Na vsebino
EN

018-181/2014 Občina Kungota

Številka: 018-181/2014-4
Datum sprejema: 31. 7. 2014

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 55. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Gregorja Šebenika, kot predsednika senata, ter Sonje Drozdek – Šinko in Boruta Smrdela, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Izvedba GOI del za projekt Vzgojno-izobraževalne objekte Občine Kungota – energetska sanacija, faza II, pri kateri se upošteva okoljski vidik« v sklopu 1 »Strojne instalacije«, na podlagi pritožbe ponudnika Stin, d.o.o., Trg 4. julija 67, Dravograd, ki ga zastopa odvetnica Nada Vučajnk, Kolodvorska 8, Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Kungota, Plintovec 1, Zgornja Kungota (v nadaljevanju: naročnik), dne 31.7.2014

odločila:

1. Pritožbi vlagatelja se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo, kot izhaja iz Sklepa št. JN4839/2014, z dne 10.7.2014.

Naročnik mora o zahtevku za revizijo, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločiti v skladu s prvim odstavkom 28. člena ZPVPJN.

2. Odločitev o stroških se pridrži do končne odločitve o vlagateljevem zahtevku za revizijo.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o predmetnem javnem naročilu, ki ga je razdelil na dva sklopa, objavil na Portalu javnih naročil dne 23.4.2014, pod št. objave JN4839/2014. Dne 24.6.2014 je naročnik sprejel dokument »Odločitev« (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila), s katerim je predmetno javno naročilo za sklop 1 oddal ponudniku Instalacije Lazar, Peter Lazar, s.p., Bukovca 7, Laško (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je z vlogo z dne 7.7.201 vložil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga razveljavitev odločitve o oddaji naročila za sklop 1 in povrnitev stroškov pravnega varstva. Zatrjuje, da je izbrani ponudnik oddal nepopolno ponudbo, ker je predložil garancijo za resnost ponudbe z veljavnostjo do 20.8.2014 in ne z veljavnostjo do 21.8.2014, kot je bila zahteva razpisne dokumentacije. Naročnik je ravnal v nasprotju z razpisno dokumentacijo in Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s sprem., v nadaljevanju: ZJN-2), ko je vlagatelja naknadno pozval na predložitev garancije z ustrezno veljavnostjo (do dne 21.8.2014), saj je s tem dopustil, da je izbrani ponudnik dopolnjeval vsebinsko nepopolno ponudbo.

Naročnik je s sklepom, št. JN4839/2014, z dne 10.7.2014 (v nadaljevanju: sklep o zavrženju zahtevka za revizijo) zahtevek za revizijo zavrgel, zahtevo za povrnitev stroškov pa zavrnil kot neutemeljeno. Navaja, da je zahtevek za revizijo nepravočasen, vlagatelj pa je s svojimi zatrjevanji prekludiran. Naročnik je pred povabilom k pogajanjem preveril popolnost ponudb in ob upoštevanju 89. člena ZJN-2 in smiselni uporabi 84. člena ZJN-2, izdal obvestilo o priznanju sposobnosti, v katerem je v izreku zapisal, da »vsi ponudniki: Stin, d.o.o., Instalacije Lazar, Peter Lazar, s.p., in Da Bo Mont, d.o.o., izpolnjujejo pogoje iz razpisne dokumentacije«. Ponudnike je tudi opozoril na možnost uveljavljanje pravnega varstva v tej fazi postopka. Vlagatelj zoper navedeno obvestilo (ki je vsebovalo ugotovitev glede popolnosti ponudbe izbranega ponudnika) ni uveljavljal pravnega varstva do izteka osmih delovnih dni od prejema obvestila, zato je odločitev naročnika o priznanju sposobnosti (ter adekvatno popolnosti ponudbe izbranega ponudnika) postala pravnomočna dne 24.6.2014. Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, v katerem izpodbija popolnost ponudbe izbranega ponudnika, šele 7.7.2014. S tem pa je vlagatelj zamudil v petem odstavku 25. člena ZPVPJN določen rok, ki je prekluzivni procesni rok, kar pomeni da ponudnik po poteku tega roka izgubi pravico uveljavljati pravno varstvo v revizijskem postopku.

Vlagatelj je zoper sklep o zavrženju zahtevka za revizijo vložil pritožbo. Pojasnjuje, da je dne 11.6.2014 prejel obvestilo o priznanju sposobnosti, v katerem je naročnik ugotovil, da je ponudba izbranega ponudnika popolna. Dne 24.6.2014 je prejel odločitev o oddaji naročila in s tem, v skladu s sedmim odstavkom 22. člena ZJN-2, pridobil pravico do vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika. Na vpogledu je ugotovil, da ponudba izbranega ponudnika ni popolna. Očitek, da je s svojimi navedbami prekludiran, je neutemeljen, ker vlagatelj objektivno ni mogel ugotoviti kršitev naročnika, ki se nanašajo na popolnost ponudbe izbranega ponudnika, ampak jih je lahko zaznal šele ob vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika. ZPVPJN v 24. členu smiselno določa, da se revizijski zahtevek zaradi kršitev naročnika lahko vloži tudi, če vlagatelj iz objektivnih razlogov ni mogel vedeti za kršitve naročnika, kar pa je primer tudi v obravnavani zadevi. Takšno situacijo, kot je v konkretni zadevi, ureja tudi prvi odstavek 5. člen ZPVPJN. Vlagatelj nadalje zatrjuje, da je zahtevek za revizijo vložen pravočasno, saj je naročnik v odločitvi o oddaji naročila navedel, da ima vlagatelj možnost vložiti revizijo, prav tako je v obvestilu o priznanju sposobnosti navedel, da ima vlagatelj možnost vložiti zahtevek za revizijo v vseh fazah postopka oddaje javnega naročila. S takšnim pravnim poukom je vlagatelja tudi zavajal, saj je ponudnikom dal vedeti, da bodo imeli možnost podati revizijski zahtevek tudi po prejemu odločitve o oddaji javnega naročila. Naročnik bi pri predhodnem preizkusu lahko presojal zgolj, ali je vlagatelj aktivno legitimiran za podajo revizije. Aktivno legitimacijo je naročnik vlagatelju priznal, zato so dejanske navedbe v sklepu o zavrženju same s sabo v nasprotju. Vlagatelju ni jasno, ali mu naročnik očita pomanjkanje interesa (s terminom prekludiran naročnik verjetno zatrjuje, da nima več pravnega interesa, ker je že sprejeta pravnomočna odločitev o popolnosti ponudb) ali pa je prekludiran z določenimi navedbami. Vlagatelja predlaga, da Državna revizijska komisija razveljavi sklep o zavrženju zahtevka za revizijo in da (naročnik ali) Državna revizijska komisija razveljavi odločitev o oddaji naročila. Vlagatelj tudi zahteva povračilo stroškov, nastalih v revizijskem postopku in stroškov, nastalih s sestavo pritožbe.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z vlogo z dne 21.7.2014 odstopil pritožbo, skupaj z dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija o pritožbi odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.
Iz sklepa o zavrženju zahtevka za revizijo izhaja, da je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel iz dveh razlogov, in sicer (1) ker naj bi bil vložen nepravočasno oziroma prepozno in (2) ker naj bi bil vlagatelj z revizijskimi navedbami prepozen oziroma prekludiran. Vlagatelj ugotovitvam naročnika nasprotuje in zatrjuje, da je zahtevek za revizijo vložen pravočasno, prav tako pa zavrača tudi navedbe o prekluziji, in sicer iz razloga, ker je lahko kršitve naročnika (pri presoji popolnosti ponudbe izbranega ponudnika) objektivno ugotovil šele ob vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika.

Naročnik po prejemu zahtevka za revizijo preveri, ali so izpolnjene vse procesne predpostavke in sicer, ali je bil zahtevek za revizijo vložen pravočasno, ali vsebuje vse obvezne sestavine iz 15. člena ZPVPJN in ali ga je vložila aktivno legitimirana oseba (prvi odstavek 26. člena ZPVPJN). Če naročnik ugotovi, da so vse procesne predpostavke izpolnjene, zahtevek za revizijo sprejme v obravnavo (drugi odstavek 26. člena ZPVPJN). Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno, ga s sklepom zavrže (tretji odstavek 26. člena ZPVPJN). Roki za vložitev zahtevka za revizijo so določeni v 25. členu ZPVPJN. Po odločitvi o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema te odločitve (peti odstavek 25. člena ZPVPJN). Če ponudnik, ki ni bil izbran, pri naročniku v treh delovnih dneh od prejema odločitve naročnika vloži zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila (tretji odstavek 79. člena ZJN-2), potem teče rok za uveljavitev pravnega varstva od dneva prejema odločitve o zahtevi za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila (peti odstavek 79.a člena ZJN-2).

Državna revizijska komisija je najprej presojala, ali je bil zahtevek za revizijo vložen pravočasno. Kot je razvidno iz sklepa o zavrženju zahtevka, naročnik meni, da je vlagatelj zahtevek za revizijo vložil zoper obvestilo o priznanju sposobnosti, naslovljeno »Obvestilo o pregledu ponudb za sklop 1«, katerega je vlagatelj prejel 11.6.2014 (datum prejema navedenega dokumenta med strankama ni sporen), zaradi česar naj bi z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 7.7.2014, skladno s petim odstavkom 25. člena ZPVPJN, zamudil rok za vložitev zahtevka za revizijo. Takšnemu stališču naročnika ni mogoče pritrditi. Vlagatelj je v zahtevku za revizijo izrecno navedel, da ga vlaga »zoper Sklep o oddaji javnega naročila št. JN4839/2014 z dne 24.6.2014«, prav tako vlagatelj (med drugim) predlaga, »da se razveljavi naročnikov Sklep o oddaji javnega naročila št. JN4839/2014 z dne 24.6.2014«. V spisovni dokumentaciji se sicer dokument »Sklep o oddaji javnega naročila št. JN4839/2014 z dne 24.6.2014« ne nahaja, nahaja pa se dokument »odločitev št. JN4839/2014 z dne 24.6.2014«, s katerim je naročnik predmetno javno naročilo oddal v izvedbo izbranemu ponudniku. Ker pa vlagatelj izpodbija odločitev o oddaji naročila izbranemu ponudniku, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo zoper odločitev o oddaji naročila vsebovano v dokumentu »Odločitev št. JN4839/2014 z dne 24.6.2014« in ne zoper vsebino dokumenta »Obvestilo o pregledu ponudb za sklop 1«.

Iz spisovne dokumentacije izhaja, da je bila naročnikova odločitev o oddaji javnega naročila z dne 24.6.2014 vlagatelju vročena dne 26.6.2014 (razvidno iz poštne povratnice). Vlagatelj je dne 27.6.2014 vložil zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, katero je naročnik dne 3.7.2014 zavrgel. Navedena odločitev je bila vlagatelju vročena dne 4.7.2014 (razvidno iz poštne povratnice). Vlagatelj je z vlogo z dne 7.7.2014 vložil zahtevek za revizijo. Na podlagi navedenega dejanskega stanja Državna revizijska komisija pritrjuje vlagatelju, da je zahtevek zoper odločitev o oddaji javnega naročila vložil pravočasno. V konkretnem primeru je rok za vložitev revizijskega zahtevka zoper odločitev o oddaji naročila, skladno s tretjim odstavkom 79. člena in petim odstavkom 79.a člena ZJN-2 začel teči dne 7.7.2014, in se je skladno s petim odstavkom 25. člena ZPVPJN, ob upoštevanju petega odstavka 1. člena ZPVPJN, iztekel dne 16.7.2014. Vlagatelj je, z vlogo z dne 7.7.2014, zahtevek za revizijo (zoper odločitev o oddaji naročila) vložil v okviru zakonsko določenega roka, torej pravočasno, zaradi česar naročnik ni imel pravne podlage za zavrženje zahtevka za revizijo kot nepravočasnega.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija obravnavala drugi naročnikov razlog za zavrženje zahtevka za revizijo. Kot je razvidno iz sklepa o zavrženju zahtevka za revizijo, naročnik meni, da je vlagatelj z (revizijskimi) navedbami prepozen oz. prekludiran, ker zatrjuje nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika po poteku osmih dni po prejemu obvestila o pregledu ponudb, s katerim je naročnik izbranemu ponudniku priznal popolnost ponudbe.

Državna revizijska komisija opozarja, da je zavrženje vlagateljevega zahtevka za revizijo, iz razloga prekludiranosti v navajanju kršitev, nepravilno. Pravočasnost revizijskih navedb ni procesna predpostavka, ki bi imela za posledico zavrženje zahtevka za revizijo, zato mora naročnik zahtevek za revizijo vsebinsko (meritorno) obravnavati. V kolikor naročnik ugotovi, da so revizijske navedbe po vsebinski presoji prepozne, se zahtevek za revizijo zavrne in ne zavrže. Pri tem Državna revizijska komisija še dodaja, da je pri utemeljevanju prekluzije navedb neustrezno sklicevanje na peti odstavek 25. člena ZPVPJN, saj navedeno določilo ureja, kot že navedeno, pravočasnost zahtevka za revizijo kot vloge in ne pravočasnost navedb v zahtevku za revizijo. Pravočasnost navedb v zahtevku za revizijo ureja četrti odstavek 25. člena ZPVPJN.

Državna revizijska komisija na podlagi navedenega ugotavlja, da je naročnik ravnal v nasprotju s 26. členom ZPVPJN, ko je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel. Na podlagi prvega odstavka 55. člena ZPVPJN je Državna revizijska komisija pritožbi zato ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev o zavrženju vlagateljevega revizijskega zahtevka, kot izhaja iz Sklepa naročnika št. JN4839/2014, z dne 10.7.2014.

ZPVPJN v drugem odstavku 55. člena določa, da lahko Državna revizijska komisija v primeru, kadar pritožbi, vloženi na podlagi petega odstavka 26. člena ZPVPJN, ugodi, odloči, da mora naročnik odločiti o zahtevku za revizijo v skladu s prvim odstavkom 28. člena ZPVPJN, ali zahtevek za revizijo sprejme v obravnavo. Ker v obravnavani zadevi naročnik zahtevka za revizijo (še) ni meritorno obravnaval, bo moral v nadaljevanju postopka pravnega varstva vlagateljev zahtevek za revizijo (če bo ugotovil izpolnjevanje vseh procesnih predpostavk) sprejeti v vsebinsko obravnavo ter o njem sprejeti odločitev v skladu s prvim odstavkom 28. člena ZPVPJN.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je zahteval povrnitev stroškov predrevizijskega in pritožbenega postopka.

Na podlagi 75. člena ZPVPJN in ob uporabi tretjega odstavka 165. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999 s sprem.), v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN, je Državna revizijska komisija odločila, da se odločitev o stroških pritožbe pridrži do končne odločitve o zahtevku za revizijo. Stroški predrevizijskega pa so odvisni od utemeljenosti zahtevka za revizijo in ne od utemeljenosti pritožbe (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN), zato o njih Državna revizijska komisija ni odločila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, dne 31.7.2014


Predsednik senata:
mag. Gregor Šebenik
član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Odvetnica Nada Vučajnk, Kolodvorska 8, 2310 Slovenska Bistrica
- Občina Kungota, Plintovec 1, 2201 Zgornja Kungota
- Instalacije Lazar, Peter Lazar, s.p., Bukovca 7, 3270 Laško
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.Natisni stran