EN

018-177/2014 Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje

Številka: 018-177/2014-5
Datum sprejema: 25. 7. 2014

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Mateje Škabar, kot predsednice senata ter Vide Kostanjevec in Sonje Drozdek Šinko, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Izvedba GOI del ter dobava z vgradnjo splošne medicinske in nemedicinske opreme za urgentni center Splošne bolnišnice Nova Gorica v okviru projekta »Mreža urgentnih centrov«, v sklopu 1: GOI dela«, in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba Strabag d.o.o., Letališka cesta 33, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Križanec & Potočnik o.p., d.o.o., Dalmatinova 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, Ljubljana (nadaljevanju: naročnik), dne 25.07.2014

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »Izvedba GOI del ter dobava z vgradnjo splošne medicinske in nemedicinske opreme za urgentni center Splošne bolnišnice Nova Gorica v okviru projekta »Mreža urgentnih centrov«, v sklopu 1: GOI dela«, ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo, z dne 24.06.2014, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek javnega naročanja po postopku s pogajanji brez predhodne objave.

Vlagatelj je dne 24.06.2014 vložil zahtevek za revizijo. Zatrjuje, da je naročnik nezakonito uporabil postopek s pogajanji brez predhodne objave ter navaja, da je bonitetna zahteva pretirana in nesorazmerna. Vlagatelj predlaga, da se razveljavi naročnikovo Povabilo k oddaji ponudbe št. 4110-9/2014-4, z dne 05.06.2014, ter pripadajoča razpisna dokumentacija. Vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov pravnega varstva.

Naročnik je dne 08.07.2014 sprejel sklep št. 4110-9/2014-23, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo ter zahtevo za povrnitev stroškov zavrnil.
Naročnik je dne 18.07.2014 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo iz postopka oddaje javnega naročila in iz predrevizijskega postopka.

Državna revizijska komisija je od naročnika dne 24.07.2014 prejela vlagateljev umik zahtevka za revizijo. Vlagatelj je navedel, da zahtevek za revizijo, ki ga je vložil dne 24.06.2014, umika. Vlagatelj tudi prosi, da se mu povrne polovica vplačane takse v znesku 3.500,00 EUR.

Vlagatelj lahko na podlagi prvega odstavka 18. člena ZPVPJN kadar koli med predrevizijskim in revizijskim postopkom pisno umakne svoj zahtevek za revizijo. Naročnik v treh delovnih dneh od prejema pisnega umika zahtevka za revizijo izda sklep o ustavitvi predrevizijskega postopka, če še ni sprejel odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 26. člena ali iz prvega odstavka 28. člena tega zakona. Če je naročnik zavrnil zahtevek za revizijo, mora umik zahtevka v treh delovnih dneh od prejema odstopiti v obravnavo Državni revizijski komisiji. Če je naročnik zavrgel zahtevek za revizijo ali mu ugodil, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten (drugi odstavek 18. člena ZPVPJN). ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena tudi določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil, Državna revizijska komisija pa še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija bo o zahtevi za povračilo polovice plačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.
V Ljubljani, dne 25.07.2014

predsednica senata:
mag. Mateja Škabar
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, Ljubljana
- Odvetniška družba Križanec & Potočnik o.p., d.o.o., Dalmatinova 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, Ljubljana


Vložiti:
- Finančna služba, tu,
- v spis zadeve, tu.


Natisni stran