EN

018-153/2014 Splošna bolnišnica Celje

Številka: 018-153/2014-6
Datum sprejema: 1. 8. 2014

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Sonje Drozdek Šinko kot predsednice senata ter mag. Gregorja Šebenika in mag. Mateje Škabar kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Dobava monitorjev za spremljanje osnovnih življenjskih funkcij«, v sklopu 2: »Monitor za nadzor bolnika, transportni, sklop 2, opis C«, na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Mollier d.o.o. Celje, Opekarniška ulica 3, Celje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Splošna Bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 1. 8. 2014

odločila:

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo z dne 27. 5. 2014 se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji javnega naročila »Dobava monitorjev za spremljanje osnovnih življenjskih funkcij« za sklop 2, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila za sklop 2« z dne 9. 5. 2014.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v višini 169,22 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja odprti postopek oddaje javnega naročila »Dobava monitorjev za spremljanje osnovnih življenjskih funkcij«. Javno naročilo je razdeljeno na dva sklopa, in sicer sklop 1: »Monitor za nadzor bolnika, sklop 1, opis A« in »Monitor za nadzor bolnika, transportni, sklop 1, opis B« (v nadaljevanju: sklop 1) in sklop 2: »Monitor za nadzor bolnika, transportni, sklop 2, opis C« (v nadaljevanju: sklop 2). Obvestilo o naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 9. 12. 2014, pod številko objave JN15570/2013.

Naročnik je z Odločitvijo o oddaji javnega naročila za sklop 2 z dne 9. 5. 2014 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji javnega naročila za sklop 2) odločil, da se javno naročilo odda ponudniku AMS Meding d.o.o., Trnovec pri Dramljah 54a, 3222 Dramlje (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz obrazložitve izhaja, da je ponudbe za sklop 2 oddalo 8 ponudnikov. Po vrstnem redu od najugodnejše do najmanj ugodne je bila ponudba vlagatelja najugodnejša, ponudba izbranega ponudnika pa na tretjem mestu. Naročnik je kot prvo pregledal in ocenil ponudbo vlagatelja, pri čemer je ugotovil, da vlagateljeva ponudba ne izpolnjuje zahteve iz »druge ter tretje alineje OBR-17« in »tretje točke OBR-12«, zaradi česar je naročnik vlagatelja pozval na dopustno dopolnitev formalno nepopolne ponudbe. Naročnik je v pozivu navedel, da je vlagatelj v svoji ponudbi v originalni dokumentaciji (prospektu) označil zgolj tehnične zahteve pod številko 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, pri čemer pa iz označenih delov prospekta ne izhaja popolno izpolnjevanje navedenih zahtev. Vlagatelj naj bi svoji ponudbi sicer predložil dokument proizvajalca »Guarantee«, iz katerega delno izhaja izpolnjevanje navedenih tehničnih zahtev, vendar tak način dokazovanja izpolnjevanja tehničnih zahtev ni ustrezen, zato je naročnik pozval vlagatelja na dopolnitev ponudbe v skladu z OBR-17. Vlagatelj je svojo ponudbo pravočasno dopolnil. Naročnik je pri analizi dopolnitve ugotovil, da je vlagatelj sicer predložil izjavo pod točko 1 OBR-12 in izkazuje zastopstvo v letu 2013, ni pa izpolnil zahteve iz druge alineje OBR-17, namreč da bo izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca. Vlagatelj je sicer predložil dokument proizvajalca »Guarantee«, ki navaja zahtevano vsebino tehničnih zahtev, vendar ta način dokazovanja izpolnjevanja tehničnih zahtev ni ustrezen glede na OBR-17. Naročnik je posledično ponudbo vlagatelja ocenil kot neprimerno, zato jo je kot nepopolno izločil. V nadaljevanju je naročnik pregledal in ocenil ponudbi drugouvrščenega ponudnika, glede katere je tudi ugotovil, da je neprimerna in jo je posledično kot nepopolno izločil. Kot tretjo je naročnik pregledal in ocenil ponudbo izbranega ponudnika, pri čemer je ugotovil, da ponudba izbranega ponudnika ne izpolnjuje zahtev iz tehnične specifikacije iz OBR-16 ter ostalih pogojev razpisne dokumentacije. Na podlagi izvedene analize se je naročnik opredelil, da je ponudba izbranega ponudnika popolna, saj naj bi izpolnjevala zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije. Naročnik je zato glede na rezultat ovrednotenih meril oddal javno naročilo za sklop 2 izbranemu ponudniku.

Vlagatelj je dne 27. 5. 2014 vložil zahtevek za revizijo zoper odločitev o oddaji javnega naročila za sklop 2, s katerim je predlagal razveljavitev izpodbijane odločitve, ugotovitev, da je vlagateljeva ponudba ustrezna in popolna, izbiro vlagateljeve ponudbe za sklop 2 tega postopka javnega naročanja in povrnitev stroškov postopka. Vlagatelj je podal navedbe o postopku javnega naročanja, svoji aktivni legitimaciji pravočasnosti zahtevka za revizijo ter navedel, da se je na vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika lahko seznanil zgolj s splošnim delom ponudbene dokumentacije, drugi deli (splošni prospekti, javno objavljeni katalogi, tehnični podatki) pa so bili označeni kot poslovna skrivnost. Naročnik je na portalu javnih naročil na postavljeno vprašanje odgovoril, da v zvezi z zahtevo na obrazcu OBR-17 dovoljuje, da so lahko prospekti proizvajalca ter dokumentacija proizvajalca v originalu, skenirani, natisnjeni ali kopirani. V odločitvi o oddaji javnega naročila za sklop 2 pa je naročnik kot razlog za izločitev ponudbe izbranega ponudnika navajal, da vlagateljeva ponudba ne izpolnjuje druge alineje spornega obrazca OBR-17, ki določa, da mora biti izpolnjevanje vseh zahtev javnega naročila razvidno iz originalnih prospektov ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca. Vlagatelj je po lastnem prepričanju izpolnil vse zahteve glede načina dokazovanja tehničnih karakteristik, saj je v svoji ponudbi in dopolnitvi z dne 7. 2. 2014 priložil natančno izpolnjen in obrazložen obrazec OBR-17 za vse zahtevane pozicije, ki potrjuje izpolnjevanje vseh zahtev naročnika. Priložil je tudi katalog proizvajalca, ki ponovno dokazuje izpolnjevanje tehničnih zahtev. Naročnik neupravičeno zatrjuje, da ponudnik ni na ustrezen način dopolnil in dokazal izpolnjevanja tehničnih in drugih karakteristik. Dokument »Guarantee« je le zahtevana izjava proizvajalca, ki jo je ponudnik predložil v izvornem jeziku ter v prevodu. Prav tako naročnik kot razlog izločitve vlagateljeve ponudbe ni navajal neustreznost ponujene opreme, temveč zgolj način dokazovanja ustreznosti.

Izbrani ponudnik se je glede navedb vlagatelja v zahtevku za revizijo izjasnil dne 3. 6. 2014 ter navedel, da glede dokazil o izpolnjevanju zahtev v vlagateljevi ponudbi ne more podati mnenja, ker je ni videl. V kolikor vlagatelj ustreznih dokazil ni predložil, mora biti njegova ponudba kot neprimerna izločena.

Naročnik je dne 13. 6. 2014 izdal sklep (v nadaljevanju: sklep o zahtevku za revizijo), s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo ter zahtevek za povrnitev stroškov zavrnil. V obrazložitvi je naročnik navedel, da vlagateljeve ponudbe ni izločil kot nepopolne zato, ker naj bi bili dokumenti (prospekti ter druga dokumentacija proizvajalca) skenirana, natisnjena ali kopirana, temveč ker vlagatelj ni dokazoval izpolnjevanja tehničnih zahtev iz OBR-16 na način, kot izhaja iz razpisne dokumentacije (OBR-16 ter druge in tretje alineje OBR-17), in sicer da bodo ponudbi predloženi originalni prospekti ter ostala originalna dokumentacija proizvajalca, iz katere je razvidna oprema, ki je predmet ponudbe ter da bo izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila razvidno iz originalnih prospektov ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca, kjer bo izpolnjevanje zahtev v dokumentaciji ustrezno označeno, podčrtano ter da bo navedena ustrezna zaporedna številka, ki izhaja iz opisa predmeta naročila. Naročnik je to zahtevo prek odgovora številka 6 na portalu javnih naročil spremenil in določil, da so lahko prospekti in dokumentacija proizvajalca v originalu, natisnjeni ali kopirani, pri čemer pa v dokumentaciji proizvajalca ne smejo biti izvedeni vpisi, ki bi spremenili vsebino proizvajalčeve dokumentacije (razen označb izpolnjevanja tehničnih zahtev v smislu 1. točke iz OBR-16). Vlagatelj ni pripravil ponudbe tako, da bi ustrezala tem zahtevam naročnika. Naročnik je »monitor za nadzor bolnika-transportni« označil s tehničnimi zahtevami z zaporednimi številkami od 49 do 68 (razvidno iz obrazcev OBR-16 in OBR-17). Iz odločitve o oddaji javnega naročila za sklop 2 je razvidno, da iz vlagateljevega priloženega prospekta niso razvidne vse tehnične zahteve in da je vlagatelj označil zgolj zahteve 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 in 60, pri čemer pa izpolnjevanje tehničnih zahtev v celoti ne izhaja iz označb v prospektu. Naročnik je zato vlagatelja pozval na dopolnitev, v kateri je vlagatelj izvedel zahtevan opis v OBR-17 in zapisal, v katerih dokumentih proizvajalca dokazuje izpolnjevanje tehničnih zahtev. Vlagatelj dokazuje izpolnjevanje tehničnih zahtev delno s prospektom, delno pa z izjavo proizvajalca (»Guarantee«), ki je za določene tehnične zahteve edini dokument. Dokument »Guarantee« ni ustrezen dokument dokazovanja izpolnjevanja zahtev iz opisa predmeta naročila, saj iz nje ni razvidna oprema, ki je predmet ponudbe, kot je to zahteval naročnik v drugi alineji v OBR-17. Vlagatelj je za tehnično zahtevo pod zaporedno številko 49 po LCD barvnem zaslonu velikosti vsaj 10 palcev z upravljanjem na dotik ali vrtljivim gumbom dokazoval izpolnjevanje tako, da je v prospektu označil, da je razvidno, da je zaslon naprave 10,4 palčni TFT »color« LCD zaslon, pri čemer pa način upravljanja iz nadaljevanja prospekta ni bil razviden. V dokumentu »Guarantee« je navedba »LCD color displey at least 10 touch screen screen or rotating gum«, pri čemer pa naročnik iz prospekta ali druge dokumentacije ni razvidel, ali deluje na obe opciji ali zgolj na dotik oziroma gumb. Vlagatelj je v prospekt lastnoročno zapisal »vrtljiv gumb«. Takšen načina označevanja – da ponudnik dopisuje podatke v prospektno ali drugo dokumentacijo proizvajalca – za naročnika ni sprejemljiv. Vlagatelj v prospektu ali drugi dokumentaciji prav tako ni izkazal izpolnjevanje naslednjih tehničnih zahtev pod številko 51, 50, 52, 62, 64 in 65. Izpolnjevanje teh tehničnih zahtev je razvidno izključno iz izjave proizvajalca »Guarantee«, ki pa ni ustrezen dokument. Vlagatelj navedenih nepravilnosti ni odpravil tako, kot je to zahteval naročnik. Naročnik je vlagateljevo ponudbo izločil zato, ker vlagatelj (kljub pozivu na dopolnitev) ni predložil dokumentacije proizvajalca (prospekte, »User manual«, »Technical data« ali drugo dokumentacijo proizvajalca) iz katere bi bili razvidni tehnični podatki aparata, dokazovanje z dokumentom »Guarantee« pa ni ustrezno, saj iz tega dokumenta ni razvidna oprema, ki je predmet ponudbe.

Naročnik je Državni revizijski komisiji v prilogi dopisov, prejetih dne 20. 6. 2014 in 27. 6. 2014, odstopil dokumentacijo iz predrevizijskega postopka.

Državna revizijska komisija je po prejemu zahtevka za revizijo opravila predhodni preizkus v skladu z 31. členom ZPVPJN ter ugotovila, da izpolnjuje vse pogoje iz prvega odstavka 31. člena ZPVPJN, zato ga je sprejela v obravnavo.

Dne 19. 6. 2014 je vlagatelj podal opredelitve do navedb naročnika v sklepu o zahtevku za revizijo, v katerem je očitke naročnika zavrnil kot neutemeljene ter navedel še, da nikjer v razpisni dokumentaciji ni opredeljeno, kaj naročnik razume pod pojmom »proizvajalčeva dokumentacija«, pri čemer je to lahko tudi izjava proizvajalca, pismo proizvajalca… Izjava proizvajalca (»Guarantee«) je avtentičen dokument proizvajalca, ki dokazuje izpolnjevanje vseh tistih tehničnih zahtev, ki jih sicer ni mogoče nedvoumno razbrati iz prospektne dokumentacije, katalogov ali druge tehnične dokumentacije. Izjava proizvajalca je v celoti zavezujoč del ponudbe (kot npr. katalog), saj se proizvajalec pod njo podpiše in jo žigosa, s čimer nosi polno pravno odgovornost za resničnost navedenih podatkov o karakteristikah proizvoda. Iz izjave »Guarantee« je tudi jasno razvidno, da se nanaša na proizvod, ki ga vlagatelj ponuja v sklopu 2 tega postopka javnega naročanja.

Po pregledu prejete dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Spor med vlagateljem in naročnikom je torej v tem, ali je naročnik upravičeno izločil vlagatelja iz tega postopka javnega naročanja, ker naj vlagatelj s predložitvijo izjave proizvajalca glede izpolnjevanja tehničnih zahtev iz razpisne dokumentacije ne bi ustrezno izkazal izpolnjevanja naročnikovih tehničnih zahtev.

Državna revizijska komisija je z vpogledom v razpisno dokumentacijo za ta postopek javnega naročanja ugotovila, da je v prvem členu poglavja 2. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe navedeno, da je predmet javnega naročila (tako za sklop 1 kot tudi sklop 2) podrobneje opisan v tehničnih specifikacijah v obrazcu OBR-16. V tretjem členu istega poglavja razpisne dokumentacije je naročnik določil, da morajo ponudniki za pravilnost ponudbe predložiti med drugim tudi pravilno izpolnjeno Izjavo o izpolnjevanju tehnične specifikacije opreme (OBR-17).

Tehnične specifikacije predmeta javnega naročila so podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji v poglavju 16. Tehnične specifikacije naročnika za predmet naročila »dobava monitorjev za spremljanje osnovnih življenjskih funkcij« na obrazcu OBR-16. Tehnične specifikacije za predmet naročila v sklopu 2 »monitor za nadzor bolnika- transportni – 4 kom« so opredeljene v postavkah, označenih s številkami od 49 do 68. Državna revizijska komisija je s pregledom vsebine obrazca OBR-16 oziroma načina specifikacije tehničnih zahtev ugotovila, da je naročnik tehnične specifikacije določil v smislu b.) točke 37. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2), torej v smislu navedbe funkcionalnih in storilnostnih zahtev. V prvotni razpisni dokumentaciji je na obrazcu OBR-16 tudi opomba, da je ponudbi potrebno predložiti originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca, iz katere je razvidna oprema, ki je predmet ponudbe. Izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca, pri čemer je ponudnik moral slednje ustrezno označiti, podčrtati in navesti ustrezno zaporedno številko, ki izhaja iz opisa predmeta.

Obrazec OBR-17 z naslovom 17. Izjava o izpolnjevanju tehnične specifikacije opreme predstavlja med drugim izjavo ponudnika pod kazensko in materialno odgovornostjo, da izpolnjuje tehnične zahteve iz razpisne dokumentacije. Vsebina izjave v drugi alineji je, da ponudnik izjavlja, da bo ponudbi predložil originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca, iz katere je razvidna oprema, ki je predmet ponudbe. Vsebina izjave v tretji alineji je, da ponudnik izjavlja, da je izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca, kar je ustrezno označeno. Gre torej za izjavo s smiselno enako vsebino kot v opombi na obrazcu OBR-16. V nadaljevanju obrazca OBR-17 so v tabeli ponovljene tehnične specifikacije iz obrazca OBR-16, pri čemer so ponudniki morali v tabeli označiti naziv oziroma vrsto dokumenta, iz katerega je razvidno izpolnjevanje določene postavke iz tehničnih specifikacij ter številko strani dokumenta, od koder je izpolnjevanje zahtev razvidno.

Na portalu javnih naročil je bil dne 3. 1. 2014 objavljen odgovor naročnika številka 6 na vprašanje enega izmed ponudnikov, ki je prosil za pojasnilo, ali opomba na obrazcu OBR-16 pomeni, da naročnik želi prospekte, ki jih je natisnil proizvajalec (z obrazložitvijo, da je taka zahteva nerazumljiva, saj je moč originalne prospekte dobiti na spletnih straneh proizvajalcev, ki jih ponudnik lahko natisne sam). Naročnik je odgovoril, da so prospekti proizvajalca ter dokumentacija proizvajalca lahko v originalu in/ali skenirani in/ali natisnjeni in/ali kopirani, pri čemer v dokumentacijo proizvajalca ne smejo biti izvedeni vpisi, ki bi spremenili vsebino proizvajalčeve dokumentacije, kar pa ne izključuje zahteve v OBR-16, da morajo izpolnjevanje zahtev ponudniki ustrezno označiti.

Naročnik je v odločitvi o oddaji javnega naročila za sklop 2 kot razlog za izločitev ponudbe vlagatelja navedel, da vlagatelj ni izpolnil zahteve iz druge alineje obrazca OBR-17, namreč da bo izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca, ter da je vlagatelj sicer predložil dokument proizvajalca »Guarantee«, ki navaja zahtevano vsebino tehničnih zahtev, vendar ta način dokazovanja izpolnjevanja tehničnih zahtev ni ustrezen glede na obrazec OBR-17. V obrazložitvi sklepa o zahtevku za revizijo je naročnik navedel tudi, da je razlog neustreznosti predloženega dokumenta »Guarantee« v tem, ker iz njega ni razvidna oprema, ki je predmet ponudbe vlagatelja in ker to naj ne bi bila dokumentacija proizvajalca v skladu z obrazcem OBR-17.

Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da naročnik pravzaprav ni navajal, da oprema, ki jo je v sklopu 2 ponudil izbrani ponudnik, ne izpolnjuje tehničnih specifikacij iz obrazcev OBR-16 in OBR-17, temveč zgolj, da je vlagatelj izpolnjevanje tehničnih zahtev izkazal z dokumentom »Guarantee«, kar ni ustrezen način izpolnjevanja zahtev glede dokazil iz obrazca OBR-17 razpisne dokumentacije. Državna revizijska komisija je torej morala razrešiti vprašanje, ali dokument »Guarantee«, ki ga je vlagatelj predložil svoji ponudbi, izpolnjuje zahteve iz obrazca OBR-17 razpisne dokumentacije glede ustreznosti dokazil za dokazovanje izpolnjevanja tehničnih specifikacij.

Državna revizijska komisija je vpogledala v ponudbo vlagatelja številka P2014-0043 z dne 24. 1. 2014 za sklop 2 tega javnega naročila. Iz izpolnjenega obrazca OBR-4 Obrazec predračuna – sklop 2 izhaja proizvajalec in model transportnega monitorja za nadzor bolnika, ki ga ponuja vlagatelj. Iz izpolnjenega obrazca OBR-17, ki je del ponudbe vlagatelja, je Državna revizijska komisija ugotovila, da je vlagatelj v stolpcu »Naziv ali vrsta dokumenta, iz katerega je razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve« pri postavkah 51, 52, 62, 63, 64, 65, 66, 67 in 68 kot edino dokazilo, s katerim dokazuje izpolnjevanje tehničnih zahtev pod temi postavkami, opredelil »izjava proizvajalca«. Za obrazcem OBR-17 se v ponudbi nahaja prospekt za model ponujenega transportnega monitorja za nadzor bolnika, ki ga je vlagatelj navedel v obrazcu OBR-4. V prospektu so pri določenih navedbah v prospektu ročne oznake številk postavk iz tehničnih specifikacij iz obrazca OBR-17. V nadaljevanju ponudbe vlagatelja se nahaja dokument »Guarantee« z dne 22. 1. 2014 v angleškem jeziku. Iz vsebine dokumenta »Guarantee« izhaja, da proizvajalec modela ponujene opreme za sklop 2 potrjuje, da model monitorja za nadzor bolnika, ki ga njihov distributer (naveden je vlagatelj) ponuja v tem postopku javnega naročanja (navedena je številka objave javnega naročila na portalu javnih naročil), ustreza vsem tehničnim zahtevam, ki so v nadaljevanju opredeljene po posameznih postavkah. Sledi navedba, da je ta dokument veljaven do 21. 1. 2015, ter natisnjeni faksimile podpisa osebe B. S. v svojstvu predsednika gospodarske družbe (proizvajalca) in natisnjeni faksimile žiga gospodarske družbe. Gre torej za izjavo proizvajalca o tem, da v sklopu 2 ponujeni proizvod izpolnjuje zahteve, ki jih je naročnik opredelil v tehničnih specifikacijah.

Iz naročnikove dokumentacije izhaja, da je naročnik vlagatelja z dopisom z dne 5. 2. 2014 pozval na dopolnitev formalno nepopolne ponudbe. Iz obrazložitve dopisa z dne 5. 2. 2014 izhaja, da je naročnik (med drugim) ugotovil, da je vlagatelj v originalni dokumentaciji (prospektu) označil zgolj zahteve 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 in 60, pri čemer pa iz označenih delov prospekta v celoti ne izhaja izpolnjevanje zahtev iz tehničnih specifikacij. Ponudbi naj bi bila tudi predložena izjava »Guarantee«, ki navaja delno vsebino zahtev iz tehničnih specifikacij, vendar tak način dokazovanja izpolnjevanja tehničnih zahtev ni skladen z zahtevo v obrazcu OBR-17. Naročnik je vlagatelja pozival, da dopolni svojo ponudbo skladno z zahtevami iz obrazca OBR-17.

Vlagatelj je opravil dopolnitev z dokumentom Dopolnitev ponudbe številka P2014-0043 oziroma kot prilogo dopisa z oznako 89/VP z dne 7. 2. 2014, kateri so bili predloženi del obrazca OBR-17, ki se nanaša na tehnične specifikacije javnega naročila za sklop 2 (postavke 49-68) in kjer je vlagatelj v tabeli natančno navedel, iz katerega dokumenta in iz katere strani izhaja izpolnjevanje posamezne postavke tehničnih specifikacij. Ponovno je priložen tudi enak prospekt, kot je bil že predložen v prvotni ponudbi, z nekoliko spremenjenimi označbami številk postavk. V nadaljevanju se nahaja enaka izjava proizvajalca »Guarantee« z dne 22. 1. 2014, priložen pa je tudi slovenski prevod.

Upoštevaje naročnikovo navedbo v sklepu o oddaji javnega naročila za sklop 2, da je izpolnjevanje zahtev iz tehničnih specifikacij razvidno zgolj iz dokumenta »Guarantee«, je Državna revizijska komisija zaključila, da je vsaj v tem pogledu naročnik sam ugotovil, da vlagateljeva ponudba oziroma ponujena oprema izpolnjuje vsaj zahtevo iz prve alineje izjave iz obrazca OBR-17, namreč da vlagatelj izpolnjuje »tehnične zahteve« iz obrazcev OBR-17 in OBR-16. Glede izpolnjevanje zahteve iz druge alineje izjave iz obrazca OBR-17, da je izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca, kar bo ustrezno označeno (z zaporedno številko postavke iz tehničnih specifikacij iz obrazcev OBR-16 in OBR-17), je Državna revizijska komisija ugotovila, da je vlagatelj s predložitvijo proizvajalčeve izjave »Guarantee« izpolnil tudi to zahtevo, saj gre pri tej izjavi za originalno dokumentacijo proizvajalca. Pri tem Državna revizijska komisija opozarja, da originalni prospekt proizvajalca ali originalna dokumentacija proizvajalca po svoji naravi nista ničesar drugega kot generično reklamno gradivo z opisom predmeta prodaje, sestavljen praviloma po željah proizvajalca ali prodajalca opreme. V tem pogledu je torej po svoji dokazni vrednosti popolnoma enakovredno »izjavi proizvajalca«. Ker se prospekti in druga tehnična dokumentacija praviloma pripravljajo vnaprej in v množični obliki, se pri njihovi sestavi seveda ne more upoštevati vseh s strani posameznega naročnika zahtevanih vsebin glede opisa predmeta, ki jih naknadno postavljajo naročniki v postopkih javnega naročanja. V naravi stvari je, da je izjava proizvajalca o nekem aspektu predmeta prodaje, ki ni bil zajet v originalnem prospektu, relevantna dopolnitev originalnega prospekta, saj bi bilo nerazumno in nesorazmerno pričakovati, da bodo proizvajalci prav za vsak postopek javnega naročanja pripravljali in množično natisnili originalne prospekte v skladu z željami naročnika. Drži sicer, da naročnik v razpisni dokumentaciji določi, katero sredstvo bo štel kot ustrezno za izpolnjevanje določenega pogoja iz razpisne dokumentacije (upoštevaje temeljna načela iz ZJN-2), vendar je naročnik v obrazcu OBR-17 določil, da mora ponudnik svoji ponudbi predložiti originalni prospekt proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca. Šteti je, da je izjava proizvajalca o tehničnih lastnostih nekega proizvoda del tehnične dokumentacije proizvoda, torej je vlagatelj s predložitvijo izjave proizvajalca »Guarantee« tudi v tem pogledu izpolnil zahtevo naročnika. Naročnik je torej dolžan pri presoji vsaj upoštevati priloženo izjavo proizvajalca in presoditi njeno relevantnost in verodostojnost kot dokazilo o izpolnjevanju zahtev iz tehničnih specifikacij predmeta javnega naročila, saj sicer ravna v nasprotju z lastno razpisno dokumentacijo.

Naročnik je v svojem sklepu o zahtevku za revizijo navedel tudi, da izjava proizvajalca »Guarantee« ni ustrezno dokazilo zato, ker iz nje ni razvidna oprema, ki je predmet ponudbe (zahteva iz druge alineje izjave na obrazcu OBR-17), vendar je Državna revizijska komisija ugotovila, da ta navedba naročnika ne drži, saj je iz izjave proizvajalca »Guarantee« razviden tako proizvajalec kot tudi model, na katerega se izjava proizvajalca nanaša, ki je skladen tako z navedbo ponujene opreme v sklopu 2 v OBR-4 Obrazec predračuna – sklop 2 kot tudi prvotni ponudbi in dopolnitvi predloženemu prospektu za ponujeno opremo. Natančnejših razlogov, zakaj je dvomil v verodostojnost izjave proizvajalca »Guarantee«, naročnik ni navajal.

Zgolj trditev naročnika, da je bilo izpolnjevanje neke zahteve iz tehničnih specifikacij namesto iz originalnega prospekta proizvajalca ter originalne dokumentacije proizvajalca razvidno zgolj iz izjave proizvajalca »Guarantee« (tudi če je za določene postavke tehničnih specifikacij iz obrazcev OBR-16 in OBR-17 to edini dokument, ki izkazuje izpolnjevanje teh zahtev) posledično ne more botrovati zaključku iz odločitve o oddaji javnega naročila za sklop 2, da je ponudba vlagatelja neprimerna v skladu z 20. ter 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2, zato je bila izločitev ponudbe vlagatelj v nasprotju s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2. V ponovljenem postopku bo zato naročnik moral presojati, ali je vlagatelj v ponudbi predloženih dokumentih ustrezno izkazal, da ponujena oprema izpolnjuje zahteve iz tehničnih specifikacij.

Naročnik je v sklepu o zahtevku za revizijo sicer navedel tudi, da izpolnjevanje zahteve pod postavko 49 tehničnih specifikacij »LCD barvni zaslon, velikosti vsaj 10˝, delovanje na dotik (touch screen) ali vrtljivim gumbom« ni razvidno niti iz prospekta niti iz izjave proizvajalca »Guarantee« - razvidno naj namreč ne bi bilo, ali deluje na obe opciji ali zgolj na dotik ali z vrtljivim gumbom. Vendar je Državna revizijsko komisija ugotovila, da naročnik teh razlogov ni navajal v odločitvi o oddaji javnega naročila za sklop 2 kot razlogov za izločitev vlagatelja.

ZJN-2 v prvem odstavku 80. člena določa, da mora naročnik, ko v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb izloči ponudbe, ki niso popolne, izločenega ponudnika opozoriti na možnost uveljavljanja pravnega varstva ter navesti podatke iz prvega odstavka 79. člena ZJN-2, vključno z razlogi za izločitev. Naročnik mora vse razloge, s katerimi utemeljuje svojo odločitev o oddaji naročila, vključno z vsemi razlogi za zavrnitev ponudb, ki niso bil izbrane, in prednostmi sprejete ponudbe v razmerju do ponudbe neizbranega ponudnika, navesti že v odločitvi o oddaji naročila oziroma najkasneje v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji naročila. Učinkovito pravno varstvo (9. člen ZPVPJN) je namreč lahko v postopkih oddaje javnih naročil zagotovljeno le, če ima ponudnik v postopku pravnega varstva možnost izpodbijati vse naročnikove ugotovitve, ki se nanašajo na izločitev njegove ponudbe.

Kot je Državna revizijska komisija že večkrat zapisala, je namen odločitve o oddaji naročila predvsem seznanitev ponudnikov z zadostnimi informacijami, potrebnimi za učinkovito uveljavljanje pravnega varstva. Obrazložitev mora vsebovati dovolj jasne in nedvoumne razloge, da se ponudniki lahko seznanijo z utemeljitvijo odločitve, da lahko zaščitijo svoje pravice in preverijo, ali je odločitev o oddaji naročila zakonita ali ne.

Ob upoštevanju navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnikovi argumenti, navedeni šele v okviru predrevizijskega postopka, ne predstavljajo dopustnih argumentov v prid izločitvi vlagateljeve ponudbe. Ker v obvestilu o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo praviloma ni dopustno navajati novih kršitev (peti odstavek 29. člena ZPVPJN), tudi naročnik v sklepu, s katerim odloči o zahtevku za revizijo, ne sme navajati novih razlogov za nepopolnost ponudbe določenega ponudnika, ki jih ni navedel že v obvestilu o izbiri ali dodatni obrazložitvi svoje odločitve; s tem bi bil tak ponudnik namreč onemogočen v možnosti učinkovitega pravnega varstva.

Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN razveljavila odločitev naročnika o oddaji naročila za sklop 2 iz Odločitve o oddaji javnega naročila za sklop 2 z dne 9. 5. 2014.

V skladu s tretjim odstavkom 39. člena ZPVPJN Državna revizijska komisija naročniku nalaga, da v nadaljevanju postopka oddaje javnega naročila sprejme eno izmed odločitev, ki jih dopušča ZJN-2.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz prve točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v predmetnem revizijskem postopku zahteval povrnitev stroškov revizijskega postopka, in sicer takse v višini 169,22 EUR.

Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN vlagatelju kot potrebne priznala stroške plačila takse v višini 169,22 EUR, ki mu jih mora povrniti naročnik.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz druge točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, 1. 8. 2014

Predsednica senata:

Sonja Drozdek Šinko, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Splošna Bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje
- Mollier d.o.o. Celje, Opekarniška ulica 3, 3000 Celje
- AMS Meding d.o.o., Trnovec pri Dramljah 54a, 3222 Dramlje
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, Ljubljana

Vložiti:
- V spis zadeve, tu

Natisni stran