popisu postavil naslednje zahteve:

»dim 1200 x 900 x 750 mm
- kapaciteta: min. 80 l
- dno iz nerjaveče pločevine debeline 17 mm/Compound
- omogoča enakomerno segrevanje po celotni kuhalni površini
- površinska obdelava Non stick
- avtomatski dvig posode
- elektronska regulacija temperature od 20° do 300° C
- konstrukcija pripravljena za postavitev na betonski cokel
- priključna moč: 13,5 kW 3N - 400V
- priklop vode: HV DN15
- odtok: DN70 preko talne rešetke 600 x 800 x 140 mm«

V zvezi z navedeno postavko je pomembnih še pet odgovorov naročnika (vsi odgovori so bili objavljeni na Portalu javnih naročil), ki jih je podal v fazi pojasnjevanja razpisne dokumentacije. Eden izmed njih se nanaša na vse postavke iz 2. sklopa, eden na vse termične elemente, trije pa le na obravnavano postavko, in sicer:

»Za sklop 2 so dovoljena odstopanja +/- 10 % v dimenzijah in ostalih tehničnih karakteristikah (4. odgovor).

Termični elementi morajo biti tipski proizvodi (14. odgovor).

Zaželeno je, da je avtomatski dvig posode in elektronska regulacija temperature na eni komandni plošči (testaturi) z digitalnim prikazovalnikom (14. odgovor).

Zahteva naročnika je avtomatski dvig posode in elektronska regulacija temperature od 20° do 300° C (25. odgovor).

Dno iz nerjaveče pločevine (compound) mora biti debeline najmanj 15 mm (22. odgovor).«

Vlagatelj v zvezi s predmetno postavko očita naročniku, da je ponudba izbranega ponudnika neprimerna iz razloga, ker je naročnik zahteval kapaciteto min. 80 l, izbrani ponudnik pa je ponudil 120 l kapaciteto, kar po mnenju vlagatelja presega tudi dovoljeno odstopanje (+/- 10 %). Vlagatelj tudi navaja, da beseda/opis »min.« ne pomeni nič, oziroma, da ta kratica lahko pomeni npr. minuta, ministrstvo, mini itd. in da je posledično jasen podatek le kapaciteta 80 l, ki ga je upošteval pri izračunu dovoljenega odstopanja. Prav tako očita naročniku, da izbrani ponudnik ponujenega proizvoda nima na svoji spletni strani, zato sklepa, da ponujen termični element EKP-T9/120M-E ni tipski proizvod in ne obstaja na trgu ter da je izbrani ponudnik tehnične podatke na prospektu priredil zahtevam naročnika.

Državna revizijska komisija se strinja z naročnikom in izbranim ponudnikom, da naročnik svoje zahteve v delu, ki se nanaša na kapaciteto, ni spremenil s podanimi odgovori. Naročnik je sicer z odgovorom na vprašanje enega izmed potencialnih ponudnikov dopustil odstopanje v dimenzijah in ostalih tehničnih karakteristikah v obsegu +/- 10 %, vendar pa s tem ni spremenil tudi zahteve po minimalni kapaciteti. Navedeno pomeni, da ponujena elektro prekucna ponev v spornem delu ustreza naročnikovi zahtevi. Kapaciteta, ki jo je ponudil izbrani ponudnik, pomeni uporabo kapacitete v razponu od 0 do 120 l, kar pomeni, da ponujena termična naprava daje kapaciteto znotraj minimalno postavljene zahteve iz razpisne dokumentacije in znotraj dovoljenih odstopanj. Ravno tako so neutemeljeni vlagateljevi očitki, ki se nanašajo na besedo (kratico) »min.«. Že po naravi stvari je namreč jasno in edino logično, da beseda zveza »kapaciteta min. 80 l« pomeni minimalno kapaciteto, ki je za naročnika še sprejemljiva. Navedeno bi moralo biti še toliko bolj jasno vlagatelju, ki se vsakodnevno srečuje z dobavami (in servisiranjem) profesionalne gostinske opreme in pomivalne tehnike.

Med strankama ni spora o tem, da je tipski proizvod tisti izdelek, ki je že prisoten na trgu in da ima takšen izdelek tudi ime, tip in serijsko številko ter da so vsi ti podatki zavedeni pri proizvajalcu. Predmet presoje primernosti posamezne ponudbe, kot pravilno zatrjuje tudi izbrani ponudnik, niso podatki, ki jih ima posamezen ponudnik objavljene na svoji spletni strani, temveč v ponudbi predložena dokumentacija. Zgolj razlog, da posamezen izdelek ni naveden tudi na spletni strani proizvajalca, še ne pomeni, da ne gre za tipski proizvod, naročnik pa v razpisni dokumentaciji tudi sicer ni postavil zahteve, da mora biti ponujena oprema razvidna tudi iz spletnih strani proizvajalca. Naročnik je zahteval le, da ponujena oprema ustreza vsem njegovim tehničnim zahtevam (med njimi tudi zahtevi po tipskih izdelkih) in da ponudnik zanjo predloži prospekt. Iz v ponudbo predloženega prospekta izbranega ponudnika je razvidno, da je izbrani ponudnik pri obravnavani postavki ponudil lasten proizvod - električno kuhinjsko prekucno ponev z električnim dvigom posode in elektronsko regulacijo Kogast, ki jo vodi v svojem poslovnem sistemu pod tipom EKP-T9/120M-E, šifra 31005, ki poleg zahtevane kapacitete izpolnjuje tudi preostale tehnične zahteve.

Drugi očitek se nanaša na Poz. 15.2 in 2a, torej na postavki, ki so ju lahko ponudniki ponudili v enem kosu. Naročnik je za navedeni postavki v popisu postavil naslednje zahteve:

»2. Plinski štedilnik
dim. 900 x 900 x 530 mm
- 4 gorilniki 2 x 3,5 kW + 2 x 8,0 kW
- mreža nad gorilci je iz nerjavečih okroglih profilov min. ø 8 mm

2a. Električna pečica
dim. 900 x 900 x 220 mm
- kapaciteta pečice min. GN 2/1
- vodila za pladnje
- konstrukcija pripravljena za postavitev na betonski cokel
- priključna moč: 5,0 kW 3N - 400V«

Tudi za navedeni postavki velja pojasnilo naročnika, ki se nanaša na dopustna odstopanja in zahteva, da morata biti obe postavki tipska proizvoda (navedeni pojasnili, kot že izhaja iz te obrazložitve, veljata tudi za vse ostale postavke termične opreme, ki jih bo Državna revizijska komisija obravnavala v nadaljnji obrazložitvi). Naročnik je tudi dopustil, »da sta lahko postavki 2 in 2 a element iz enega kosa« (20. odgovor naročnika), ter »da se lahko ponudi oprema širine 800 mm« (22. odgovor naročnika).

Vlagatelj v zvezi s predmetnima postavkama očita naročniku, da je ponudba izbranega ponudnika neprimerna iz razloga, ker je navedba priključne moči plina 7,0 - 9,0 kW nedopustna, saj se priključne moči plina navajajo s fiksnim številom ter zato, ker izbrani ponudnik v priloženem prospektu ni označil, da ponuja rešetke iz okroglih nerjavnih profilov (vlagatelj sicer priznava, da je navedena tehnična zahteva v prospektu opredeljena kot ena izmed dveh možnosti). Vlagatelj tudi sklepa, da iz razloga, ker ponujenih postavk ni na spletni strani izbranega ponudnika, ne gre za tipski proizvod.

Kot izhaja iz v ponudbo predloženega prospekta, je izbrani ponudnik pod spornima postavkama ponudil lasten proizvod (Kogast), ki ga vodi v poslovnem sistemu pod oznako tip KS-T49/1, šifra 57802. Iz prospekta izhaja, da ima predmetna termična naprava štiri gorilnike, dva izmed njiju z močjo 3,5 kW, kar je natanko toliko kot je zahteval naročnik, in dva z močjo od 7,00 do 9,00 kW. V zvezi z gorilnikoma z močjo 7,00 do 9,00 kW Državna revizijska komisija sprejema prepričljiva pojasnila izbranega ponudnika, da gre v tem primeru za visoko zmogljiva plinska gorilnika, ki s pripadajočimi vgradnimi komponentami omogočata možnost razpona moči od 7,00 do 9,00 kW. Naveden razpon moči izkazujeta s stabilnim plamenom in nizko emisijo dimnih plinov ob različnih maksimalnih močeh, ki so lahko 7,0 kW, 7,5 kW, 8,0 kW, 8,5 kW ali 9,00 kW. V navedena gorilnika je za vsakokratno moč vgrajena enaka plinska šoba s prilagojenim premerom odprtine glede na nazivno moč, hkrati pa je vsakokratno ustrezno nastavljen tudi dovod primarnega zraka za pravilno izgorevanje mešanice plina in zraka. Ker je zahtevana moč dveh plinskih gorilnikov v višini 8,0 kW tudi ena izmed prej navedenih možnih moči, ki jo ponujena gorilnika lahko dosežeta, je ponudba izbranega ponudnika tudi v tem delu primerna in popolna. Vlagatelj se sicer strinja z naročnikom v tem, da je na prospektu navedeno, da so rešetke kuhališč narejene bodisi iz sive litine, bodisi iz okroglih nerjavnih profilov, vendar meni, da je ponudba izbranega ponudnika neprimerna tudi zato, ker ni posebej označil zahtevane opcije. V Popisu del, v katerem je, kot že izhaja iz te obrazložitve, vsakršno odklepanje ali spreminjanje opisa postavk sankcionirano z izločitvijo ponudbe, je razvidno, da je izbrani ponudnik ponudil in vpisal ceno za natančno takšen predmet, kot ga je zahteval naročnik. Ker predstavlja ena izmed naročnikovih tehničnih zahtev v Popisu del tudi zahteva, v skladu s katero »mora biti mreža nad gorilci iz nerjavečih okroglih profilov min. ø 8 mm«, je ponudba izbranega ponudnika tudi v tem segmentu popolna.

V zvezi z vlagateljevim očitkom, da tudi pri navedenih postavkah ne gre za tipsko opremo, se Državna revizijska komisija v izogib ponavljanju sklicuje na svojo obrazložitev, ki jo je v zvezi s tem podala pri presoji predhodno obravnavane postavke. Državna revizijska komisija se strinja z izbranim ponudnikom tudi v tem, da izbrani ponudnik pri obravnavanih postavkah ni ponudil plinskega štedilnika z električno pečico tip KS-T49/1, šifra 55900 (ki je predstavljen na njegovi spletni strani), pač pa termično opremo, ki jo vodi v svojem poslovnem sistemu pod tipom KS-T49/1, šifra 57802.

Naslednji vlagateljev očitek se nanaša na postavko 15.4. (Električni kotel za kuhanje z okroglo posodo). Naročnik je za naveden kotel postavil naslednje tehnične zahteve:

»dim. 90x900x750 mm
- indirektno gretje - duplikator
- kapaciteta: 150 l
- okrogla posoda premera 600 mm
- konstrukcija pripravljena za postavitev na betonski cokel
- priključna moč: 22,0 kW 3 N - 400V
- priklop vode THV DN15
- odtok: DN70 preko talne rešetke 800 x 300 x 140 mm«

Naročnik je z 22. odgovorom dovolil, »da se lahko ponudi oprema širine 800 mm«, ter navedel (s 4. odgovorom), »da je zaželeno, da se polnjenje vode v duplikator izvaja preko elektromagnetnega ventila«.

Vlagatelj tudi pri tej postavki očita naročniku, da ponujen izdelek ni tipski produkt ter navaja, da ima izbrani ponudnik na svoji spletni strani v proizvodnem programu model EK-T9/150-0, šifra 55930, s tehničnimi karakteristikami, ki vse ne ustrezajo naročnikovim zahtevam. Ta kotel ima navedeno priključno moč v višini 18,6 kW, izbrani ponudnik pa je s tem v zvezi priredil podatek na prospektu, in sicer, da ima v prospektu naveden kotel priključno moč v (zahtevani) višini 20 kW.

Tudi v zvezi z navedenim očitkom se Državna revizijska komisija sklicuje na svoje ugotovitve, ki jih je v zvezi (ne)tipskimi proizvodi navedla pri presoji prvega očitka. Državna revizijska komisija v zvezi s tem še navaja, da izbrani ponudnik v predmetni postavki ni ponudil modela EK-T9/150-0, šifra 55930 (kot to navaja vlagatelj), pač pa iz v ponudbo predloženega prospekta izhaja, da je ponudil kotel, ki ga v svojem proizvodnem programu vodi pod modelom EK-T9/150-0, šifra 59000, s katerim je izpolnil vse postavljene tehnične zahteve (o čemer se je lahko vlagatelj prepričal pri vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika), med njimi tudi zahtevo po priključni moči v višini 20 kW.

Vlagatelj nadalje zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika (vsaj) formalno nepopolna tudi v delu, ki se nanaša na termično opremo iz Poz.15.5. Naročnik je pod 5. postavko razpisal blok pult s povišano mešalno baterijo z naslednjimi tehničnimi specifikacijami:

»dim. 600 x 900 x 750 mm
- spodaj zaprto s krilnimi vrati / prostor za priklop plinskih vodovodnih instalacij
- enoročna blok mešalna baterija / izliv z radijem min. 300 mm, h izliva min. 300 mm
- konstrukcija pripravljena za postavitev na betonski cokel«

Vlagatelj pri tej postavki zatrjuje, da iz prospekta izbranega ponudnika ni razviden izliv enoročne blok mešalne baterije z izlivom z radijem min. 300 mm, h izliva min. 300 mm, ter da bi moral naročnik zato ponudbo izbranega ponudnika oceniti kot formalno nepopolno. Vlagatelj tudi navaja, da naročnik tehnične risbe mešalne baterije, ki jo je izbrani ponudnik priložil šele tekom predrevizijskega postopka, ne bi smel upoštevati, oziroma bi moral naveden dokument zahtevati od izbranega ponudnika že pred sprejemom izpodbijane odločitve.

Pregled ponudbe izbranega ponudnika pokaže, da je tudi v tej postavki ponudil lasten proizvod, in sicer blok mizo iz linije Kogast 900, model BM-T69/VB. Iz v ponudbo predloženega prospekta je sicer razvidno, da izbrani ponudnik pri tej postavki ponuja povišano mešalno baterijo s toplo in hladno vodo, ni pa razvidno ali ponujena baterija izpolnjuje tudi zahtevo »izliv z radijem min. 300 mm, h izliva min. 300 mm«. Kot že izhaja iz te obrazložitve, ponudniki niso smeli odklepati ali spreminjati Popisa del razpisane opreme, oziroma je naročnik ponudnike izrecno opozoril, da bo vsakršen poseg v Popis del strogo kaznoval, in sicer z izločitvijo ponudbe. Iz s strani izbranega ponudnika predloženega Popisa del je razvidno, da je ponudil oziroma vpisal ceno za natančno takšen proizvod, kot ga je opredelil naročnik, oziroma, da v tej postavki ponuja blok pult s povišano mešalno baterijo, in sicer z enoročno blok mešalno baterijo in z izlivom z radijem min. 300 mm, h izliva min 300 mm. Zahtevan minimalni izliv izhaja tudi iz tekom predrevizijskega postopka predložene tehnične risbe TS-1756, oziroma iz nje izhaja, da je naročnikovo zahtevo celo presegel. Kot je pojasnil izbrani ponudnik, sporna tehnična zahteva predstavlja minimalni standard, ki pa bi pri praktični uporabi termičnega bloka uporabniku povzročal težave. Iz tega razloga večina proizvajalcev uporablja in vgrajuje povišane mešalne baterije z večjim radiem izliva in višino izliva. Izbrani ponudnik je pojasnil, da v svoji proizvodnji uporablja povišane mešalne baterije z radiem izliva 650 mm in višino izliva 530 mm in v dokaz predložil tehnično risbo TS-1756. Ob vsem navedenem je potrebno tudi ugotoviti, da naknadno predložena tehnična risba ne predstavlja dopolnitve formalno nepopolne ponudbe, kar je, kot pravilno ugotavlja tudi vlagatelj, v predrevizijskem postopku nedopustno, pač pa je naknadno posredovano tehnično risbo potrebno šteti le kot pojasnilo obstoječe ponudbene dokumentacije, ki je bilo pridobljeno zaradi ugotavljanja dejanskega stanja v predrevizijskem postopku. Poleg tega naročnik tudi sicer ni zahteval, da morajo iz predloženih prospektov izhajati prav vse tehnične zahteve, ki jih je navedel v popisu.

Naslednji vlagateljev očitek se nanaša na Poz. 15.6 - Električni štedilnik s polnimi ploščami. Naročnik je za to napravo postavil naslednje zahteve:

»dim. 450 x 900 x 750 mm
- dve polni plošči 300 x 300 mm
- konstrukcija pripravljena za postavitev na betonski cokel
- priključna moč: 8,9 kW 3 N - 400 V«

Vlagatelj zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika v tej postavki neprimerna iz razloga, ker iz v ponudbo predloženega prospekta ni razvidna zahtevana dimenzija polnih plošč in da naročnik ne bi smel sprejeti (šele tekom predrevizijskega postopka prejetega) dokumenta izbranega ponudnika (Šifrant materiala in storitev), iz katerega izhaja zahtevana dimenzija. Ravno tako tudi navaja, da izbrani ponudnik, ki je proizvajalec ponujenega štedilnika, na svoji spletni strani v svojem proizvodnem programu nima modela štedilnika, ki ga je ponudil, zato ponujeni izdelek ni tipski proizvod.

Pregled ponudbe izbranega ponudnika, oziroma v ponudbo predloženega prospekta, pokaže, da je v tej postavki ravno tako ponudil lasten proizvod, in sicer štedilnik Kogast, ki ga vodi v svojem poslovnem sistemu pod tipom ES-T29/PM, šifra 57803. Iz prospekta je sicer razvidno, da izbrani ponudnik pri tej postavki ponuja dve polni plošči, niso pa razvidne tudi njune dimenzije. Iz s strani izbranega ponudnika predloženega Popisa del je razvidno, da je ponudil oziroma vpisal ceno za takšen proizvod, kot ga je opredelil naročnik, oziroma, da v tej postavki ponuja električni štedilnik s polnimi ploščami 300 x 300 mm, navedena (oziroma zahtevana) dimenzija pa izhaja tudi iz tekom predrevizijskega postopka predloženega Šifranta materialov in storitev. Kot je pojasnil izbrani ponudnik, predstavljajo polne plošče dimenzije 300 x 300 mm standard pri večini mednarodnih proizvajalcev profesionalne kuhinjske opreme, zato navedba podatka o dimenziji plošč ne predstavlja podatka, ki bi ga bilo potrebno posebej izpostaviti. Tudi naknadno predložen šifrant ne predstavlja dopolnitve formalno nepopolne ponudbe, pač pa ga je potrebno šteti le kot pojasnilo obstoječe ponudbene vsebine, ki je bilo pridobljeno zaradi ugotavljanja dejanskega stanja v predrevizijskem postopku. Poleg tega naročnik tudi sicer ni zahteval, da morajo iz predloženih prospektov izhajati prav vse tehnične zahteve, ki jih je navedel v popisu.

V zvezi z očitkom, ki se nanaša na netipski proizvod, se Državna revizijska komisija sklicuje na svoje ugotovitve, ki jih je v zvezi s tem navedla pri presoji vlagateljevega prvega očitka.

Zadnji vlagateljev očitek se nanaša na Poz. 15.7 - Plinski štedilnik s polno ploščo. Naročnik je pri tej postavki postavil naslednje tehnične zahteve:

»dim. 450 x 900 x 750 mm
eno kuhalno polje: 360 x 670 mm
konstrukcija pripravljena za postavitev na betonski cokel
priključna moč plina 7,5 kW«

Vlagatelj tudi pri tej postavki očita naročniku, da ponujen izdelek ni tipski produkt ter navaja, da izbrani ponudnik na svoji spletni strani v proizvodnem programu ponujenega modela PS-T29-1/P nima in zato sumi, da je izbrani ponudnik tehnične podatke na prospektu v ponudbi priredil zahtevam naročnika.

Tudi v zvezi z zadnjim očitkom se Državna revizijska komisija sklicuje na svoje ugotovitve, ki jih je v zvezi (ne)tipskimi proizvodi že navedla v tej obrazložitvi. Državna revizijska komisija v zvezi s tem še ugotavlja, da je izbrani ponudnik v predmetni postavki ponudil lasten proizvod Kogast - štedilnik, ki ga v svojem proizvodnem programu vodi pod tipom PS-T29-1/P, šifra 31007, s katerim je izpolnil vse postavljene tehnične zahteve (o čemer se je lahko vlagatelj prepričal pri vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika).

Državna revizijska komisija se sicer strinja z vlagateljem v tem, da izbrani ponudnik s podpisom Razpisnega obrazca 4 (Izjava o izpolnjevanju splošnih in ostalih pogojev) ni potrdil, da bo vso ponujeno opremo dobavil v skladu z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije, saj ta obrazec izjave s takšno vsebino ne vsebuje. Pač pa se je izbrani ponudnik temu zavezal s podpisom Razpisnega obrazca 5 (Izjava o ustreznosti tehničnih zmogljivosti), s čimer je med drugim potrdil, da bo zagotovil ustrezno opremo, ki je skladna z vsemi zahtevami iz razpisne dokumentacije.

Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel izkazati, da je ponudba izbranega ponudnika neprimerna in nepopolna, je morala Državna revizijska komisija na podlagi 1. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN odločiti tako, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval povrnitev stroškov, nastalih v predrevizijskem in revizijskem postopku. Ker je zahtevek za revizijo neutemeljen, je Državna revizijska komisija, glede na določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, zavrnila vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih v postopku.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.
Državna revizijska komisija je v obravnavani zadevi prejela tudi predlog naročnika za sklenitev pogodbe po 20. členu ZPVPJN. Ker naročnik do izdaje tega sklepa ni predložil dokazila o vročitvi predloga vlagatelju, kar je procesna predpostavka za obravnavo predloga, je z izdajo te odločitve odločanje o naročnikovem predlogu postalo brezpredmetno.


V Ljubljani, dne 27.8.2014
predsednica senata:
Vida Kostanjevec, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:

- Osnovna šola dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, Ljubljana
- KOVINASTROJ SERVIS, d.o.o., Adamičeva cesta 44, Grosuplje
- KOGAST SISTEMI d.o.o., Adamičeva cesta 36, Grosuplje
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Zupančičeva 3, Ljubljana

Vložiti:

- v spis zadeve, tu

Natisni stran